21-10-07

De Politiezone VLAS zit er warmpjes in

pol1

De goedwerkende Politiezone Kortrijk-Kuurne-Lendelede (Vlas) heeft vijf jaar naeen teveel centen toegeschoven gekregen van de deelnemende stad en gemeenten. De oprichting van de zone - de politiehervorming van paars-groen! - heeft de politiekosten NIET de hoogte in gejaagd. De beweringen van Stefaan De Clerck in 2001 klopten van geen kanten. Dat wordt nu eindelijk duidelijk, door het vrijgeven van de jaarrekeningen 2005 en 2006 van de politiezone.

Politiekosten overdreven 

De Politiezone Vlas heeft sinds haar oprichting in 2002 een overschot opgebouwd van 4,7 miljoen euro. Dat is pas nu bekend omdat niet eerder dan volgende week maandag, 29 oktober 2007, de afrekening van de begrotingsjaren 2005 en 2006 op de politieraad worden gepresenteerd.

In al die jaren heeft Stad Kortrijk samen met de buurgemeenten Kuurne en Lendelede, de Politiezone 66,1 miljoen euro toegestopt. Dat is dus 7% te veel! De stad en de gemeenten hebben op die manier de kosten van hun politie-apparaat kunstmatig opgedreven. De politie had niet zoveel geld nodig. Op basis van die overdreven kosten concludeerde Kortrijks CD&V-burgemeester Stefaan De Clerck - in 2001/02 nog nationaal CVP-voorzitter in de oppositie - dat de grote politiehervorming van de toenmalige paars-groene regering de stad in de rode cijfers duwde. Dat dit een kwalijk sprookje was en geen wetenschappelijk verantwoorde vaststelling, staat nu wel onomstotelijk vast.

Federale compensatie meer dan voldoende

Van de federale overheid kwam in al die jaren 27,5 miljoen euro subsidies (dotaties en Boetefonds). Uiteraard heeft de politiehervorming de verantwoordelijkheid van de plaatselijke besturen niet weggenomen om hun eigen veiligheidskorpsen te financieren. Maar 'Brussel' wou de meerkost van de politiehervorming compenseren. Die compensatie was evenwel niet bedoeld om gemeenten die voordien te weinig inspanningen hadden gedaan te belonen. Daardoor kwam het dat de politiehervorming voor bepaalde -nalatige! - gemeenten een zware financiële dobber werd. Voor Kortrijk was dat niet het geval!

Het aanhoudende gestook vanuit bepaalde gemeenten bracht de federale regering er in 2003 toe om - zelfs met terugwerkende kracht voor 2002 - een bijkomende dotatie in te voeren ter compensatie van de meerkost van de politiehervorming voor de gemeenten. Daartoe werd een grondig onderzoek verricht naar de objectieve meerkost. De gemeenten moesten bijvoorbeeld niet afkomen met rekeningen voor een nieuw politiebureau - dergelijke kosten hadden zij ook zonder de politiehervorming te delgen gehad. Dat onderzoek leverde de Kortrijkse politiezone in 2002 nog eens onverwacht 175.000 euro extra op. In datzelfde jaar 2002 boekte de politiezone een overschot in eigen dienstjaar van ruim 1,28 miljoen euro.

Uitvlucht voor belastingsverhoging

In de gemeenteraad van 12 maart 2001 wou CVP-burgemeester Stefaan De Clerck een motie laten goedkeuren waarin geprotesteerd werd tegen de "meerkost van de politiehervorming". Ik heb mij daar toen, als fractieleider van de SP, met hand en tand tegen verzet. Nochtans waren wij toen nog maar pas in een meerderheid met de CVP gestapt. "Een eerste barst in de coalitie" schreef Het Volk. De SP, later sp.a, heeft zich in de bestuursperiode 2001-2006 voorts gedragen als een loyale meerderheidspartner - we zijn er niet voor beloond door de andere partner, de CD&V, die ons aan de kant schoof voor de VLD. In die voorbije periode zijn nooit alle cijfers van de werkelijke kosten van de Politiezone bekendgemaakt. Dat gebeurt pas nu. De ruime overschotten die de Politiezone Vlas jaar na jaar heeft geboekt, geven mij uiteindelijk gelijk en Stefaan De Clerck ongelijk.

Pas vorig jaar in juni kregen wij in de politieraad de cijfers van 2002 en 2003. Uit die cijfers bleek er al een overschot te zijn van 2,2 miljoen euro. Toen werd gezegd dat het om uitzonderlijke begincijfers ging en dat de overschotten in de komende jaren zouden verminderen. Die pessimistische voorspelling is niet uitgekomen. In oktober 2006 (twee weken na de gemeenteraadsverkiezingen - de mensen de waarheid vertellen over de politiehervorming in de campagne was dus onmogelijk) kregen wij de cijfers voor 2004: een overschot van niet minder dan 986.000 euro. En nu weten wij dat ook 2005 (654.000 euro) en 2006 (829.000 euro) fikse overschotten opleverden.

