26-02-08

Grote onderscheiding voor verkeershandhaving Politiezone VLAS in Kortrijk

jail16
De politiezone VLAS heeft in 2007 haar actieplannen 'verkeershandhaving' en 'verminderen verkeersslachtoffers' uitstekend uitgevoerd. Dat blijkt uit een evaluatie die aan de politieraad werd voorgelegd. Die actieplannen maken deel uit van het onderdeel 'veiligheid en leefbaarheid' in het zonaal veiligheidsplan 2005-2006. De beoordeling is niet zomaar een vrijblijvend schouderklopje: ze is gebaseerd op cijfermatig vastgelegde doelstellingen. Geen nonsens dus; je haalt je doelstellingen of je haalt ze niet. De VLAS-politie heeft ze gehaald, wat het verkeer betreft.

De politie van de zone VLAS (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) had zich voor 2007 voorgenomen - en de actieplannen werden goedgekeurd door de politieraad - om vooral verkeersinbreuken die als agressief ervaren worden aan te pakken. Het korps gaat ervan uit dat een verhoogde pakkans daartoe de aangewezen methode is.

Teltegel

Tegen eind 2007 wilde de politie op plaatsen waar overdreven snelheid als buurtprobleem gemeld wordt, de snelheidsduivels temmen. Men is daar uitstekend in geslaagd. Op 31 plaatsen werd een week lang het snelheidsinformatiebord ("u rijdt 75 km per uur - u rijdt te vlug!") opgesteld; een waarschuwing die heel preventief werkt. Dat is beduidend meer dan de geplande 24 keer.

Ook ruim boven de operationele doelstelling van 120 uur was de 167 uur dat de politie bemande snelheidscontroles uitvoerde, maandelijks meer dan 6 uur op plaatsen waar de gemiddelde snelheid boven het aanvaardbaar niveau ligt. Een deel van die controles werd vooraf publiek aangekondigd, onder meer op de zeer professioneel uitgewerkte website van de politiezone (www.pzvlas.be).

Iets minder goed - maar dat lag buiten de verantwoordelijkheid van de politie - was het meten van de verkeerssnelheid op plaatsen waar problemen werden gemeld. Het was de bedoeling op minstens 24 plaatsen een 'teltegel' te plaatsen. De politie is maar aan 22 keer geraakt. Een verklaring is dat dit materiaal ook gebruikt wordt door de stad, ter voorbereiding van geplande verbouwingen van wegen. Een andere reden is dat een van de twee teltegels onherstelbaar beschadigd werd in het najaar.

Hinderlijk parkeren

Een ander aandachtspunt van de politie was het tegengaan van hinderlijk parkeren, zowel door preventieve campagnes als door repressief optreden. In 2007 werden 38 plaatsen gespot van wildparkeren, en dat zou niet zo erg zijn als die achtergelaten wagens niet de veiligheid van voetgangers en fietsers in gevaar zou brengen. Waarschuwingen en zo nodig boetes maakten dat er op 32 van die plekken beschaafder geparkeerd wordt. De doelstelling was dat resultaat te bereiken op 5 plaatsen; meer dan geslaagd dus. Intussen heeft men vastgesteld dat het probleem van wildparkeren zich verlegd naar andere knelpunten; die worden dit jaar aangepakt.

Ergerlijk is het innemen van stalplaatsen voor wagens van gehandicapte personen. Die plaatsen zijn continu gecontroleerd. Op 1970 controles van voorbehouden parkeerplaatsen bleken er 62 bezet door chauffeurs zonder de vereiste kaart. Dat is 3,15%. Hoewel het aantal controles ruimschoots het vooropgestelde doel overschrijdt, geeft de politie zich toch maar een voldoende. Het aantal inbreuken is immers gestegen. In 2006 werden er slechts 15 pv's opgesteld op 1848 controles; dat gaf een inbreukenquote van slechts 0,81%.

De politie schoot ook De Lijn ter hulp. De busmaatschappij voerde eind 2006 immers een waarschuwingscampagne gericht tegen foutief parkeren op busstopplaatsen. Die campagne kreeg een staart in het voorjaar van 2007 door een verscherpt repressief toezicht van de politie. In die periode werden er 275 controles uitgevoerd op stopplaatsen waar De Lijn problemen signaleerde. 6 keer werd een pv opgemaakt.

Verkeersslachtoffers

Een vanzelfsprekende hoofddoelstelling van de verkeershandhaving is het verminderen van het aantal slachtoffers, gewonden en doden. De politie geeft zichzelf voor die strategische doelstelling geen onderscheiding - wel een voldoende. De vooropgestelde acties zijn wel degelijk meer dan behoorlijk uitgevoerd, maar toch is het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel van een daling van 2004 tot 2006 opnieuw gestegen in 2007. Van 480 in 2006 tot 522 in 2007, een stijging van 8,75%.

Vooreerst poogt men verkeersongevallen te verminderen door overdreven snelheid te bestrijden. In 2007 werd, naast de voormelde 167 uur in de buurten, ook 126 uur bemande snelsheidscontrole uitgevoerd op de invalswegen. Daarbij werden bijna 40.000 voertuigen gecontroleerd. Bijna 3000 wagens reden te rap. Het aantal inbreuken is opnieuw aan het toenemen. Daarenboven wordt er ook gewerkt met flitspalen. de statistiek toont voor 2007 niet minder dan 6500 uren - 500 meer dan de doelstelling - onbemande controles; 2 miljoen voertuigen werden op hun snelheid gecontroleerd. Een dikke 3000 wagens reden te snel en 385 wagens vlamden door een rood licht.

Voorts moesten 638 chauffeurs bij verkeersongevallen met lichamelijk letsel een alcohol-ademtest afleggen. Bijna 10% bleken onder invloed. Bij niet aangekondigde controle-acties moesten 927 chauffeurs in het zakje blazen; iets meer dan 5% hadden een glaasje te veel op. De politie is een beetje tekeurgesteld over dat resultaat; zij hadden gehoopt het aantal drinkers achter het stuur te verminderen tot 5%. Nog in 2007 gaf de politie in de zone VLAS 17 voordrachten op scholen over het gevaar van drank- en drigsmisbruik in het verkeer. Een keer werd een drugscontrole-actie gehouden in samenwerking met de West-Vlaamse Politieschool. Van de 68 gecontroleerde chauffeurs bleken er 4 onder invloed van drugs.

Andere controles op de weg betroffen het gebruik van de gordel, het kinderzitje en het gsm-gebruik achter het stuur. Niet minder dan 127 uur onaangekondigde controles werden hieraan besteed; de doelstelling was slechts 72 uur. Meer dan 17% van de gecontroleerde personen droegen de gordel niet. 48 chauffeurs hielden hun gsm aan het oor terwijl ze reden.

