01-03-08

Winkeliers en voetbalsupporters bezorgen politie hoofdbrekens

sintjan12

De politiezone VLAS heeft prima gewerkt in 2007. Wel had het korps het moeilijk met twee strategische doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan: de veiligheid van de winkeliers in Kortrijk en de begeleiding van 'het voetbalgebeuren' (zeg maar de supporters). Een oorzaak kan zijn dat geen van beide doelgroepen veel aanstalten maakt om met de politie te gaan samenwerken. Begrijpe wie het kan. Misschien hebben de handelaars in het centrum van Kortrijk nu wel andere katten te geselen, en verkeert de lokale voetbalwereld te veel in euforie.  

Voetbalwet

Commissaris Frank Maes geeft grif toe dat de strategische doelstelling nummer 11 uit het zonaal veiligheidsplan een heel moeilijke opdracht is. Bij de voetbalwedstrijden van KV Kortrijk wil de politie in samenwerking met de betrokken partijen de veiligheid in en rond het Guldensporenstadion garanderen. Hoewel van de kant van de politie de uitgestippelde actieplannen in 2007 goed zijn uitgevoerd, werden de thuismatchen van 'Kortrijks hoop op roem' ontsierd door een verhoogd aantal incidenten met supporters. De politie moest meer manschappen paraat houden en inzetten dan eerst verwacht.

Er is enerzijds toenemend hooliganisme van een - door de politie als groeiend bestempelde - harde kern risicosupporters. Anderzijds is er ook een gebrek aan medewerking van de club KV Kortrijk, die - ik citeer de politie - "zacht uitgedrukt beter kan verlopen". Toen het rapport werd opgemaakt en aan de politieraad werd gepresenteerd, moesten de incidenten na de vertoning op de ledwall op de Grote Markt van de bekermatch met de Gantoise nog komen...

In uitvoering van de voetbalwet is er nochtans een voetbalovereenkomst seizoen 2006-2007 afgesloten met de clubverantwoordelijken en is er een lokale adviesraad opgericht, die tweemaandelijks bijeenkomt. Het bestaande noodplan werd bijgestuurd en aangepast aan de verstrengde regelgeving. Maar voorgenomen informatievergaderingen met de clubmedewerkers en de supportersverenigingen konden niet doorgaan bij gebrek aan interesse van de zijde van VK Kortrijk. Vorig seizoen was dat ook al zo. Het gebrek aan medewerking van de club komt ook tot uiting in de werving van stewards. KV Kortrijk slaagde er niet in om de overeengekomen 10 nieuwe stewards aan te werven. Er kwamen er maar 3 nieuwe bij en er stopten er enkele. Daardoor blijft de club amper op haar wettelijk minimum (21 volgens de bepalingen van het kon. besluit Stewards). De politie daarentegen volbracht haar taak om de stewards op te leiden, bij te scholen en te accrediteren. Ook maakte de politie haar spottersgroep voltallig (5), en de spotters kregen devereiste opleiding. De projectleider fungeert tevens als reservespotter.

Nultolerantie

Al kostte het enige moeite, de politie is er toch in geslaagd de orde te handhaven in en rond het Guldensporenstadion bij de thuismatchen. Er werden 1941 'mensuren' besteed aan de politionele ordehandhaving op en rond het stadion. Dat is behoorlijk meer dan de vooropgestelde 1574 uur. Commissaris Frank Maes wijt die hoger inzet van politiepersoneel aan  incidenten die de risicograad van de latere wedstrijden verhoogd hebben. In het seizoen 2006-2007 gaat het om 22 incidenten, waarvan er voor 20 een dossier is opgesteld in het kader van de voetbalwet. Een seizoen eer waren er maar 5 incidenten.

Een bijzondere opdracht van de politie bestaat in het in het oog houden van risicosupporters. Liefst 239 'mensuren' zijn in 2007 besteed aan de 'begeleiding' van de KVK-supporters bij uitwedstrijden. 89 supporters kregen het predicaat 'risico' opgespeld. Dat zijn er 44 meer dan de 45 van het vorige siezoen. Het ordewoord was: nultolerantie ten opzichte van incidenten, wangedrag en misdrijven. Zo werd er in 2006-2007 in 14 gevallen stadionverbod opgelegd en voor 8200 euro boetes uitgedeeld. Ook hier een merkelijke stijging.

Om het voetbalhoofdstuk positief te beëindigen: de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken keurde het Kortrijkse stadion goed voor voetbal in ... tweede klasse - wat in eerste? -; er waren wel enkele opmerkingen. Intussen heeft de stad het verouderde camerasysteem vervangen. Nu nog die krottige tribune aan de overkant. 

Politiewinkel

Als eerste strategische doelstelling staat in het zonaal veiligheidsplan de uitwerking van een integraal pakket maatregelen voor de veiligheid van de winkeliers in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. De politie zelf beoordeelt de uitvoering van dat onderdeel van het plan in 2007 als slechts middelmatig. De politie deed wel haar deel van de job maar de communicatie met de winkeliers kwam niet van de grond. Overigens stijgen de cijfers voor winkeldiefstallen en inbraak in winkels. 

Het was de bedoeling in 2007 het contact tussen de politie en de winkeliers op structurele wijze uit te bouwen. Dat is er niet van gekomen; er werden geen contactvergaderingen georganiseerd. Korpschef Stefaan Eeckhout hoopt dat met de installatie van het business improvement district (BID) er wel een contactpersoon met de winkeliers kan gevonden worden.

Beter ontvangen werden de adviezen ter verhoging van de veiligheid van de winkels. In de politiewinkel (Sint-Jansstraat) kregen 46 winkeliers individuele adviezen. De politie ging ter plekke 31 uitgebreide technopreventieve adviezen verlenen; dat is het dubbele van vooropgesteld en tien keer meer dan het jaar daarvoor. Op 27 november 2007 gaf de politie de leden van het winkelinformatienetwerk een veiligheidstraining in de Security Village in Wevelgem. Dat netwerk is een buurtinformatienetwerk voor het handelscentrum van Kortrijk. Andere buurtinformatienetwerken kregen 34 berichten van de politie.

De politiewinkel in de Sint-Jansstraat had in 2007 te kampen met wat groeiproblemen. Het geplande aantal van 3200 uren permanentie voor aangiften en klachten werd niet gehaald. Door een tijdelijke onderbezetting van de dienst Zonaal Onthaal kon de politiewinkel slechts een kleine 2700 uur worden opengehouden. Bovendien komen minder cliënten binnen dan verwacht. Halverwege juli 2007 werd daarom besloten de politiewinkel te sluiten om 18.30 uur in plaats van om 19 uur.

Toch presteerde de politie uitstekend in haar toezicht op straat. Vooral handelsbuurten en specifieke handelszaken die extra gevaar liepen, werden bewaakt. Permanent werden het winkelwandelcentrum, de maandag- en woensdagmarkt in het oog gehouden, en daarbuiten ook op 24 andere plaatsen. Dat betekent 2741 keer politietoezicht, goed voor 1321 mensuren ingezette manschappen. De reusachtige bouwwerken van Foruminvest betekenen een extra zorg voor de politie; op momenten dat door die werken de straatverlichting uitviel, is de politie toezicht gaan uitoefenen.

Daarbij deden ook de preventiewerkers van het Stedelijk Preventieteam (stadswachten) hun best: 4752 mensuren toezicht in de handelsbuurt en 264 mensuren toezicht op de maandagmarkt. Dat is vier keer meer dan in 2006.