De meerkost van de politiehervorming werd door Stefaan De Clerck in 2001 ingeroepen als dè grote reden waarom de belastingen in Kortrijk omhoog moesten. De werkelijke reden, het financiële wanbeheer onder zijn voorganger de Bethune, mocht niet gegeven worden. Meer nog, bij de bespreking van de stadsbegroting in november 2002 verklaarde de burgemeester: "Mocht de meerkost van de politiehervorming door de overheid worden terugbetaald, dan wordt zelfs een belastingsverlaging overwogen. Nu we weten dat die niet wordt terugbetaald, blijven de belastingen in Kortrijk gelijk". De heel laattijdig verstrekte werkelijke cijfers tonen aan dat die zogenaamde meerkost wel degelijk is terugbetaald door de federale overheid. het gat dat in de stadskas werd gemaakt voor de politie, is uitsluitend te wijten aan de te hoge dotatie voor de Politiezone die De Clerck zelf had bepaald.

Belofte maakt schuld

Een jaar later en ingaand vanaf 2005 is er in Kortrijk dan toch een belastingsverlaging gekomen (aanvullende personenbelasting van 8,8 naar 7,9%). Daar hebben wij als sp.a sterk op aangedrongen. Maar die verlaging was niet gebaseerd op een verminderde dotatie aan de politiezone, wel op de onverwacht hoge opbrengsten van de stadsbelastingen en het zuinig en zakelijk beleid zonder kostbare prestigeprojecten. Eigenlijk hebben de Kortrijkzanen die extra belastingsverlaging, gebaseerd op de minder grote kosten voor de Politiezone, nog altijd te goed. Wie zei ook weer dat men zijn beloften moet nakomen? 

Het ziet er evenwel naar uit dat de reserves die zijn opgebouwd met vijf jaar overschotten, zullen opgepot worden voor een deel van de financiering van het nieuwe politiehoofdkwartier op Kortrijk Weide. Wat men gespaard heeft, hoeft men niet te lenen. Prima, maar dan is het niet eerlijk de heimelijke aanleg van dat spaarboekje te verstoppen achter het leugenachtige sprookje van de meerkost van de politiehervorming.

Overigens heeft ook Stefaan De Clerck al moeten toegeven dat de politiehervorming "duidelijk een verbetering" is geweest voor de lokale politie (interview in Het Nieuwsblad van 21 september 2006). Dat hij nu ook nog eens de intellectuele eerlijkheid en de politieke moed opbrengt om te bekennen dat het geen dure hervorming is geweest...

 

pol2
Het politiekantoor in de Sint-Amandslaan 

23-12-06

Waarom is Stefaan De Clerck nog niet ingezworen als burgemeester?

sdc2

Starten wij in Kortrijk de nieuwe zesjaarlijkse bestuursperiode zonder burgemeester? In elk geval blijkt dat Stefaan De Clerck, aftredend en gedoodverfd nieuw burgemeester, nog altijd zijn eed niet heeft afgelegd bij de gouverneur van West-Vlaanderen. Scheelt er iets?

Op tweede nieuwjaar, dinsdag 2 januari 2007, wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, met de dames en heren die het gehaald hebben in de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. Op de agenda staan 9 punten, waarbij met enig ceremonieel de kersverse gemeenteraad uit de startblokken kan schieten voor de komende zes jaar. Waarom moet dat op een dag waarop je verondersteld wordt je naar het werk te begeven om je collega's uitbundig te zoenen? Wel, volgens artikel 7 §1 van het gemeentedecreet moet het - "van rechtswege" dan nog - gebeuren "in het gemeentehuis op de eerste werkdag van januari om 20 uur". Of een decreet zo betullend gedetailleerd hoeft te zijn, is een andere vraag.

Eerste punt op de agenda: kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen van West-Vlaanderen verklaarde de Kortrijkse gemeenteraadsverkiezing op 8 december jl. geldig. Zoals je weet, gaven de Kortrijkse kiezers sp.a-spirit 7 zetels (t.o. 6 voor de socialisten alleen in 2000), VLD 9 zetels (evenveel als in 2000 samen met VU-ID21), Groen! 1 (min 1 ten opzichte van Agalev in 2000), Vlaams Belang 6 (3 meer dan het Vlaams Blok in 2000), CD&V-N-VA 18 (een verlies van 3 t.o.v. de CVP in 2000, min 4 als je er rekening mee houdt dat Lieve Vanhoutte overgekomen is van de N-VA-vleugel van de oude VU).

"XX"

Punt 2 op de agenda is normaliter een formaliteit, maar in de gegeven omstandigheden toch een beetje pikant: "Kennisgeving van benoeming en eedaflegging van de burgemeester". Waarom pikant? Wel, in het dossier van dat punt zit een nota waarin de data van het vereiste besluit van de Vlaamse Regering en het proces-verbaal van eedaflegging bij de provinciegouverneur zijn ingevuld met "XX". Beide procedures hebben nog niet plaatsgevonden.

