16-02-08

Nog altijd geen geld voor toegezegde Kortrijkse bouwpremies, wat het stadsbestuur ook moge beweren!

werken 12-3-06

Tot vorig nieuwjaar kon je in Kortrijk een aanvraag doen voor een stedelijke bouw- en renovatiepremie. Daarna niet meer. Een botte besnoeiingsmaatregel schrapte de premie. Maar wat met de mensen waarvan de aanvraag eerder is goedgekeurd en die nog geld te goed hebben van de stad? Meer nog: die afschaffing betekent dat je geen nieuwe aanvragen meer kunt indienen. Maar op grond van een eerder goedgekeurde aanvraag moet de stad nog altijd facturen aannemen waarop premiegeld moet worden uitgekeerd. Nergens in het afgeschafte premiereglement stond immers een termijn voor de indiening van facturen. En renovatiewerken kunnen lang aanslepen! Dat betekent dat de stad schulden heeft aan al die rechthebbenden en dat die schulden nog jarenlang kunnen toenemen.

Welnu, voor de uitbetaling van die premies staat er momenteel nul-komma-nul euro op de begroting. Rechthebbenden die met dergelijke facturen aankloppen bij de bevoegde dienst, krijgen te horen dat er momenteel geen geld is. Zelfs voor de mensen die in de loop van 2007 - toen de premie nog niet was afgeschaft - facturen hebben ingediend, is er geen geld.

De stad kan dus zijn verplichtingen niet nakomen, door manipulatie van de stadsbegroting. 'Bedrieglijk onvermogen' zou men dat noemen in het gewone leven. Een kras staaltje van onbehoorlijk bestuur is het in het publieke leven. Wij hebben met de progressieve fractie (sp.a-spirit-Groen!) het stadsbestuur de kans gegeven zijn fout recht te zetten. Door een wijziging van de begroting wilden wij alsnog de nodige centen inschrijven op de begroting. Na een fel debat in de gemeenteraad (11 februari 2008) heeft de meerderheid (CD&V en Open VLD) ons voorstel verworpen. Wat kunnen wij nog doen om het stadsbestuur tot meer redelijkheid te brengen?

Belogen

Eind 2007 schafte de CD&V-OpenVLD-meerderheid in Kortrijk met 1 pennetrek liefst 4 stedelijke huisvestingspremies af: de stedelijke sanerings- en renovatiepremie, de stedelijke verbeterings- en aanpassingspremie, de stedelijke verwervingspremie en de premie "wonen boven winkels". Die brute afschaffing was het resultaat van een harde schermutseling tussen de meerderheidspartners over eventuele nieuwe taksen en de verdeling van de beschikbare middelen. Zie [mijn eerder stuk] met inside information. Die afschaffing was geheel onverhoeds. Ze was niet eerder aangekondigd. Er was geen enkele discussie over de zin van die premies, waar iedereen achter stond. Ik ken persoonlijk mensen die  begin januari met hun aanvraagformulier naar het stadhuis trokken, en daar totaal verbouwereerd moesten vernemen dat ze tien dagen te laat waren. 

In december al stelden wij de vraag: wat met de premies die nog niet zijn uitbetaald? "Geen probleem," antwoordde het stadsbestuur: "daarvoor hebben wij 500.000 euro ingeschreven op de werkingskosten voor de schepen van Wonen" (ACW-schepen Lieven Lybeer). Het was al heel eigenaardig dat die middelen niet werden geplaatst bij de bevoegde schepen voor huisvestingspremies (Open VLD'er Wout Maddens). Maar er was meer aan de hand! Premies betaal je als stadsbestuur uit met middelen die zijn ingeschreven als "overdrachten"; met "werkingsmiddelen" kan je dat niet. En inderdaad: na informatie ingewonnen te hebben, bleek dat het stadsbestuur ons simpelweg belogen had. Die 500.000 euro waren voor "nieuw beleid" en niet voor de uitbetaling van de openstaande premies! Voor de uitbetaling van die premies is gewoonweg niets opgenomen op de begroting. 

Dat betekent concreet dat er geen geld is om de rechthebbenden uit te betalen. En dat doet zeer. Wie (ver-)bouwt, gaat veelal tot het uiterste van zijn mogelijkheden en rekent alle premies die men kan krijgen mee om te zien hoever men kan springen. Welnu, die - meestal jonge - gezinnen gaan enkele moeilijke maanden tegemoet. De uitbetaling van de premies waarop zij recht hebben, is niet voor onmiddellijk. Die uitbetaling is zelfs niet helemaal zeker! Zo lang de begroting niet is gewijzigd, kan er geen enkele premie betaald worden. Het stadsbestuur is nu wel zeer geschrokken van de felle reacties op de afschaffing van die premies en op het opschorten van de betaling, en belooft met een begrotingswijziging middelen vrij te maken voor de uitbetaling. Maar stel je voor dat het stadsbestuur plots geconfronteerd wordt met andere noden die in zijn ogen dringender zijn: dan blijft die uitbetaling opgeschort. Zekerheid van uitbetaling is er pas als het geld effectief wordt ingeschreven op de begroting.

