05-09-06

Jongeren op de bus voor de helft van de prijs

Een aloude eis van de Kortrijkse socialisten wordt ingewilligd. Jongeren van minder dan 25 kunnen voor de helft van de prijs op de bus. Stad Kortrijk legt bij. Dat voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van volgende week maandag. Een verkiezingsstunt? Duidelijk wel. Maar een van de betere, waar veel Kortrijkse gezinnen baat bij hebben. Hopelijk leert het de aankomende generaties de bus te nemen, in tegenstelling tot de oudere Kortrijkzanen die het verleerd hebben. Het verkeer en de woonsfeer in de stad kunnen er maar wel bij varen.

Maandag, 11 september, is de laatste gemeenteraad voor de gemeenteraadsverkiezingen (8 oktober). Groot was de verwondering bij de sp.a-gemeenteraadsleden toen wij bemerkten dat schepen Leleu, CD&V, volgend punt op de agenda van de gemeenteraad had geplaatst: een bijleg van 50% door de stad op de busabonnementen van Kortrijkse jongeren van minder dan 25 jaar.

Al meer dan tien jaar dringen wij erop aan om de inwoners van Kortrijk te stimuleren tot busgebruik. In een interpellatie in de gemeenteraad noemde ik het ooit een helse cirkel. Doordat er zo weinig volk op de bus stapt in Kortrijk, is er ook geen noemenswaardige uitbreiding van het stadsbusnet. Dat is dan weer een van de redenen waarom onze stadsgenoten het verleerd zijn de bus te nemen. Ook toen het stadsbestuur besliste om samen met de schoolbesturen het busabonnement van hogeschoolstudenten in onze stad te betalen, drong ik aan op verbreding van de maatregel tot àlle jongeren.

In ons verkiezingsprogramma van zes jaar geleden vroegen wij goedkoper busvervoer voor de Kortrijkse jeugd. En in ons huidig verkiezingsprogramma, van sp.a-spirit, dat wij dagelijks verspreiden met honderden huisbezoeken, vind je zelfs bijna letterlijk het voorstel zoals het nu wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Om maar te zeggen dat wij compleet verrast zijn. Nog nooit werd een sp.a-voorstel zo vlug gerealiseerd in Kortrijk.

Buzzy Pazz

Wat houdt het voorstel in? Kortrijk verbindt er zich toe bij De Lijn om 50% te betalen van elk uitgereikt abonnement Buzzy Pazz van Kortrijkse inwoners. Alleen wie nog geen 25 is, kan zich een dergelijke, voordelige, Buzzy Pazz aanschaffen. Met zo'n abonnement kun je overal in Vlaanderen op de bus en de tram zonder te betalen.

Voor grote gezinnen is die inbreng van stad Kortrijk nog voordeliger. De Lijn zelf geeft immers korting voor verscheidene Buzzy Pazzen in één gezin. Een dergelijke Pazz kost tegen de volle pot (voor de eerste) 157 euro. De toelage van de stad bedraagt 50% en dat is 78,5 euro. Voor een tweede Buzzy Pazz in een gezin geeft De Lijn 20% korting. Na aftrek van de 50% van de stad, betaal je dan nog maar 62,8%. Vanaf het derde abonnement is het volledig gratis.

Begroting 2007

Die verstandige geste kost de stad 42.085,58 euro per jaar. Dat is in de veronderstelling dat het aantal Kortrijkse Buzzy Pazzen niet zal stijgen. Maar het ligt voor de hand - en het is te hopen! - dat de verkoop wel zal toenemen. Als de verkoop stijgt met de helft, is de kost voor de stad 63.128,37 euro.

Daarvoor staat nog geen krediet op de stadsbegroting. Maar geen nood, de maatregel gaat pas in op 1 januari 2007 en dus kan het ingeschreven worden op de begroting van volgend jaar. Dat zal dan wel moeten uitgevoerd worden door het nieuwe bestuur dat zal gevormd worden volgens de uitslag van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Men bindt dus de opvolgers.

