03-02-08

De vele vraagtekens bij het nieuwe politiehoofdkwartier in Kortrijk

Ruïnes Dupont Politiegebouw

Zo is het er nu nog.

Met de toewijzing van de ontwerpopdracht aan architect Xaveer De Geyter en co staat het nieuwe politiehoofdkwartier er nog niet op Kortrijk Weide. Voor de bouw van het opvallende complex moet nog een aannemer worden gezocht - dat wordt zeker een Europese aanbesteding gezien het bedrag -, en moeten de investeringen nog financiers vinden. Men gaat thans uit van een bouwkost van 22,8 miljoen euro. Daarin zit wel de BTW, niet de grondprijs. Hoewel een van de partners van dit grote project, met name de federale Regie der Gebouwen die de kosten draagt van het aandeel van de Federale Politie in het complex, een maximaal aandeel in de kosten heeft weten te bedingen, is het maar de vraag of de geraamde prijs voldoende zal zijn. Welke instanties zijn hier allemaal bij betrokken? En wat is er tussen de vele partners overeengekomen? Volg mij in een juridisch-fiscaal doolhof...

In gebruik in 2011?

Op de bekendmaking van de uitslag van de architectuurwedstrijd schetste burgemeester Stefaan De Clerck volgende timing voor de realisatie van het politiegebouw. In het lopende jaar moet de bouwvergunning worden bekomen en moet het project aanbesteed worden. Volgend jaar zouden de bouwmachines aan de slag moeten kunnen gaan. En het streefdoel is om in 2011 het complex in gebruik te kunnen nemen - dat komt goed uit: een jaartje voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eer die bouwvergunning er komt, zal er nog wel wat aan het ontwerp bijgeschaafd moeten worden (dat vereiste groendak bijvoorbeeld). De uitwerking van het aanbestedingsbestek is dan weer een gelegenheid om te snoeien in de kostprijs. In elk geval wordt het, gezien de omvang van het project, een Europese aanbesteding.

Bij die timing mag je niet uit het oog verliezen dat de grond nog niet is aangekocht! Er was een akkoord met een dochterfirma van de NMBS in 2005, maar onder meer door de grondige reorganisatie van de Belgische Spoorwegen, heeft het compromis nog niet geleid tot een formele overdracht. Intussen is bevestigd wat kenners vermoedden: een deel van het terrein is vervuild; de tanks van de gewezen brandstoffenhandelaar Dupont, die daar grond huurde, waren niet geheel zonder lekken. Die factoren hoeven niet noodzakelijk tot vertraging te leiden. Sanering en aankoop kunnen gebeuren in de periode waarin de dossiers van bouwvergunning en aanbesteding hun weg door de administraties afleggen.

Wat zeker niet meer tot vertraging zal leiden, zijn de ingewikkelde afspraken tussen de verschillende betrokken instanties (zie verder). De nodige samenwerkingsovereenkomsten zijn op dezelfde dag van de bekendmaking van de architect ondertekend. Federaal vice-premier Didier Reynders is, als bevoegd minister voor de Regie der Gebouwen, in hoogsteigen persoon daarvoor afgezakt naar het stadhuis van Kortrijk, geëscorteerd door motards van de Politiezone VLAS.

Meer of minder dan een miljard Belgische frank?

In die samenwerkingsovereenkomst wordt uitgegaan van een totale kostprijs van 22,8 miljoen euro. Dat is 21% BTW inclusief, maar zonder de prijs van de grond. Ervan uitgaande dat de overeenkomst van 2005 met de NMBS nog geldt (60 euro per m² voor alle 5,5 ha van Kortrijk Weide), komt de grondprijs voor de benodigde 7500 m² op zowat 450.000 euro. Voor de berekening van het aandeel van de Federale Politie gaat men evenwel uit van een waarde van het terrein van 100 euro per m² (wat de grondprijs op 750.000 euro zou brengen).