Een miljoen euro

Philippe De Coene en ikzelf hebben het stadsbestuur een oplossing willen aanreiken. Niet zozeer om dat stadsbestuur een plezier te doen, maar uit begrip voor de problemen van de vele gezinnen die op die premies zitten te wachten. Wij stelden voor om een miljoen euro uit de reserves (begrotingspost 060/994-01) te halen en op de begroting op te nemen op de post 'bouw- en huisvestingspremies' (post 922/331-01). Daarmee kon het stadsbestuur dan toch al een begin maken met de uitbetaling van de achterstallige premies.

Of dat het miljoen voldoende zou zijn, is nog maar de vraag. Voor 2007 stond immers al iets meer dan een miljoen ingeschreven (1,03 miljoen euro) op die post, en het succes van de premie was stijgend - er heerst immers een echte (ver-)bouwwoede in Kortrijk na jaren geslabak. Van 2003 tot 2007 werden 2211 aanvragen goedgekeurd. Daarvan zijn er 938 nog niet uitbetaald. Het aantal goedgekeurde aanvragen klom steil: van 118 in 2003, over 129 in 2005, 176 in 2006, ineens naar 425 in 2007. In 2006 werd voor zowat 800.000 euro aan premies uitgekeerd. Om alle rechthebbenden voor 2007 te kunnen voldoen is bijna drie keer meer nodig.

Om ons voorstel kracht bij te zetten, hebben wij met sp.a, spirit en Groen! een actie op touw gezet. Dank zij de inspanningen van vooral Bart Hanson, voorzitter spirit, en Bert Herrewyn, gemeenteraadslid sp.a, werd de hall van het stadhuis omgetoverd tot een bouwwerf. Toch hebben het stadsbestuur en de CD&V-OpenVLD-meerderheid (èn het Vlaams Belang!) ons voorstel weggestemd.

Onbehoorlijk bestuur

Het voorval is een kras staaltje van onbehoorlijk bestuur. De logica en het Gemeentedecreet (artikel 151, §2, 1°) stellen overduidelijk dat op een gemeentebegroting eerst en vooral moeten opgenomen worden: de kosten van "de vaststaande en opeisbare schulden van de gemeente". Premies op basis van goedgekeurde aanvragen behoren daar uiteraard toe. Welnu, in Kortrijk heeft het stadsbestuur zich gepermitteerd die kosten te ... 'vergeten'. De begroting beantwoordt dus niet aan de vereisten van het Gemeentedecreet. Ik ben eens benieuwd wat het toezicht daarop zal zeggen...

Het - zwakke - verweer van financieschepen Alain Cnudde (CD&V) - bevoegd schepen Wout Maddens (Open VLD) moet blijkbaar zwijgen - bestaat erin te verwijzen naar zijn 'financieel beleidsplan 2008-2012'. Daarin is vijf keer naeen 900.000 euro opgenomen voor 'huisvestingspremies'. Hij vergeet erbij te zeggen dat dit 'beleidsplan' maar een prognose is, een werkdocument om te zien waar men op termijn uitkomt. De echte 'begroting' daarentegen is de officiële toestemming van de gemeenteraad om bepaalde uitgaven te doen.; dat beleidsplan niet.

Maar nemen we dat financieel beleidsplan eens onder de loep. In de begroting 2008 staan welgeteld 32.601 euro 'achterstallige uitgaven'; dat is lang niet het benodigde miljoen. In de 'prognose 2008' - de begroting zoals men die denkt te wijzigen op het moment dat men extra inkomsten heeft - worden aan die 'achterstallige uitgave' wel 900.000 euro toegevoegd. De vraag is hoe lang het nog zal duren eer die prognose in een begrotingswijziging wordt omgezet; elke maand is een maand later voor de uitbetaling van de hangende premies. De extra inkomsten waarop men wacht zijn een achterstallige inning van grondlasten (1.250.000 euro). Wat indien die verwachting niet wordt ingelost? Bovendien is er helemaal geen extra geld nodig voor de betaling van die premies. De financiële reserves van de stad (momenteel meer dan 6,75 miljoen euro) zijn ruimschoots voldoende om alle premies te honoreren.