Waarom dan die haast? Volgens de schepen is het de openbare vervoersmaatschappij De Lijn zelf die daarop aangedrongen heeft. Als de bevolking te laat wordt ingelicht over die buitenkans, bestaat het gevaar van een overrompeling van de diensten. Daarom gaat aan de invoering van die steunmaatregel een campagne van de communicatiedienst van de stad vooraf. Ik ben eens benieuwd of die campagne al zal starten voor 8 oktober. Toch maar oppassen met de regelgeving op de verkiezingsuitgaven.

Zie ook: http://www.delijn.be/vervoerbewijzen/buzzypazz.asp . Mensen die ouder zijn dan 65 jaar, kunnen een gratis Omnipas aanvragen, waarmee ze ook over heel Vlaanderen kunnen rondfladderen op bus en tram. Voor de leeftijden tussen 25 en 60 en tussen 60 en 65 is er een te betalen Omnipas, maar het blijft voordelig. En wie het lef heeft om de nummerplaat van zijn auto in te leveren, krijgt gratis een Buzzy Pazz (indien jonger dan 25) of een Omnipas voor drie jaar cadeau. Wie laat zich verleiden?

30-08-06

Sp.a heeft gewogen op het stadsbeleid (vervolg van gisteren)

Voor het eerst in de geschiedenis namen de christendemocraten een coalitiepartner op in het Kortrijkse stadsbestuur na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000. CD&V behaalde 21 zetels op de 41 en had dus toch wel een absolute meerderheid. Maar met slechts 1 zetel op overschot, zouden zij zich veroordelen tot de grillen van elk tegendraads meerderheidsraadslid. Daarom was het verstandig dat zij een andere partij aanspraken om de meerderheid te verruimen. Sp.a kwam op die manier in het beleid, met 1 schepen (Philippe De Coene) in een bestuursploeg van 9. Toch heeft de sp.a vanuit die minderheidspositie in de meerderheid het grootste deel van haar verkiezingsvoorstellen kunnen realiseren. Gisteren besprak ik de eerste 10 voorstellen uit het sp.a-verkiezingsprogramma van 2000. Vandaag de andere 11 punten.

Ik druk het programma (laatste 11 punten) hier af in cursief. Mijn beoordeling staat in normale letters na elk programmapunt.

11. Een open woonbeleid en een woonwinkel voor alle mensen.
Sociale woonmaatschappijen moeten een open deurpolitiek volgen (controle wachtlijsten). Alle huurders van sociale woningen worden jaarlijks één keer bezocht.

Dat is een punt dat mij bijzonder interesseert: in 2002 werd ik voorzitter van de Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning.

Bij mijn aantreden als voorzitter van Goedkope Woning wreef ik mijn ogen uit. Ik landde in een vooroorlogse instelling die geleid werd op een manier die met veel goede wil slordig kon genoemd worden maar die een objectieve waarnemer pure verwaarlozing zou noemen. Woonpatrimonium (bijna 1500 huizen en appartementen) èn huurders werden aan hun lot overgelaten. Er werd niets gemoderniseerd; klachten werden weggewuifd; mogelijke subsidies en hulpprogramma's werden niet aangevraagd; de weinige bouwprojecten sleepten tergend lang aan; er werd absoluut niet uitgekeken naar nieuwe bouwmogelijkheden; er was geen communicatie, noch met de huurders, noch met de kandidaat-huurders, noch met de pers, noch met de aandeelhouders (stad en OCMW vooral!), noch zelfs met de raad van bestuur die nauwelijks drie keer per jaar werd samengeroepen. Berispingen en bijsturingen vanuit de overkoepelende Vlaamse Huisvestingsmaatschappij werden in de wind geslagen.

Begin maar grootste plannen uit te voeren als zelfs het allernoodzakelijkste niet marcheert! Toch heb ik een reeks vernieuwingen doorgedrukt. Er is een begin gemaakt van een echte klachtenbehandeling. Voor het eerst (in 2004!) kregen de huurders recht op ... warm water; voordien beweerde de maatschappij dat warm water een extra luxe was waarvoor de huurder zelf maar moest investeren. Er kwam wat meer controle op de aannemers die opdrachten kregen van Goedkope Woning. En de raad van bestuur werd maandelijks bijeengeroepen zodat de heren en dames wat meer betrokken geraakten met de maatschappij.

