16-01-07

Eerste vergadering nieuw schepencollege: namen (be)noemen

 stadhuisbalie

Op de receptie na de installatievergadering van de gemeenteraad heeft men de kersvers benoemde schepenen twintig minuten moeten missen. Zij hadden zich teruggetrokken voor hun allereerste officiële collegevergadering. Zij verdeelden onder elkaar de verschillende bevoegdheden, en wel op een nogal merkwaardige manier waar vooral de burgemeester beter van wordt.

Voorts werden lange lijsten namen van stadsambtenaren goedgekeurd om te voorkomen dat burgemeester en schepenen schrijfkramp zouden oplopen. Die ambtenaren kregen de machtiging om hun handtekening te zetten onder allerlei documenten die anders door burgemeester en schepenen ondertekend zouden moeten worden. Marie-Claire Vandenbulcke heeft als schepen van administratieve vereenvoudiging blijkbaar nog wel wat werk voor de boeg in de stedelijke administratie.

Op zijn allereerste vergadering besliste het nieuwe college van burgemeester en schepenen vooreerst voortaan elke dinsdag om 8.30 uur bijeen te komen in de Schepenzaal van het Stadhuis. Dat wordt vroeg opstaan, Wout!

 

Bevoegdheden schepenen

 

Als tweede punt werd onmiddellijk de verdeling van de bevoegdheden vastgelegd. Die verdeling is 'slechts' een werkafspraak, aangezien burgemeester en schepenen volgens het gemeentedecreet als college en in consensus besturen. Maar in de praktijk gaat het wel degelijk om een harde bevoegdheidsafbakening. De bevoegdheden zijn verdeeld als volgt: 

 

Stefaan DE CLERCK, burgemeester: strategische planning (inclusief Europese zaken en 'rasterstad'), cultuur, communicatie & recht, politie en brandweer, en protocol 

 

Lieven LYBEER, eerste schepen, schepen van Werk, Wonen en Welzijn (de drie w's): werk (inclusief sociale economie), wonen, welzijn (inclusief sociaal beleid, integratie, senioren, mindervaliden), gebiedsgerichte werking ('in tandem' met Jean de Bethune), en jumelages

 

Wout MADDENS, tweede schepen, schepen van Stedenbouw en Ruimtelijke ordening: stedenbouw (inclusief bouwkundig erfgoed), ruimtelijke ordening, huisvestingsreglementering, grondbeleid

Stefaan BRAL, derde Schepen, schepen van Leefmilieu en Sport: leefmilieu, afvalstoffen, 'publiek domein' (deeltje groen), 'grote evenementen' (Kortrijk Bruist), sport

Guy LELEU, vierde schepen, schepen van Infrastructuur en Mobiliteit: 'publiek domein' (deeltje wegen, infrastructuur, rioleringen), mobiliteit, parkeerbeleid (inclusief Parko)

 

Alain CNUDDE, vijfde schepen, schepen van Jeugd en Financiën: financiën, jeugd, kinderopvang en gezinsbeleid, vrijwilligerswerk, en ontwikkelingssamenwerking

 

Hilde DEMEDTS, zesde schepen, schepen van Personeel en Facility: personeel en facility

 

Jean de BETHUNE, zevende schepen, schepen van Economie, Onderwijs en Toerisme: economie (inclusief landbouw, markten, foren, braderieën), onderwijs, toerisme, ontmoetingscentra, preventiebeleid, ICT, kerkfabrieken, en gebiedsgerichte werking (in tandem met Lieven Lybeer)

Marie-Claire VANDENBULCKE, achtste schepen, schepen van Burgerzaken en Administratieve Vereenvoudiging: bevolking, burgerlijke stand, begraafplaatsen (administratief beheer), kiezerslijsten, en vooral niet te vergeten: 'administratieve vereenvoudiging'

Verdeel en heers

Bij die verdeling valt een en ander op. Stefaan De Clerck gaat er prat op verschillende 'tandems' te hebben gemaakt. Zou hij het er bewust op aangelegd hebben om voor zoveel mogelijk bevoegdheden een dubbele leiding te creëren? Het gevolg laat zich raden: de meningsverschillen zullen rap genoeg opduiken. Waarop de burgemeester, als chef de file en bevoegd voor de 'strategische planning', de knopen kan doorhakken ... en met de eer kan weglopen.