De hamvraag is evenwel of het stadsbestuur en de meerderheid tijdig hun politieke eensgezindheid zullen herwinnen om geld vrij te maken voor de bouwpremies. De schrapping was een maneuver omdat Open VLD er niet mee akkoord ging de waterfactuur van de Kortrijkzanen drastisch te verhogen. Zie nogmaals [mijn eerder stuk] . Liberaal schepen Wout Maddens werd de woestijn ingestuurd met de boodschap om dan zelf maar de nodige centen bijeen te schrapen voor zijn woonpremies (lees te besparen in zijn uitgaven voor stadsontwikkeling). Wat als OpenVLD zich niet schikt naar die onzinnige eis van de CD&V-partner? Of zal men dan toch de hele bevolking laten opdraaien voor het geschil in de meerderheid, door de gemeentetaks op de waterfactuur te verhogen?

Dat zijn allemaal vragen die normaal een antwoord moeten krijgen bij de volgende begrotingswijziging; ik gok dat dit in april zal gebeuren. Ik blijf het intussen een kras staaltje van onbehoorlijk bestuur vinden.

21-12-07

Petra trekt van leer: 500 gezinnen de dupe van conflict binnen de meerderheid

stasegemsestraat1

De afschaffing van de stedelijke woonpremies is een streep door de rekening van de bevolking, zei Petra Demeyere, sp.a, in een opmerkelijke interventie in de gemeenteraad van Kortrijk. De onbezonnen maatregel is het gevolg van een ruzie binnen de meerderheid. Het is een streep door de beloftes van het bestuursakkoord, een streep door het woonbeleid, een streep door het milieubeleid en een streep door de rekening van de Kortrijkzanen die van plan waren een huis te kopen in 2008 om het op te knappen.

Petra Demeyere kan het weten. Nog niet zo lang geleden kochten zij en Thierry een woning in de Goedendaglaan in Kortrijk. Veel jonge mensen trekken na hun studies naar hippere oorden, Gent bijvoorbeeld. Wie blijft, schaft zich een huis aan, rijk van verleden en arm aan hedendaags comfort. De Kortrijkse agglomeratie staat er vol van en hoewel ook hier de prijzen aanzienlijk zijn gestegen, is het er nog wat minder onbetaalbaar dan elders. Welgemikte premies van de stad kunnen heel wat twijfelende jonge gezinnen die stap laten zetten. En dat is noodzakelijk voor een stad met een verouderende en verarmende bevolking. 

Petra Demeyere leest in het bestuursakkoord tussen de huidige meerderheidspartijen, CD&V en Open VLD: "Kortrijk moet weer groeien. Jonge gezinnen zijn een bijzondere doelgroep". De afschaffing van de premies treft nu juis die doelgroep rechtstreeks in zijn portemonnee.

Voorts ontdekt Petra in het bestuursakkoord volgende belofte: "Financiële en fiscale stimulansen worden verbeterd, met nadruk op jongeren (-35 jaar). Het bestuur zal de komende ondersteunende maatregelen op Vlaams niveau voor Kortrijk versterkt toepassen". In tegenstelling daarmee worden succesvolle premies afgeschaft. Een van de motivaties om de stedelijke renoivatiepremie af te schaffen is dat hij de Vlaamse premie overlapt. Was dat niet juist de bedoeling? Iets geven bovenop wat het Vlaamse Gewest geeft; dat is toch versterken?

Petra heeft berekend - en dat wordt bevestigd door premieschepen Wout Maddens - dat er sinds de uitbreiding van de renovatiepremie in 2003 (door ACW'er Frans Destoop) niet minder dan 2200 gezinnen premies trokken. Dat betekent dat 7% van alle Kortrijkse woningen met behulp van die premies is gerenoveerd in vier jaar! Op een volledige legislatuur zou het wellicht gaan om meer dan 10%, vooral als je er rekening mee houdt dat het succes van de premies in stijgende lijn gaat. Die stijgende lijn wordt nu abrubt afgeknakt.

Minder renovatie is, volgens Petra Demeyere, een ramp voor het milieu. Een woning opknappen is niet alleen een verfraaiing van straat en buurt. Het betekent ook dat er niet wordt uitgeweken naar een verkaveling en dat er op die manier minder druk op de vraag naar bouwgrond en op het aansnijden van open ruimte komt te staan. Bovendien gaat geen enkele renovatie voorbij zonder dat een woning grondig wordt geïsoleerd en voorzien van hoogrendementsglas. Snoeien in de premies betekent dat de verbouwers gaan teruggrijpen naar minder duurzame goedkopere oplossingen.

