23-12-06

Waarom is Stefaan De Clerck nog niet ingezworen als burgemeester?

sdc2

Starten wij in Kortrijk de nieuwe zesjaarlijkse bestuursperiode zonder burgemeester? In elk geval blijkt dat Stefaan De Clerck, aftredend en gedoodverfd nieuw burgemeester, nog altijd zijn eed niet heeft afgelegd bij de gouverneur van West-Vlaanderen. Scheelt er iets?

Op tweede nieuwjaar, dinsdag 2 januari 2007, wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, met de dames en heren die het gehaald hebben in de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. Op de agenda staan 9 punten, waarbij met enig ceremonieel de kersverse gemeenteraad uit de startblokken kan schieten voor de komende zes jaar. Waarom moet dat op een dag waarop je verondersteld wordt je naar het werk te begeven om je collega's uitbundig te zoenen? Wel, volgens artikel 7 §1 van het gemeentedecreet moet het - "van rechtswege" dan nog - gebeuren "in het gemeentehuis op de eerste werkdag van januari om 20 uur". Of een decreet zo betullend gedetailleerd hoeft te zijn, is een andere vraag.

Eerste punt op de agenda: kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen van West-Vlaanderen verklaarde de Kortrijkse gemeenteraadsverkiezing op 8 december jl. geldig. Zoals je weet, gaven de Kortrijkse kiezers sp.a-spirit 7 zetels (t.o. 6 voor de socialisten alleen in 2000), VLD 9 zetels (evenveel als in 2000 samen met VU-ID21), Groen! 1 (min 1 ten opzichte van Agalev in 2000), Vlaams Belang 6 (3 meer dan het Vlaams Blok in 2000), CD&V-N-VA 18 (een verlies van 3 t.o.v. de CVP in 2000, min 4 als je er rekening mee houdt dat Lieve Vanhoutte overgekomen is van de N-VA-vleugel van de oude VU).

"XX"

Punt 2 op de agenda is normaliter een formaliteit, maar in de gegeven omstandigheden toch een beetje pikant: "Kennisgeving van benoeming en eedaflegging van de burgemeester". Waarom pikant? Wel, in het dossier van dat punt zit een nota waarin de data van het vereiste besluit van de Vlaamse Regering en het proces-verbaal van eedaflegging bij de provinciegouverneur zijn ingevuld met "XX". Beide procedures hebben nog niet plaatsgevonden.

Dat is dan toch een beetje eigenaardig. Eergisteren waren er in West-Vlaanderen nog slechts enkele gemeenten waarvan de burgemeester zich nog niet naar de salons van gouverneur Paul Breyne heeft moeten begeven om er de eed af te leggen. Van Middelkerke en Anzegem is het duidelijk waarom: minister van Binnenlandse Aangelegenheden Marino Keulen wil het benoemingsbesluit van Michel Landuyt en Victor Gerniers voorlopig nog niet tekenen omdat beide heren gerechtelijke problemen hebben.

Bij andere steden en gemeenten zoals Brugge, Kortrijk, Pittem, Deerlijk, Wielsbeke en Blankenberge is het minder duidelijk. Soms kwam de voordrachtsakte te laat toe op het kabinet van Vlaams minister Keulen. Het zou mij verwonderen als dat met Kortrijk het geval zou zijn; de nieuwe CD&V-N-VA-VLD-coalitie was al beklonken in oktober.

Bij anderen bleef het vereiste advies van de procureur-generaal te lang op zich wachten. De procureur-generaal gaat na of er een informatie- of onderzoeksprocedure of gerechtelijke vervolgingen ten laste van de voorgedragen kandidaat-burgemeester hangende zijn. Als het advies van de procureur-generaal bij het hof van beroep te weinig preciseringen geeft over de ten laste gelegde feiten of over de ernst van een ingediende klacht, moet de provinciegouverneur aanvullende inlichtingen aan het parket vragen. Ik heb er geen weet van of er hier iets schort in Kortrijk.

Ook de gouverneur zelf moet voor de minister van Binnenlandse Aangelegenheden een omstandig advies opmaken over de kandidaat-burgemeesters. Hij moet zich uitspreken over de geschiktheid van de kandidaat om het ambt van burgemeester te vervullen. Dat advies mag zich niet beperken tot de weergave van de resultaten van het onderzoek dat hij heeft verricht naar de ontvankelijkheid van de voordracht. De gouverneur wordt geacht ook zijn persoonlijke visie te geven over de bekwaamheden en morele kwaliteiten van de kandidaat die nodig zijn voor een correcte uitoefening van het ambt van burgemeester. Ik denk niet dat Paul Breyne zijn vriend Stefaan De Clerck ooit een slecht rapport zou geven.

Ik ben benieuwd of we op 2 januari onze herbenoemde burgemeester zullen kunnen begroeten.

Installatie

Punt 3 van de agenda vormt de hoofdbrok van de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad. Het is tevens de reden waarvoor het talrijke publiek van familieleden en supporters is opgekomen.

Eerst worden de "geloofsbrieven" van de verkozen raadsleden onderzocht. Men bedoelt dat wordt nagegaan of de verkozenen voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en niet in een geval van onverenigbaarheid verkeren. Daartoe wordt een commissie aangesteld die zich even terugtrekt om daarover te beraadslagen. Ik denk niet dat ze daarvoor veel tijd zullen nodig hebben. Nadien stemt de voltallige raad over de bevindingen van de commissie.

En dan komen wij tot het hoogtepunt van de installatievergadering: de eedaflegging van de nieuwe gemeenteraadsleden. De eed is helemaal anders dan vroeger. Tot en met de vorige keer moesten wij verklaren: "Ik zweer getrouwheid aan de koning en gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk". Bij mijn eerste mandaat, als opvolger in de raad van het OCMW in 1984, haspelde ik de deugden van getrouwheid en gehoorzaamheid door elkaar bij mijn eedaflegging t.o.v. van toenmalig burgemeester Jozef De Jaegere, schoonvader van Stefaan De Clerck. De strenge man gaf mij een berisping en liet mij de toverspreuk opnieuw zeggen.

Na de regionalisering van de regeling van de gemeentebesturen heeft de Vlaamse Regering een wat zakelijker eed uitgevonden: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen." Nog 10 dagen om dat van buiten te leren!

De gemeenteraadsleden leggen de eed af volgens hun rangorde van anciënniteit in de raad. Tot mijn verontrusting ben ik al opgeschoven naar de 3de plaats. Voor mij komen alleen gewezen burgemeester Antoon Sansen (die doet voor 50 jaar raadslid) en schepen Hilde Demedts. Ik besef dat ik na 20 jaar in de gemeenteraad stilaan de afgrond zie naderen - maar ik blijf tegenspartelen zulle!

Bij de sp.a-spirit-fractie doet verkozene Eddy Van Lancker afstand van zijn mandaat. Hij prefereert alleen in de provincieraad te gaan zetelen, waarvoor hij ook verkozen was. Zijn opvolgers Hilde Overbergh en Jan Dhaene verzaken eveneens. Beiden gaan in de komende zes jaar een halve termijn naar de raad van het OCMW. Vandaar dat Sliman You-Ala, basketlegende en van Marokkaanse afkomst, als socialist zijn intrede doet in de gemeenteraad.

 

 

En a propos: de gemeenteraad is openbaar. Iedereen welkom op 2 januari 2007 om 20 uur in het stadhuis. Achteraf receptie. Tot dan?