Maar de grote stap voorwaarts kon slechts in het laatste jaar worden gezet. Na een grondige selectie door een professioneel bureau en een externe jury werd een nieuwe directeur aangesteld. Ik ben ervan overtuigd dat de maatschappij pas nu de allernoodzakelijkste hervormingen kan doorvoeren om een hedendaagse klantvriendelijke en dynamische instelling te worden. Er is nog veel werk voor de boeg. Ik droom ervan mijn begonnen voorzitterstaak in die hoopgevende omstandigheden te kunnen voortzetten, maar ik besef dat de kiezer (en de coalitieonderhandelaars) daarin een beslissende stem zal hebben.

Ik geef mijzelf als beoordeling: half geslaagd. Mijn opvolger - zou ik oh zo graag zelf zijn! - heeft nu alle kansen om te schitteren.

12. Beter planning van openbare werken.
Niet alles willen realiseren in de laatste twee jaar. Stadsvernieuwing niet beperken tot centrum. Aandacht voor jonge gezinnen die zich hier willen vestigen.

Hoewel er in de laatste weken voor de verkiezingen weer een aantal straten open liggen, zijn de openbare werken in de voorbije zes jaar toch beter gespreid en gepland. De onvoorziene schepenwissel (Carmen Moulin gaf de opdracht door aan Guy Leleu)veroorzaakte niet al te veel vertraging. De begrotingskredieten voor stadswerken stegen aanzienlijk.

De stadsvernieuwingsinspanningen braken door de grenzen van het centrum: naar de Sint-Elisabethwijk (Sint-Denijsestraat - Volksplein - enzovoort) ging opmerkelijk veel geld voor allerhande initiatieven om dat stadskwartier leefbaarder te maken. Ik hoop dat die ingezette beleidslijn op hetzelfde tempo wordt voortgezet tot alle oudere delen van de stad zijn opgefrist.

Ik maak ook deel uit van het directiecomité van het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK), vroeger Woonregie. Het SOK is heel actief en geeft de stad onvermoede oplevingskansen met het Foruminvestproject in de Wijngaardstraat. De klemtoon is in de loop van de voorbije bestuursperiode wat verlegd van wooninitiatieven tot hoofdzakelijk winkelprojecten. Toch komen er dank zij het SOK vooruitstrevende appartementen in de Wijngaardstraat en staan verschillende andere woonprojecten op stapel.

Het Vetex-project in de Veldstraat, het oudste project van het SOK, is blijven haperen aan de afgrijselijke vervuiling van de terreinen van de vroegere textielveredelaar. Maar ook daar is er uitzicht op een gedeeltelijke realisatie van de nieuwe residentiële woonbuurt (in een achtergestelde buurt!).

En de uitgestrekte terreinen rond de westelijke binnenring worden stilaan bouwrijp voor een gigantische stadsinbreidingsoperatie.

Hoewel niet alles is geslaagd, is er toch veel gebeurd op het gebied van stadsvernieuwing. Ik oordeel: geslaagd.

13. Elektriciteit en gas, het kan goedkoper.
In alle openheid nagaan welke leveranciers het goedkoopst zijn.

Het zat de bevoegde schepen, Jean de Bethune, niet mee. Wat hij ook ondernam van initiatieven (aanbestedingen, onderhandelingen, samenvoegen van energieaankopen van stad, OCMW, Parko en Politiezone), de aangeboden elektriciteistprijzen voor openbare verlichting en voor de stadsgebouwen bleven maar oplopen. De geweldig gestegen petroleumprijzen hebben nu eenmaal ook de andere energieprijzen de hoogte ingejaagd.

