01-03-08

Winkeliers en voetbalsupporters bezorgen politie hoofdbrekens

sintjan12

De politiezone VLAS heeft prima gewerkt in 2007. Wel had het korps het moeilijk met twee strategische doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan: de veiligheid van de winkeliers in Kortrijk en de begeleiding van 'het voetbalgebeuren' (zeg maar de supporters). Een oorzaak kan zijn dat geen van beide doelgroepen veel aanstalten maakt om met de politie te gaan samenwerken. Begrijpe wie het kan. Misschien hebben de handelaars in het centrum van Kortrijk nu wel andere katten te geselen, en verkeert de lokale voetbalwereld te veel in euforie.  

Voetbalwet

Commissaris Frank Maes geeft grif toe dat de strategische doelstelling nummer 11 uit het zonaal veiligheidsplan een heel moeilijke opdracht is. Bij de voetbalwedstrijden van KV Kortrijk wil de politie in samenwerking met de betrokken partijen de veiligheid in en rond het Guldensporenstadion garanderen. Hoewel van de kant van de politie de uitgestippelde actieplannen in 2007 goed zijn uitgevoerd, werden de thuismatchen van 'Kortrijks hoop op roem' ontsierd door een verhoogd aantal incidenten met supporters. De politie moest meer manschappen paraat houden en inzetten dan eerst verwacht.

Er is enerzijds toenemend hooliganisme van een - door de politie als groeiend bestempelde - harde kern risicosupporters. Anderzijds is er ook een gebrek aan medewerking van de club KV Kortrijk, die - ik citeer de politie - "zacht uitgedrukt beter kan verlopen". Toen het rapport werd opgemaakt en aan de politieraad werd gepresenteerd, moesten de incidenten na de vertoning op de ledwall op de Grote Markt van de bekermatch met de Gantoise nog komen...

In uitvoering van de voetbalwet is er nochtans een voetbalovereenkomst seizoen 2006-2007 afgesloten met de clubverantwoordelijken en is er een lokale adviesraad opgericht, die tweemaandelijks bijeenkomt. Het bestaande noodplan werd bijgestuurd en aangepast aan de verstrengde regelgeving. Maar voorgenomen informatievergaderingen met de clubmedewerkers en de supportersverenigingen konden niet doorgaan bij gebrek aan interesse van de zijde van VK Kortrijk. Vorig seizoen was dat ook al zo. Het gebrek aan medewerking van de club komt ook tot uiting in de werving van stewards. KV Kortrijk slaagde er niet in om de overeengekomen 10 nieuwe stewards aan te werven. Er kwamen er maar 3 nieuwe bij en er stopten er enkele. Daardoor blijft de club amper op haar wettelijk minimum (21 volgens de bepalingen van het kon. besluit Stewards). De politie daarentegen volbracht haar taak om de stewards op te leiden, bij te scholen en te accrediteren. Ook maakte de politie haar spottersgroep voltallig (5), en de spotters kregen devereiste opleiding. De projectleider fungeert tevens als reservespotter.

Nultolerantie

Al kostte het enige moeite, de politie is er toch in geslaagd de orde te handhaven in en rond het Guldensporenstadion bij de thuismatchen. Er werden 1941 'mensuren' besteed aan de politionele ordehandhaving op en rond het stadion. Dat is behoorlijk meer dan de vooropgestelde 1574 uur. Commissaris Frank Maes wijt die hoger inzet van politiepersoneel aan  incidenten die de risicograad van de latere wedstrijden verhoogd hebben. In het seizoen 2006-2007 gaat het om 22 incidenten, waarvan er voor 20 een dossier is opgesteld in het kader van de voetbalwet. Een seizoen eer waren er maar 5 incidenten.

Een bijzondere opdracht van de politie bestaat in het in het oog houden van risicosupporters. Liefst 239 'mensuren' zijn in 2007 besteed aan de 'begeleiding' van de KVK-supporters bij uitwedstrijden. 89 supporters kregen het predicaat 'risico' opgespeld. Dat zijn er 44 meer dan de 45 van het vorige siezoen. Het ordewoord was: nultolerantie ten opzichte van incidenten, wangedrag en misdrijven. Zo werd er in 2006-2007 in 14 gevallen stadionverbod opgelegd en voor 8200 euro boetes uitgedeeld. Ook hier een merkelijke stijging.

Om het voetbalhoofdstuk positief te beëindigen: de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken keurde het Kortrijkse stadion goed voor voetbal in ... tweede klasse - wat in eerste? -; er waren wel enkele opmerkingen. Intussen heeft de stad het verouderde camerasysteem vervangen. Nu nog die krottige tribune aan de overkant. 