Exit de paaltjes

Een grap - dure grap! - zijn de neerlaatbare paaltjes die het winkelwandelcentrum van Kortrijk moesten beschermen tegen carjackings. Het was de bedoeling van de politie buiten de normale los- en laadtijden, zou instaan voor een gecontroleerde toegang tot het gebied. Maar ... het systeem van op afstand bedienbare paaltjes werkt nog altijd niet. De politie is het beu: de doelstelling is niet langer opgenomen in het actieplan 2008. Ook het cameratoezicht via de camera op het Kortrijkse Schouwburgplein blijkt niet optimaal te functioneren. Droogweg zegt het beoordelingsrapport: "De mogelijkheden tot verbetering van het cameraproject zijn onderzocht".

En ook het aanvankelijke succes van de alarmknop voor fysieke bedreiging in winkels is gestagneerd. Het aantal winkeliers die een dergelijke alarmknop liet placeren steeg rond de jaarwisseling 2006-2007 van 29 naar 34. Sindsdien is er geen enkele meer bijgekomen. In 2007 is de politie 5 keer moeten uitrukken omdat op een dergelijke knop was geduwd. Het bleek telkens te gaan om loos alarm.

Tot overmaat van ramp stijgen de winkeldiefstallen en -inbraken. Maar korpschef Stefaan Eeckhout relativeert die vaststelling. Het gros van de winkeldiefstallen komt van grootwarenhuizen, en dat is te wijten aan een strenger beleid met meer inzet van eigen detectives. Het zou wel eens kunnen zijn dat het alleen de aangiftebereidheid is die is toegenomen.

26-02-08

Grote onderscheiding voor verkeershandhaving Politiezone VLAS in Kortrijk

jail16
De politiezone VLAS heeft in 2007 haar actieplannen 'verkeershandhaving' en 'verminderen verkeersslachtoffers' uitstekend uitgevoerd. Dat blijkt uit een evaluatie die aan de politieraad werd voorgelegd. Die actieplannen maken deel uit van het onderdeel 'veiligheid en leefbaarheid' in het zonaal veiligheidsplan 2005-2006. De beoordeling is niet zomaar een vrijblijvend schouderklopje: ze is gebaseerd op cijfermatig vastgelegde doelstellingen. Geen nonsens dus; je haalt je doelstellingen of je haalt ze niet. De VLAS-politie heeft ze gehaald, wat het verkeer betreft.

De politie van de zone VLAS (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) had zich voor 2007 voorgenomen - en de actieplannen werden goedgekeurd door de politieraad - om vooral verkeersinbreuken die als agressief ervaren worden aan te pakken. Het korps gaat ervan uit dat een verhoogde pakkans daartoe de aangewezen methode is.

Teltegel

Tegen eind 2007 wilde de politie op plaatsen waar overdreven snelheid als buurtprobleem gemeld wordt, de snelheidsduivels temmen. Men is daar uitstekend in geslaagd. Op 31 plaatsen werd een week lang het snelheidsinformatiebord ("u rijdt 75 km per uur - u rijdt te vlug!") opgesteld; een waarschuwing die heel preventief werkt. Dat is beduidend meer dan de geplande 24 keer.

Ook ruim boven de operationele doelstelling van 120 uur was de 167 uur dat de politie bemande snelheidscontroles uitvoerde, maandelijks meer dan 6 uur op plaatsen waar de gemiddelde snelheid boven het aanvaardbaar niveau ligt. Een deel van die controles werd vooraf publiek aangekondigd, onder meer op de zeer professioneel uitgewerkte website van de politiezone (www.pzvlas.be).

Iets minder goed - maar dat lag buiten de verantwoordelijkheid van de politie - was het meten van de verkeerssnelheid op plaatsen waar problemen werden gemeld. Het was de bedoeling op minstens 24 plaatsen een 'teltegel' te plaatsen. De politie is maar aan 22 keer geraakt. Een verklaring is dat dit materiaal ook gebruikt wordt door de stad, ter voorbereiding van geplande verbouwingen van wegen. Een andere reden is dat een van de twee teltegels onherstelbaar beschadigd werd in het najaar.

Hinderlijk parkeren

Een ander aandachtspunt van de politie was het tegengaan van hinderlijk parkeren, zowel door preventieve campagnes als door repressief optreden. In 2007 werden 38 plaatsen gespot van wildparkeren, en dat zou niet zo erg zijn als die achtergelaten wagens niet de veiligheid van voetgangers en fietsers in gevaar zou brengen. Waarschuwingen en zo nodig boetes maakten dat er op 32 van die plekken beschaafder geparkeerd wordt. De doelstelling was dat resultaat te bereiken op 5 plaatsen; meer dan geslaagd dus. Intussen heeft men vastgesteld dat het probleem van wildparkeren zich verlegd naar andere knelpunten; die worden dit jaar aangepakt.

Ergerlijk is het innemen van stalplaatsen voor wagens van gehandicapte personen. Die plaatsen zijn continu gecontroleerd. Op 1970 controles van voorbehouden parkeerplaatsen bleken er 62 bezet door chauffeurs zonder de vereiste kaart. Dat is 3,15%. Hoewel het aantal controles ruimschoots het vooropgestelde doel overschrijdt, geeft de politie zich toch maar een voldoende. Het aantal inbreuken is immers gestegen. In 2006 werden er slechts 15 pv's opgesteld op 1848 controles; dat gaf een inbreukenquote van slechts 0,81%.

De politie schoot ook De Lijn ter hulp. De busmaatschappij voerde eind 2006 immers een waarschuwingscampagne gericht tegen foutief parkeren op busstopplaatsen. Die campagne kreeg een staart in het voorjaar van 2007 door een verscherpt repressief toezicht van de politie. In die periode werden er 275 controles uitgevoerd op stopplaatsen waar De Lijn problemen signaleerde. 6 keer werd een pv opgemaakt.

Verkeersslachtoffers

Een vanzelfsprekende hoofddoelstelling van de verkeershandhaving is het verminderen van het aantal slachtoffers, gewonden en doden. De politie geeft zichzelf voor die strategische doelstelling geen onderscheiding - wel een voldoende. De vooropgestelde acties zijn wel degelijk meer dan behoorlijk uitgevoerd, maar toch is het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel van een daling van 2004 tot 2006 opnieuw gestegen in 2007. Van 480 in 2006 tot 522 in 2007, een stijging van 8,75%.

Vooreerst poogt men verkeersongevallen te verminderen door overdreven snelheid te bestrijden. In 2007 werd, naast de voormelde 167 uur in de buurten, ook 126 uur bemande snelsheidscontrole uitgevoerd op de invalswegen. Daarbij werden bijna 40.000 voertuigen gecontroleerd. Bijna 3000 wagens reden te rap. Het aantal inbreuken is opnieuw aan het toenemen. Daarenboven wordt er ook gewerkt met flitspalen. de statistiek toont voor 2007 niet minder dan 6500 uren - 500 meer dan de doelstelling - onbemande controles; 2 miljoen voertuigen werden op hun snelheid gecontroleerd. Een dikke 3000 wagens reden te snel en 385 wagens vlamden door een rood licht.