Waarin Kortrijk wel gelukt is (zoals de andere gemeenten in de intercommunale Gaselwest) is de uitbreiding van het gemeentelijk aandeel in het kapitaal van Gaselwest tot 70% (30% blijft bij private partner Electrabel) zonder daarvoor de stadskas te moeten aanspreken. Jarenlang heeft Kortrijk zijn meerwinsten uit Gaselwest opgespaard om op 5 september e.k. de private aandelen van Electrabel te kunnen opkopen. Ook de opbrengst van de verkoop van Telenetaandelen ging daar naartoe. De opbrengst van de verkoop van Electrabelaandelen, die de stad in portefeuille had, aan de Franse groep Suez, kon de stad zelfs in eigen kas stoppen; er waren al genoeg reserves.

Mijn beoordeling: half geslaagd.

14. Oprichting van een kindergemeenteraad.

Het idee van een kindergemeenteraad is opgenomen in het bestuursakkoord, maar verder is er niets meer van gehoord. Dus: niet geslaagd.

15. Jonge middenstanders aanmoedigen met stedelijke startpremie.
Beginnende zelfstandigen krijgen gedurende drie jaar een premie in verhouding tot de stedelijke taksen. Afschaffing van de terrastaks. Loketdienst. Permanent en gestructureerd overleg met de handelaars.

Er is een 'stedelijk reglement ter bevordering van de economische activiteit' goedgekeurd. Starters kunnen er een beroep op doen voor premies en stedelijke financiële waarborgen. De steun schommelt al naar gelang de vestigingsplaats (in specifieke zones, in het centrum van de stad of van deelgemeenten, en elders).

Voorts is er een Ondernemerscentrum opgericht door de stad, de GOM West-Vlaanderen en Syntra West om onder meer beginnende zelfstandigen intens te begeleiden in hun avontuur.

Over de terrassen is heel wat gebakkeleid, maar uiteindelijk is een voor alle partijen eerbaar compromis bereikt. De terrastaks is niet afgeschaft maar gestroomlijnd.

Al met al is mijn beoordeling: geslaagd.

16. Een gezellige stad voor de jongeren.
Dialoog stad-jongeren (cafés). Muziekfabriek met repitieruimte.

Het uitgaanscultuur van jongeren bloeit in Kortrijk. De dialoog met de jongeren is heel wat verbeterd. Die "muziekfabriek" komt er! Muziekcentrum de Kreun palmde op het Schouwburgplein de locaties in van Radio2, die naar eigen studio's verhuisde aan Xpo. In 2007 wordt de eerste steen gelegd van een nagelnieuwe concertzaal, een miljoenendossier in euro's waarvoor ook de Vlaamse Gemeenschap (cultuurminister Bert Anciaux, spirit) en de provincie in hun beurs tasten. De Kreun, waar sp.a-kandidaat Bert Herrewyn werkt, is al 25 jaar een gereputeerde concertclub, een pop-infopunt voor de hele streek en een ondersteuningcentrum voor jongeren met muzikale plannen. Mijn beoordeling: geslaagd.

17. Een centrum voor moderne kunst.
Stoopsfabriek is een mogelijkheid. Aankoopbeleid voor moderne kunst. Actuele kunst in de stad en de deelgemeenten. Uitvoering van project "kunst in bushokjes".

Meer dan naar hedendaagse kunst is de culturele aandacht van de stad gegaan naar podiumkunsten en design. De initiatieven voor kunst zijn grotendeels geconcentreerd op het concept "Buda Kunsteneiland", waarin het vroegere Limelight is opgegaan. De gewezen Pentascoop kreeg een grondige facelift om in dat concept te kunnen gebruikt worden.

Stoopsfabriek is dan toch officieel beschermd geraakt en er zijn actuele plannen voor een respectvolle ombouw voor lofts en kantoren. Maar voor de beeldende kunst zijn onze dromen van 2000 niet in vervulling gegaan. Nog altijd blijft er een grote nood aan atelierruimte voor afgezwaaide academiestudenten.

En in plaats van 'kunst op bushokjes' heeft sp.a-schepen De Coene de glasbollen laten beschilderen door een ultrarealistisch kunstenaar.

Laat ons zeggen: niet geslaagd.