Opgefokt 

De politie blijft een nimmer aflatende strijd voeren tegen de opgefokte brommers. Een enkele keer was de politie door een schoolkdirectie uitgenodigd om ter plekke de gemotoriseerde tweewielers van leerlingen te komen controleren. De scholiere waren wel op voorhand getipt. De brommers bleken in orde. Grijns, maar preventief zal dit wel gewerkt hebben. Van zes brommers die bij een ongeval waren betrokken, bleken er liefst vijf niet in orde! 197 bromfietsen werden onderzocht bij gerichte controles; 10% hadden een opgedreven motor. 265 scooters werden gecontroleerd bij niet -gerichte controles; daarvan waren er 6,5% niet orde.

Ook de fietsers ontsnappen niet aan het wakend oog van de politie. Van 1800 gecontroleerde fietsen in een waarschuwingsactie waren er meer dan 40% met een defecte verlichting. Die preventieve actie werd gevolgd door een repressieve actie. Bij die controle werden 326 fietsers tot stilstand gebracht en hier was een op drie niet in orde met zijn lichten. Toch wel ontstellende cijfers.

Vermeldenswaard is nog dat ook in 2007 minderjarigen die in overtreding waren bevonden, de kans kregen een boete te ontlopen door een verkeersklas te volgen. Er werden vijf verkeersklassen georganiseerd, bijgewoond door 69 berouwvolle jongeren. Zie ook een eerder stuk over die alternatieve sanctie.

03-02-08

De vele vraagtekens bij het nieuwe politiehoofdkwartier in Kortrijk

Ruïnes Dupont Politiegebouw

Zo is het er nu nog.

Met de toewijzing van de ontwerpopdracht aan architect Xaveer De Geyter en co staat het nieuwe politiehoofdkwartier er nog niet op Kortrijk Weide. Voor de bouw van het opvallende complex moet nog een aannemer worden gezocht - dat wordt zeker een Europese aanbesteding gezien het bedrag -, en moeten de investeringen nog financiers vinden. Men gaat thans uit van een bouwkost van 22,8 miljoen euro. Daarin zit wel de BTW, niet de grondprijs. Hoewel een van de partners van dit grote project, met name de federale Regie der Gebouwen die de kosten draagt van het aandeel van de Federale Politie in het complex, een maximaal aandeel in de kosten heeft weten te bedingen, is het maar de vraag of de geraamde prijs voldoende zal zijn. Welke instanties zijn hier allemaal bij betrokken? En wat is er tussen de vele partners overeengekomen? Volg mij in een juridisch-fiscaal doolhof...

In gebruik in 2011?

Op de bekendmaking van de uitslag van de architectuurwedstrijd schetste burgemeester Stefaan De Clerck volgende timing voor de realisatie van het politiegebouw. In het lopende jaar moet de bouwvergunning worden bekomen en moet het project aanbesteed worden. Volgend jaar zouden de bouwmachines aan de slag moeten kunnen gaan. En het streefdoel is om in 2011 het complex in gebruik te kunnen nemen - dat komt goed uit: een jaartje voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eer die bouwvergunning er komt, zal er nog wel wat aan het ontwerp bijgeschaafd moeten worden (dat vereiste groendak bijvoorbeeld). De uitwerking van het aanbestedingsbestek is dan weer een gelegenheid om te snoeien in de kostprijs. In elk geval wordt het, gezien de omvang van het project, een Europese aanbesteding.

Bij die timing mag je niet uit het oog verliezen dat de grond nog niet is aangekocht! Er was een akkoord met een dochterfirma van de NMBS in 2005, maar onder meer door de grondige reorganisatie van de Belgische Spoorwegen, heeft het compromis nog niet geleid tot een formele overdracht. Intussen is bevestigd wat kenners vermoedden: een deel van het terrein is vervuild; de tanks van de gewezen brandstoffenhandelaar Dupont, die daar grond huurde, waren niet geheel zonder lekken. Die factoren hoeven niet noodzakelijk tot vertraging te leiden. Sanering en aankoop kunnen gebeuren in de periode waarin de dossiers van bouwvergunning en aanbesteding hun weg door de administraties afleggen.

Wat zeker niet meer tot vertraging zal leiden, zijn de ingewikkelde afspraken tussen de verschillende betrokken instanties (zie verder). De nodige samenwerkingsovereenkomsten zijn op dezelfde dag van de bekendmaking van de architect ondertekend. Federaal vice-premier Didier Reynders is, als bevoegd minister voor de Regie der Gebouwen, in hoogsteigen persoon daarvoor afgezakt naar het stadhuis van Kortrijk, geëscorteerd door motards van de Politiezone VLAS.

Meer of minder dan een miljard Belgische frank?

In die samenwerkingsovereenkomst wordt uitgegaan van een totale kostprijs van 22,8 miljoen euro. Dat is 21% BTW inclusief, maar zonder de prijs van de grond. Ervan uitgaande dat de overeenkomst van 2005 met de NMBS nog geldt (60 euro per m² voor alle 5,5 ha van Kortrijk Weide), komt de grondprijs voor de benodigde 7500 m² op zowat 450.000 euro. Voor de berekening van het aandeel van de Federale Politie gaat men evenwel uit van een waarde van het terrein van 100 euro per m² (wat de grondprijs op 750.000 euro zou brengen).

De opname van de BTW in de totale kostprijs is wellicht voorlopig: er wordt juist een hele juridisch-fiscale constructie (zie verder) opgezet om die BTW zoveel mogelijk te recupereren.  Toch wel een beetje eigenaardig: de ene overheid die de taksen van een andere overheid poogt te ontwijken... Zonder BTW kom je tot een kostprijs van 19 miljoen euro.

Hoe realistisch is de geraamde kostprijs van 22,8 miljoen euro? Het is een raming gebaseerd op eenheidsprijzen per vierkante meter. Daarbij zijn zowel die eenheidsprijzen als de berekende nodige oppervlakten slechts ruwe schattingen.

Voor de administratieve opdrachten van beide politiekorpsen rekent men een dikke 11.000 m² tegen een eenheidsprijs van 1.120 euro per m²; dat is in totaal zowat 15,4 miljoen euro, BTW inbegrepen. Voor de logistieke functies zegt men 4.000 m² nodig te hebben tegen 825 euro per m², of  samen 4 miljoen euro, BTW inbegrepen. In de prijs zit ook nog de aanleg van een eigen buitenparking van 4.775 m² tegen 80 euro per m² (samen 462.000 euro). Een kleine 100.000 euro wordt achter de hand gehouden voor de buitenaanleg. Daarbovenop komt (hoogstens) 12% erelonen: zijnde 2,4 miljoen euro; 1% voor kunstwerken (200.000 euro), en 1,5% voor bouwplaatstoezicht (300.000 euro).  

Een besparing van een miljoen euro?

De kostprijsraming waarvan nu wordt uitgegaan, kost een miljoen euro minder dan de prognose die in 2006 werd gehanteerd in het eerste ontwerp van samenwerkingsovereenkomst (zoals uitgewerkt door het daarvoor ingeschakelde Kortrijkse advocatenbureau Dejaegere, Desmet & Vandenbogaerde). En de raming in de eerste ontwerpovereenkomst was al een serieuze besparing ten opzichte van eerdere voorstellen. Eerst wou de lokale politie (Politiezone VLAS) aanzienlijk ruimere lokalen.