Voorts moesten 638 chauffeurs bij verkeersongevallen met lichamelijk letsel een alcohol-ademtest afleggen. Bijna 10% bleken onder invloed. Bij niet aangekondigde controle-acties moesten 927 chauffeurs in het zakje blazen; iets meer dan 5% hadden een glaasje te veel op. De politie is een beetje tekeurgesteld over dat resultaat; zij hadden gehoopt het aantal drinkers achter het stuur te verminderen tot 5%. Nog in 2007 gaf de politie in de zone VLAS 17 voordrachten op scholen over het gevaar van drank- en drigsmisbruik in het verkeer. Een keer werd een drugscontrole-actie gehouden in samenwerking met de West-Vlaamse Politieschool. Van de 68 gecontroleerde chauffeurs bleken er 4 onder invloed van drugs.

Andere controles op de weg betroffen het gebruik van de gordel, het kinderzitje en het gsm-gebruik achter het stuur. Niet minder dan 127 uur onaangekondigde controles werden hieraan besteed; de doelstelling was slechts 72 uur. Meer dan 17% van de gecontroleerde personen droegen de gordel niet. 48 chauffeurs hielden hun gsm aan het oor terwijl ze reden.

Opgefokt 

De politie blijft een nimmer aflatende strijd voeren tegen de opgefokte brommers. Een enkele keer was de politie door een schoolkdirectie uitgenodigd om ter plekke de gemotoriseerde tweewielers van leerlingen te komen controleren. De scholiere waren wel op voorhand getipt. De brommers bleken in orde. Grijns, maar preventief zal dit wel gewerkt hebben. Van zes brommers die bij een ongeval waren betrokken, bleken er liefst vijf niet in orde! 197 bromfietsen werden onderzocht bij gerichte controles; 10% hadden een opgedreven motor. 265 scooters werden gecontroleerd bij niet -gerichte controles; daarvan waren er 6,5% niet orde.

Ook de fietsers ontsnappen niet aan het wakend oog van de politie. Van 1800 gecontroleerde fietsen in een waarschuwingsactie waren er meer dan 40% met een defecte verlichting. Die preventieve actie werd gevolgd door een repressieve actie. Bij die controle werden 326 fietsers tot stilstand gebracht en hier was een op drie niet in orde met zijn lichten. Toch wel ontstellende cijfers.

Vermeldenswaard is nog dat ook in 2007 minderjarigen die in overtreding waren bevonden, de kans kregen een boete te ontlopen door een verkeersklas te volgen. Er werden vijf verkeersklassen georganiseerd, bijgewoond door 69 berouwvolle jongeren. Zie ook een eerder stuk over die alternatieve sanctie.

03-02-08

De vele vraagtekens bij het nieuwe politiehoofdkwartier in Kortrijk

Ruïnes Dupont Politiegebouw

Zo is het er nu nog.

Met de toewijzing van de ontwerpopdracht aan architect Xaveer De Geyter en co staat het nieuwe politiehoofdkwartier er nog niet op Kortrijk Weide. Voor de bouw van het opvallende complex moet nog een aannemer worden gezocht - dat wordt zeker een Europese aanbesteding gezien het bedrag -, en moeten de investeringen nog financiers vinden. Men gaat thans uit van een bouwkost van 22,8 miljoen euro. Daarin zit wel de BTW, niet de grondprijs. Hoewel een van de partners van dit grote project, met name de federale Regie der Gebouwen die de kosten draagt van het aandeel van de Federale Politie in het complex, een maximaal aandeel in de kosten heeft weten te bedingen, is het maar de vraag of de geraamde prijs voldoende zal zijn. Welke instanties zijn hier allemaal bij betrokken? En wat is er tussen de vele partners overeengekomen? Volg mij in een juridisch-fiscaal doolhof...

In gebruik in 2011?

Op de bekendmaking van de uitslag van de architectuurwedstrijd schetste burgemeester Stefaan De Clerck volgende timing voor de realisatie van het politiegebouw. In het lopende jaar moet de bouwvergunning worden bekomen en moet het project aanbesteed worden. Volgend jaar zouden de bouwmachines aan de slag moeten kunnen gaan. En het streefdoel is om in 2011 het complex in gebruik te kunnen nemen - dat komt goed uit: een jaartje voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eer die bouwvergunning er komt, zal er nog wel wat aan het ontwerp bijgeschaafd moeten worden (dat vereiste groendak bijvoorbeeld). De uitwerking van het aanbestedingsbestek is dan weer een gelegenheid om te snoeien in de kostprijs. In elk geval wordt het, gezien de omvang van het project, een Europese aanbesteding.

Bij die timing mag je niet uit het oog verliezen dat de grond nog niet is aangekocht! Er was een akkoord met een dochterfirma van de NMBS in 2005, maar onder meer door de grondige reorganisatie van de Belgische Spoorwegen, heeft het compromis nog niet geleid tot een formele overdracht. Intussen is bevestigd wat kenners vermoedden: een deel van het terrein is vervuild; de tanks van de gewezen brandstoffenhandelaar Dupont, die daar grond huurde, waren niet geheel zonder lekken. Die factoren hoeven niet noodzakelijk tot vertraging te leiden. Sanering en aankoop kunnen gebeuren in de periode waarin de dossiers van bouwvergunning en aanbesteding hun weg door de administraties afleggen.

Wat zeker niet meer tot vertraging zal leiden, zijn de ingewikkelde afspraken tussen de verschillende betrokken instanties (zie verder). De nodige samenwerkingsovereenkomsten zijn op dezelfde dag van de bekendmaking van de architect ondertekend. Federaal vice-premier Didier Reynders is, als bevoegd minister voor de Regie der Gebouwen, in hoogsteigen persoon daarvoor afgezakt naar het stadhuis van Kortrijk, geëscorteerd door motards van de Politiezone VLAS.

Meer of minder dan een miljard Belgische frank?

In die samenwerkingsovereenkomst wordt uitgegaan van een totale kostprijs van 22,8 miljoen euro. Dat is 21% BTW inclusief, maar zonder de prijs van de grond. Ervan uitgaande dat de overeenkomst van 2005 met de NMBS nog geldt (60 euro per m² voor alle 5,5 ha van Kortrijk Weide), komt de grondprijs voor de benodigde 7500 m² op zowat 450.000 euro. Voor de berekening van het aandeel van de Federale Politie gaat men evenwel uit van een waarde van het terrein van 100 euro per m² (wat de grondprijs op 750.000 euro zou brengen).

De opname van de BTW in de totale kostprijs is wellicht voorlopig: er wordt juist een hele juridisch-fiscale constructie (zie verder) opgezet om die BTW zoveel mogelijk te recupereren.  Toch wel een beetje eigenaardig: de ene overheid die de taksen van een andere overheid poogt te ontwijken... Zonder BTW kom je tot een kostprijs van 19 miljoen euro.

Hoe realistisch is de geraamde kostprijs van 22,8 miljoen euro? Het is een raming gebaseerd op eenheidsprijzen per vierkante meter. Daarbij zijn zowel die eenheidsprijzen als de berekende nodige oppervlakten slechts ruwe schattingen.

Voor de administratieve opdrachten van beide politiekorpsen rekent men een dikke 11.000 m² tegen een eenheidsprijs van 1.120 euro per m²; dat is in totaal zowat 15,4 miljoen euro, BTW inbegrepen. Voor de logistieke functies zegt men 4.000 m² nodig te hebben tegen 825 euro per m², of  samen 4 miljoen euro, BTW inbegrepen. In de prijs zit ook nog de aanleg van een eigen buitenparking van 4.775 m² tegen 80 euro per m² (samen 462.000 euro). Een kleine 100.000 euro wordt achter de hand gehouden voor de buitenaanleg. Daarbovenop komt (hoogstens) 12% erelonen: zijnde 2,4 miljoen euro; 1% voor kunstwerken (200.000 euro), en 1,5% voor bouwplaatstoezicht (300.000 euro).  