De opname van de BTW in de totale kostprijs is wellicht voorlopig: er wordt juist een hele juridisch-fiscale constructie (zie verder) opgezet om die BTW zoveel mogelijk te recupereren.  Toch wel een beetje eigenaardig: de ene overheid die de taksen van een andere overheid poogt te ontwijken... Zonder BTW kom je tot een kostprijs van 19 miljoen euro.

Hoe realistisch is de geraamde kostprijs van 22,8 miljoen euro? Het is een raming gebaseerd op eenheidsprijzen per vierkante meter. Daarbij zijn zowel die eenheidsprijzen als de berekende nodige oppervlakten slechts ruwe schattingen.

Voor de administratieve opdrachten van beide politiekorpsen rekent men een dikke 11.000 m² tegen een eenheidsprijs van 1.120 euro per m²; dat is in totaal zowat 15,4 miljoen euro, BTW inbegrepen. Voor de logistieke functies zegt men 4.000 m² nodig te hebben tegen 825 euro per m², of  samen 4 miljoen euro, BTW inbegrepen. In de prijs zit ook nog de aanleg van een eigen buitenparking van 4.775 m² tegen 80 euro per m² (samen 462.000 euro). Een kleine 100.000 euro wordt achter de hand gehouden voor de buitenaanleg. Daarbovenop komt (hoogstens) 12% erelonen: zijnde 2,4 miljoen euro; 1% voor kunstwerken (200.000 euro), en 1,5% voor bouwplaatstoezicht (300.000 euro).  

Een besparing van een miljoen euro?

De kostprijsraming waarvan nu wordt uitgegaan, kost een miljoen euro minder dan de prognose die in 2006 werd gehanteerd in het eerste ontwerp van samenwerkingsovereenkomst (zoals uitgewerkt door het daarvoor ingeschakelde Kortrijkse advocatenbureau Dejaegere, Desmet & Vandenbogaerde). En de raming in de eerste ontwerpovereenkomst was al een serieuze besparing ten opzichte van eerdere voorstellen. Eerst wou de lokale politie (Politiezone VLAS) aanzienlijk ruimere lokalen.

Die besnoeiingen zijn het resultaat van een hevige schermutseling in de federale regering. Toenmalig begrotingsminister Freya Van den Bossche, sp.a, ging, gealarmeerd door de duurte van het prestigieuze project, maandenlang op de rem staan. Op een bepaald moment werd op de federale ministerraad zelfs een kostprijsraming van bijna 24 miljoen euro naar voren geschoven. Het is onder meer aan de goede diensten van toen al gewezen schepen Philippe De Coene, sp.a, te danken dat er uiteindelijk een heel wat goedkoper compromis werd aanvaard. 

Als je de lijstjes van de kostprijsberekeningen van 2006 en 2007 naast elkaar legt, dan blijkt dat de tweede keer vooral bespaard is in de parkingkosten. In de eerste raming ging men uit van een volledig overdekte eigen politieparking (kostprijs 1,4 miljoen euro); in het thans geldende schema is dat een 'buitenparking' geworden (kostprijs slechts 382.000 euro). Ironisch genoeg is uit de architectuurwedstrijd een ontwerp gekomen dat de eigen politieparkings weer volledig in het complex zelf situeert (de helft van de verdieping -1 en de gehele gelijkvloerse verdieping, zie mijn vorig stuk). Welk effect zal dat hebben op de kostprijs? Is het een besparing, omdat er geen kosten moeten gemaakt worden voor een buitenparking (zowat 400.000 euro)? Of zal het in tegendeel de kostprijs van het complex opdrijven met 1,4 miljoen euro? Afwachten maar.

Wordt de BTW gerecupereerd?

Het spreekt voor zich dat het voor Stad Kortrijk van groot belang is dat de politiediensten er convenabel gehuisvest zijn zodat ze er in de beste omstandigheden veiligheid en openbare orde kunnen bewaren. In de lamentabele panden waar de politiediensten momenteel zijn ondergebracht, kunnen zij niet optimaal functioneren. De stad heeft daarom zijn goede diensten ingezet, en ook die van het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) om de realisatie van het nieuwe hoofdkwartier te bespoedigen. Naar het voorbeeld van Leuven komen lokale en federale politie daarbij onder hetzelfde dak; dat is een bouwkosten besparing en dat zal de samenwerking bevorderen. 