Die besnoeiingen zijn het resultaat van een hevige schermutseling in de federale regering. Toenmalig begrotingsminister Freya Van den Bossche, sp.a, ging, gealarmeerd door de duurte van het prestigieuze project, maandenlang op de rem staan. Op een bepaald moment werd op de federale ministerraad zelfs een kostprijsraming van bijna 24 miljoen euro naar voren geschoven. Het is onder meer aan de goede diensten van toen al gewezen schepen Philippe De Coene, sp.a, te danken dat er uiteindelijk een heel wat goedkoper compromis werd aanvaard. 

Als je de lijstjes van de kostprijsberekeningen van 2006 en 2007 naast elkaar legt, dan blijkt dat de tweede keer vooral bespaard is in de parkingkosten. In de eerste raming ging men uit van een volledig overdekte eigen politieparking (kostprijs 1,4 miljoen euro); in het thans geldende schema is dat een 'buitenparking' geworden (kostprijs slechts 382.000 euro). Ironisch genoeg is uit de architectuurwedstrijd een ontwerp gekomen dat de eigen politieparkings weer volledig in het complex zelf situeert (de helft van de verdieping -1 en de gehele gelijkvloerse verdieping, zie mijn vorig stuk). Welk effect zal dat hebben op de kostprijs? Is het een besparing, omdat er geen kosten moeten gemaakt worden voor een buitenparking (zowat 400.000 euro)? Of zal het in tegendeel de kostprijs van het complex opdrijven met 1,4 miljoen euro? Afwachten maar.

Wordt de BTW gerecupereerd?

Het spreekt voor zich dat het voor Stad Kortrijk van groot belang is dat de politiediensten er convenabel gehuisvest zijn zodat ze er in de beste omstandigheden veiligheid en openbare orde kunnen bewaren. In de lamentabele panden waar de politiediensten momenteel zijn ondergebracht, kunnen zij niet optimaal functioneren. De stad heeft daarom zijn goede diensten ingezet, en ook die van het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) om de realisatie van het nieuwe hoofdkwartier te bespoedigen. Naar het voorbeeld van Leuven komen lokale en federale politie daarbij onder hetzelfde dak; dat is een bouwkosten besparing en dat zal de samenwerking bevorderen. 

Van de nood een deugd makend heeft het SOK bij Deloitte een studie besteld om eens te bekijken of van de samenwerking tussen al die verschillende instanties niet kon geprofiteerd worden om een fiscaal gunstige regeling uit te werken. Het SOK kan immers als verzelfstandigd stadsbedrijf (autonoom gemeentebedrijf) BTW recupereren. De consultants van Deloitte kwamen tot de conclusie dat het mogelijk was om zowat 1,4 miljoen euro belastingen te ontlopen.

Dat leidde tot volgende juridisch-fiscale constructie. De stad koopt de nodige gronden aan (moet nog gebeuren) en verkoopt ze dan door aan de Politiezone VLAS. De Politiezone zit er na jaren van gulle dotaties van stad Kortrijk en de gemeenten Kuurne en Lendelede wel warmpjes in (zie mijn stuk van 21 oktober jl.), maar die reserves zullen wel niet volstaan om de kosten van het nieuwe complex cash te betalen - dat wordt lenen).

De Politiezone VLAS verleent op haar beurt 'recht van opstal' aan het SOK voor de duur van 28 jaar. Recht van opstal betekent dat de Politiezone eigenaar blijft van de grond, maar dat het SOK eigenaar wordt - tijdelijk - van alles wat erop gebouwd wordt (normaliter is de eigenaar van de grond ook eigenaar van alle constructies op die grond). Het SOK, onder leiding van directeur Trui Tydgat, neemt de bouw op zich, en alles wat erbij hoort zoals de financiering. Na afwerking geeft het SOK het complex in 'onroerende lease' (iets tussen huur en huurkoop) aan de stad voor 20 jaar, met aankoopoptie.

De stad verhuurt dan het complex voor die 20 jaar aan de Politiezone VLOAS en aan de Regie der Gebouwen, die huurt voor het korps van de Federale Politie. Na die 20 jaar moet de stad kiezen. Ofwel koopt de stad het gebouw en verlengt de stad als eigenaar de huurcontracten met de Politiezone VLAS en de Federale Politie (Regie). Ofwel maakt de stad geen gebruik van zijn kooprecht en is het het SOK dat voortverhuurt. Die periode duurt maar 8 jaar, tot het einde van het opstalrecht.

Na 28 jaar wordt de Politiezone VLAS, als eigenaar van de grond automatischook eigenaar van het gebouw dat erop staat. De zone kan dan een regeling treffen met de resterende huurder, de collega's van de Federale Politie. Alle mogelijkheden zijn dan open: de Regie der Gebouwen kan voort huren, kan haar deel aankopen, of ... kan vertrekken zondermeer.

Financieel sluitend voor stad Kortrijk?

Bij de bespreking van dit ingewikkelde samenwerkingsakkoord in de gemeenteraad van Kortrijk is gezegd dat het een financieel sluitend verhaal moet worden voor de stad en het SOK. Alle kosten die de stad en zijn bedrijf oplopen, moeten worden gerecupereerd bij de andere partners, de Regie der Gebouwen en de Politiezone VLAS. Meer zelfs, voor het SOK zou het hele avontuur een 'promotorfee' moeten opbrengen van 15% - al is het nog niet zeker dat die vergoeding ook zal geëist worden van de lokale politie, wat onrechtstreeks een kost zou zijn voor de stad. Zeker is dus een vergoeding van een dikke miljoen euro te betalen door de Regie der Gebouwen aan het SOK (maar of Europa akkoord zal gaan met de ongelijke behandeling van twee huurders is een andere vraag).

Maar ook bij de overeengekomen verdeling van de kosten tussen de Politiezone VLAS en de Regie der Gebouwen zit een grote onzekerheid.  Als gevolg van voormelde schermutseling in de vorige federale regering is niet alleen gesnoeid in de totale kostprijs van het complex, maar tegelijk is een maximum-huurprijs voor de Regie der Gebouwen vastgelegd. Eerst was het de bedoeling dat de huurprijs van de Regie mee ging schommelen met de uiteindelijke kostprijs. Na de uithaal van Freya Van den Bossche ligt vast dat de Regie nooit meer dan 473.000 euro huurgeld per jaar zal hoeven te betalen. Dat bedrag is gekoppeld aan de ABEX (bouwprijzenindex) en bedraagt thans 547.308 euro per jaar.

Dat betekent dat het risico van een stijging van de kostprijs volledig op de kap komt te liggen van de Politiezone VLAS. De jaarlijkse huuropbrengst voor het SOK is berekend op 5,5% van zijn investeringen. Hoeveel dat zal worden voor de Politiezone, valt nog te bekijken. Aangezien de financiële noden van de Politiezone, na aftrek van de jaarlijkse middelen die de federale regering de politie toeschiet,  gedelgd moeten worden door de deelnemende gemeenten, zal het risico van een hogere kostprijs onrechtstreeks terechtkomen bij stad Kortrijk en de gemeenten Kuurne en Lendelede. Helemaal sluitend is dat 'financiële verhaal' toch niet. 