Politiewinkel

Als eerste strategische doelstelling staat in het zonaal veiligheidsplan de uitwerking van een integraal pakket maatregelen voor de veiligheid van de winkeliers in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. De politie zelf beoordeelt de uitvoering van dat onderdeel van het plan in 2007 als slechts middelmatig. De politie deed wel haar deel van de job maar de communicatie met de winkeliers kwam niet van de grond. Overigens stijgen de cijfers voor winkeldiefstallen en inbraak in winkels. 

Het was de bedoeling in 2007 het contact tussen de politie en de winkeliers op structurele wijze uit te bouwen. Dat is er niet van gekomen; er werden geen contactvergaderingen georganiseerd. Korpschef Stefaan Eeckhout hoopt dat met de installatie van het business improvement district (BID) er wel een contactpersoon met de winkeliers kan gevonden worden.

Beter ontvangen werden de adviezen ter verhoging van de veiligheid van de winkels. In de politiewinkel (Sint-Jansstraat) kregen 46 winkeliers individuele adviezen. De politie ging ter plekke 31 uitgebreide technopreventieve adviezen verlenen; dat is het dubbele van vooropgesteld en tien keer meer dan het jaar daarvoor. Op 27 november 2007 gaf de politie de leden van het winkelinformatienetwerk een veiligheidstraining in de Security Village in Wevelgem. Dat netwerk is een buurtinformatienetwerk voor het handelscentrum van Kortrijk. Andere buurtinformatienetwerken kregen 34 berichten van de politie.

De politiewinkel in de Sint-Jansstraat had in 2007 te kampen met wat groeiproblemen. Het geplande aantal van 3200 uren permanentie voor aangiften en klachten werd niet gehaald. Door een tijdelijke onderbezetting van de dienst Zonaal Onthaal kon de politiewinkel slechts een kleine 2700 uur worden opengehouden. Bovendien komen minder cliënten binnen dan verwacht. Halverwege juli 2007 werd daarom besloten de politiewinkel te sluiten om 18.30 uur in plaats van om 19 uur.

Toch presteerde de politie uitstekend in haar toezicht op straat. Vooral handelsbuurten en specifieke handelszaken die extra gevaar liepen, werden bewaakt. Permanent werden het winkelwandelcentrum, de maandag- en woensdagmarkt in het oog gehouden, en daarbuiten ook op 24 andere plaatsen. Dat betekent 2741 keer politietoezicht, goed voor 1321 mensuren ingezette manschappen. De reusachtige bouwwerken van Foruminvest betekenen een extra zorg voor de politie; op momenten dat door die werken de straatverlichting uitviel, is de politie toezicht gaan uitoefenen.

Daarbij deden ook de preventiewerkers van het Stedelijk Preventieteam (stadswachten) hun best: 4752 mensuren toezicht in de handelsbuurt en 264 mensuren toezicht op de maandagmarkt. Dat is vier keer meer dan in 2006.

Exit de paaltjes

Een grap - dure grap! - zijn de neerlaatbare paaltjes die het winkelwandelcentrum van Kortrijk moesten beschermen tegen carjackings. Het was de bedoeling van de politie buiten de normale los- en laadtijden, zou instaan voor een gecontroleerde toegang tot het gebied. Maar ... het systeem van op afstand bedienbare paaltjes werkt nog altijd niet. De politie is het beu: de doelstelling is niet langer opgenomen in het actieplan 2008. Ook het cameratoezicht via de camera op het Kortrijkse Schouwburgplein blijkt niet optimaal te functioneren. Droogweg zegt het beoordelingsrapport: "De mogelijkheden tot verbetering van het cameraproject zijn onderzocht".

En ook het aanvankelijke succes van de alarmknop voor fysieke bedreiging in winkels is gestagneerd. Het aantal winkeliers die een dergelijke alarmknop liet placeren steeg rond de jaarwisseling 2006-2007 van 29 naar 34. Sindsdien is er geen enkele meer bijgekomen. In 2007 is de politie 5 keer moeten uitrukken omdat op een dergelijke knop was geduwd. Het bleek telkens te gaan om loos alarm.

Tot overmaat van ramp stijgen de winkeldiefstallen en -inbraken. Maar korpschef Stefaan Eeckhout relativeert die vaststelling. Het gros van de winkeldiefstallen komt van grootwarenhuizen, en dat is te wijten aan een strenger beleid met meer inzet van eigen detectives. Het zou wel eens kunnen zijn dat het alleen de aangiftebereidheid is die is toegenomen.