 Petra Demeyeren vestigt er de aandacht op dat de afgeschafte renovatiepremie beperkt was tot woningen met een KI lager dan 750 tot 1120 euro. Dat geeft aan dat van de premie wel degelijk een herverdelend effect uitging en dat hij gericht was op de straten en wijken die het meest een impuls konden gebruiken. Petra noemt bijvoorbeeld de Stasegemsestraat, de Sint-Denijsestraat, de Veldstraat, grote delen van Overleie enzovoort. De premie was ook uitermate geschikt om een woning aan te passen aan mensen met een handicap.

Ten slotte stoort Petra Demeyere zich geweldig aan het gebrek aan informatie omtrent de afschaffing van de premies. Het is duidelijk dat die afschaffing niet stoelt op een grondige beoordeling ervan. Zij concludeert dat de afschafing een anti-sociale maatregel is op kosten van de Kortrijkse bevolking. 

Zie ook 'Hoe de premies afgeschaft geraakten en de nieuwjaarsbrief van de ACW-voorzitter

20-12-07

De nieuwjaarsbrief van de ACW-voorzitter van Kortrijk

blauwe poort1
Hij was de meest geciteerde man op de begrotingsbespreking in de gemeenteraad van Kortrijk: Yann Mertens, voorzitter van ACW-Kortrijk. In zijn jaareindetoespraak had hij voor de goede verstaanders het stadsbestuur van Kortrijk de mantel uitgeveegd. In ACW-kringen is men er niet over te spreken dat in Kortrijk de woonpremies zijn afgeschaft (tijdelijk?). De jonge voorzitter - met een grote toekomst, als je het mij vraagt - drong erop aan om van wonen in Kortrijk nu eens ècht een prioriteit te maken. Zijn speech, die ik hier integraal publiceer met enig commentaar achteraan, kon, afgezien van enkele details en accenten, ook uitgesproken zijn in het Textielhuis, het lokaal van de Kortrijkse socialitische beweging. Yann Mertens gaf zijn toespraak ook niet in de ACW-burcht in de Wijngaardstraat - Het Raamhof ('De Gilde' voor Kortrijkzanen) beschikt niet over een voldoende grote zaal. De eindejaarsreceptie werd gehouden in BUSO De Hoge Kouter.

ACW Kortrijk wil 250 sociale woningen per 1000 nieuwe woningen

Beste vrienden, geachte aanwezigen,

Eerst en vooral hartelijk welkom op de ACW-eindejaarsreceptie. 2007 loopt op zijn laatste benen, 2008 staat voor de deur. Het gepaste moment om even terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. Laten wij dit dan ook doen over het onderwerp dat het ACW na aan het hart ligt: duurzaam en vooral betaalbaar WONEN.

Gezien de moeilijke financiële situatie van onze stad en de belofte de belastingen niet te verhogen was het schepencollege genoodzaakt de middelen voor onder andere woonbeleid te terug te schroeven. Dit tot onze grote spijt: want iedere euro minder voor wonen is er één teveel! Als ACW-bestuur erkennen we de inspanningen geleverd door onze schepenen en onze OCMW-voorzitter om de schade zoveel als mogelijk te beperken. Vandaag is het wellicht het gepaste moment om onze doelstellingen voor het woonbeleid nog eens dik in de verf te zetten. Wonen is voor het ACW een topprioriteit en eist van de stad hetzelfde!

We blijven het groots zien, en, we weten het wel, we moeten prioriteiten stellen. Men kan niet alles tegelijk doen. Daarom vraagt het ACW andacht voor 4 doelgroepen, namelijk: de jonge gezinnen, de ouderen, de huurders en de mensen met bijzondere noden. Het is uitermate belangrijk om dezer kwetsbare groepen te ondersteunen in hun zoektocht naar aangepaste en betaalbare huisvesting. 

- Met behulp van de gebiedsgerichte werking kunnen we de leefbaarheid van een aantal wijken verbeteren. Denken we daarbij aan de Venning, Overleie, Bellegem en Rollegem.

- Het is eveneens belangrijk om een gezonde en evenwichtige sociale en culturele mix te hebben.

- Om ook ouderen en andersvaliden zo lang mogelijk thuis te laten wonen moet er speciale aandacht zijn voor aangepaste woningen. Hier moeten de sociale bouwmaatschappijen, veel meer dan vroeger, het voorbeeld geven. Bij al hun projecten moet een deel van hun woningen aan deze doelgroepen worden aangepast.