 Politiegebouw 3

Zo moet het worden...

30-01-08

Politie Kortrijk gaat naar opgetilde stalen driehoek van vier lagen

politiehoofdkwartier XDGA1

Foto's van Xaveer De Geyter Architectenburaeu bvba

Zopas is bekendgemaakt dat uit de shortlist van vijf inzendingen voor de Europese architectuurwedstrijd voor een nieuw politiehoofdkwartier in Kortrijk de jury het ontwerp van Xaveer De Geyter Architectenbureau bvba in vereniging met de ingenieurs Boydens en Ney heeft bekroond. Het wordt een project van 22,8 miljoen euro (BTW incluis), gerealiseerd door een samenwerkingsverband van stad Kortrijk, het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK), de Regie der Gebouwen, de Politiezone VLAS en de Federale Politie. Het is de bedoeling dat nog in 2008 de bouwvergunning wordt bekomen, in 2009 de aanbesteding wordt gehouden en de bouw van stapel loopt, en dat in 2011 de manschappen van zowel Politiezone VLAS als de Federale Politie hun intrek kunnen nemen in het in alle opzichten hoogstaande complex. VLAS-korpschef Stefaan Eeckhout is in zijn nopjes.

Het bekroonde ontwerp

De bekendmaking vond plaats op 30 januari 2008 in het stadhuis van Kortrijk. De uitspraak van de avond kwam van de bekroonde architect zelf. Xaveer De Geyter verklaarde bij het begin van zijn presentatie droogweg: "Het is niet zo moeilijk een politiegebouw te ontwerpen. Dat ga ik u bewijzen". Meende hij het of wou hij stoer doen? In elk geval zal zijn gebouw de ogenschijnlijk simpele vorm hebben van een driehoek, zoals het voor de hand lag op het aangewezen terrein aan de buitenkant van de westelijke binnenring. Je zou het complex een vol gebouw doorzeefd met vierkantige gaten (14 gaten en 5 inkervingen aan de Leiekant) kunnen noemen, maar je kunt het ook bekijken als een leeg gebouw opgevuld met een netwerk van nuttige ruimten in kruisverband. En het staat op poten.

Politiegebouw2

Het wordt in elk geval een letterlijk schitterende aandachtstrekker. Want de lange, heel lange gevels worden uitgevoerd in spiegelend inox, roestvrij staal. Het complex komt voor een deel in de winterbedding van de Leie. De rest van de driehoek komt op het drie meter hogere terrein dat zich uitstrekt van de kluifrotonde 'Den Appel' tot het gewezen entrepot van de NMBS. Zo kan ook de onderste laag van de driehoek half open worden gemaakt, met toegang en uitzicht over de woonparkzone die nog ontwikkeld moet worden op die Leieoever.

Politiegebouw 7

In die half-ondergrondse kelder komen de eigen parking van de politie, de stelplaats voor het interventiematerieel en de cellen voor arrestanten. Een weg zal als aftakking van de nabijgelegen 'ventweg', die de westelijke binnenring bedient, de driehoek doorkruisen. Zo komt er een interne verbinding met de verdieping erboven, en kunnen de politiewagens op elk moment aan verschillende kanten uitrukken.

Ook de hogere gelijkvloerse verdieping zal op palen staan ('verticale stijgpunten' in architectenjargon), die uitgevoerd worden in zwart beton en verspreid zijn over het plan. Die verdieping sluit aan op de nieuwe parking 'Kortrijk Weide', 250 stalplaatsen groot, die ook kan gebruikt worden voor allerlei evenementen zoals circussen en muziekfestivals. Die gelijkvloerse verdieping bevat een toegangs- en ontvangstlokaal, in nachtblauwe - politiekleur! - glazen uitvoering, en is voor de rest een groot waaigat waar de auto's van politieklanten en -personeel kunnen geparkeerd worden. Het wordt wel een klaar waaigat door niet minder dan 14 grote uitsparingen in de hogere verdiepingen. Het risico van een verwaarloosde aanblik, die parkings meestal bieden, wordt tegengegaan door het plafond uit te voeren in spiegelend inox-staal.

Politiegebouw 6

De verdiepingen +1 en +2 bieden werkruimte voor alle politiefuncties van zowel het korps van de lokale Politiezone VLAS als de Federale Politie. De kantoren en andere lokalen komen ter beschikking in een rasterstructuur ('grid' zeggen architect en burgemeester) rond de fameuze 14 vierkantige gaten. Met die structuur kan men alle kanten uit - een flexibiliteit die voor het veelzijdige en onvoorspelbare politiewerk mooi meegenomen is.

Die veertien vierkantige gaten in de reusachtige stalen driehoek zijn een ingenieuze vondst van Xaveer De Geyter. Het is een van de elementen waarvoor de jury van de architectuurwedstrijd viel: "De royale aanwezigheid van lichthappers in alle vormen (patio's, atrium, terrassen), zowel opgetild als doorgezakt brengen een zee van licht tot in de kern van de verdiepingen". Geen enkel van die gaten ('vides' zeggen architect en burgemeester) zal inderdaad hetzelfde zijn; de mogelijkheden van glas zijn onbeperkt. 

De motivatie van de jury

In zijn motivatie verklaart de jury onder leiding van Vlaams Bouwmeester Marcel Smets de palm aan Xaveer De Geyter en co te geven, omdat zijn gebouw opvallendheid combineert met "een uitdagend maar beheerst materiaalgebruik". Voorts achten zij de "heldere en logische planopbouw" een grote troef.

Politiegebouw 5

Toch plaatst diezelfde jury ook bij het winnende ontwerp enkele vraagtekens. Zo krult hun neus een beetje bij de vaststelling dat de architect de belangrijkste plek van het complex, de gelijkvloerse verdieping (zelf in twee niveaus) slechts gebruikt voor het parkeren van wagens. Dat betekent, zoals Kortrijkwatcher er mij op wees, dat iedereen die bij de politie moet zijn de trap of de lift moet nemen. Ik probeer mij voor te stellen hoe men zich veilig met verdachten in een lift kan afzonderen. De jury roept de ontwerper dan ook op om de nodige aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van het gebouw. Overigens was het een opdracht aan de ontwerpers om de parkeerbehoeften vanhet politiegebouw in het complex zelf op te vangen; andere ontwerpen opteerden voor ondergrondse garages.

Een tweede vraagteken plaatst de jury bij de duurzaamheid en het rationeel omspringen met de energiebehoefte van het complex. "Zijn er niet teveel gevels?" vraagt de jury zich openlijk af. Xaveer De Geyter antwoordt daarop dat het een heel compact gebouw wordt - de 14 vides ten spijt? - en dat daardoor de energieverliezen als gevolg van het grote geveloppervlak gecompenseerd wordt.

De jury is niet ingegaan op het volgende. In de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het politiegebouw staat dat het een groendak moet krijgen om de externe buffering van regenwater te beperken. Het is mij niet bekend of de architect daaraan heeft gedacht.