26-09-06

Kortrijk 11% veiliger in eerste helft 2006

veiligheid

De criminaliteit in Kortrijk is in de eerste helft van 2006 gedaald met 11%. Dat blijkt uit de cijfers die gisteren in de Politieraad zijn bekendgemaakt. De daling, gemeten op basis van het aantal uitgeschreven PV's, doet zich voor in alle klassen misdrijven. Opvallend is de daling met 22% van de misdrijven 'tegen de persoon en het gezin' (slagen en verwondingen, seksuele misdrijven, stalking, weigering bezoekrecht, enzovoort). Geruststellend is de daling van de rubriek 'diefstal met geweld' met liefst 43%.

Er zijn partijen die van veiligheid een thema willen maken in de stembusslag voor de gemeentehuizen. Het is uiteraard een belangrijk aandachtspunt voor het beleid. En ieder feit waarvan een burger het slachtoffer wordt, is er een te veel, alleen al voor de traumatische gevolgen voor het slachtoffer in kwestie en de mensen in zijn omgeving.

Daarom is het verheugend vast te stellen dat de criminaliteit in Kortrijk in de eerste helft van 2006 zowat 11% lager ligt dan in de eerste helft van 2005. In de eerste zes maanden van 2005 noteerden de politiestatistieken in Kortrijk 4017 feiten; een jaar later waren dat er 3592.

Opgesplist over de verschillende soorten misdrijven, kon ik op de Politieraad alleen de cijfers vernemen voor de hele politiezone VLAS (Lendelede en Kuurne incluis). Opvallend is de algemene afname van de diefstallen met geweld en afpersing: van 91 naar 52. Piekmaanden van 20 feiten en meer zoals in de voorgaande jaren zijn in 2006 nog niet genoteerd. Het aandeel van de handtassendiefstallen is enorm afgenomen, met een daling van 32 naar 11 feiten. Verergerd zijn de diefstallen die gewapenderhand werden gepleegd (van 7 naar 12) en de inbraken in gebouwen (van 308 naar 368).

Alle andere soorten diefstallen zijn gelukkig niet gestegen: 42 autodiefstallen zoals vorig jaar, 5 motordiefstallen zoals vorig jaar, 423 fietsdiefstallen i.p.v. 493, 127 winkeldiefstallen i.p.v. 146, 161 diefstallen uit voertuigen i.p.v. 189, en 514 andere diefstallen tegen 635 vorig jaar.

Bij de inbraken in gebouwen, gestegen van 308 feiten naar 368, valt het op dat de inbraken in woningen nauwelijks meer stijgen maar te hoog blijven (188 tegen 186). Opmerkelijk is de algemen toename van het aantal inbraken in niet-woongebouwen: scholen, ontmoetingscentra, welzijnsinstellingen, cafés, sporthallen enzovoort. De inbraken in woningen gebeuren vooral op vrijdag- en zaterdagavond voor middernacht. De kraken in andere gebouwen worden ook uitgevoerd op woensdag en zondag, vooral dan na middernacht.

Een andere ergerlijke stijging valt te noteren bij vandalisme: van 388 naar 465. Deze keer ging het vooral om beschadigingen van wagens. Maar het volstaat dat enkele jongeren met het zot in de kop op tocht gaan om auto's te bekrassen om de cijfers ferm op te drijven.

Een andere in het oog springende stijger is de categorie midrijven tegen de seksuele moraal: van 23 naar 27 feiten. Toch zou normaliter ook hier een daling waar te nemen zijn, ware daar niet die exhibitionist die in verschillende parken een optreden ten beste gaf. Daardoor stegen de feiten van openbare zedenschennis van 22 naar 27. Inmiddels is de dader gevat.

Goed voor de rust in de buurten is de aanzienlijke daling van de misdrijven die onder de term "belaging" vallen: van 94 naar 70 (twee jaar geleden nog 108). Daaronder begrijpt de politie misdrijven zoals stalking, seksuele bedreiging en pesterij.

Zoals al gemeld, blijft het aantal autodiefstallen laag: zoals vorig jaar 42 feiten. Vooral in het weekend loopt het blik op wielen het risico gepakt te worden. Hotspots zijn vooral de grote parkings. Autodieven zijn het meest belust op het merk Ford: 4 Escorts, 5 Fiësta's en 3 andere Fords. Maar ook Mercedes (4 diefstallen), Opel (6) en Volkswagen (4, waaronder 2 Golfs) blijven in trek.