26-07-06

Wensenlijstje Adviesraad voor Personen met een Handicap

De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap streeft in Kortrijk naar een stad die toegankelijk is in de breedste betekenis van het woord. De raad wil de gemoedelijke samenwerking met alle stadsdirecties en schepenen voortzetten na de gemeenteraadsverkiezingen. Na raadpleging van de achterban heeft de adviesraad onder het voorzitterschap van Luc Decantere een lijstje opgesteld van wensen voor de komende bestuursperiode. 

In Kortrijk is 11,26% van de bevolking geregistreerd met een of andere beperking. Als je daar de partners en andere personen die ermee te maken hebben, bijtelt, dan kom je zeker aan 20% van de Kortrijkse bevolking die de gevolgen ondervindt van een eigen handicap of van iemand uit de naaste omgeving.

De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap hanteert - terecht - een ruime definitie van personen met een beperking: mensen met bewegingsbeperkingen, met visuele of gehoorhandicaps, met een lichte of zware mentale achterstand, met chronische ziekten enzovoort. Bij de raad zijn meer dan 30 verenigingen aangesloten. Het motto van de adviesraad is: een toegankelijke stad voor personen met een handicap levert meteen ook een zeer gastvrije stad voor iedereen op.

Bij de adviesraad leeft de indruk dat ze heel ernstig worden genomen door stadsbestuur en -administratie. In de komende bestuursperiode zouden ze graag in hun werking ondersteuning krijgen door een ambtenaar met expertise (een ervaringsdeskundige bijvoorbeeld). En de toelage voor werkingskosten zou na jaren wel eens mogen aangepast worden aan de gestegen levensduurte; de raad is tevreden met een langzame stijging tot 10%. Met die toelage moet de raad bijvoorbeeld ook de subsidies voor de aangesloten verenigingen op termijn met 10% kunnen optrekken. Een bijzondere toelage zou in het leven moeten worden geroepen voor "vernieuwende inclusieve projecten".

Zowel in het personeelsbeleid van de stad als van het OCMW zouden personen met een handicap moeten aangeworven worden. De adviesraad zelf stelt dat het daarbij gaat om personen met dezelfde capaciteiten. Er worden geen quota geformuleerd. Wel wijst de raad erop dat openbare besturen een voorbeeldfunctie vervullen in het tewerkstellen van personeel met beperkingen.

In alle sectoren van het stadsbeleid eist de adviesraad maximale toegankelijkheid. Die toegankelijkheid wordt niet alleen gezien als het verwijderen van hindernissen in stadsgebouwen en op voetpaden, maar ook als het begrijpelijker maken van wegbewijzering bijvoorbeeld of het behalen van het BlindSurferlabel voor de officiële website van Stad Kortrijk. De eis van maximale toegankelijkheid zou moeten opgenomen worden in alle bestekken van de stad. Zo ook bij nieuwe milieuprojecten. De raad is erg in zijn nopjes met het gevolg dat gegeven is aan zijn adviezen voor de uitvoering van de Libel. Belangrijke beloftes werden gedaan voor de toegankelijkheid van de bezoekershoeve (Te Coukx) in het stadsgroen Marionetten.

Ten slotte pik ik uit het wensenlijstje nog de vraag naar de realisatie van het beloofde "snoezelhuis". Dat is een project in samenwerking met scholen en het MPI om een locatie te ontwikkelen waar kinderen met een handicap op een aangepaste en prikkelende manier hun zintuigen kunnen aanscherpen.

10-07-06

Algemene revisie statuten stadspersoneel en brandweer

Wordt het verschil tussen statutair ('vastbenoemd') en contractueel personeel van de stad uitgegomd? In elk geval komt er een grote revisie van de personeelsformatie en de statuten. Voor juridische ondersteuning bij die algehele hervorming van het stadspersoneel en de brandweer worden externe experten ingeschakeld, na een heuse marktbevraging onder de gespecialiseerde consultants.

Het sectoraal akkoord 2005-2007 voor het personeel van de lokale besturen, dat er vorige herfst na langdurige onderhandelingen kwam, geeft de gemeenten meer bewegingsruimte in hun personeelsbeleid. Het personeel zelf krijgt meer kansen, ook de contractuelen. Zo wordt er een einde gemaakt aan de voorbijgestreefde eis dat ambetaren van niveau A 'onbeperkt beschikbaar' moeten zijn; ook de chefs kunnen hun overuren nu compenseren. Personeelsleden die tijdelijk worden belast met de eindverantwoordelijkheid, kunnen daarvoor nu beloond worden. De toegang tot de betrekkingen en de bevorderingen wordt zeer verruimd. Enzovoort.

Het Kortrijkse stadsbestuur maakt van die vernieuwing gebruik om de personeelsformatie en de statuten grondig te herwerken. Het doel is een rechtspositieregeling waarin zowel het statutair als het contractueel personeel onder valt. Om juridisch geen fouten te maken, is het stadsbestuur op zoek gegaan naar externe raadgevers voor het uitschrijven van de statuten van zowel het gewone stadspersoneel (eerste fase) als van de brandweer (tweede fase). Ook de verlofregelingen worden meegenomen in de algehele revisie.