Ook is gevraagd te voorzien in uitbreidingsmogelijkheden. Daarover heeft de ontwerper bij zijn presentatie evenmin iets laten weten. Maar goed, als de zwartbetonnen palen waarop de twee werkverdiepingen rusten sterk genoeg zijn, kan er eventueel nog een derde volle laag bovenop gebouwd worden. Maar worden die veertien gaten dan niet al te kokerachtig?  

Een oplossing na meer dan twintig jaar

Met dat opvallende project komt uitzicht op een oplossing van een oud probleem: de huisvesting van de Kortrijkse politie (nu geïntegreerd in de Politiezone VLAS, die ook Kuurne en Lendelede omvat). Het commissariaat in de Persynstraat, in Oostblokstijl, voldoet al lang niet meer en is te klein voor het hele korps. Waar is de tijd dat burgemeester Sansen met het idee speelde om voor de politie een nieuwe stek in te richten in het opgedoekte slachthuis aan de Veemarkt. Er zijn toen, twintig jaar geleden, zelfs testen gedaan met politiewagens om te bekijken hoe vlug met van daaruit kon interveniëren. Het plan is niet gerealiseerd; de slachthuispanden zijn verkocht aan promotor Thiers, die er een flatgebouw neergepoot heeft alsof het zicht op zee had.

Als noodoplossing heeft de politie dan maar een tweede gebouw in gebruik genomen, de vroegere kantoren van Gaselwest in de Sint-Amandslaan. Korpschef Stefaan Eeckhout noemt dat nu nefast voor de goede werking van zijn korps: er blijken zich twee clans met verschillende culturen te hebben ontwikkeld in de twee commissariaten. In het nieuwe complex komen ze weer allemaal bijeen.

Het complex zal trouwens gedeeld worden met de Federale Politie in Kortrijk.  Ook de gewezen gendarmerie zit in - hoewel stijlvolle - verouderde gebouwen: de kazerne in neo-renaissance trant op de hoek van de Zwevegemsestraat en de Boudewijn IX-laan. Overeengekomen is dat de Federale Politie ongeveer een derde van de kantoren en de parking zal innemen en 6,5% van de logistieke ruimte in het nieuwe complex. 

Voor korpschef Stefaan Eeckhout van de Politiezone VLAS is het een droom van twintig jaar die uitkomt. En uit de vijf resterende inzendingen van de architectuurwedstrijd is het een ontwerp naar zijn wensen: "Het wordt een krachtig functioneel gebouw dat ook heel open en uitnodigend zal zijn voor de bevolking". We toosten op een voorspoedige realisatie.

De ontwerpen die het niet hebben gehaald

Het ontwerp van Xaveer De Geyter Architectenbureau bvba (Brussel), versterkt met de ingenieurs Ney & Partners en het studiebureau R. Boydens haalde het van vier concurrenten. De grootste teleurstelling heeft wellicht de combinatie Carlos Ferrater & Stephane Beel Architecten/SWK/Arcadis-Gedas/Daidalos-Peutz (Gent) opgelopen. Sterarchitect Stephane Beel heeft in Kortrijk immers machtige vrienden, heeft er al meer gewerkt (het nieuwe gerechtsgebouw en de Tack-toren bijvoorbeeld) en is de auteur van een stedenbouwkundig masterplan (2003) voor de zowat 7 ha gronden die opeens vlak bij het centrum vrijkwamen door de aanleg van de westelijke binnenring. Het is in dat gebied en in de onmiddellijke omgeving van zijn gerechtsgebouw dat het politiehoofdkwartier komt, dat Beel niet mag ontwerpen. Zijn concept had veel weg van het nieuwe Antwerpse gerechtshof met inbegrip van de glazen frietzakken op het dak.

De andere ontwerpers combineerden alle internationaal bekende namen aan plaatselijke expertise. Francisc Mangado associeerde zich met Snoeck & Partners en Cenergie bvba. Willem Jan Neutelings (Neutelings Riedijk Architecten, Amsterdam), die het opvallendste voorstel deed, een gebouw in de vorm van een binnenstebuiten gekeerde accordeon, trad samen op met Bureau Bouwtechniek, Daidalos, Ney & Partners en Ingenium. En ten slotte was er nog de tijdelijke vereniging Caruso St.John Architects LLP/Desmet-Vermeulen Architecten BVBA/Signum/Technum.

Politiegebouw 4

21-10-07

De Politiezone VLAS zit er warmpjes in

pol1

De goedwerkende Politiezone Kortrijk-Kuurne-Lendelede (Vlas) heeft vijf jaar naeen teveel centen toegeschoven gekregen van de deelnemende stad en gemeenten. De oprichting van de zone - de politiehervorming van paars-groen! - heeft de politiekosten NIET de hoogte in gejaagd. De beweringen van Stefaan De Clerck in 2001 klopten van geen kanten. Dat wordt nu eindelijk duidelijk, door het vrijgeven van de jaarrekeningen 2005 en 2006 van de politiezone.

Politiekosten overdreven 

De Politiezone Vlas heeft sinds haar oprichting in 2002 een overschot opgebouwd van 4,7 miljoen euro. Dat is pas nu bekend omdat niet eerder dan volgende week maandag, 29 oktober 2007, de afrekening van de begrotingsjaren 2005 en 2006 op de politieraad worden gepresenteerd.

In al die jaren heeft Stad Kortrijk samen met de buurgemeenten Kuurne en Lendelede, de Politiezone 66,1 miljoen euro toegestopt. Dat is dus 7% te veel! De stad en de gemeenten hebben op die manier de kosten van hun politie-apparaat kunstmatig opgedreven. De politie had niet zoveel geld nodig. Op basis van die overdreven kosten concludeerde Kortrijks CD&V-burgemeester Stefaan De Clerck - in 2001/02 nog nationaal CVP-voorzitter in de oppositie - dat de grote politiehervorming van de toenmalige paars-groene regering de stad in de rode cijfers duwde. Dat dit een kwalijk sprookje was en geen wetenschappelijk verantwoorde vaststelling, staat nu wel onomstotelijk vast.

Federale compensatie meer dan voldoende

Van de federale overheid kwam in al die jaren 27,5 miljoen euro subsidies (dotaties en Boetefonds). Uiteraard heeft de politiehervorming de verantwoordelijkheid van de plaatselijke besturen niet weggenomen om hun eigen veiligheidskorpsen te financieren. Maar 'Brussel' wou de meerkost van de politiehervorming compenseren. Die compensatie was evenwel niet bedoeld om gemeenten die voordien te weinig inspanningen hadden gedaan te belonen. Daardoor kwam het dat de politiehervorming voor bepaalde -nalatige! - gemeenten een zware financiële dobber werd. Voor Kortrijk was dat niet het geval!

Het aanhoudende gestook vanuit bepaalde gemeenten bracht de federale regering er in 2003 toe om - zelfs met terugwerkende kracht voor 2002 - een bijkomende dotatie in te voeren ter compensatie van de meerkost van de politiehervorming voor de gemeenten. Daartoe werd een grondig onderzoek verricht naar de objectieve meerkost. De gemeenten moesten bijvoorbeeld niet afkomen met rekeningen voor een nieuw politiebureau - dergelijke kosten hadden zij ook zonder de politiehervorming te delgen gehad. Dat onderzoek leverde de Kortrijkse politiezone in 2002 nog eens onverwacht 175.000 euro extra op. In datzelfde jaar 2002 boekte de politiezone een overschot in eigen dienstjaar van ruim 1,28 miljoen euro.