Een besparing van een miljoen euro?

De kostprijsraming waarvan nu wordt uitgegaan, kost een miljoen euro minder dan de prognose die in 2006 werd gehanteerd in het eerste ontwerp van samenwerkingsovereenkomst (zoals uitgewerkt door het daarvoor ingeschakelde Kortrijkse advocatenbureau Dejaegere, Desmet & Vandenbogaerde). En de raming in de eerste ontwerpovereenkomst was al een serieuze besparing ten opzichte van eerdere voorstellen. Eerst wou de lokale politie (Politiezone VLAS) aanzienlijk ruimere lokalen.

Die besnoeiingen zijn het resultaat van een hevige schermutseling in de federale regering. Toenmalig begrotingsminister Freya Van den Bossche, sp.a, ging, gealarmeerd door de duurte van het prestigieuze project, maandenlang op de rem staan. Op een bepaald moment werd op de federale ministerraad zelfs een kostprijsraming van bijna 24 miljoen euro naar voren geschoven. Het is onder meer aan de goede diensten van toen al gewezen schepen Philippe De Coene, sp.a, te danken dat er uiteindelijk een heel wat goedkoper compromis werd aanvaard. 

Als je de lijstjes van de kostprijsberekeningen van 2006 en 2007 naast elkaar legt, dan blijkt dat de tweede keer vooral bespaard is in de parkingkosten. In de eerste raming ging men uit van een volledig overdekte eigen politieparking (kostprijs 1,4 miljoen euro); in het thans geldende schema is dat een 'buitenparking' geworden (kostprijs slechts 382.000 euro). Ironisch genoeg is uit de architectuurwedstrijd een ontwerp gekomen dat de eigen politieparkings weer volledig in het complex zelf situeert (de helft van de verdieping -1 en de gehele gelijkvloerse verdieping, zie mijn vorig stuk). Welk effect zal dat hebben op de kostprijs? Is het een besparing, omdat er geen kosten moeten gemaakt worden voor een buitenparking (zowat 400.000 euro)? Of zal het in tegendeel de kostprijs van het complex opdrijven met 1,4 miljoen euro? Afwachten maar.

Wordt de BTW gerecupereerd?

Het spreekt voor zich dat het voor Stad Kortrijk van groot belang is dat de politiediensten er convenabel gehuisvest zijn zodat ze er in de beste omstandigheden veiligheid en openbare orde kunnen bewaren. In de lamentabele panden waar de politiediensten momenteel zijn ondergebracht, kunnen zij niet optimaal functioneren. De stad heeft daarom zijn goede diensten ingezet, en ook die van het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) om de realisatie van het nieuwe hoofdkwartier te bespoedigen. Naar het voorbeeld van Leuven komen lokale en federale politie daarbij onder hetzelfde dak; dat is een bouwkosten besparing en dat zal de samenwerking bevorderen. 

Van de nood een deugd makend heeft het SOK bij Deloitte een studie besteld om eens te bekijken of van de samenwerking tussen al die verschillende instanties niet kon geprofiteerd worden om een fiscaal gunstige regeling uit te werken. Het SOK kan immers als verzelfstandigd stadsbedrijf (autonoom gemeentebedrijf) BTW recupereren. De consultants van Deloitte kwamen tot de conclusie dat het mogelijk was om zowat 1,4 miljoen euro belastingen te ontlopen.

Dat leidde tot volgende juridisch-fiscale constructie. De stad koopt de nodige gronden aan (moet nog gebeuren) en verkoopt ze dan door aan de Politiezone VLAS. De Politiezone zit er na jaren van gulle dotaties van stad Kortrijk en de gemeenten Kuurne en Lendelede wel warmpjes in (zie mijn stuk van 21 oktober jl.), maar die reserves zullen wel niet volstaan om de kosten van het nieuwe complex cash te betalen - dat wordt lenen).

De Politiezone VLAS verleent op haar beurt 'recht van opstal' aan het SOK voor de duur van 28 jaar. Recht van opstal betekent dat de Politiezone eigenaar blijft van de grond, maar dat het SOK eigenaar wordt - tijdelijk - van alles wat erop gebouwd wordt (normaliter is de eigenaar van de grond ook eigenaar van alle constructies op die grond). Het SOK, onder leiding van directeur Trui Tydgat, neemt de bouw op zich, en alles wat erbij hoort zoals de financiering. Na afwerking geeft het SOK het complex in 'onroerende lease' (iets tussen huur en huurkoop) aan de stad voor 20 jaar, met aankoopoptie.

De stad verhuurt dan het complex voor die 20 jaar aan de Politiezone VLOAS en aan de Regie der Gebouwen, die huurt voor het korps van de Federale Politie. Na die 20 jaar moet de stad kiezen. Ofwel koopt de stad het gebouw en verlengt de stad als eigenaar de huurcontracten met de Politiezone VLAS en de Federale Politie (Regie). Ofwel maakt de stad geen gebruik van zijn kooprecht en is het het SOK dat voortverhuurt. Die periode duurt maar 8 jaar, tot het einde van het opstalrecht.

Na 28 jaar wordt de Politiezone VLAS, als eigenaar van de grond automatischook eigenaar van het gebouw dat erop staat. De zone kan dan een regeling treffen met de resterende huurder, de collega's van de Federale Politie. Alle mogelijkheden zijn dan open: de Regie der Gebouwen kan voort huren, kan haar deel aankopen, of ... kan vertrekken zondermeer.

Financieel sluitend voor stad Kortrijk?

Bij de bespreking van dit ingewikkelde samenwerkingsakkoord in de gemeenteraad van Kortrijk is gezegd dat het een financieel sluitend verhaal moet worden voor de stad en het SOK. Alle kosten die de stad en zijn bedrijf oplopen, moeten worden gerecupereerd bij de andere partners, de Regie der Gebouwen en de Politiezone VLAS. Meer zelfs, voor het SOK zou het hele avontuur een 'promotorfee' moeten opbrengen van 15% - al is het nog niet zeker dat die vergoeding ook zal geëist worden van de lokale politie, wat onrechtstreeks een kost zou zijn voor de stad. Zeker is dus een vergoeding van een dikke miljoen euro te betalen door de Regie der Gebouwen aan het SOK (maar of Europa akkoord zal gaan met de ongelijke behandeling van twee huurders is een andere vraag).

Maar ook bij de overeengekomen verdeling van de kosten tussen de Politiezone VLAS en de Regie der Gebouwen zit een grote onzekerheid.  Als gevolg van voormelde schermutseling in de vorige federale regering is niet alleen gesnoeid in de totale kostprijs van het complex, maar tegelijk is een maximum-huurprijs voor de Regie der Gebouwen vastgelegd. Eerst was het de bedoeling dat de huurprijs van de Regie mee ging schommelen met de uiteindelijke kostprijs. Na de uithaal van Freya Van den Bossche ligt vast dat de Regie nooit meer dan 473.000 euro huurgeld per jaar zal hoeven te betalen. Dat bedrag is gekoppeld aan de ABEX (bouwprijzenindex) en bedraagt thans 547.308 euro per jaar.

