29-09-07

De Kortrijkse 'Civiele' zal uiteindelijk zichzelf moeten evacueren

civiele1

Stad Kortrijk 'koopt' van het OCMW een grote loods met bijhorende gronden om er aan stadsinbreiding te doen. Het gaat om grond die ontsloten werd door de aanleg van de nieuwe Westelijke Binnenring in het kader van de Leieverbredingswerken. Het OCMW verhuurt loods en grond momenteel nog aan een vereniging die zichzelf uitgeeft als de Kortrijkse civiele bescherming maar als zodanig niet meer erkend wordt. Eerst moet het OCMW die vereniging nog zien te evacueren. Zal dat wel gemakkelijk gaan?

Carlos Mondy is een Kortrijkzaan van de allerhardnekkigste soort. Hij leidt als 'korpschef' de vereniging "Verbroedering Vrijwillige Agenten Burgerlijke Veiligheid Gewest Kortrijk", indrukwekkend afgekort tot: VVABVGK. VVABVGK sproot in de vroege jaren negentig van de vorige eeuw voort uit het Kortrijkse korps van de Civiele Bescherming. De Civiele Bescherming is een landelijk geleid en quasi militair georganiseerd hulpkorps dat naast politie en brandweer door de autoriteiten wordt gemobiliseerd bij grote rampen. Het korps werkt met een beroepskader dat wordt aangevuld met getrainde vrijwilligers. 

Korpschef-bezieler

In die jaren negentig besliste de minister van Binnenlandse Zaken dat de Civiele Bescherming in ons land moest geprofessionaliseerd worden. Ondanks de tomeloze inzet van mensen zoals Carlos Mondy vond men dat het Kortrijkse korps niet meer paste in een dergelijke organisatie. De erkenning werd ingetrokken. De korpschef-bezieler heeft zich daar nooit bij neergelegd. Zelf heb ik op zijn vraag nog de poten van mijn gat gelopen om 'Liedekerke' (het hoofdkwartier) van gedacht te doen veranderen. Het heeft niet gebaat. Integendeel. Men ging de werking van de Kortrijkse vereniging wat nauwer bekijken en er dreigden op een bepaald ogenblik vervolgingen als ... privé-militie. 

Carlos heeft er ten langen leste een mouw aangepast op zijn Carlos'. De club werd omgedoopt tot een vriendenkring die contacten blijft zoeken met de vriendenkringen van vrijwilligers van andere korpsen van de Civiele Bescherming. Van lieverlede deed men afstand van de officiële uniformen van de Civiele Bescherming en liet Carlos eigen uniformen ontwerpen en naaien, nog imposanter dan vroeger, met Zuid-Amerikaanse klasse als het ware. En waarlijk: na enige aarzeling van het stadsbestuur werd het 'vriendenkorps' met eigen vaandel en uniformen opnieuw toegelaten op patriottische parades, marcherend achter de korpsen van politie, brandweer en vaderlandslievende verenigingen. Een laatste schermutseling met 'Liedekerke' betrof het gebruik van oranje en/of blauwe zwaailampen op het rollend materieei van het vriendenkorps. Dat is voorbehouden voor de officiële instanties; maar tja, vloeken is ook verboden.

Het berokkent Carlos en zijn 'agenten' hartzeer dat zij nog zo weinig opgeroepen worden bij rampen in het Kortrijkse gewest. De autoriteiten houden het bij de officiële hulplkorpsen. Heel zelden is dat toch nog voorgevallen, bijvoorbeeld omdat men vlug een boot nodig had en wist dat de ex-Civiele er een bezat. Het 'vriendenkorps' is dan maar op zoek gegaan naar eigen opdrachten. En zo komt het dat Carlos en zijn manschappen soms wielerwedstrijden begeleiden of feesttenten bewaken.

Van hartzeer gesproken: een beetje beteuterd zag ik in 1994 Carlos verschijnen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van de PVV (nu Open VLD). Ik had nochtans gedacht dat hij socialistische roots had. Bleek dat zijn vriendschap met Louis Bril, VLD-volksvertegenwoordiger en ooit bijna minister, toen voorzitter van de federatie van carrossiers, hem de stap naar de liberale partij hadden doen zetten. Carlos had zichzelf opgewerkt tot manager van een eigen carrosseriebedrijf in de Doornstraat en tot bestuurslid van de nationale federatie van carrosseriebedrijven. Nadat zijn bedrijfsgebouwen werden onteigend voor de Leieverbredingswerken trokken Carlos en zijn zoon naar de Wagenmakersstraat 2b om opnieuw te beginnen en de activiteiten uit te breiden. Thans is het bedrijf een heuse garage geworden, geleid door zijn zoon, succesvol concessiehouder van het wagenmerk Kia. De slogan is: Overal waar men rijdt langs Vlaamse wegen komt men Kia-Mondy tegen!

civiele3

Krakkemikkige hangar

Maar keren wij terug naar het 'vriendenkorps'. De VVABVGK huurt al van in de tijd toen ze nog echt bij de Civiele Bescherming waren een bedrijfsloods in de Meersstraat (nr. 20), eigendom van het OCMW van Kortrijk. Dat het OCMW daar eigenaar van is, is historisch. Op die plaats lag in lang voorbije eeuwen de 'dreef van de armen', een uitgestrekte strook braakliggende grond buiten de stadsmuren waarop de armen gratis hun geiten en schapen konden hoeden.

Die krakkemikkige hangar met indrukwekkende gevel wil het stadsbestuur slopen om de gronden, na de sanering die daar zeker nodig zal zijn, in te schakelen in grootse stadsontwikkelingsplannen. Door de aanleg van een nieuw stuk binnenring, de Westelijke Ring met de Ronde Van Vlaanderenbrug over de Leie, zijn daar ettelijke hectaren vrijgekomen voor stadsontwikkelingsprojecten. Toparchitect Stephane Beel tekende al een masterplan, met onder meer een hoog flatgebouw dat halvelings met zijn poten in de verbrede Leie zal staan. Ook het nieuwe hoofdkwartier van de politie komt in dat nieuwe stadskwartier.

civiele4

Het stadsbestuur heeft dan ook onlangs aan het OCMW voorgesteld om het gebouw van de ex-Civiele met bijhorende gronden over te nemen. De kosten die het OCMW reeds gemaakt heeft, blijven volgens dat voorstel voor rekening van het OCMW. Alle verdere kosten - de sanering! - zijn voor rekening van de stad. Als compensatie gebeurt de overdracht met gesloten beurzen, maar als de kosten van de stad lager blijken te zijn dan de geschatte grondwaarde, zal het verschil alsnog aan het OCMW overgemaakt worden. De stad gaat er dus vanuit dat de sanering meer zal kosten dan de grondwaarde.

Een voorwaarde voor dat scenario is dat het gebouw leeg is. En dat is niet zo; daar zetelt nog altijd Carlos en zijn korps. Het OCMW poogt al geruime tijd om zijn huurder buiten te krijgen, maar blijkens het verslag van het laatste overleg tussen de stad en het OCMW lukt dat niet.  Nu zal men van OCMW-zijde "de druk opvoeren op de zogenaamde 'Civiele Bescherming'om dit pand te verlaten" (verslag overlegcomité van 29 mei 2007). Gemakkelijk zal dat niet gaan, want ik zei het al: Carlos Mondy is een Kortrijkzaan van de allerhardnekkigste soort.

 

Civiele2