- Sociale bouwmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor zijn samen met het OCMW belangrijke partners in het huisvestingsproces. Zij zijn de steunpilaren om ervoor te zorgen dat van de 1000 woningen die de volgende jaren in Kortrijk zullen worden gebouwd er minstens 250 bestemd zijn voor sociale woningbouw.

- Het ACW vraagt aan het stadsbestuur om zich in te spannen om de beschikbare sociale kavels zo vlug als mogelijk op de markt te brengen. De administratieve rompslomp mag voor ons ACW in sneltreinvaart afgewerkt worden. Ook de belasting op onbebouwde percelen heeft een belangrijk resultaat als gevolg: meer dan 25% van deze gronden is reeds van eigenaar veranderd. Volhouden dus!

- Het Kortrijkse ACW moedigt het stadsbestuur aan om te onderzoeken hoe leegstaande gebouwen (ook stadsgebouwen) woonklaar te maken. Hier is wellicht een financiële impuls noodzakelijk. Dan denk ik in het bijzonder aan onze deelgemeente Rollegem waar de sociale bouwmaatschappij graag een woonproject wil realiseren.

- Wie zeker ook niet mag vergeten worden, zijn de huurders, want in deze tijden van exobitante koopprijzen zijn de zwakkeren van de maatschappij genoodzaakt om zich tot de huurmarkt te wenden. Ook onze sociale huurders krijgen het moeilijk. Kan het wel dat zij jaar na jaar een hogere stijging van de huurprijs te verwerken krijgen dan op de privé-huurmarkt? Voor vele sociale huurders zal de huurprijs in 2008 met 5% stijgen. Bijkomend probleem is dat het hoe langer hoe moeilijker is om een degelijke huurwoning te vinden en ook hier is opnieuw een coördinerende rol weggelegd voor de stad.

Het "lokaal woonoverleg" mag zich niet beperken tot vrijblijvende praatjes, maar moet actief ingezet worden om alle partners, ook de privé bouwondernemers en verkavelaars, aan te zetten het "Kortrijkse Woonplan" mee gestalte te geven en uit te voeren. Ik wil hier ook heel uitdrukkelijk verwijzen naar het "Woonregieboek" van Leiedal, en onder coördinatie van Frans Destoop, die heel wat tips bevat om tot een visie op wonen te komen. Verplichte lectuur voor al wie met wonen begaan is.

Kortom, Kortrijk moet zijn voortrekkersrol inzake woonbeleid behouden en van zodra nieuwe begrotingsmiddelen vrijkomen, moeten deze in de eerste plaats aangewend worden voor het uitvoeren van de sociale aspecten van het "Woonplan".

Denk groots’ en om het in bijbelse termen te zeggen ‘wees niet bevreesd’. Het is onze plicht om te zorgen voor een betaalbare, gepaste en aangename huisvesting voor iedereen. Dit is niet alleen een grondwettelijk recht, maar moet ook de uiteindelijke ambitie zijn van de Stad en daarom moet er snel zicht komen op een vernieuwd woonbeleid en aan dit vernieuwd woonbeleid wil het ACW graag constructief meewerken en vraagt dan ook om verder inspraak te hebben.

Yann MertensYann Mertens, ACW-voorzitter

ACW-eindejaarsreceptie 16 december 2007


 

 

 

 

 

Commentaar van een socialistisch veteraan

Volledig akkoord dat het hoog tijd wordt om van het woonbeleid een topprioriteit te maken bij het bestuur van stad Kortrijk. De leegloop van de stad is in absolute cijfers misschien afgeremd, maar het vertrek van jonge mensen en gezinnen naar 'interessanter' oorden gaat onverminderd voort. De bevolking veroudert en verarmt. Terzelfdertijd zijn er te weinig sociale huurwoningen en takelt de private huurmarkt zienderogen af.

Er zijn in de voorbije decennia, vooral in het verstedelijkte deel van de stad te weinig sociale huurwoongelegenheden bijgebouwd. Dat kan misschien wel toegeschreven worden aan een verouderde en onbekwame leiding van de socialehuisvestingsmaatschappij, maar ook van stadswege kwamen weinig aansporingen en stimulansen om sociale bouwprojecten op te zetten. Het succes van het sociale verhuurkantoor De Poort - wèl gesteund door stad en OCMW - is ten dele te danken aan het laten afweten van de socialehuisvestingsmaatschappijen. Intussen zijn de huurprijzen op de private huurmarkt voor velen onbetaalbaar geworden en hebben eigenaardig genoeg minder en minder eigenaars nog de goesting om hun panden te verhuren.