Dat betekent dat het risico van een stijging van de kostprijs volledig op de kap komt te liggen van de Politiezone VLAS. De jaarlijkse huuropbrengst voor het SOK is berekend op 5,5% van zijn investeringen. Hoeveel dat zal worden voor de Politiezone, valt nog te bekijken. Aangezien de financiële noden van de Politiezone, na aftrek van de jaarlijkse middelen die de federale regering de politie toeschiet,  gedelgd moeten worden door de deelnemende gemeenten, zal het risico van een hogere kostprijs onrechtstreeks terechtkomen bij stad Kortrijk en de gemeenten Kuurne en Lendelede. Helemaal sluitend is dat 'financiële verhaal' toch niet. 

 Politiegebouw 3

Zo moet het worden...

30-01-08

Politie Kortrijk gaat naar opgetilde stalen driehoek van vier lagen

politiehoofdkwartier XDGA1

Foto's van Xaveer De Geyter Architectenburaeu bvba

Zopas is bekendgemaakt dat uit de shortlist van vijf inzendingen voor de Europese architectuurwedstrijd voor een nieuw politiehoofdkwartier in Kortrijk de jury het ontwerp van Xaveer De Geyter Architectenbureau bvba in vereniging met de ingenieurs Boydens en Ney heeft bekroond. Het wordt een project van 22,8 miljoen euro (BTW incluis), gerealiseerd door een samenwerkingsverband van stad Kortrijk, het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK), de Regie der Gebouwen, de Politiezone VLAS en de Federale Politie. Het is de bedoeling dat nog in 2008 de bouwvergunning wordt bekomen, in 2009 de aanbesteding wordt gehouden en de bouw van stapel loopt, en dat in 2011 de manschappen van zowel Politiezone VLAS als de Federale Politie hun intrek kunnen nemen in het in alle opzichten hoogstaande complex. VLAS-korpschef Stefaan Eeckhout is in zijn nopjes.

Het bekroonde ontwerp

De bekendmaking vond plaats op 30 januari 2008 in het stadhuis van Kortrijk. De uitspraak van de avond kwam van de bekroonde architect zelf. Xaveer De Geyter verklaarde bij het begin van zijn presentatie droogweg: "Het is niet zo moeilijk een politiegebouw te ontwerpen. Dat ga ik u bewijzen". Meende hij het of wou hij stoer doen? In elk geval zal zijn gebouw de ogenschijnlijk simpele vorm hebben van een driehoek, zoals het voor de hand lag op het aangewezen terrein aan de buitenkant van de westelijke binnenring. Je zou het complex een vol gebouw doorzeefd met vierkantige gaten (14 gaten en 5 inkervingen aan de Leiekant) kunnen noemen, maar je kunt het ook bekijken als een leeg gebouw opgevuld met een netwerk van nuttige ruimten in kruisverband. En het staat op poten.

Politiegebouw2

Het wordt in elk geval een letterlijk schitterende aandachtstrekker. Want de lange, heel lange gevels worden uitgevoerd in spiegelend inox, roestvrij staal. Het complex komt voor een deel in de winterbedding van de Leie. De rest van de driehoek komt op het drie meter hogere terrein dat zich uitstrekt van de kluifrotonde 'Den Appel' tot het gewezen entrepot van de NMBS. Zo kan ook de onderste laag van de driehoek half open worden gemaakt, met toegang en uitzicht over de woonparkzone die nog ontwikkeld moet worden op die Leieoever.

Politiegebouw 7

In die half-ondergrondse kelder komen de eigen parking van de politie, de stelplaats voor het interventiematerieel en de cellen voor arrestanten. Een weg zal als aftakking van de nabijgelegen 'ventweg', die de westelijke binnenring bedient, de driehoek doorkruisen. Zo komt er een interne verbinding met de verdieping erboven, en kunnen de politiewagens op elk moment aan verschillende kanten uitrukken.

Ook de hogere gelijkvloerse verdieping zal op palen staan ('verticale stijgpunten' in architectenjargon), die uitgevoerd worden in zwart beton en verspreid zijn over het plan. Die verdieping sluit aan op de nieuwe parking 'Kortrijk Weide', 250 stalplaatsen groot, die ook kan gebruikt worden voor allerlei evenementen zoals circussen en muziekfestivals. Die gelijkvloerse verdieping bevat een toegangs- en ontvangstlokaal, in nachtblauwe - politiekleur! - glazen uitvoering, en is voor de rest een groot waaigat waar de auto's van politieklanten en -personeel kunnen geparkeerd worden. Het wordt wel een klaar waaigat door niet minder dan 14 grote uitsparingen in de hogere verdiepingen. Het risico van een verwaarloosde aanblik, die parkings meestal bieden, wordt tegengegaan door het plafond uit te voeren in spiegelend inox-staal.

Politiegebouw 6

De verdiepingen +1 en +2 bieden werkruimte voor alle politiefuncties van zowel het korps van de lokale Politiezone VLAS als de Federale Politie. De kantoren en andere lokalen komen ter beschikking in een rasterstructuur ('grid' zeggen architect en burgemeester) rond de fameuze 14 vierkantige gaten. Met die structuur kan men alle kanten uit - een flexibiliteit die voor het veelzijdige en onvoorspelbare politiewerk mooi meegenomen is.

Die veertien vierkantige gaten in de reusachtige stalen driehoek zijn een ingenieuze vondst van Xaveer De Geyter. Het is een van de elementen waarvoor de jury van de architectuurwedstrijd viel: "De royale aanwezigheid van lichthappers in alle vormen (patio's, atrium, terrassen), zowel opgetild als doorgezakt brengen een zee van licht tot in de kern van de verdiepingen". Geen enkel van die gaten ('vides' zeggen architect en burgemeester) zal inderdaad hetzelfde zijn; de mogelijkheden van glas zijn onbeperkt. 

De motivatie van de jury

In zijn motivatie verklaart de jury onder leiding van Vlaams Bouwmeester Marcel Smets de palm aan Xaveer De Geyter en co te geven, omdat zijn gebouw opvallendheid combineert met "een uitdagend maar beheerst materiaalgebruik". Voorts achten zij de "heldere en logische planopbouw" een grote troef.

Politiegebouw 5

Toch plaatst diezelfde jury ook bij het winnende ontwerp enkele vraagtekens. Zo krult hun neus een beetje bij de vaststelling dat de architect de belangrijkste plek van het complex, de gelijkvloerse verdieping (zelf in twee niveaus) slechts gebruikt voor het parkeren van wagens. Dat betekent, zoals Kortrijkwatcher er mij op wees, dat iedereen die bij de politie moet zijn de trap of de lift moet nemen. Ik probeer mij voor te stellen hoe men zich veilig met verdachten in een lift kan afzonderen. De jury roept de ontwerper dan ook op om de nodige aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van het gebouw. Overigens was het een opdracht aan de ontwerpers om de parkeerbehoeften vanhet politiegebouw in het complex zelf op te vangen; andere ontwerpen opteerden voor ondergrondse garages.

Een tweede vraagteken plaatst de jury bij de duurzaamheid en het rationeel omspringen met de energiebehoefte van het complex. "Zijn er niet teveel gevels?" vraagt de jury zich openlijk af. Xaveer De Geyter antwoordt daarop dat het een heel compact gebouw wordt - de 14 vides ten spijt? - en dat daardoor de energieverliezen als gevolg van het grote geveloppervlak gecompenseerd wordt.

De jury is niet ingegaan op het volgende. In de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het politiegebouw staat dat het een groendak moet krijgen om de externe buffering van regenwater te beperken. Het is mij niet bekend of de architect daaraan heeft gedacht.