Overigens zijn de schepenen die hun mandaat verlengen, dooreengegooid zoals het gebruikelijk is in de diplomatie ('de grote beweging': om de zoveel jaar wordt iedereen van zijn vertrouwde post weggehaald om in een andere hoofdstad weer te gaan pionieren).

Zo is de populaire Lieven Lybeer zijn personeelsbevoegdheid afgepakt - te populair mag hij nu ook niet worden. Hij behoudt de bevoegdheid 'werk', maar dan 'in tandem' met Jean de Bethune, die 'economie' behoudt. Ook 'gebiedsgerichte werking' moet Lieven delen met Jean. 'Wonen', de bevoegdheid waarvan Frans Destoop zo weinig heeft gebakken in de vorige zes jaar, moet hij dan weer delen met VLD-schepen Wout Maddens. En "welzijn' met zijn ACW-rivaal Alain Cnudde (die de welzijnsmateries kinderopvang, gezinsbeleid is toegewezen) en uiteraard ook met zijn andere ACW-rivale Francesca Verhenne, OCMW-voorzitter. En komt Alain Cnudde met ontwikkelingssamenwerking (stedenband met het Fillippijnse Cebu) niet in het vaarwater van de jumelage-bevoegdheid van Lybeer?

Wout Maddens staat met zijn bevoegdheden ruimtelijke ordening, stedenbouw en grondbeleid onder rechtstreekse voogdij van de burgemeester, die zich de strategische planning en het stedelijke beleid heeft laten voorbehouden. En met zijn bevoegdheid 'huisvestingsreglementering' is hij aan een enkel gekluisterd aan wonen-schepen Lieven Lybeer.

Stefaan Bral erft de bevoegdheden van Philippe De Coene, die daarop zodanig zijn stempel heeft gedrukt dat nieuwe initiatieven voor jaren uitgesloten zijn. Overigens had Bral die ecologische bevoegdheden vroeger al. Hij behoudt sport, waarin de stedelijke vzw Sportplus een stevige eigen koers vaart. Cultuur heeft hij voor het grootste deel moeten afstaan aan de burgemeester van Buda. Alleen Kortrijk Bruist mag hij voortdoen, hopelijk met genoeg budget zodat hij niet op een creatieve manier op bedeltocht moet trekken. Wat zijn bevoegdheid 'straatgroen' betreft, moet Bral zich nauw afstemmen op het beleid van ACW-bulldozer Guy Leleu.

Guy Leleu behoudt zijn topzware bevoegdheden verkeer en openbare werken. Of dat een cadeau is in het licht van de verkeerschaos die Foruminvest kan veroorzaken en in het licht van de Leiewerken die niet opschieten, is maar de vraag. Hij zal met Stefaan Bral moeten overeenkomen welke straat welke bomen krijgt.

Hilde Demedts, historisch berucht als de zuinigste schepen van financiën ooit in Kortrijk en andere centrumsteden, krijgt de bevoegdheden waarnaar het meeste geld gaat: personeel en stadsgebouwen. Ik hoop voor de betrokkenen (èn voor een degelijke werking van de stadsdiensten) dat zij met de jaren wat 'milder' is geworden, maar ik denk dat zij precies wegens haar reputatie die bevoegdheden heeft toegeschoven gekregen.

Jean de Bethune behoudt economie (zonder 'werk', dat naar Lieven Lybeer gaat), onderwijs (dat nauwelijks nog iets inhoudt in Kortrijk als we het recreatief onderwijs - muziekconservatorium en academie - buiten beschouwing laten), en ... kerkfabrieken (zeg maar doorgeefleningen). Hij krijgt: 'toerisme' (de ondergewaardeerde bevoegdheid die Bral moest afstaan), 'ontmoetingscentra' (onder strakke voogdij van de burgemeester die ook cultuur opgeëist heeft), ICT (in tandem met facilityschepen Demedts). Hij moet zelfs zien overeen te komen met Lieven Lybeer, in de gebiedsgerichte werking (de ene het gebied Marke en omstreken en de andere Sint-Jan en Sint-Elisabeth?).

En Marie-Claire Vandenbulcke moet vooral niet moeilijk doen (schepen van 'administratieve vereenvoudiging'), maar heeft voor de korte periode dat ze zich mag omgorden met de schepensjerp, vooral een sympathieke job als schepen van de trouws en de jubilees. Ze zal dat schitterend doen, ben ik van overtuigd. Of drie jaar lang genoeg zal zijn om een onvergetelijke indruk te maken op de kiezers, betwijfel ik echter.