Van de nood een deugd makend heeft het SOK bij Deloitte een studie besteld om eens te bekijken of van de samenwerking tussen al die verschillende instanties niet kon geprofiteerd worden om een fiscaal gunstige regeling uit te werken. Het SOK kan immers als verzelfstandigd stadsbedrijf (autonoom gemeentebedrijf) BTW recupereren. De consultants van Deloitte kwamen tot de conclusie dat het mogelijk was om zowat 1,4 miljoen euro belastingen te ontlopen.

Dat leidde tot volgende juridisch-fiscale constructie. De stad koopt de nodige gronden aan (moet nog gebeuren) en verkoopt ze dan door aan de Politiezone VLAS. De Politiezone zit er na jaren van gulle dotaties van stad Kortrijk en de gemeenten Kuurne en Lendelede wel warmpjes in (zie mijn stuk van 21 oktober jl.), maar die reserves zullen wel niet volstaan om de kosten van het nieuwe complex cash te betalen - dat wordt lenen).

De Politiezone VLAS verleent op haar beurt 'recht van opstal' aan het SOK voor de duur van 28 jaar. Recht van opstal betekent dat de Politiezone eigenaar blijft van de grond, maar dat het SOK eigenaar wordt - tijdelijk - van alles wat erop gebouwd wordt (normaliter is de eigenaar van de grond ook eigenaar van alle constructies op die grond). Het SOK, onder leiding van directeur Trui Tydgat, neemt de bouw op zich, en alles wat erbij hoort zoals de financiering. Na afwerking geeft het SOK het complex in 'onroerende lease' (iets tussen huur en huurkoop) aan de stad voor 20 jaar, met aankoopoptie.

De stad verhuurt dan het complex voor die 20 jaar aan de Politiezone VLOAS en aan de Regie der Gebouwen, die huurt voor het korps van de Federale Politie. Na die 20 jaar moet de stad kiezen. Ofwel koopt de stad het gebouw en verlengt de stad als eigenaar de huurcontracten met de Politiezone VLAS en de Federale Politie (Regie). Ofwel maakt de stad geen gebruik van zijn kooprecht en is het het SOK dat voortverhuurt. Die periode duurt maar 8 jaar, tot het einde van het opstalrecht.

Na 28 jaar wordt de Politiezone VLAS, als eigenaar van de grond automatischook eigenaar van het gebouw dat erop staat. De zone kan dan een regeling treffen met de resterende huurder, de collega's van de Federale Politie. Alle mogelijkheden zijn dan open: de Regie der Gebouwen kan voort huren, kan haar deel aankopen, of ... kan vertrekken zondermeer.

Financieel sluitend voor stad Kortrijk?

Bij de bespreking van dit ingewikkelde samenwerkingsakkoord in de gemeenteraad van Kortrijk is gezegd dat het een financieel sluitend verhaal moet worden voor de stad en het SOK. Alle kosten die de stad en zijn bedrijf oplopen, moeten worden gerecupereerd bij de andere partners, de Regie der Gebouwen en de Politiezone VLAS. Meer zelfs, voor het SOK zou het hele avontuur een 'promotorfee' moeten opbrengen van 15% - al is het nog niet zeker dat die vergoeding ook zal geëist worden van de lokale politie, wat onrechtstreeks een kost zou zijn voor de stad. Zeker is dus een vergoeding van een dikke miljoen euro te betalen door de Regie der Gebouwen aan het SOK (maar of Europa akkoord zal gaan met de ongelijke behandeling van twee huurders is een andere vraag).