Ook is gevraagd te voorzien in uitbreidingsmogelijkheden. Daarover heeft de ontwerper bij zijn presentatie evenmin iets laten weten. Maar goed, als de zwartbetonnen palen waarop de twee werkverdiepingen rusten sterk genoeg zijn, kan er eventueel nog een derde volle laag bovenop gebouwd worden. Maar worden die veertien gaten dan niet al te kokerachtig?  

Een oplossing na meer dan twintig jaar

Met dat opvallende project komt uitzicht op een oplossing van een oud probleem: de huisvesting van de Kortrijkse politie (nu geïntegreerd in de Politiezone VLAS, die ook Kuurne en Lendelede omvat). Het commissariaat in de Persynstraat, in Oostblokstijl, voldoet al lang niet meer en is te klein voor het hele korps. Waar is de tijd dat burgemeester Sansen met het idee speelde om voor de politie een nieuwe stek in te richten in het opgedoekte slachthuis aan de Veemarkt. Er zijn toen, twintig jaar geleden, zelfs testen gedaan met politiewagens om te bekijken hoe vlug met van daaruit kon interveniëren. Het plan is niet gerealiseerd; de slachthuispanden zijn verkocht aan promotor Thiers, die er een flatgebouw neergepoot heeft alsof het zicht op zee had.

Als noodoplossing heeft de politie dan maar een tweede gebouw in gebruik genomen, de vroegere kantoren van Gaselwest in de Sint-Amandslaan. Korpschef Stefaan Eeckhout noemt dat nu nefast voor de goede werking van zijn korps: er blijken zich twee clans met verschillende culturen te hebben ontwikkeld in de twee commissariaten. In het nieuwe complex komen ze weer allemaal bijeen.

Het complex zal trouwens gedeeld worden met de Federale Politie in Kortrijk.  Ook de gewezen gendarmerie zit in - hoewel stijlvolle - verouderde gebouwen: de kazerne in neo-renaissance trant op de hoek van de Zwevegemsestraat en de Boudewijn IX-laan. Overeengekomen is dat de Federale Politie ongeveer een derde van de kantoren en de parking zal innemen en 6,5% van de logistieke ruimte in het nieuwe complex. 

Voor korpschef Stefaan Eeckhout van de Politiezone VLAS is het een droom van twintig jaar die uitkomt. En uit de vijf resterende inzendingen van de architectuurwedstrijd is het een ontwerp naar zijn wensen: "Het wordt een krachtig functioneel gebouw dat ook heel open en uitnodigend zal zijn voor de bevolking". We toosten op een voorspoedige realisatie.

De ontwerpen die het niet hebben gehaald

Het ontwerp van Xaveer De Geyter Architectenbureau bvba (Brussel), versterkt met de ingenieurs Ney & Partners en het studiebureau R. Boydens haalde het van vier concurrenten. De grootste teleurstelling heeft wellicht de combinatie Carlos Ferrater & Stephane Beel Architecten/SWK/Arcadis-Gedas/Daidalos-Peutz (Gent) opgelopen. Sterarchitect Stephane Beel heeft in Kortrijk immers machtige vrienden, heeft er al meer gewerkt (het nieuwe gerechtsgebouw en de Tack-toren bijvoorbeeld) en is de auteur van een stedenbouwkundig masterplan (2003) voor de zowat 7 ha gronden die opeens vlak bij het centrum vrijkwamen door de aanleg van de westelijke binnenring. Het is in dat gebied en in de onmiddellijke omgeving van zijn gerechtsgebouw dat het politiehoofdkwartier komt, dat Beel niet mag ontwerpen. Zijn concept had veel weg van het nieuwe Antwerpse gerechtshof met inbegrip van de glazen frietzakken op het dak.

De andere ontwerpers combineerden alle internationaal bekende namen aan plaatselijke expertise. Francisc Mangado associeerde zich met Snoeck & Partners en Cenergie bvba. Willem Jan Neutelings (Neutelings Riedijk Architecten, Amsterdam), die het opvallendste voorstel deed, een gebouw in de vorm van een binnenstebuiten gekeerde accordeon, trad samen op met Bureau Bouwtechniek, Daidalos, Ney & Partners en Ingenium. En ten slotte was er nog de tijdelijke vereniging Caruso St.John Architects LLP/Desmet-Vermeulen Architecten BVBA/Signum/Technum.

Politiegebouw 4

21-10-07

De Politiezone VLAS zit er warmpjes in

pol1

De goedwerkende Politiezone Kortrijk-Kuurne-Lendelede (Vlas) heeft vijf jaar naeen teveel centen toegeschoven gekregen van de deelnemende stad en gemeenten. De oprichting van de zone - de politiehervorming van paars-groen! - heeft de politiekosten NIET de hoogte in gejaagd. De beweringen van Stefaan De Clerck in 2001 klopten van geen kanten. Dat wordt nu eindelijk duidelijk, door het vrijgeven van de jaarrekeningen 2005 en 2006 van de politiezone.

Politiekosten overdreven 

De Politiezone Vlas heeft sinds haar oprichting in 2002 een overschot opgebouwd van 4,7 miljoen euro. Dat is pas nu bekend omdat niet eerder dan volgende week maandag, 29 oktober 2007, de afrekening van de begrotingsjaren 2005 en 2006 op de politieraad worden gepresenteerd.

In al die jaren heeft Stad Kortrijk samen met de buurgemeenten Kuurne en Lendelede, de Politiezone 66,1 miljoen euro toegestopt. Dat is dus 7% te veel! De stad en de gemeenten hebben op die manier de kosten van hun politie-apparaat kunstmatig opgedreven. De politie had niet zoveel geld nodig. Op basis van die overdreven kosten concludeerde Kortrijks CD&V-burgemeester Stefaan De Clerck - in 2001/02 nog nationaal CVP-voorzitter in de oppositie - dat de grote politiehervorming van de toenmalige paars-groene regering de stad in de rode cijfers duwde. Dat dit een kwalijk sprookje was en geen wetenschappelijk verantwoorde vaststelling, staat nu wel onomstotelijk vast.

Federale compensatie meer dan voldoende

Van de federale overheid kwam in al die jaren 27,5 miljoen euro subsidies (dotaties en Boetefonds). Uiteraard heeft de politiehervorming de verantwoordelijkheid van de plaatselijke besturen niet weggenomen om hun eigen veiligheidskorpsen te financieren. Maar 'Brussel' wou de meerkost van de politiehervorming compenseren. Die compensatie was evenwel niet bedoeld om gemeenten die voordien te weinig inspanningen hadden gedaan te belonen. Daardoor kwam het dat de politiehervorming voor bepaalde -nalatige! - gemeenten een zware financiële dobber werd. Voor Kortrijk was dat niet het geval!

Het aanhoudende gestook vanuit bepaalde gemeenten bracht de federale regering er in 2003 toe om - zelfs met terugwerkende kracht voor 2002 - een bijkomende dotatie in te voeren ter compensatie van de meerkost van de politiehervorming voor de gemeenten. Daartoe werd een grondig onderzoek verricht naar de objectieve meerkost. De gemeenten moesten bijvoorbeeld niet afkomen met rekeningen voor een nieuw politiebureau - dergelijke kosten hadden zij ook zonder de politiehervorming te delgen gehad. Dat onderzoek leverde de Kortrijkse politiezone in 2002 nog eens onverwacht 175.000 euro extra op. In datzelfde jaar 2002 boekte de politiezone een overschot in eigen dienstjaar van ruim 1,28 miljoen euro.