Wie zei ook weer: verdeel en heers?

Namedropping

Op dezelfde eerste vergadering van het schepencollege machtigde burgemeester Stefaan De Clerck een batallion ambtenaren om in zijn plaats allerlei handtekeningen te plaatsen. Is die wettelijke signatuuropdracht van de burgemeester nog op zijn plaats in het jaar 2007? 

Tot het afgeven van uittreksels uit of afschriften van andere akten dan die van de burgerlijke stand, en tot het voor eensluidend verklaren van stukken zijn volgende ambtenaren gemachtigd - het is meteen een lijst van het puikje van het stedelijke korps -: 

Geert Hillaert, stadssecretaris

Mieck Vos, adjunct-stadssecretaris

Johan Vanhoutte, stadsontvanger

Frans Van Den Bossche, hoofdingenieur-directeur

Yves Vanneste, juridisch adviseur

Jean Pierre Vanacker, architect-directeur

Robert Stock, ingenieur-directeur

Mia Maes, directeur

Luk Vanbeneden, ICT-adviseur

Paul Demarez, directeur

Machteld Claerhout, directeur

Domien Dessein,directeur

Yves Baptiste, coördinator leefmilieu

Hendrik Verdonck, brandweercommandant

Lode Valcke, milieuambtenaar

Geert Houtteman, adjunct van de directeur

Patricia Ghekiere, adjunct van de directeur

Frank Delaere, adjunct van de directeur

Petra Verhenne, adjunct van de directeur

Philippe Vandeleene, administratief hoofdmedewerker

Johan Vermandele, administratief medewerker

Een tweede reeks ambtenaren (nu uitsluitend van de dienst burgerzaken, de vroegere 'burgerlijke stand') kreeg van Stefaan De Clerck machtiging om in zijn naam te ondertekenen:

1.  voor eensluidend verklaarde uittreksels en getuigschriften die geheel of gedeeltelijk op basis van het bevolkingsregister worden opgemaakt;

2.  identiteitsdocumenten voor Belgen;

3. identiteitsbewijzen voor kinderen die de volle leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben, ongeacht hun nationaliteit;

4. wettiging van handtekeningen;

5. de eensluidendverklaring van fotokopies met hun origineel;

6. rijbewijzen;

7. beslissingen tot bevel om het grondgebied te verlaten bij toepassing van de vreemdelingenwet van 15 december 1980;

8.  identiteitsdocumenten voor vreemdelingen;

9.  uittreksels uit de bevolkingsregisters die in het stadsarchief berusten;

10. erfrechtverklaringen.

 

Die gemachtigde medewerkers zijn:

a)       Voor de documenten genoemd sub 1 tot en met 5 hierboven:
Greet De Praitere, Nadine Coolsaet, Caroline Demaitre, Caroline Ghiesmans, Martine Creupelandt, Marijke Vantomme, Cynthia Lavaert, Martine Vanmarcke, Ann Vanackere, Egide Dhert, Sylvie Weydts, Anne Vanyzere, Ann Rabaut, Delphine Remmerie, Hendrik Ryckoort, Sarah Goeminne, Marleen Debersaques, Rita Neyrinck, Nathalie Nolf, Jacqueline Vansteenkiste, Mireille Anckaert, Catherine Dewaele, Lieve Allegaert, Marie-Claude Soete, Karin T’Joen, Paul Soenen, Magda Ghillebert, Connie De Jonckere, Joery Beulque, Philippe Devos en Lieven Terrie

b)       Voor de documenten genoemd sub 6 hierboven:
Martine Creupelandt, Marijke Vantomme, Caroline Ghiesmans, Cynthia Lavaert, Joery Beulque, Philippe Devos en Lieven Terrie

c)        Voor de documenten genoemd sub 7 hierboven:
Joery Beulque, Philippe Devos en Lieven Terrie

d)       Voor de documenten genoemd sub 8 hierboven:
Karin T’Joen, Marie-Claude Soete, Lieve Allegaert, Catherine Dewaele, Joery Beulque, Philippe Devos en Lieven Terrie

e)       Voor de documenten genoemd sub 9 hierboven :
Ann Augustyn, Joery Beulque, Philippe Devos en Lieven Terrie

f)          Voor de documenten genoemd sub 10 hierboven :
Rita Neyrinck, Joery Beulque, Philippe Devos Nathalie Nolf en Lieven Terrie

26-12-06

De 39 benoemingen van 2 januari 2007

 
sth2107

Op de installatievergadering van de gemeenteraad van Kortrijk moeten de pas ingezworen raadsleden al meteen 39 benoemingen doen. Voor zes jaar worden de belangrijkste stedelijke functies vastgelegd. Wie krijgt wat en valt daarover iets te zeggen?