Maar ook bij de overeengekomen verdeling van de kosten tussen de Politiezone VLAS en de Regie der Gebouwen zit een grote onzekerheid.  Als gevolg van voormelde schermutseling in de vorige federale regering is niet alleen gesnoeid in de totale kostprijs van het complex, maar tegelijk is een maximum-huurprijs voor de Regie der Gebouwen vastgelegd. Eerst was het de bedoeling dat de huurprijs van de Regie mee ging schommelen met de uiteindelijke kostprijs. Na de uithaal van Freya Van den Bossche ligt vast dat de Regie nooit meer dan 473.000 euro huurgeld per jaar zal hoeven te betalen. Dat bedrag is gekoppeld aan de ABEX (bouwprijzenindex) en bedraagt thans 547.308 euro per jaar.

Dat betekent dat het risico van een stijging van de kostprijs volledig op de kap komt te liggen van de Politiezone VLAS. De jaarlijkse huuropbrengst voor het SOK is berekend op 5,5% van zijn investeringen. Hoeveel dat zal worden voor de Politiezone, valt nog te bekijken. Aangezien de financiële noden van de Politiezone, na aftrek van de jaarlijkse middelen die de federale regering de politie toeschiet,  gedelgd moeten worden door de deelnemende gemeenten, zal het risico van een hogere kostprijs onrechtstreeks terechtkomen bij stad Kortrijk en de gemeenten Kuurne en Lendelede. Helemaal sluitend is dat 'financiële verhaal' toch niet. 

 Politiegebouw 3

Zo moet het worden...

24-07-06

Nieuwe appartementsvilla in Kastanjeboomlaan

Het is een verdere ontwikkeling in de villawijken: het verschijnsel appartementsvilla's. Het stadsbestuur geeft gunstig advies voor een bouwaanvraag van een appartementsvilla in de Kastanjeboomlaan. Daarvoor moet een bestaande hoeve wijken. In de residentiële omgeving tref je er al verschillende aan. Als het nog ontbrekende stuk van de R8 wordt aangelegd, loopt die ringweg vlak achter de tuin.

Achter een hoge haag staat in de Kastanjeboomlaan nr. 3 een hoeve (foto boven). De rest van de elleboogvormige straat bevat villa's, zoals de hele buurt rond de E17. Het lag voor de hand dat het grote perceel van de hoeve vroeg of laat zou verkaveld worden. De firma PROM bvba heeft evenwel een bouwaanvraag ingediend voor een appartementsgebouw, weliswaar in villastijl.

Eigenlijk is dat een merkwaardige ontwikkeling. In de verkavelingen aan de rand van de stad vind je nauwelijks nog rijwoningen; iedereen wil vrijstaande woningen, villa's in uiteenlopende maten. En precies daar ontwikkelt zich een nieuw type flats, de appartementsvilla's. Alsof men nog liever opeenstapelt dan tegen elkaar aanbouwt: een fenomeen dat al langer aan de kust waar te nemen valt.

Een beetje verder in de buurt, Tarweveld, staat al zo een appartementsvilla, Residentie Elysum (foto beneden). En in de plannen die bestaan om op de gronden Goed te Bouvekerke in de Ambassadeur Baertlaan een allerlaatste stadsverkaveling (van het Stadsontwikkelingsbedrijf SOK) uit te voeren, is er sprake van een 'kopgebouw' dat eveneens in de vorm van een appartementsvilla zou worden ontworpen. Maar daar herintroduceert het SOK de rijbouw: aan de Amb. Baertlaan komt - als het lukt - een  rij aaneengesloten hoogwaardige woningen.

In de Kastanjeboomlaan komen 8 appartementen met drie slaapkamers en een ondergrondse garage. De nieuwbouw krijgt twee bouwlagen en een hellend dak, 8 meter innewaarts en op 6 meter van de perceelsgrenzen. Op de begane grond is de bouwdiepte 16 meter, op de verdieping 13 meter plus terras; het dak is 8 meter diep. Gelijkvloers hebben de 4 flats elk een ruime private tuin. De appartementen op het eerste hebben elk hun brede terras. Ieder appartement krijgt een eigen kelder en garage onder de grond. Er komt een collectieve regenwaterput van 20.000 liter.