Uitvlucht voor belastingsverhoging

In de gemeenteraad van 12 maart 2001 wou CVP-burgemeester Stefaan De Clerck een motie laten goedkeuren waarin geprotesteerd werd tegen de "meerkost van de politiehervorming". Ik heb mij daar toen, als fractieleider van de SP, met hand en tand tegen verzet. Nochtans waren wij toen nog maar pas in een meerderheid met de CVP gestapt. "Een eerste barst in de coalitie" schreef Het Volk. De SP, later sp.a, heeft zich in de bestuursperiode 2001-2006 voorts gedragen als een loyale meerderheidspartner - we zijn er niet voor beloond door de andere partner, de CD&V, die ons aan de kant schoof voor de VLD. In die voorbije periode zijn nooit alle cijfers van de werkelijke kosten van de Politiezone bekendgemaakt. Dat gebeurt pas nu. De ruime overschotten die de Politiezone Vlas jaar na jaar heeft geboekt, geven mij uiteindelijk gelijk en Stefaan De Clerck ongelijk.

Pas vorig jaar in juni kregen wij in de politieraad de cijfers van 2002 en 2003. Uit die cijfers bleek er al een overschot te zijn van 2,2 miljoen euro. Toen werd gezegd dat het om uitzonderlijke begincijfers ging en dat de overschotten in de komende jaren zouden verminderen. Die pessimistische voorspelling is niet uitgekomen. In oktober 2006 (twee weken na de gemeenteraadsverkiezingen - de mensen de waarheid vertellen over de politiehervorming in de campagne was dus onmogelijk) kregen wij de cijfers voor 2004: een overschot van niet minder dan 986.000 euro. En nu weten wij dat ook 2005 (654.000 euro) en 2006 (829.000 euro) fikse overschotten opleverden.

De meerkost van de politiehervorming werd door Stefaan De Clerck in 2001 ingeroepen als dè grote reden waarom de belastingen in Kortrijk omhoog moesten. De werkelijke reden, het financiële wanbeheer onder zijn voorganger de Bethune, mocht niet gegeven worden. Meer nog, bij de bespreking van de stadsbegroting in november 2002 verklaarde de burgemeester: "Mocht de meerkost van de politiehervorming door de overheid worden terugbetaald, dan wordt zelfs een belastingsverlaging overwogen. Nu we weten dat die niet wordt terugbetaald, blijven de belastingen in Kortrijk gelijk". De heel laattijdig verstrekte werkelijke cijfers tonen aan dat die zogenaamde meerkost wel degelijk is terugbetaald door de federale overheid. het gat dat in de stadskas werd gemaakt voor de politie, is uitsluitend te wijten aan de te hoge dotatie voor de Politiezone die De Clerck zelf had bepaald.

Belofte maakt schuld

Een jaar later en ingaand vanaf 2005 is er in Kortrijk dan toch een belastingsverlaging gekomen (aanvullende personenbelasting van 8,8 naar 7,9%). Daar hebben wij als sp.a sterk op aangedrongen. Maar die verlaging was niet gebaseerd op een verminderde dotatie aan de politiezone, wel op de onverwacht hoge opbrengsten van de stadsbelastingen en het zuinig en zakelijk beleid zonder kostbare prestigeprojecten. Eigenlijk hebben de Kortrijkzanen die extra belastingsverlaging, gebaseerd op de minder grote kosten voor de Politiezone, nog altijd te goed. Wie zei ook weer dat men zijn beloften moet nakomen? 

Het ziet er evenwel naar uit dat de reserves die zijn opgebouwd met vijf jaar overschotten, zullen opgepot worden voor een deel van de financiering van het nieuwe politiehoofdkwartier op Kortrijk Weide. Wat men gespaard heeft, hoeft men niet te lenen. Prima, maar dan is het niet eerlijk de heimelijke aanleg van dat spaarboekje te verstoppen achter het leugenachtige sprookje van de meerkost van de politiehervorming.

Overigens heeft ook Stefaan De Clerck al moeten toegeven dat de politiehervorming "duidelijk een verbetering" is geweest voor de lokale politie (interview in Het Nieuwsblad van 21 september 2006). Dat hij nu ook nog eens de intellectuele eerlijkheid en de politieke moed opbrengt om te bekennen dat het geen dure hervorming is geweest...

 

pol2
Het politiekantoor in de Sint-Amandslaan 

04-10-06

Minder ongevallen en minder gewonden in Kortrijks verkeer

verkeer

Toeval of trend? Volgens de cijfers waarover de lokale politie beschikt, is het aantal verkeersongevallen in Kortrijk aan het dalen. Dat is het resultaat van een opmerkelijke daling van de ongevallen met doden of gewonden en een lichte stijging van de ongevallen met alleen stoffelijke schade. Wat verontrustend stijgt, is het aantal vluchtmisdrijven bij ongevallen met alleen stoffelijke schade. Dat vernam ik op de voorbije Politieraad. Hoewel die lokale politiestatistieken niet alle verkeersongevallen weergeven, wordt de dalende trend toch bevestigd door andere bronnen.

Op de voorbije Politieraad maakte Politiezone VLAS de jongste jaarcijfers bekend van de door haar geregistreerde verkeersongevallen. De statistieken worden opgemaakt op basis van de uitgeschreven processen-verbaal. De dienst Strategische Analyse van PZ VLAS wijst er onmiddellijk op dat de vrijgegeven cijfers niet alle verkeersongevallen bevatten die zijn gebeurd in de politiezone (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). Zo ontbreken de pv's van de Federale Wegenpolitie, die de autostrades en de grote ring onder haar vleugels heeft. Een grote onbekende wordt tevens gevormd door al die verkeersongevallen die onderling geregeld worden tussen de betrokken partijen en hun verzekeringen.

Daling

In de hele politiezone zijn de genoteerde verkeersongevallen gezakt van 1676 in 2003, over 1592 in 2004, tot 1574 in 2005. Het aantal verkeersongevallen met dodelijke slachtoffers daalde van 4 tot 2. In 2003 moet je daar bovendien nog die 2 ongevallen met doden bijtellen waarbij de chauffeur de vlucht nam (in 2004 en 2005: geen). De verkeersongevallen met gewonden daalde van 646 in 2003 tot 552 in 2004 en 518 in 2005.

De botsingen met enkel stoffelijke schade namen toe van 1024 in 2003 tot 1038 in 2004 en 1054 in 2005. Wat mij in die cijfers opvalt, is het grote aantal ongevallen met vluchtmisdrijf: niet minder dan 675 in 2003, 711 in 2004 en 718 in 2005. Maar ja, vooral voor die ongevallen belt men naar de politie. Als er enkel blikschade is, volstaat het dat beide partijen - voor zover ze niet zijn weggereden -, het verzekeringsformulier invullen. Toch is het verontrustend dat die categorie toeneemt. Het aantal vluchtmisdrijven bij ongevallen met gewonden neemt dan weer af, van 847 in 2003 tot 69 in 2005.

De cijfers van de ongevallen op het grondgebied van Kortrijk alleen, liggen in dezelfde lijn. Hier is het verheugend dat de daling van het aantal ongevallen met doden (3 in 2003, 2 in 2004 en 1 in 2005) en gewonden (547 in 2003, 468 in 2004, 435 in 2005) nog wat meer uitgesproken is. Toch ook in Kortrijk een stijging van het aantal aangegeven ongevallen met enkel stoffelijke schade: van 839 over 827 naar 849.

