05-10-06

Gaselwest weet waar de lamp (niet) brandt

lamp

Je hoeft voor een kapotte straatlamp niet meer naar een politieker te lopen. Eandis, de werkmaatschappij van Gaselwest en andere gemengde intercommunales, maakt het je gemakkelijk om een melding te doen. In bijna alle gevallen wordt de lamp binnen de twee weken hersteld. En Eandis werkt eraan om die herstellingen nog vlugger te laten gebeuren en zo mogelijk te voorkomen.

De openbare verlichting is een van de allernoodzakelijkste opdrachten van een gemeentebestuur en dus van ons stadsbestuur. Tot ver in de jaren dertig waren er in Kortrijk nog gaslantaarns in gebruik. De elektriciteit heeft sindsdien al lang de bovenhand gehaald.

Voor de verdeling van gas en elektriciteit, hebben de steden en gemeenten intercommunales opgericht: gemengde met private partner Electrabel en zuivere met alleen gemeentelijk kapitaal. Sinds de liberalisering van enkele jaren geleden zijn die intercommunales "distributienetbeheerders" (DNB's) geworden. Zij baten alleen nog het leidingennet uit en laten dat, tegen een vergoeding, gebruiken door commerciële gas- en stroomleveranciers zoals Electrabel, Nuon, Essent, enzovoort.

Aan die DNB hebben de steden en gemeenten ook het openbare verlichtingsnet toevertrouwd. Stad Kortrijk is daarvoor aangesloten bij de gemengde intercommunale Gaselwest. Ikzelf vertegenwoordig de stad in de raad van bestuur en het directiecomité. Om de dienstverlening zo goed mogelijk te brengen, hebben de gemengde intercommunales, waaronder Gaselwest, de werkmaatschappij Eandis opgericht. Het is die gezamenlijke werkmaatschappij die de openbare verlichting verzorgt en de kapotte straatlampen herstelt.

Jaarlijks krijgt Eandis over het werkingsgebied van alle aangesloten DNB's tussen de 90 en de 80.000 meldingen van defecte straatverlichting binnen. In 2003 waren dat er 93.694, in 2004 93.387 en in 2005 83.270. Dat is op een totaal van 787.000 lampen in dat gebied. Sinds enkele jaren kunnen die meldingen gedaan worden op het internet: http://www.straatlampen.be. Via die weg komen de meeste klachten binnen (de grote helft). Maar de mensen kunnen ook bellen (er is zelfs een speciale straatlampentelefoon: 0800/6.35.35, waarop je niet meer geconfronteerd wordt met een ingesproken bandje maar persoonlijk wordt te woord gestaan), faxen en schrijven.

94% van de gemelde defecte lichtpunten worden binnen de 14 dagen hersteld. Het aantal meldingen is opmerkelijk aan het dalen. Dat komt omdat Eandis de straatlampen systematisch vervangt vooraleer hun theoretische levensduur is verstreken. Die preventieve vervanging van lampen was vroeger beperkt, maar is nu uitgebreid tot alle kwikdamp- en natriumlampen.

Bij die uitbreiding van de vervangingen werd beslist om geen nieuwe inspectierondes meer te organiseren. Maar al ras werd duidelijk dat Eandis op die manier zijn overzicht verloor over de niet gemelde defecten (vroeger zowat 20% van de defecten). Begin 2006 zijn die 'voorrondes' (1 per jaar is de bedoeling) opnieuw in gang gestoken en toen bleek dat er tussen de 1 en de 4% van de lampen kapot waren. Die nieuwe inspectierondes kosten Eandis 250.000 euro voor heel Vlaanderen. Ze worden vooral uitgestippeld in de periode juni-september om klaar te zijn voor de gure en donkere winteromstandigheden.