Het bouwperceel, 2.400 m², is zowat dubbel van grootte in vergelijking met de gebruikelijke kavels in de buurt. Het riante flatgebouw is ontworpen als een grote villa bestaande uit twee blokken verbonden met een middelstuk. Slechts een vijfde van het perceel wordt bebouwd. In de omgeving zijn andere villa's aan te treffen van vergelijkbare omvang (worden dat mettertijd ook appartementsvilla's?).

Flatgebouw in villawijk

Volgens het stadsbestuur is het ontwerp verenigbaar met het karakter van de verkavelingen en de bebouwing in de omgeving. Door de vormgeving, de inplanting, de bebouwing in de omgeving en de grootte van het perceel is de meergezinswoning niet storend. Door de ruime afstand tot de perceelsgrenzen en de niet al te hoge uitvoering zullen de omwonenden niet in hun privacy geschaad worden en zullen zij ook geen zonlicht verliezen.

Dat is dan ook hetgeen de stad heeft geantwoord op het enige bezwaarschrift dat is binnengekomen tijdens het openbaar onderzoek. Dat bezwaarschrift was ondertekend door verschillende buurtbewoners. Zij verzetten zich tegen een flatgebouw in hun villawijk. Volgens de stad zijn er al meer dergelijke appartementsvilla's in de wijk en is de omvang van het gebouw niet groter dan die van nabijgelegen villa's.

De Kastanjeboomlaan ligt in de strook woongebied tussen de E17 en het nog aan te leggen stuk R8. De reservatiestrook voor de R8 is nu een groen lint achteraan de woningen van de Kastanjeboomlaan, een rustgevende open ruimte. Maar als de R8 daar gerealiseerd wordt, kan dat wel eens het karakter van die straatkant drastisch wijzigen. Maar het ziet er niet naar uit dat het Vlaamse Gewest spoedig kredieten zal vrijmaken voor dat stuk stadsring. Overigens weet men nog altijd niet hoe men dat stuk ring zal inpassen in het ingewikkelde verkeersknooppunt Hoog Kortrijk.

 

07:25 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: kortrijk, stedenbouw, sok |  Facebook |

23-07-06

ZONDAG 23 JULI 2006: fotogenieke ruïnes bij de westelijke binnenring

Het onvermoede hoekje van vandaag betreft de laatste uitbreiding van het stadscentrum van Kortrijk. Tot nu lag een gebied zo groot als de helft van historisch Overleie verborgen tussen de zieltogende Kortrijkse haven en de Magdalenastraat. Het grootste stuk was in eigendom van de Belgische spoorwegen, maar ook het OCMW heeft er veel grond, een eeuwenoude erfenis.

De aanleg van de westelijke binnenring keert het gebied binnenste buiten. Voordat binnen afzienbare tijd het gebied wordt ingenomen voor nieuwe stadsfuncties, heb je er nu een uitgelezen kans om op ontdekkingstocht te gaan in eigen stad. Ik bleef plakken bij de ruïnes van het gewezen brandstofbedrijf Frans Dupont. Voor de liefhebbers van tot verdwijnen gedoemde onvermoede hoekjes: ga kijken en trek foto's. Er is niet alleen Duponts, maar ook de entrepots van de Spoorwegen, de loods van de Civiele Bescherming (die de Civiele Bescherming niet meer is), en een boel indiscrete inkijken op achterkanten van straten.

Westelijke Binnenring

Een paar weken geleden is de Westelijke Binnenring ingewandeld door het stadsbestuur vergezeld door een honderdtal buurtbewoners. De nieuwe weg, die loopt van het beroemde kruispunt Appel (zie http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/?number=1&...) achter het nieuwe gerechtsgebouw, over de Leie naar de Meensesteenweg. Dit nieuwe stuk binnenring (R36) moet het verkeer weghalen van de al te drukke verkeersader Beheerstraat-Noordstraat, twee woonstraten. De Westelijke Binnenring is gebouwd door het Vlaamse Gewest en is de belangrijkste compensatie die Kortrijk heeft verkregen voor de lasten van de gigantische Leieverbredingswerken in de stadskern.