Geen enkel lokaal woonbeleid in Kortrijk kan slagen zonder aanmerkelijk meer sociale huurwoningen te bouwen. Tot dat besef schijnt het stadsbestuur, waaraan ook de ACW-vleugel van CD&V participeert, nog altijd niet gekomen. CD&V-burgemeester De Clerck heeft wel een miljoen euro vrijgemaakt voor woonprojecten van het SOK (Stadsontwikkelingsbedrijf), maar om goed te zijn zou minstens een zelfde bedrag naar de socialehuisvestingsmaatschappijen moeten gaan. Ik weet het wel: die sector is momenteel erg chaotisch gestructureerd in Kortrijk. Niet minder dan 5 aparte maatschappijen, van klein tot hoogstens middelgroot, hebben het grondgebied van groot-Kortrijk onder elkaar verdeeld. Voer daar maar eens een doeltreffend huisvestingsbeleid mee. En dan heb ik het nog niet over de problemen van de kandidaat-huurders die zich aan 5 verschillende balies moeten aandienen om ooit eens betaalbaar onderdak te vinden.

De zittende sociale huurders zullen inderdaad allen zonder uitzondering verschieten van de nieuwe, hogere, huurprijs die ze vanaf nieuwjaar zullen moeten betalen. Dat is het gevolg van de nieuwe berekeningswijze van de huurprijs opgelegd door Vlaams minister Marino Keulen, Open-VLD.

Wat mij een beetje verontrust in de toespraak van de ACW-voorzitter, is de passage "zodra nieuwe begrotingsmiddelen vrijkomen". Gaat het ACW van financieschepen Alain Cnudde nu werkelijk al zijn invloed aanwenden om de bevolking nog meer te laten betalen? Ik voorspel het ACW dat het op grote tegenstand zal stoten als het blijft aandringen op een verzwaring van de drinkwaterfactuur van de Kortrijkse gezinnen. Drinkwater is een basisbehoefte. De kosten daarvan wegen veel meer door op het huishoudboekje van de armen dan van de rijken. 

Overigens kan het volstaan om zich wat 'moediger' te gedragen - 'wees niet bevreesd' - als men een begroting opstelt. Een begroting is een voorspellende raming van inkomsten en uitgaven. Al naar gelang men de uitgaven overschat en de inkomsten onderschat of integendeel meer realistische prognoses hanteert, kan men een begroting met een tekort of een overschot indienen. Door te schuiven met allerhande voorspelde inkomsten en vooral uitgaven, kan men al dan niet budgettaire ruimte scheppen voor een stevig woonbeleid.

Ten slotte ben ik verheugd bij elk initiatief om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Maar wat de Venning betreft, kan men de leefbaarheid daar geen grotere slag toe brengen dan de helft van het open gebied tussen de wijk en de Ring R8, toe te bouwen met bedrijfsgebouwen (wellicht showrooms). Voor het natuurgebied met vlindertuin is het een groot verschil of al dat fraaie groen al dan niet wordt ingeprangd tussen betonnen schoendozen en een ontsluitingsweg. En de wijk zelf kan de doortocht van nog meer zwaar verkeer missen als kiespijn.  

10:37 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kortrijk, wonen, acw |  Facebook |

06-10-07

Woonpark in Gentsesteenweg: prachtig maar een paar bedenkingen

Gentststwg71

Zopas is het openbaar onderzoek afgelopen voor een grootschalig woningbouwproject in de Gentsesteenweg. De Brusselse promotor HPG wil er een woonpark realiseren dat een groot deel van het bouwblok tussen de Loodwitstraat en de Abdijkaai zal innemen. Het ontwerp is van Buro II van Roeselare. Het is op het eerste gezicht een heel aantrekkelijk plan. Toch rijzen er vragen over de ontsluiting en over de sloping van het laatste restant van de ooit zo indrukwekkende fabrieksgebouwen van de Linière de Courtrai, het voormalige grondstoffenmagazijn. Soms lijkt het er wel op dat Kortrijk een beetje beschaamd is over zijn industriële (vlas)verleden.

Eind september verliep het openbaar onderzoek bij de aanvraag van een bouwvergunning voor een omvangrijk woningbouwproject in de Gentsesteenweg. Buurtbewoners trokken er mijn aandacht op. De aanvraag betreft de bouw van 61 appartementen met ondergrondse garage, een winkel en 7 eengezinswoningen met privétuintje, allemaal ingepast in een parktuin in het midden van het woonblok. De ligging van het project is het bouwblok tussen de Gentsesteenweg, de Loodwitstraat, de Schuttersstraat en de Abdijkaai. Om het te kunnen realiseren, zullen vooral de terreinen van de vorig jaar failliet gegane ververij Lambrecht gebruikt worden, aangevuld met de acht aanpalende arbeiderswoningen, café Bavikhove en jammer genoeg ook het voormalige grondstoffenmagazijn van de Linière.