Uitvlucht voor belastingsverhoging

In de gemeenteraad van 12 maart 2001 wou CVP-burgemeester Stefaan De Clerck een motie laten goedkeuren waarin geprotesteerd werd tegen de "meerkost van de politiehervorming". Ik heb mij daar toen, als fractieleider van de SP, met hand en tand tegen verzet. Nochtans waren wij toen nog maar pas in een meerderheid met de CVP gestapt. "Een eerste barst in de coalitie" schreef Het Volk. De SP, later sp.a, heeft zich in de bestuursperiode 2001-2006 voorts gedragen als een loyale meerderheidspartner - we zijn er niet voor beloond door de andere partner, de CD&V, die ons aan de kant schoof voor de VLD. In die voorbije periode zijn nooit alle cijfers van de werkelijke kosten van de Politiezone bekendgemaakt. Dat gebeurt pas nu. De ruime overschotten die de Politiezone Vlas jaar na jaar heeft geboekt, geven mij uiteindelijk gelijk en Stefaan De Clerck ongelijk.

Pas vorig jaar in juni kregen wij in de politieraad de cijfers van 2002 en 2003. Uit die cijfers bleek er al een overschot te zijn van 2,2 miljoen euro. Toen werd gezegd dat het om uitzonderlijke begincijfers ging en dat de overschotten in de komende jaren zouden verminderen. Die pessimistische voorspelling is niet uitgekomen. In oktober 2006 (twee weken na de gemeenteraadsverkiezingen - de mensen de waarheid vertellen over de politiehervorming in de campagne was dus onmogelijk) kregen wij de cijfers voor 2004: een overschot van niet minder dan 986.000 euro. En nu weten wij dat ook 2005 (654.000 euro) en 2006 (829.000 euro) fikse overschotten opleverden.

De meerkost van de politiehervorming werd door Stefaan De Clerck in 2001 ingeroepen als dè grote reden waarom de belastingen in Kortrijk omhoog moesten. De werkelijke reden, het financiële wanbeheer onder zijn voorganger de Bethune, mocht niet gegeven worden. Meer nog, bij de bespreking van de stadsbegroting in november 2002 verklaarde de burgemeester: "Mocht de meerkost van de politiehervorming door de overheid worden terugbetaald, dan wordt zelfs een belastingsverlaging overwogen. Nu we weten dat die niet wordt terugbetaald, blijven de belastingen in Kortrijk gelijk". De heel laattijdig verstrekte werkelijke cijfers tonen aan dat die zogenaamde meerkost wel degelijk is terugbetaald door de federale overheid. het gat dat in de stadskas werd gemaakt voor de politie, is uitsluitend te wijten aan de te hoge dotatie voor de Politiezone die De Clerck zelf had bepaald.

Belofte maakt schuld

Een jaar later en ingaand vanaf 2005 is er in Kortrijk dan toch een belastingsverlaging gekomen (aanvullende personenbelasting van 8,8 naar 7,9%). Daar hebben wij als sp.a sterk op aangedrongen. Maar die verlaging was niet gebaseerd op een verminderde dotatie aan de politiezone, wel op de onverwacht hoge opbrengsten van de stadsbelastingen en het zuinig en zakelijk beleid zonder kostbare prestigeprojecten. Eigenlijk hebben de Kortrijkzanen die extra belastingsverlaging, gebaseerd op de minder grote kosten voor de Politiezone, nog altijd te goed. Wie zei ook weer dat men zijn beloften moet nakomen? 

Het ziet er evenwel naar uit dat de reserves die zijn opgebouwd met vijf jaar overschotten, zullen opgepot worden voor een deel van de financiering van het nieuwe politiehoofdkwartier op Kortrijk Weide. Wat men gespaard heeft, hoeft men niet te lenen. Prima, maar dan is het niet eerlijk de heimelijke aanleg van dat spaarboekje te verstoppen achter het leugenachtige sprookje van de meerkost van de politiehervorming.

Overigens heeft ook Stefaan De Clerck al moeten toegeven dat de politiehervorming "duidelijk een verbetering" is geweest voor de lokale politie (interview in Het Nieuwsblad van 21 september 2006). Dat hij nu ook nog eens de intellectuele eerlijkheid en de politieke moed opbrengt om te bekennen dat het geen dure hervorming is geweest...

 

pol2
Het politiekantoor in de Sint-Amandslaan 

23-10-06

Kortrijk, Kuurne en Lendelede betalen teveel voor zuinige Politiezone VLAS

Foto PZ VLAS
 
pzvlas1
Zoals in de twee voorgaande jaren boekte de Politiezone VLAS ook in 2004 een ferm financieel overschot. Die cijfers zijn pas nu bekend. Dat wijst erop dat de politie van de zone Kortrijk-Kuurne-Lendelede zuinig en efficiënt omspringt met de haar toegeschoven middelen. Maar het wijst er ook op dat de drie aangesloten gemeenten een pak teveel betalen: al meer dan 3 miljoen euro in die 3 jaar. Er zijn volgens mij geen goede motieven voor die 'speklaag' op kosten van de belastingbetaler. En daarmee is eens te meer bewezen dat de onheilsprofeten - "de politiehervorming zal de gemeenten stukken van mensen kosten" - in 2001 volkomen ongelijk hadden.
 
Pas vanavond wordt de 'rekening 2004' van de Politiezone VLAS voorgelegd aan de politieraad. Cijfers na de verkiezingen zijn een beetje zoals vijgen na pasen, maar omdat ze heel verhelderend zijn, geef ik ze toch mee. In 2004 blijkt de Politiezone VLAS 866.887,12 euro overschot te boeken na aftrek van de uitgaven van haar inkomsten. In 2002 (het oprichtingsjaar van de Politiezone) bedroeg het overschot 1,28 miljoen euro; in 2003 was dat 0,933 miljoen euro. Samen met de doorgeschoven overschotten van de jaren 2002 en 2003 sluit de rekening 2004 met een globaal overschot van 3.080.647,81 euro.
 
De totale uitgaven bedroegen twee jaar geleden 18.149.459,02 euro (ontvangen facturen). Dat is een pak minder (93,9%) dan voorzien in de begroting. Daarvan ging het grootste deel naar de personeelskosten: 15,573 miljoen euro. De werkingskosten vergden 2,342 miljoen euro, de uitgaven voor de vorming van de politiemensen 4.221 euro en de financiële kosten (leningskosten) 0,230 miljoen euro.
 
De totale inkomsten beliepen 18,971 miljoen euro (toegezegde toelagen en andere ontvangsten). Dat is bijna zoveel als verwacht (97,9%). 5,036 miljoen euro kwam van de federale overheid en daar mag je nog eens 339.512 euro bijtellen van het Boetefonds. De drie aangesloten gemeenten dokten 13,469 miljoen euro af: Kortrijk 11,681 miljoen euro, Kuurne 1,374 miljoen euro en Lendelede 0,413 miljoen euro.
 