Voorspelbaar

Nog maar pas zelf benoemd, moeten de 41 leden van de Kortrijkse gemeenteraad 8 schepenen benoemen - de burgemeester is het 9de lid van het college van burgemeester en schepenen, maar die wordt door de Vlaamse Regering benoemd, weliswaar op voordracht van een meerderheid van de verkozenen.

De benoeming van de schepenen is heel voorspelbaar geworden met de vernieuwingen in het gemeentedecreet. Vroeger was het een beetje spannend: ook de oppositie kon kandidaten indienen en misnoegde leden van de meerderheid konden daardoor voor verrassingen zorgen. Dat kan niet meer. Kandidaat-schepenen moeten voorgedragen worden op een akte. Die akte is slechts ontvankelijk als ze is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen èn door meer dan de helft van de verkozenen van de lijst waarop de kandidaat zelf stond.

Een wankel lid van de meerderheid zou wel eens in een opwelling twee voordrachtsakten kunnen ondertekenen. Maar dat wordt dan weer gesanctioneerd: iemand die meer dan een voordrachtsakte ondertekent, kan voor niets meer benoemd worden door de gemeenteraad, noch tot schepen, noch tot lid van OCMW-raad of politieraad, noch als vertegenwoordiger in bijvoorbeeld een intercommunale...

Schepenen

Aangezien er dus maar een voordrachtsakte is ingediend en er niet meer kandidaten zijn dan te verdelen ambten, mogen volgende heren en minoritaire dames nu al felicitaties in ontvangst nemen: eerste schepen: Lieven Lybeer (stemmenkampioen van de CD&V, ACW-strekking), tweede schepen: Wout Maddens (VLD, ooit binnengehaald door Ivan Sabbe en in een vorig leven VU-gemeenteraadslid in Wervik), derde schepen: Stefaan Bral (CD&V, zeer drukbezet lid van Unizo), vierde schepen: Guy Leleu (CD&V, de wegenbouwer van het ACW), vijfde schepen: Alain Cnudde (CD&V, ACW, probeert sympathiek te staan bij vrijwilligers van alle slag), zesde schepen: Hilde Demedts voor de eerste drie jaar (CD&V, werkte ooit voor de Boerenbond), zesde schepen bis: Christine Depuydt, voor de tweede time (CD&V, middengroepen), zevende schepen: Jean de Bethune (CD&V Marke, werkte ooit op kabinetten van Unizo-ministers, voorzitter Provincieraad, slechts voorlaatste schepen omdat men hoopte dat hij deputee zou worden van de provincie), achtste schepen: "En-geef-Marie-Claire-ook-nog-iets" Vandenbulcke voor de eerste helft van de legislatuur (VLD, dochter van Leon die ooit als CVP-verkozene een beloofde schepenpost niet kreeg en daarop de nipte CVP-meerderheid aan het wankelen bracht - had haar vader dàt nog mogen meemaken!), achtste schepen bis: Filiep Santy (CD&V, ACW-historicus).

Wat de ogen uitsteekt, is de ondervertegenwoordiging van de VLD, met haar schamele anderhalve mandaat. Drie VLD'ers ware rechtvaardiger geweest. Kartelpartner N-VA krijgt van CD&V geen enkel stukje schepenambt. Maar tja, ze zijn er zelfs in geslaagd om de ene N-VA-verkozene te laten overlopen naar de christendemocratische standenpartij. Van standen gesproken, onze concurrent op de markt van de arbeidersstemmen, het ACW, komt veleer bekaaid uit de postjesverdeling, met 3,5 schepenen t.o.v. 3 schepenen en een burgemeester (weegt als postje voor 2) voor Unizo.

Voorzitter OCMW

Aan de gemeenteraad wordt ook voorgesteld om van de voorzitter van het OCMW geen schepen te maken. Voor het inkomen van Francesca Verhenne als OCMW-voorzitter speelt dat geen rol, maar voor de stad is het een extra te betalen ambt. Overigens is 8 het maximum van het aantal schepenzetels dat mag verdeeld worden; voortaan mag minder ook, maar daarvan heeft de meerderheid geen gebruik willen maken.