18. Gedaan met de afbraak van mooie oude panden.
Particulieren die voor zulke panden instaan dienen beloond.

Meer dan voorheen houden de stedenbouwkundige diensten van stad Kortrijk rekening met de historische en architectonische waarde van bestaande gebouwen. Stelselmatig wordt thans het advies opgevraagd van Monumenten en Landschappen (Vlaamse Gewest), ook voor panden die (nog) niet op de lijsten staan van beschermde of voorlopig beschermde gebouwen.

Die premie voor het in stand houden van waardevolle panden is er niet gekomen. Conclusie: half geslaagd.

19. Een groot sportplan voor de jeugd.

Er zijn niet veel gemeenten die verhoudingsgewijs meer inspanningen leveren voor de jeugdsport dan Kortrijk. Het bestaande grote aanbod wordt systematisch verder uitgebreid. Toch zijn de wachtlijsten van gegadigden voor de vakantie-activiteiten van de stedelijke dienst Sportplus nog niet helemaal weggewerkt. Laat ons zeggen: half geslaagd (ik ben streng vandaag).

20. Een stad die springlevend is.
Bestuurscel voor culturele evenementen en festiviteiten. Kioskconcerten. Dag van de Muziek. Ondersteuning van wijkfeesten en kermissen.

Iedereen moet toegeven: Kortrijk Bruist! Geslaagd cum laude.

21. Politie betrekken bij het beleid.

De door sommigen zo vermaledijde politiehervorming heeft zijn vruchten afgeworpen in Kortrijk. Het lokale veiligheidsplan is opgesteld in overleg met de Politiezone Vlas en in overeenstemming met het zonale veiligheidsplan waarin Kortrijk een grote inbreng had. De lokale politie zelf is superklantvriendelijk geworden (zie ook de schitterende website http://www.pzvlas.be). En er zijn definitieve stappen gezet voor de bouw van een up to date-politiehoofdkwartier op Kortrijk Weide.

Mijn beoordeling is dan ook: geslaagd.

De uitslag voor die tweede helft van ons wensenlijstje van 2000 is 7 op 11. Samen met de 8 op 10 van de eerste helft, scoren wij 15 op 21. Dat is 71,4%.

29-08-06

Onderscheiding (71,4%) voor sp.a-deelname aan bestuur in Kortrijk

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 pakte de sp.a uit met een "programma voor de 21e eeuw". 21 concrete punten die de partij erdoor wou drukken als ze aan het beleid kon deelnemen. De sp.a hééft deelgenomen aan het beleid. In een coalitie met de CD&V hebben wij 1 schepen (Philippe De Coene, van milieu en ICT) en ook een voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning (ikzelf). Als wij het lijstje van de 21 punten overlopen (en streng zijn), heeft de sp.a 12 punten volledig gerealiseerd en zijn we voor 6 punten goed op weg (daarvoor geef ik een half punt). Dat is een score van 71,4%, of een dikke onderscheiding. Niet slecht voor een coalitiepartner met 1 schepen in een schepencollege van 9. 

Stadsblogger Kortrijkwatcher is zo vriendelijk (?) geweest de meerderheidspartijen in Kortrijk te confronteren met hun verkiezingsbeloften van zes jaar geleden. Dat van de sp.a verscheen op: http://users.skynet.be/kortrijkwatcher/2006/08/over-het-s.... Ik druk het programma hier af in cursief. Mijn beoordeling staat in normale letters na elk programmapunt.

1. Iedereen heeft recht op een goed voetpad.
In elke straat. En hiertoe dient er een speciale stadsdienst opgericht.

De investeringen in trottoirs zijn opmerkelijk uitgebreid. Er is een meldpunt gekomen voor vlugge herstelling van kapotte voet- en fietspaden en rioleringen: 'Werk aan de weg' (gratis belnummer: 0800 90 811). Mijn beoordeling: geslaagd.