Gentsestwg2

Woonkwaliteit

De aanvraag is gedaan door promotor HPG Belgium (Congolaan 9, 1000 Brussel), die speciaal voor dat project de firma HPG Kortrijk nv heeft opgericht. De ingediende plannen zijn van de architecten Buro II van Roeselare. Een van de architecten van Buro II is Herman Jult, die ooit zijn sporen verdiende bij de intercommunale Leiedal. Bouwmeester Jult tekende ook het ontwerp van het appartementsgebouw van nv Tsyon en het Stadsontwikkelingsbedrijf op de hoek van de Vlamingstraat en de Wijngaardstraat (thans in het stof van de werken van Foruminvest).

Alle opgesomde gebouwen zullen worden afgebroken en de gronden, vervuild door de vroegere industriële activiteiten - waar de buurt meer dan eens ernstige overlast van had - zullen worden gesaneerd. Hopelijk duurt die sanering minder lang dan deze van de Vetex-gronden in de Veldstraat - de Vetex is ook o.m. een ververij geweest! Promotor en ontwerpers willen de woonkwaliteit in die buurt aanzienlijk verhogen. Thans maken de massieve fabrieksmuren, hoge tuinmuren en wachtgevels, openingen voor inritten en stapelplaatsen van het bouwblok een onsamenhangend geheel. "De magazijnen geven door hun omvang en leegstand de buurt een onaangenaam uitzicht en hebben een negatieve weerslag op de aanpalende bewoning" zegt Herman Jult.

Café Bavik

Aan de Gentsesteenweg, in de Loodwitstraat en in het midden van de parktuin komen appartementsblokken. De building aan de Gentsesteenweg bevat 38 doorzonappartementen met 'inpandige' terrassen aan de parkzijde. Op het platte dak komen enkele penthouses, met een uitzicht over o.m. de Vaart en de groene omgeving in de verte. Samen is dat 5 bouwlagen. De gevel wordt uitgewerkt met verticale elementen zodat hij harmonisch aansluit bij de bestaande woonbebouwing. Het wordt een gevel in lichtgrijze baksteen en met betonnen balkons. De dakverdieping (penthouses) krijgt een donkere tint. Zwart-grijze aluminiumramen, heldere beglazing en glazen ballustrades aan de balkons geven het geheel een standingvol uitzicht. Dit gebouw zal niet reiken tot op de hoek van de smalle Loodwitstraat. Waar nu nog het legendarische café Bavik staat, komt een een pleintje dat voetgangers en fietsers toegang zal verlenen tot  de parktuin.

Ook het gebouw in de Loodwitstraat wordt in grijze tinten gestoken. De 12 appartementen, 3 hoog, krijgen een ingang aan de kant van de Gentsesteenweg. Centraal in de parktuin komt een derde flatgebouw, met3 bouwlagen voor 11 grotere appartementen. Dat gebouw zal ook toegang verlenen tot de ondergrondse parkeergarage. Die ingang zal te bereiken zijn via een in- en uitrit in de Schuttersstraat.  Promotor en architecten hebben die weg zo ontworpen om een latere uitbreiding van hun woonpark naar de Abdijkaai toe niet te belemmeren. Wellicht wordt eraan gedacht om ooit de bedrijfsgebouwen van de firma Decorteam-Meuleman (ik schreef eerst Mulleman, zoals de naam van Frank, de scharlaken globetrotter) bouwrijp te maken voor aansluitende appartementsblokken.

Schuttersstraat

Ten slotte worden in de eveneens heel smalle Schuttersstraat 7 eengezinswoningen met tuintje gepland. De architecten vonden het niet aangewezen de bestaande reeks rijwoningen te onderbreken met een flatgebouw dat uit de toon zou vallen.Het is tussen die woningen dat er een opening komt voor de toegang tot de parkings. De ondergrondse parkeergarage strekt zich uit tussen het middengebouw en het gebouw aan de Gentsesteenweg.: 87 stalplaatsen, 42 bergingen en een ruimte voor fietsen. Bovengronds komt er een bezoekersparking met 22 plaatsen in waterdoorlatende betonstraatstenen.