Paars-gele strik

De prille gemeenteraad zal ook akte nemen van een verklaring van de verkozenen van sp.a-spirit en Groen! om voortaan te zetelen als een eengemaakte fractie. Rood- en groen-getinte sociaal-democraten eindelijk verenigd, met een paars-gele strik. Beter laat dan nooit, maar waren wij samen opgekomen voor de verkiezing van 8 oktober, dan zaten wij niet met zijn achten maar met zijn tienen in de gemeenteraad. Dat had een heel andere machtsverhouding in de gemeenteraad kunnen teweegbrengen: CD&V 17, VLD 9, en de verenigde progressieven 10, VB 5.

OCMW-raad

Vervolgens kiest de gemeenteraad 13 leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad). Aangezien er 15 kandidaten zijn voorgedragen, komt er een echte verkiezing. De procedure is nogal ingewikkeld, maar het komt erop neer dat de kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen. Waarom dienen twee partijen meer kandidaten in dan ze logischerwijze kunnen verkozen krijgen? Dan kan twee redenen hebben: je weet maar nooit dat er bij de andere partijen raadsleden zijn die zich om een of andere reden willen 'vergissen', maar de meer voor de hand liggende reden is dat een partij met meer dan een kandidaat, kandidaten van beide geslachten moet indienen. VB en de sp.a-spirit-fractie kunnen elk twee OCMW-raadsleden verwachten. Hoe het bij VB zit, gaat mij niet aan, maar bij sp.a-spirit willen wij in de eerste 3 jaar twee mannen naar het OCMW sturen en nadien de legislatuur laten volmaken door twee vrouwen. Om die taktiek te kunnen gebruiken, konden wij niet anders dan nog een derde kandidatuur in te dienen met een vrouw, ABVV-secretaris Phyllis Roosen als titularis.

En dit zullen de verkozenen zijn: Eline Brugman (26 jaar, VLD), Marc Cottenier (64 jaar, VB), Ben Delabie (40 jaar, CD&V), Jan Dhaene (47 jaar, sp.a-spirit, voor de eerste drie jaar, nadien opgevolgd door Els Maertens), Ludo Halsberghe (41 jaar, VLD), Frank Neirynck (45 jaar, CD&V), Patrick Nuyttens (53 jaar, sp.a-spirit, voor de eerste drie jaar, nadien opgevolgd door Hilde Overbergh), Gérard Parmentier (57 jaar, CD&V), Vincent Salembier (54 jaar, VLD), Luc Scharre (54 jaar, CD&V), Jean Marc Van Belle (41 jaar, VB), Katrien Van der Meulen (47 jaar, CD&V), Franceska Verhenne (40 jaar, CD&V).

Politieraad

Ook de leden van de politieraad, het 'parlement' van de Politiezone Vlas, moeten op de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad worden verkozen. De Politiezone Vlas omvat Kortrijk, Kuurne en Lendelede. In de raad van die zone heeft Kortrijk 17 mandaten, Kuurne 3 en Lendelede 1.

Ook hier een echte verkiezingen aangezien er 18 kandidaten zijn voor 17 plaatsen (het VB diende eentje teveel in - het zal hen niet baten). CD&V-N-VA krijgt 8 leden, VLD 4, sp.a-spirit-Groen! 3, en VB 2.

Lid van de politieraad worden: Koen Byttebier (VLD), Johan Coulembier (CD&V), Carl Decaluwe (CD&V), Hilde Demedts (CD&V), Roel Desseyn (CD&V), Joost Ghyssel (VLD), Bert Herrewyn (sp.a), Patrick Jolie (CD&V), Guy Leleu (CD&V), Marc Lemaitre (sp.a - die ken ik!), Roger Lesaffre (sp.a), Hans Masselis (VLD), Maarten Seynaeve (VB), Marie-Claire Vandenbulcke (VLD), Lieve Vanhoutte (ex N-VA, nu CD&V). De laatste zetel is voor het Vlaams Belang en gaat ofwel naar Nadia Zonnekein of naar Jan Deweer, twee atypische blokkers.

En nogmaals: de gemeenteraad is openbaar. Iedereen welkom op 2 januari 2007 om 20 uur in het stadhuis. Achteraf receptie. Tot dan?