2. Afschaffing van de oneerlijke huisvuiltaks.

De huisvuiltaks was hoogst onrechtvaardig omdat hij alle Kortrijkzanen over dezelfde kam schoor: rijk of arm, grote afvalmaker of kleine. Die belasting is inderdaad afgeschaft. In de plaats daarvan zijn de huisvuilzakken wat duurder geworden. Zeker in de beginjaren van de nieuwe ploeg had dat als effect dat de Kortrijkzanen minder afval maakten. Dat was dan weer heel voordelig voor de stadskas, want de afvalverbranding kost de stad handenvol geld. 'Winst' wordt op de huisvuilzakken zeker niet gemaakt. Mijn beoordeling: geslaagd.

Niet in ons programma maar toch het vermelden waard is de realisatie van het meldpunt en de opkuisploeg van "Rap en Rein". Sluikstorten krijgen niet meer de gelegenheid uit te groeien tot onoverzichtelijke problemen. Een 'propere stad' betekent ook beteugeling van de sluikstorters; ook dat is consequent aangepakt.

3. Veilig fietsen in heel Kortrijk. Op fietspaden die vrij liggen van de rijweg.

Er is heel wat meer geïnvesteerd in fietspaden dan vroeger. Verschillende fietsverbindingen zijn hersteld. Onlangs nog werd het Guldenspoorpad, met medewerking van de Provincie, doorgetrokken naar Zwevegem. Er is een fietsambtenaar aangesteld en met de Fietsersbond is er een structurele samenwerking. Mijn beoordeling: geslaagd.

4. Overal groen dat goed onderhouden wordt.
Versterking van de groendienst. Particulieren mogen zelf instaan voor onderhoud. Stadsrandbos. Generatiebos (elke baby een boom.)

Voor het onderhoud van het stadsgroen is heel wat gebeurd. De groendienst van vroeger is grondig gemoderniseerd. Tal van opdrachten worden nu uitbesteed, ook aan beschutte werkplaatsen. Een snelle interventieploeg, 'Kruid en Blad', gaat elke dag de strijd aan tegen slordige hoeken. Het stadsrandbos is een zaak van het Vlaamse Gewest dat stelselmatig doorgaat met de aankoop van gronden in het zuidwesten van de stad. Groenschepen Philippe De Coene zette vaart achter de realisatie van het Groen Lint Zuid (nu Stadsgroen Marionetten, zie foto), de natuurverbinding tussen het Kennedybos en het stadsrandbos. Zowat 60 hectare worden ingericht voor natuurminnende bezoekers en wandelaars op de mooiste flanken van de stad. Aangelegde paden, een aantrekkelijk paviljoen in de vorm van een libel en een bezoekerscentrum in hoeve Te Coucx gaan de wandelaars wegwijs maken. Een onderdeel van stadsgroen Marionetten is het geboortebos in de Don Boscolaan, waar jaarlijks voor honderden nieuwgeborenen een boom wordt bijgeplant. Mijn beoordeling: geslaagd.

5. Vlot parkeren in plaats van doelloos rondrijden.
Parkeerroute. Betaalbaar langparkeren. Kortingsacties voor klanten. Gratis parkeren voor centrumbewoners zonder garage. Pendelaars moeten plaats krijgen aan het station.

Het succes van de stedelijke ondergrondse parking Veemarkt en nadien ook de overgekochte parking Schouwburgplein is onmiskenbaar. Het eerste uur parkeer je er gratis en daarna betaal je een heel schappelijke prijs, de goedkoopste van het land. Voor centrumbewoners zijn allerlei vormen van bewonersparkeren uitgewerkt. Wat de pendelaars betreft, is er nog geen volwaardige oplossing in de vorm van een parkeergebouw nabij het station gerealiseerd. Maar het aartsmoeilijke dossier (waarin partners zoals de NMBS het de stad niet gemakkelijk maken) geraakt stilaan uit zijn studiefase. Ook voor parkeren durf ik het bestuur een beoordeling geven van: geslaagd.

6. Het wordt weer fijn met bus en trein.
Gratis vervoer uitbreiden voor 60 plussers en kinderen tot 12 jaar. Belbussen. Meer bussen, extra verbindingen, lagere opstap, wendbare bussen. Tariefzone Kortrijk. Treinstopplaatsen in Marke en Heule. TGV-verbinding met Rijsel.