Zwarte oktober

De vermindering van het aantal ongevallen in 2005 is te danken aan minder ongevallen met personenwagens, camionettes, moto's, bromfietsen en fietsen. De ongevallen stegen bij de vrachtwagens en bussen en bij de voetgangers. Hoewel het totale aantal doden en gewonden daalt, zien we een lichte verergering in de ernst van de verwondingen. In 2004 waren er 2 overledenen (1 in een auto en 1 op een moto), 55 zwaargewonden en 606 lichtgewonden. In 2005 waren die cijfers repsectievelijk: 2 (1 in een auto en 1 fietser), 58 en 550.

De helft van de verkeersongevallen betreffen aanrijdingen in de flank (50,45%), t.o.v. 22,9% aanrijdingen van een voorwerp of een dier en 15% kop-staartbotsingen. In ongeveer 3% van de gevallen wordt een voetganger aangereden.

De meeste ongevallen zijn te betreuren in de maand oktober; het minst in de zomermaanden (juni, juli en augustus 2005). Over de week gezien is de tweede helft van de week het zwartst, maar de maandag vallen er het meest slachtoffers. Ondanks alle media-aandacht voor de weekendongevallen, worden er in de politiezone VLAS op zaterdag en vooral zondag heel wat minder ongevallen genoteerd dan op weekdagen. De avondspits blijkt gevaarlijker dan de ochtendspits (en de middagspits). Per uur worden de meeste ongevallen opgetekend tussen 17 en 18 uur (ook de uren juist daarvoor en daarna vertonen pieken).

Fietsongevallen

In 2004 waren er 207 ongevallen waarbij fietsers (226 betrokken fietsers, waaronder 10 zwaargewonden en 186 lichtgewonden). In 2005 waren er 195 ongevallen met fietsers (211 betrokken fietsers, 1 dode, 17 zwaargewonden en 155 lichtgewonden).

De statistieken tonen dat vooral jonger fietsers tussen 12 en 15 jaar betrokken geraken in ongevallen. Het ongevallenrisico neemt af naarmate men ouder wordt. De meeste ongevallen kunnen gesitueerd worden op de binnenring.

Ook bij de fietsers blijkt de maand oktober het gevaarlijkst; de maanden mei en juni vertonen eveneens pieken. De maandag is veruit de slechtste dag voor fietsers, met wat minder erge uitschieters de woensdag en de vrijdag. In het weekend lopen rijwielbestuurders het minst gevaar. De uren met de grootste risico's voor fietsers zijn de ochtendspits (8 tot 9) en de avondspits (15 tot 18 uur).

Verrmelden wij nog dat bij de voetgangers vooral slachtoffers vallen bij 70 en ouder. Het gevaarlijkste punt voor voetgangers is Sint-Jansput, het eindeloze T-kruispunt op Overleie. Wanneer doet men eens iets aan dat veel te brede stuk van de binnenring. Jaren geleden schetste Leiedal een plan om de Brugse- en Meensestraat te voorzien van een middenberm met hoogstammige bomen. Maar het is het Vlaams Gewest dat over die wegen baas is.

Zie ook: http://www.pzvlas.be/Evolutie_Verkeersongevallen.180.0.html

13-07-06

Nieuw politiehoofdkwartier tegen 2010

Het staat nu vast: de lokale en federale politie gaan hun hoofdkwartieren bijeenbrengen in hetzelfde complex. Het wordt een nieuwbouw op Kortrijk Weide; dat zijn de gronden die zijn vrijgekomen door de aanleg van de westelijke binnenring. Om fiscale en organisatorische redenen zal het Stadsontwikkelingsbedrijf van Kortrijk de grond kopen en het complex bouwen. Stad Kortrijk krijgt het gebouw in leasing, en zal het op zijn beurt doorverhuren aan beide politiekorpsen. Daartoe is vorige week een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Een ontwerper zal worden gezocht met een Europese aanbesteding voor architecten.

De huisvesting van de politie in Kortrijk is al een oud zeer. De lokale politie (politiezone VLAS) zit verspreid in verschillende gebouwen, die elk op zich verouderd en niet geschikt zijn voor efficiënt politiewerk. De federale politie hokt in de oude rijkswachtkazerne - het woord typeert het gebouw ten volle - in de Boudewijn IX-laan.

Eerder (2001) bestond een plan om de federale politie onder te brengen in een deel van een torengebouw dat het Ministerie van Financiën wou inplanten achteraan het nieuwe gerechtsgebouw, nabij Kortrijk Weide. Eventueel kon de lokale politie dan zijn intrek nemen in de rijkswachtkazerne, na grondige modernisering. Dat plan, uitgetekend in een masterplan van de architecten Stéphane Beel en Alain Bossuyt, stuikte ineen toen Financiën zijn gewaagde bouwdromen opgaf. Nog een geluk voor de Politiezone VLAS, die van dan af ook aanspraken kon maken op de woeste gronden tussen de Beheerstraat en de spoorlijn naar Brugge, Kortrijk Weide dus, ontsloten door de nieuwe westelijke binnenring.

De kogel is nu door de kerk. Vorige week hebben de lokale politie, de federale politie, Stad Kortrijk, de (federale) Regie der Gebouwen en het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) een akkoord gesloten dat moet leiden tot de bouw van een gezamenlijk politiehoofdkwartier op Kortrijk Weide. Het wordt een complex van 20.000 m² vloeroppervlakte. Een vierde van de ruimten zal gemeenschappelijk gebruikt worden, zoals voor een collectief laboratorium, gezamenlijke cellen, een gedeelde ontvangstruimte en door beide te gebruiken vergaderzalen.

Beide korpsen hebben samen zowat 420 manschappen in dienst. Korpschef Stefaan Eeckhout heeft al laten weten dat hij absoluut geen voorstander is van een torencomplex, maar veeleer mikt op een heel toegankelijk, bescheidenheid uitstralend gebouw. Maar wetend dat er maar 6.000 m² bouwgrond ter beschikking is, zal er toch een verdieping of drie, vier moeten komen. Van groot belang is voor de korpschef de ruimte en de uitrusting voor de dispatching, wat hij "het hart van het hoofdkwartier" noemt. Die centrale dienst zit nu hopeloos benepen in de Oude Vestingstraat. Hij hoopt op een videowall met ruime schermen, om de verschillende bewakingscamera's goed te kunnen volgen.

Het betreft een investering van 20 miljoen euro (zonder BTW), te financieren door alle partners. Een juridische studie, besteld door het SOK, wees uit hoe men in dit dossier de voordeligste fiscale constructie kon opzetten. In uitvoering van die bevindingen wordt het SOK bouwheer. Het SOK zal het gebouw na voltooiing in leasing geven aan Stad Kortrijk. De stad zal dan het complex doorverhuren aan de federale politie en aan de Politiezone VLAS voor 20 jaar.

Eind juli moet de federale ministerraad zijn goedkeuring hechten aan het bereikte akkoord. Dan kan de Europese aanbesteding worden gelanceerd om de beste ontwerper te selecteren. De architecten zullen er beoordeeld worden volgens vier criteria. 60% van de beoordeling zal slaan op het algemene concept van het gebouw en 25% op de aandacht voor duurzaamheid en ecologie. De kostprijs van het gebouw en de erelonen tellen mee voor 10%, en ten slotte gaat 5% naar de aspecten timing en planning. Verwacht wordt dat de erelonen voor het architectenbureau zal oplopen tot 10 à 12% van de bouwkost.

Het SOK maakt zich sterk dat de bouwwerken kunnen starten in 2008. In 2010 zouden de flikken kunnen verhuizen.

Zie ook: http://www.stadsontwikkelingkortrijk.be