Gezien het overschot van meer dan 866.000 euro lijkt de toelage van de drie aangesloten gemeenten mij te hoog. Zo kon Kortrijk, die het grootste aandeel in de dotatie betaalt, in 2004 meer dan 700.000 euro (toch een dikke 28 miljoen Belgische frank) bespaard hebben zonder dat de Politiezone in het rood zou geëindigd zijn.
 
Nonkels en tanten
 
Zoals gezegd, heeft de Politiezone in haar korte bestaan (opgericht in 2002) al een spaarboek aangelegd van meer dan 3 miljoen euro. Die geruisloos aangroeiende reserve is tot de laatste frank betaald door de belastingbetalers van de drie aangesloten gemeenten.
 
Er wordt gezegd dat dit geld gespaard wordt om toekomstige investeringen mee te financieren, zonder daarvoor leningen te moeten aangaan. Voor de bouw en de inrichting van een nieuw politiehoofdkwartier op Kortrijk Weide bijvoorbeeld. Ik kan daarmee niet akkoord gaan. Zelffinanciering is een goede financieringstechniek voor familiebedrijven. Maar een Politiezone is geen familiebedrijf waar een groot stuk van de overschotten buiten het bereik moeten gehouden worden van de nonkels en de tanten die zoveel mogelijk van de winst willen delen.
 
Een Politiezone is een openbare instantie bestuurd en gecontroleerd door een democratisch samengestelde raad en college. Het systematisch overschatten van de lopende kosten om overschotten opzij te kunnen zetten, is een vorm van sluipende besluitvorming. Op wat is de grootte van het gewenste jaarlijkse overschot berekend? Hoeveel reserve moeten wij bijeensparen en tegen wanneer? Als iemand het al weet: wie heeft daarover beslist? Dat is allemaal niet duidelijk. Op die manier wordt de democratische controle omzeild. Ik heb liever klare beslissingen over nauwkeurig berekende investeringen en over de wijze waarop men ze zal financieren.
 
Wanneer 2005?
 
In elk geval bewijzen de overschotten dat de nieuwe structuur van de politie niet zo rampzalig is voor de stadsfinanciën als burgemeester Stefaan De Clerck in 2001 stelde. De kosten van de politiehervorming riep hij in als een van de oorzaken van de slechte toestand van de stadsfinanciën van Kortrijk bij zijn aantreden. De organisatie van de Politiezone VLAS, heeft de stad, samen met Kuurne en Lendelede, inderdaad wat financiële inspanningen gekost (in 2001 kostte de politie stad Kortrijk netto 9,3 miljoen euro; in 2004 was dat, na aftrek van het Kortrijkse deel van het overschot: 10,9 miljoen euro). Maar dat is beduidend minder dan gevreesd en we hebben er een betere politie voor in de plaats gekregen.
 
Het is heel jammer dat wij die discussie over de werkelijke kosten van de politiehervorming niet hebben kunnen voeren in de voorbije jaren. De cijfers die wij vanavond bespreken in de politieraad betreffen bovendien nog maar 2004. Wanneer krijgen wij de afrekening van 2005? Ik hoop dat dit nog dit jaar is, zodat de nieuw samengestelde politieraad in 2007 kan starten met duidelijke gegevens over de financies. Voor de stadsbegroting 2007 zie ik alvast geen redenen om de dotatie aan de Politiezone op te trekken.

04-10-06

Minder ongevallen en minder gewonden in Kortrijks verkeer

verkeer

Toeval of trend? Volgens de cijfers waarover de lokale politie beschikt, is het aantal verkeersongevallen in Kortrijk aan het dalen. Dat is het resultaat van een opmerkelijke daling van de ongevallen met doden of gewonden en een lichte stijging van de ongevallen met alleen stoffelijke schade. Wat verontrustend stijgt, is het aantal vluchtmisdrijven bij ongevallen met alleen stoffelijke schade. Dat vernam ik op de voorbije Politieraad. Hoewel die lokale politiestatistieken niet alle verkeersongevallen weergeven, wordt de dalende trend toch bevestigd door andere bronnen.

Op de voorbije Politieraad maakte Politiezone VLAS de jongste jaarcijfers bekend van de door haar geregistreerde verkeersongevallen. De statistieken worden opgemaakt op basis van de uitgeschreven processen-verbaal. De dienst Strategische Analyse van PZ VLAS wijst er onmiddellijk op dat de vrijgegeven cijfers niet alle verkeersongevallen bevatten die zijn gebeurd in de politiezone (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). Zo ontbreken de pv's van de Federale Wegenpolitie, die de autostrades en de grote ring onder haar vleugels heeft. Een grote onbekende wordt tevens gevormd door al die verkeersongevallen die onderling geregeld worden tussen de betrokken partijen en hun verzekeringen.

Daling

In de hele politiezone zijn de genoteerde verkeersongevallen gezakt van 1676 in 2003, over 1592 in 2004, tot 1574 in 2005. Het aantal verkeersongevallen met dodelijke slachtoffers daalde van 4 tot 2. In 2003 moet je daar bovendien nog die 2 ongevallen met doden bijtellen waarbij de chauffeur de vlucht nam (in 2004 en 2005: geen). De verkeersongevallen met gewonden daalde van 646 in 2003 tot 552 in 2004 en 518 in 2005.

De botsingen met enkel stoffelijke schade namen toe van 1024 in 2003 tot 1038 in 2004 en 1054 in 2005. Wat mij in die cijfers opvalt, is het grote aantal ongevallen met vluchtmisdrijf: niet minder dan 675 in 2003, 711 in 2004 en 718 in 2005. Maar ja, vooral voor die ongevallen belt men naar de politie. Als er enkel blikschade is, volstaat het dat beide partijen - voor zover ze niet zijn weggereden -, het verzekeringsformulier invullen. Toch is het verontrustend dat die categorie toeneemt. Het aantal vluchtmisdrijven bij ongevallen met gewonden neemt dan weer af, van 847 in 2003 tot 69 in 2005.

De cijfers van de ongevallen op het grondgebied van Kortrijk alleen, liggen in dezelfde lijn. Hier is het verheugend dat de daling van het aantal ongevallen met doden (3 in 2003, 2 in 2004 en 1 in 2005) en gewonden (547 in 2003, 468 in 2004, 435 in 2005) nog wat meer uitgesproken is. Toch ook in Kortrijk een stijging van het aantal aangegeven ongevallen met enkel stoffelijke schade: van 839 over 827 naar 849.

Zwarte oktober

De vermindering van het aantal ongevallen in 2005 is te danken aan minder ongevallen met personenwagens, camionettes, moto's, bromfietsen en fietsen. De ongevallen stegen bij de vrachtwagens en bussen en bij de voetgangers. Hoewel het totale aantal doden en gewonden daalt, zien we een lichte verergering in de ernst van de verwondingen. In 2004 waren er 2 overledenen (1 in een auto en 1 op een moto), 55 zwaargewonden en 606 lichtgewonden. In 2005 waren die cijfers repsectievelijk: 2 (1 in een auto en 1 fietser), 58 en 550.