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft haar dienstverlening in Kortrijk grondig verbeterd: er is een nieuwe buslijn bijgekomen; bestaande lijnen zijn vernieuwd, en er zijn meer aangepaste stadsbussen ingezet. Toch stappen nog altijd veel te weinig Kortrijkzanen op de bus. Een gericht beleid van gratis aanbod zou de stadsgenoten over hun aarzeling kunnen helpen. Maar daartoe hebben wij onze coalitiepartners niet kunnen overtuigen. De bestaande gratis faciliteiten (gratis voor 55-plussers op maandagen, gratis P&R van de Kinepolisparking naar het centrum, en gratis voor studenten) zijn, volgens mij, onvoldoende om veel effect te hebben op het busgebruik. Mijn beoordeling: half geslaagd.

7. De st@d (sic) is van iedereen.
Uitbouw van de website van de stad (ook interactief). Gratis gebruik van computer in openbare gebouwen. Gratis e-mailadres voor elke inwoner.

Nog beter: in plaats van een gratis mailadres - daarvoor heb je de stad al lang niet meer nodig - kun je een gratis Certipost-adres krijgen, handig voor het aanvragen van allerhande officiële documenten. Met zijn project "De WWWereld is van iedereen" gaf schepen Philippe De Coene elke Kortrijkzaan de gelegenheid om basiscursussen computer en internet te volgen, in zijn eigen deelgemeente. Vele honderden stadsgenoten maakten er gebruik van. de jongste was 10, de oudste 87. Met de plaatsing van internetkiosken en gratis surfcomputers in allerlei toegankelijke stadsgebouwen kan iedereen gratis surfen en zelfs e-mails versturen en printen. Mijn beoordeling: geslaagd.

8. Het stadhuis is er voor de mensen, niet omgekeerd.
Stadsdiensten open op uren waarbij het publiek vrij is (ook op zaterdagmorgen). Glijdende werkuren. Gemotiveerd personeel met promotiekansen.

Met de ingebruikname van het nieuwe stadhuis is de stedelijke klantenopvang heel wat verbeterd. De dienst Burgerzaken is nu ook te bereiken in de deelgemeenten. De opening van een stadsloket op zaterdagmorgen is niet gelukt, maar toch zijn de openingsuren klantvriendelijker gemaakt door bijvoorbeeld open te blijven over de middag en een wekelijkse 'nocturne' te houden op maandag (tot 19 uur). Het personeelsbeleid is gedynamiseerd met allerhande initiatieven. Mijn beoordeling: half geslaagd.

9. Niemand blijft eenzaam achter.
Levendig buurtleven. Buurtnetwerk. In elke buurt een buurtcentrum. Vrijwilligerswerk aanmoedigen.

De buurtwerkingen zijn uitgebreid. Ik vraag wel een beetje begrip voor de ondankbare, bijna onmogelijke opdracht van een buurtwerker als buffer tussen de stedelijke overheid en bewoners die ook niet allemaal zonder problemen zijn. Een voorbeeldig experiment is de wijkwerking Sint-Denijsestraat, waarin de stad opmerkelijk veel heeft geïnvesteerd. Waar in andere wijken de buurtwerker vooral aan de relaties moet werken, kregen de bewoners om en rond de Sint-Denijsestraat heel wat harde wensen vervuld (straatwerken, een nieuw park, heraanleg Volksplein, enzovoort). Dat is natuurlijk veel dankbaarder werk. In dat verband kan ik ook verwijzen naar de maandelijkse buurtrondgangen van schepen De Coene en schepen Leleu, waarop de bewoners de beleidsmakers ter plekke kunnen tonen wat er fout loopt in hun buurt. Intussen werd de grote rol van vrijwilligers erkend en ondersteund. Mijn beoordeling: geslaagd.