Eigenaardig genoeg is die compensatie ook een van de oorzaken geweest van de vertraging die de Leiewerken hebben opgelopen. Onder het bewind van burgemeester Emmanuel de Bethune vroeg het stadsbestuur zich af of die westelijke ring niet beter nog wat verder westwaarts zou worden aangelegd. Men dacht toen aan de Karel de Goedelaan aan de overkant van de spoorweg naar Brugge. Precies daar wou de historische burgemeester Auguste Reynaert rond de vorige eeuwwisseling zijn "Westlaan" (Boulevard de l'Ouest) realiseren, maar dat is er nooit van gekomen. Het gebakkelei over dat alternatief deed maanden verloren gaan. In elk geval gaat dat nieuwe stuk van de R36 (de Kortrijkse stadsring, die in tegenstelling met de grote ring R8 geen autostrade is) op 8 augustus open voor het verkeer.

Daarmee wordt een omvangrijk gebied toegankelijk dat jarenlang verborgen lag. Het gaat vooral om gronden van de NMBS, die daar samen met de Douane en private transport- en expeditiefirma's heel wat activiteiten van goederentransport en in- en uitklaring ontplooide. Met de Europese gemeenschappelijke markt en de realisatie van het transportcentrum LAR (Lauwe-Aalbeke-Rekkem) verloor het gebied zijn belangrijkste functies. Ook het OCMW heeft daar nog verscheidene eigendommen. En dat is niet zo verwonderlijk aangezien het hele gebied oorspronkelijk eigendom was van de voorlopers van het OCMW.

De weide van Kortrijk Weide en de meers van de Meersstraat

De heel oude functie van het gebied kan je nog aflezen in de naam van de Meersstraat. De nieuwe naam die officieus door de stadsdiensten aan het gebied wordt gegeven, "Kortrijk Weide", heeft er ook mee te maken. Van in de duistere middeleeuwen lag daar de 'gemene weide', de 'meers' waarop de armen van Kortrijk wat vee konden laten grazen op de vochtige terreinen net buiten de stadsomwalling.

Die collectieve weide - wellicht waren er ook wat men later volkstuintjes is gaan noemen - was heel uitgestrekt. Rondom rond liep de "Dreve van de Armen van Cortryck". Die dreef, een met bomen beplante landweg, begon aan de Zandstraat, volgde de stadsomwalling waar nu de Beheerstraat te vinden is en maakte een bocht ter hoogte van de huidige Blekersstraat. Die Blekersstraat was toen veel langer en liep tot aan de Marksesteenweg over een u-vormig parcours. Ook de straat die nu de Karel de Goedelaan wordt genoemd aan de overkant van de spoorweg maakte deel uit van die lange Blekersstraat. Via de Marksesteenweg en de Magdalenastraat kwam men terug aan de Zandstraat.

Precies in dat gebied waarrond de 'Dreve' liep, werd ook de Kortrijkse leprozerie, de Grote Madeleene, gevestigd, met eigen groententuin. Al wat armenzorg was werd tijdens de Franse revolutie ondergebracht in instellingen waaruit heel veel later de Commissie voor Openbare Onderstand en nog later het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) groeide. Vandaar de eigendommen van het OCMW in het gebied.

In 1847 werd het gebied doormidden gereten door de aanleg van de spoorweg naar Brugge. Het stuk 'Dreve' (Blekersstraat) aan de overkant van de spoorweg werd de Karel de Goedelaan. Een dreef is het laatst overgebleven stuk Blekersstraat al lang niet meer. Maar misschien kan de verwachte ontwikkeling van Kortrijk Weide, met zeer veel groen, daar iets aan doen.