De helft van de verkeersongevallen betreffen aanrijdingen in de flank (50,45%), t.o.v. 22,9% aanrijdingen van een voorwerp of een dier en 15% kop-staartbotsingen. In ongeveer 3% van de gevallen wordt een voetganger aangereden.

De meeste ongevallen zijn te betreuren in de maand oktober; het minst in de zomermaanden (juni, juli en augustus 2005). Over de week gezien is de tweede helft van de week het zwartst, maar de maandag vallen er het meest slachtoffers. Ondanks alle media-aandacht voor de weekendongevallen, worden er in de politiezone VLAS op zaterdag en vooral zondag heel wat minder ongevallen genoteerd dan op weekdagen. De avondspits blijkt gevaarlijker dan de ochtendspits (en de middagspits). Per uur worden de meeste ongevallen opgetekend tussen 17 en 18 uur (ook de uren juist daarvoor en daarna vertonen pieken).

Fietsongevallen

In 2004 waren er 207 ongevallen waarbij fietsers (226 betrokken fietsers, waaronder 10 zwaargewonden en 186 lichtgewonden). In 2005 waren er 195 ongevallen met fietsers (211 betrokken fietsers, 1 dode, 17 zwaargewonden en 155 lichtgewonden).

De statistieken tonen dat vooral jonger fietsers tussen 12 en 15 jaar betrokken geraken in ongevallen. Het ongevallenrisico neemt af naarmate men ouder wordt. De meeste ongevallen kunnen gesitueerd worden op de binnenring.

Ook bij de fietsers blijkt de maand oktober het gevaarlijkst; de maanden mei en juni vertonen eveneens pieken. De maandag is veruit de slechtste dag voor fietsers, met wat minder erge uitschieters de woensdag en de vrijdag. In het weekend lopen rijwielbestuurders het minst gevaar. De uren met de grootste risico's voor fietsers zijn de ochtendspits (8 tot 9) en de avondspits (15 tot 18 uur).

Verrmelden wij nog dat bij de voetgangers vooral slachtoffers vallen bij 70 en ouder. Het gevaarlijkste punt voor voetgangers is Sint-Jansput, het eindeloze T-kruispunt op Overleie. Wanneer doet men eens iets aan dat veel te brede stuk van de binnenring. Jaren geleden schetste Leiedal een plan om de Brugse- en Meensestraat te voorzien van een middenberm met hoogstammige bomen. Maar het is het Vlaams Gewest dat over die wegen baas is.

Zie ook: http://www.pzvlas.be/Evolutie_Verkeersongevallen.180.0.html

26-09-06

Kortrijk 11% veiliger in eerste helft 2006

veiligheid

De criminaliteit in Kortrijk is in de eerste helft van 2006 gedaald met 11%. Dat blijkt uit de cijfers die gisteren in de Politieraad zijn bekendgemaakt. De daling, gemeten op basis van het aantal uitgeschreven PV's, doet zich voor in alle klassen misdrijven. Opvallend is de daling met 22% van de misdrijven 'tegen de persoon en het gezin' (slagen en verwondingen, seksuele misdrijven, stalking, weigering bezoekrecht, enzovoort). Geruststellend is de daling van de rubriek 'diefstal met geweld' met liefst 43%.

Er zijn partijen die van veiligheid een thema willen maken in de stembusslag voor de gemeentehuizen. Het is uiteraard een belangrijk aandachtspunt voor het beleid. En ieder feit waarvan een burger het slachtoffer wordt, is er een te veel, alleen al voor de traumatische gevolgen voor het slachtoffer in kwestie en de mensen in zijn omgeving.

Daarom is het verheugend vast te stellen dat de criminaliteit in Kortrijk in de eerste helft van 2006 zowat 11% lager ligt dan in de eerste helft van 2005. In de eerste zes maanden van 2005 noteerden de politiestatistieken in Kortrijk 4017 feiten; een jaar later waren dat er 3592.

Opgesplist over de verschillende soorten misdrijven, kon ik op de Politieraad alleen de cijfers vernemen voor de hele politiezone VLAS (Lendelede en Kuurne incluis). Opvallend is de algemene afname van de diefstallen met geweld en afpersing: van 91 naar 52. Piekmaanden van 20 feiten en meer zoals in de voorgaande jaren zijn in 2006 nog niet genoteerd. Het aandeel van de handtassendiefstallen is enorm afgenomen, met een daling van 32 naar 11 feiten. Verergerd zijn de diefstallen die gewapenderhand werden gepleegd (van 7 naar 12) en de inbraken in gebouwen (van 308 naar 368).

Alle andere soorten diefstallen zijn gelukkig niet gestegen: 42 autodiefstallen zoals vorig jaar, 5 motordiefstallen zoals vorig jaar, 423 fietsdiefstallen i.p.v. 493, 127 winkeldiefstallen i.p.v. 146, 161 diefstallen uit voertuigen i.p.v. 189, en 514 andere diefstallen tegen 635 vorig jaar.

Bij de inbraken in gebouwen, gestegen van 308 feiten naar 368, valt het op dat de inbraken in woningen nauwelijks meer stijgen maar te hoog blijven (188 tegen 186). Opmerkelijk is de algemen toename van het aantal inbraken in niet-woongebouwen: scholen, ontmoetingscentra, welzijnsinstellingen, cafés, sporthallen enzovoort. De inbraken in woningen gebeuren vooral op vrijdag- en zaterdagavond voor middernacht. De kraken in andere gebouwen worden ook uitgevoerd op woensdag en zondag, vooral dan na middernacht.

Een andere ergerlijke stijging valt te noteren bij vandalisme: van 388 naar 465. Deze keer ging het vooral om beschadigingen van wagens. Maar het volstaat dat enkele jongeren met het zot in de kop op tocht gaan om auto's te bekrassen om de cijfers ferm op te drijven.

Een andere in het oog springende stijger is de categorie midrijven tegen de seksuele moraal: van 23 naar 27 feiten. Toch zou normaliter ook hier een daling waar te nemen zijn, ware daar niet die exhibitionist die in verschillende parken een optreden ten beste gaf. Daardoor stegen de feiten van openbare zedenschennis van 22 naar 27. Inmiddels is de dader gevat.

Goed voor de rust in de buurten is de aanzienlijke daling van de misdrijven die onder de term "belaging" vallen: van 94 naar 70 (twee jaar geleden nog 108). Daaronder begrijpt de politie misdrijven zoals stalking, seksuele bedreiging en pesterij.

Zoals al gemeld, blijft het aantal autodiefstallen laag: zoals vorig jaar 42 feiten. Vooral in het weekend loopt het blik op wielen het risico gepakt te worden. Hotspots zijn vooral de grote parkings. Autodieven zijn het meest belust op het merk Ford: 4 Escorts, 5 Fiësta's en 3 andere Fords. Maar ook Mercedes (4 diefstallen), Opel (6) en Volkswagen (4, waaronder 2 Golfs) blijven in trek.