02-08-06

Kortrijk in conflict met Brouwerij Alken-Maes over Vlasblomme

De Brouwerij Alken-Maes dreigt stad Kortrijk op kosten te jagen. Voorwerp van het juridische geschil is de handelshuurovereenkomst tussen de stad als eigenaar van het Vlasmuseum en bijhorend café De Vlasblomme en de Brouwerij als huurder. De stad heeft alvast een raadsman aangesteld om eventueel een tegenvordering in te stellen.

Café De Vlasblomme was vroeger het woonhuis van de herenboerderij waarin het Vlas-, Kant- en Linnenmuseum is gevestigd. Sinds 1982 wordt de stemmige zaak gehuurd door NV Brouwerijen Alken-Maes, die het café in handen geeft van een uitbater. Pas met nieuwjaar 2000 werd de stad volledig eigenaar van de monumentale hoevegebouwen en het museum. De handelshuur met de brouwerij werd indertijd afgesloten door vzw Nationaal Vlasmuseum, die het museum runde. Thans heeft de stad een beheersovereenkomst met de stedelijke vzw Nationaal Vlas-, Kant- en Linnenmuseum. Wat het café betreft, is het de stad zelf die de zeggenschap heeft overgenomen van de vroegere vzw.

De handelshuur was al twee keer verlengd en de brouwerij had als huurder in principe recht op nog een laatste verlenging. Bij de overname stootte de stad evenwel op een aantal aanslepende problemen. De stad wou het contract niet verlengen als niet eerst een oplossing werd gevonden voor die 'pijnpunten'. Zo bleek de intussen bijgebouwde feestzaal niet in de handelshuur opgenomen te zijn. Een woongedeelte dat er moest ingericht worden, was er nooit gekomen. Maar vooral was er een openstaande schuld voor gas en elektriciteit van de huurder.

Na langdurige onderhandelingen kwam het tot een akkoord dat in juli 2005 aan de gemeenteraad werd voorgelegd. Een gewijzigde overeenkomst van handelshuur werd goedgekeurd onder opschortende voorwaarde dat eerst alle openstaande schulden zouden vereffend worden.

Aanvankelijk was er geen vuiltje aan de lucht. NV Brouwerijen Alken-Maes faxte te zullen overgaan tot betaling van alle resterende facturen. Op 15 december 2005 werd 22.898,22 euro gestort op de rekening van de stad. Maar toen liep een wiel af. De brouwerij rekende het bedrag door aan de vorige uitbaters van de cafetaria. Die gingen daarmee niet akkoord en de brouwerij dagvaardde hen voor de Kortrijkse vrederechter. Bij die schermutselingen kwam onverwachts ook de stad onder vuur te liggen. Alken-Maes dagvaart immers ook de stad "in tussenkomst en vrijwaring". Daarbij geeft de brouwerij volgens de stad een zeer vertekend beeld van de feiten. Zo verzwijgt de brouwerij dat de betaling van die kleine 23.000 euro in uitvoering gebeurde van een nieuwe overeenkomst die een eind moest maken aan een kluwen van onopgeloste problemen in de handelshuurverhouding.

Om zich niet als een lam naar de slachtbank te laten leiden, heeft het stadsbestuur een advocaat aangesteld. Meester Luc Van Dorpe moet onderzoeken of de stad in de gegeven omstandigheden geen tegenvordering moet instellen.