Blekers en botekopers

Overigens verwijst de naam Blekersstraat naar een economische activiteit die eeuwenlang heel belangrijk was in Kortrijk: het bleken van textiel. Op het einde van de Westelijke Binnenring, aan de overkant van de Leie, is trouwens nog altijd de Blanchisserie de Courtrai in werking (nu Masureel NV).

Blekersstraat en Meersstraat liggen loodrecht op de Beheerstraat. Ze zijn met elkaar verbonden door de Botenkopersstraat. De 'kopers' in die straatnaam waren niet uit op binnenschepen of jachtjes, maar op partijen vlas die klaar waren om doorverkocht te worden aan de vlasspinnerijen. Maar volgens mij moet het 'bote' zijn zonder 'n'; het is een verzamelnaam zoals 'groente'.

Voor de Botenkopersstraat is een tracé vastgelegd van de Meersstraat tot aan Kortrijk Haven aan de Leie. Maar de aanleg is beperkt gebleven tot aan de Blekersstraat.

Ontwikkelingsgebied

Voor het gebied van ruim 7 hectare dat nu ontsloten wordt door de nieuwe weg heeft de stad al geruime tijd een masterplan laten ontwerpen door sterarchitect Stéphane Beel (die ook zijn naam zette onder andere ontwerpen in Kortrijk zoals de Tacktoren en het nieuwe gerechtsgebouw). In dat plan suggereert hij om de monumentale Douane-entrepots te behouden. Ik hoop van ganser harte dat die wens uitkomt.

In dat gebied komt tegen 2010 een politiehoofdkwartier dat zal gedeeld worden door de lokale politiezone Vlas en de federale politie. Op de hogere gedeelten van het gebied komt er ruimte voor stedelijke functies zoals kantoren. In het lager gelegen gebied naar de Leie toe (de vroegere winterbedding van de rivier) komen een drietal woontorens, waarvan de allersjiekste met twee van zijn vier poten in het Leiewater zal baden.

Het gebied wordt ontwikkeld als parkgebied, met een weelde aan groen. Zelfs de ruime parkings zullen in de schaduw van bomen liggen.

Ruïnes Dupont

Voor liefhebbers van industriële archeologie bieden de blootgelegde terreinen nog eventjes verschillende buitenkansjes. Afhankelijk van de snelheid waarmee men het gebied bouwrijp zal maken, zullen de vele restanten van vroegere bedrijvigheid er verdwijnen.

Zelf ben ik in de ban gekomen van de ruïnes van de gewezen brandstofgroothandel van Frans Dupont, vroeger gelegen aan het uiteinde van de Blekersstraat, nu daarvan gescheiden door de Westelijke Binnenring. Gevestigd op gronden van het OCMW had de firma ook lange tijd een feitelijk monopolie van leveringen van steenkool en olie aan het OCMW.

De gebouwen, pompen en opslaginstallaties van Frans Dupont waren opgetrokken rond een soort erf aan de voet van de helling van de vroegere winterbedding van de Leie. Ze zijn al enkele jaren verlaten. Maar dat betekent niet dat ze helemaal leeg staan. In sommige gebouwen vind je nog de rekken en ander meubilair van de firma. Aan de achterkant van het administratiegebouw met appartement liggen pakken administratieve documenten door het venster gegooid ten prooi aan weer en wind.

De bovenste constructies zijn, wellicht bij de aanleg van de Westelijke Binnenring, gedeeltelijk gesloopt. Maar het lijkt alsof de bulldozers er plots de brui aan gaven. Of was het gewapende beton te sterk? In elk geval is het een schitterend decor voor bevreemdende foto's.

Ik vrees dat de Dupont-terreinen, met al die tonnen petroleum en kolen die er gestockeerd, behandeld en verhandeld zijn, grondig vervuild gaan zijn. Niettemin heeft de natuur in die enkele jaren het gebied opnieuw gekoloniseerd. Je vindt er heel wat planten die je elders in Kortrijk niet vaak tegenkomt. Zowaar liep ik er door een plek vol bosaardbeitjes.

Meer foto's op http://kortrijkonvermoedehoekjes.skynetblogs.be