10. Aanstelling van een ombudsman.
Met jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad.

Mijn beoordeling: niet geslaagd. Als je in de meerderheid de mogelijkheid van een stedelijke ombudsman oppert, krijg je onmiddellijk de repliek dat de stad goedwerkende meldpunten heeft. Daar kunnen de mensen inderdaad naartoe met hun klachten en die klachten worden meestal zo vlug mogelijk opgelost. Maar een ombudsman is iets anders. Een ombudsman staat in tweede linie om eventueel burgers te steunen die zich in een meningsverschil met de stad onheus behandeld voelen. Een ombudsman kan als neutrale èn onafhankelijke waarnemer leemten in de stadsaanpak signaleren. Ik blijf daar groot voorstander van. Zo'n ombudsman (M/V) is er niet gekomen.

De rest van mijn beoordeling morgen. We zitten aan 8 op 10.
11. Een open woonbeleid en een woonwinkel voor alle mensen.
Sociale woonmaatschappijen moeten een open deurpolitiek volgen (controle wachtlijsten). Alle huurders van sociale woningen worden jaarlijks één keer bezocht.
12. Beter planning van openbare werken.
Niet alles willen realiseren in de laatste twee jaar. Stadsvernieuwing niet beperken tot centrum. Aandacht voor jonge gezinnen die zich hier willen vestigen.
13. Elektriciteit en gas, het kan goedkoper.
In alle openheid nagaan welke leveranciers het goedkoopst zijn.
14. Oprichtring van een kindergemeenteraad.
15. Jonge middenstanders aanmoedigen met stedelijke startpremie.
Beginnende zelfstandigen krijgen gedurende drie jaar een premie in verhouding tot de stedelijke taksen. Afschaffing van de terrastaks. Loketdienst. Permanent en gestructureerd overleg met de handelaars.
16. Een gezellige stad voor de jongeren.
Dialoog stad-jongeren (cafés). Muziekfabriek met repitieruimte.
17. Een centrum voor moderne kunst.
Stoopsfabriek is een mogelijkheid. Aankoopbeleid voor moderne kunst. Actuele kunst in de stad en de deelgemeenten. Uitvoering van project "kunst in bushokjes".
18. Gedaan met de afbraak van mooie oude panden.
Particulieren die voor zulke panden instaan dienen beloond.
19. Een groot sportplan voor de jeugd.
20. Een stad die springlevend is.
Bestuurscel voor culturele evenementen en festiviteiten. Kioskconcerten. Dag van de Muziek. Ondersteuning van wijkfeesten en kermissen.
21. Politie betrekken bij het beleid.

31-07-06

WONEN IN KORTRIJK: wat ik ervan vind

Nog een dikke twee maanden en het zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Als aandachtig waarnemer van Kortrijk en als kandidaat (sp.a-Spiritlijst, 4e plaats) ga ik hier nu en dan mijn ideeën posten voor de komende bestuursperiode. Vandaag schets ik wat ik vind dat er zou moeten gebeuren voor wonen in Kortrijk. Dat is een beleidsdomein dat ik van heel nabij heb gevolgd; ik heb mij immers ingezet als voorzitter van de Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning. Ook in de Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, SOK, voorheen Woonregie, was ik actief.

Kortrijk is een aangename stad om te wonen. Er is een rijke verscheidenheid aan woongelegenheden. Je kan er in stad wonen, in de woonkernen van de deelgemeenten en op de buiten. Je kan een appartement betrekken, een rijhuis, een woning in een verkaveling, en er is een groeiende keuze aan moderne woonvormen zoals lofts. De vastgoedprijzen zijn er minder scherp gestegen dan elders. Er is veel openbaar groen en achter de meest grijze gevelrijen zitten veelal huizenblokken die goed voorzien zijn van stadstuinen. Kinderen kunnen er op fietsafstand naar school. Het winkelaanbod is meer dan behoorlijk. En wat ontspanning, sport en cultuur betreft, is Kortrijk Vlaams koploper in het aanbod.

Toch kan het nog heel wat beter. Dat wordt onder meer bewezen doordat de bevolking niet meer groeit - wat ze in de andere centrumsteden wel doet. Er is de onmiskenbare veroudering van de bevolking en een door iedereen erkend tekort aan jonge gezinnen die er zich willen vestigen. 

Stuk nog niet af. Vakantieperikelen...