Het park wordt een gemeenschappelijke binnentuin, toegankelijk voor de bewoners en derden. Vooral inheemse planten en bomen, gazon en hagen, doorsneden met wandelpaden en trappen in split zullen een oase van rust bieden in die buurt aan de heel drukke Gentsesteenweg.

Smalle straatjes

Een heikel punt in dat ontwerp is dat wagens van bewoners en bezoekers alleen via de Schuttersstraat de parkeergarage en de bovengrondse parking kunnen bereiken. Heel ernstig is dat niet als je rekening houdt met de smalte van de straatjes  die naar de Genstesteenweg leiden. Nu al is er 's zomers  een  verkeersdrukte van jewelste in de Abdijkaai, van bedrijfswagens van Decorteam, vrachtwagens van de verderop liggende Vetex-vestiging,  en bezoekers van het openluchtzwembad en de private sportclub 'de Wikings'. Ofwel wordt het ontwerp aangepast in die zin dat er een rechtstsreekse toegang voor wagens komt in de Gentsesteenweg. Ofwel komt er een drastische reorganisatie van het verkeer in die smalle straatjes. De omwonenden zijn er intussen niet gerust in.

Linière1

Grondstoffenmagazijn van 1884

Een ander aspect dat mij de wenkbrauwen doet fronzen, is de afbraak van de statige fabrieksloods in de Gentsesteenweg. Het is het voormalige grondstoffenmagazijn van de Linière de Courtrai, ooit de trots van Kortrijks vlasverwerkende nijverheid. Het magazijn dateert van 1884 en op de gevel is nog een reclame te zien voor vlas en linnen: 'adelijk, stevig en luchtig - prestigieux, solide et aéré'. De redelijk onderhouden loods is het enige overblijfsel van de machtige fabriek die in de jaren 80 definitief de deuren sloot en waarvan de gebouwen aan de overkant van de Gentsesteenweg werden gesloopt om plaats te maken voor winkels zoals Aldi en Krefel.

Als industrieel-archeologisch erfgoed kan dat magazijn tellen. Temeer omdat er elders in Kortrijk evenmin nog iets te zien is van het grootse vlasverleden. Het is veelzeggend dat het Kortrijkse Vlasmuseum gevestigd is in een boerderij en niet in een fabriek, hoewel deze textieltak onvergelijkbaar meer mensen heeft tewerkgesteld in de industrie dan in de landbouw. Van die andere grote vlasfabriek van Kortrijk, deze van Leonard De Kien in de Nijverheidskaai-Gasstraat, bakermat van het socialisme in de Groeningestad, schiet ook al bijna niets meer over. 

Er is een poging ondernomen om van de loods een multifunctionele zaal te maken. Enkele jaren geleden voerde theater Antigone daar een stuk op. De heer Jacques Verhulst deed daartoe in 2004 een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Maar het project liep op een sisser uit.

Linière2

10:26 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: kortrijk, vlas, wonen |  Facebook |

31-07-06

WONEN IN KORTRIJK: wat ik ervan vind

Nog een dikke twee maanden en het zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Als aandachtig waarnemer van Kortrijk en als kandidaat (sp.a-Spiritlijst, 4e plaats) ga ik hier nu en dan mijn ideeën posten voor de komende bestuursperiode. Vandaag schets ik wat ik vind dat er zou moeten gebeuren voor wonen in Kortrijk. Dat is een beleidsdomein dat ik van heel nabij heb gevolgd; ik heb mij immers ingezet als voorzitter van de Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning. Ook in de Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, SOK, voorheen Woonregie, was ik actief.

Kortrijk is een aangename stad om te wonen. Er is een rijke verscheidenheid aan woongelegenheden. Je kan er in stad wonen, in de woonkernen van de deelgemeenten en op de buiten. Je kan een appartement betrekken, een rijhuis, een woning in een verkaveling, en er is een groeiende keuze aan moderne woonvormen zoals lofts. De vastgoedprijzen zijn er minder scherp gestegen dan elders. Er is veel openbaar groen en achter de meest grijze gevelrijen zitten veelal huizenblokken die goed voorzien zijn van stadstuinen. Kinderen kunnen er op fietsafstand naar school. Het winkelaanbod is meer dan behoorlijk. En wat ontspanning, sport en cultuur betreft, is Kortrijk Vlaams koploper in het aanbod.

Toch kan het nog heel wat beter. Dat wordt onder meer bewezen doordat de bevolking niet meer groeit - wat ze in de andere centrumsteden wel doet. Er is de onmiskenbare veroudering van de bevolking en een door iedereen erkend tekort aan jonge gezinnen die er zich willen vestigen. 

Stuk nog niet af. Vakantieperikelen...