Dat is dan toch een beetje eigenaardig. Eergisteren waren er in West-Vlaanderen nog slechts enkele gemeenten waarvan de burgemeester zich nog niet naar de salons van gouverneur Paul Breyne heeft moeten begeven om er de eed af te leggen. Van Middelkerke en Anzegem is het duidelijk waarom: minister van Binnenlandse Aangelegenheden Marino Keulen wil het benoemingsbesluit van Michel Landuyt en Victor Gerniers voorlopig nog niet tekenen omdat beide heren gerechtelijke problemen hebben.

Bij andere steden en gemeenten zoals Brugge, Kortrijk, Pittem, Deerlijk, Wielsbeke en Blankenberge is het minder duidelijk. Soms kwam de voordrachtsakte te laat toe op het kabinet van Vlaams minister Keulen. Het zou mij verwonderen als dat met Kortrijk het geval zou zijn; de nieuwe CD&V-N-VA-VLD-coalitie was al beklonken in oktober.

Bij anderen bleef het vereiste advies van de procureur-generaal te lang op zich wachten. De procureur-generaal gaat na of er een informatie- of onderzoeksprocedure of gerechtelijke vervolgingen ten laste van de voorgedragen kandidaat-burgemeester hangende zijn. Als het advies van de procureur-generaal bij het hof van beroep te weinig preciseringen geeft over de ten laste gelegde feiten of over de ernst van een ingediende klacht, moet de provinciegouverneur aanvullende inlichtingen aan het parket vragen. Ik heb er geen weet van of er hier iets schort in Kortrijk.

Ook de gouverneur zelf moet voor de minister van Binnenlandse Aangelegenheden een omstandig advies opmaken over de kandidaat-burgemeesters. Hij moet zich uitspreken over de geschiktheid van de kandidaat om het ambt van burgemeester te vervullen. Dat advies mag zich niet beperken tot de weergave van de resultaten van het onderzoek dat hij heeft verricht naar de ontvankelijkheid van de voordracht. De gouverneur wordt geacht ook zijn persoonlijke visie te geven over de bekwaamheden en morele kwaliteiten van de kandidaat die nodig zijn voor een correcte uitoefening van het ambt van burgemeester. Ik denk niet dat Paul Breyne zijn vriend Stefaan De Clerck ooit een slecht rapport zou geven.

Ik ben benieuwd of we op 2 januari onze herbenoemde burgemeester zullen kunnen begroeten.

Installatie

Punt 3 van de agenda vormt de hoofdbrok van de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad. Het is tevens de reden waarvoor het talrijke publiek van familieleden en supporters is opgekomen.

Eerst worden de "geloofsbrieven" van de verkozen raadsleden onderzocht. Men bedoelt dat wordt nagegaan of de verkozenen voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en niet in een geval van onverenigbaarheid verkeren. Daartoe wordt een commissie aangesteld die zich even terugtrekt om daarover te beraadslagen. Ik denk niet dat ze daarvoor veel tijd zullen nodig hebben. Nadien stemt de voltallige raad over de bevindingen van de commissie.

En dan komen wij tot het hoogtepunt van de installatievergadering: de eedaflegging van de nieuwe gemeenteraadsleden. De eed is helemaal anders dan vroeger. Tot en met de vorige keer moesten wij verklaren: "Ik zweer getrouwheid aan de koning en gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk". Bij mijn eerste mandaat, als opvolger in de raad van het OCMW in 1984, haspelde ik de deugden van getrouwheid en gehoorzaamheid door elkaar bij mijn eedaflegging t.o.v. van toenmalig burgemeester Jozef De Jaegere, schoonvader van Stefaan De Clerck. De strenge man gaf mij een berisping en liet mij de toverspreuk opnieuw zeggen.

Na de regionalisering van de regeling van de gemeentebesturen heeft de Vlaamse Regering een wat zakelijker eed uitgevonden: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen." Nog 10 dagen om dat van buiten te leren!

De gemeenteraadsleden leggen de eed af volgens hun rangorde van anciënniteit in de raad. Tot mijn verontrusting ben ik al opgeschoven naar de 3de plaats. Voor mij komen alleen gewezen burgemeester Antoon Sansen (die doet voor 50 jaar raadslid) en schepen Hilde Demedts. Ik besef dat ik na 20 jaar in de gemeenteraad stilaan de afgrond zie naderen - maar ik blijf tegenspartelen zulle!

Bij de sp.a-spirit-fractie doet verkozene Eddy Van Lancker afstand van zijn mandaat. Hij prefereert alleen in de provincieraad te gaan zetelen, waarvoor hij ook verkozen was. Zijn opvolgers Hilde Overbergh en Jan Dhaene verzaken eveneens. Beiden gaan in de komende zes jaar een halve termijn naar de raad van het OCMW. Vandaar dat Sliman You-Ala, basketlegende en van Marokkaanse afkomst, als socialist zijn intrede doet in de gemeenteraad.

 

 

En a propos: de gemeenteraad is openbaar. Iedereen welkom op 2 januari 2007 om 20 uur in het stadhuis. Achteraf receptie. Tot dan?