Voor die externe bijstand werden offertes opgevraagd bij Acerta (Leuven), SD Works (Antwerpen), Associatie Ria Janvier-Dirk de Meulemeester (Gent), en Schaubroeck (Nazareth). De offertes werden getoetst aan 5 criteria. De gespecialiseerde juridische kennis was het belangrijkste (40 punten). 20 punten konden verdiend worden met ervaring en voeling met de lokale openbare sector. Ook op 20 punten stond de ervaring met HRM (personeelsbeleid). De kostprijs telde slechts voor 15 punten mee. En ten slotte konden nog 5 punten verdiend worden met ervaring in onderhandelingen met de vakbonden.

Uit die strenge selectie kwam de Associatie Janvier-de Meulemeester als veruit de sterkste naar voren. Hiermee haalt Kortrijk werkelijk de top van sector in huis. Professor dr. Ria Janvier is een autoriteit in ambtenarenrecht. Haar lijst van wetenschappelijke publicaties is eindeloos. Diverse overheden èn vakorganisaties doen een beroep op haar kennis en expertise. Haar associé, Dirk de Meulemeester, is de spil van het Advocatenbureau de Meulemeester & Partners, gespecialiseerd in sociaal recht. Stevige referenties zijn o.m. de herwerking van het personeelsstatuut van de Belgische Post en van Belgocontrol.

De Associatie Janvier-de Meulemeester krijgt de opdrachten toegeschoven van de herwerking van de personeelsstatuten (16.940 euro) en de herwerking van het evaluatie- en vormingsreglement (6.776 euro).

Voor deelopdracht 2, de reorganisatie van de personeelsformatie, had de associatie geen offerte ingediend. Die opdracht gaat naar SD Works: 10.164 euro. SD Works is een totaaldienstverlener voor de publieke sector. Voor de opdracht in de Kortrijkse administratie zet de firma Kurt De Ridder en Bea Van Praet in. Kurt De Ridder verdiende zijn sporen als juridisch adviseur bij de Provincie Vlaams-Brabant en bij NV Schaubroeck, een sociaal secretariaat voor lokale besturen. Op zijn palmares staan dossier bij BIAC, het Auroraziekenhuis van Oudenaarde en de Vlaamse Opera. Bea Van Praet werkte als jurist op de personeelsdienst van de Antwerpse watermaatschappij PIDPA vooraleer zij stafmedewerker personeel werd bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

00:10 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kortrijk, personeel |  Facebook |

05-07-06

Lelijke parking Kasteelstraat: nog een jaartje

De stad huurt van in 1999 een parking op de hoek van de Kasteelstraat en de Oude Kasteelstraat. Die parking kwam tot stand na afbraak van twee oude panden. De eigenaars wilden de gronden verkopen aan de stad. Maar het stadsbestuur nam de wijze beslissing daar niet op in te gaan. Nog een jaartje geduld en het lelijke gat in het stedelijke weefsel van een van de oudste wijken van de stad kan weer toegebouwd worden.

Zowel de Kasteelstraat als de Oude Kasteelstraat verwijzen naar een elegante burcht, 'waterkasteel', die van 1394 tot 1430 gebouwd werd door Filips de Stoute aan de Leie ter hoogte van de huidige Vismarkt. De versterking werd na het Verdrag van Regensburg, een pauze in de langdurige schermutselingen tussen Frankrijk en de Habsburgse keizers, opgeblazen in 1684 door Franse genietroepen. En de overdekte vismarkt is ondertussen ook al lang verdwenen. Maar het pleintje wordt wel prachtig weerspiegeld in de glazen gevel van het Hospitaal aan de overkant van de Oude Leie.
 
De Kasteelstraat en de Oude Kasteelstraat behoren tot de wijk tussen het Stadhuis en de Rijselsestraat en de Oude Leie. Het is een van de oudste wijken van de stad intra muros, en dat kun je er hier en daar nog aan merken (smalle straatjes, oude panden of fragmenten van oude panden enzovoort - ooit moet ik hier toch eens een 'onvermoed hoekje'-stukje van maken). De buurt ligt evenwel buiten het normale circuit van bezoekers en passanten. Het voordeel daarvan is dat het er zeer rustig is. Het nadeel is dat je vaak te laat merkt dat er weer een interessant stuk bouwkundig erfgoed is gesloopt om plaats te maken voor een flatgebouw in zogenaamd 'tijdloze' architectuur.
 
Begin 1999 sloot de stad een huurovereenkomst met de eigenaars van de twee stukken braakliggende grond op de hoek van de Kasteelstraat en de Oude Kasteelstraat. Het ene stuk is eigendom van de familie Hollebecq, het andere van nv Jaminex. Op die gehuurde terreinen richtte de stad een parkeerterrein in voor het stadspersoneel, op wandelafstand van het stadhuis. De stad betaalt 5.000 frank per gerealiseerde parkeerplaats. geïndexeerd is dat 1.148,64 euro per jaar aan de consoorten Hollebecq en 3.082,13 euro per jaar aan nv Jaminex.
 
Beide eigenaars boden de terreinen al te koop aan aan de stad. Het stadsbestuur gaat daar niet op in. Het is immers de bedoeling voor het stadspersoneel plaatsen te reserveren in stedelijke parkings zoals de Schouwburgondergrondse. Ook wil men het woon-werkverkeer eens grondig bekijken en eventueel een beetje organiseren zodat er minder autoverkeer op gang blijft.
 
Maar om alles goed te kunnen plannen heeft de stad nog een jaartje nodig. Daarom zijn de huurcontracten met beide eigenaars voor een laatste jaar verlengd, tot 30 september 2007. Daarna kan de gapende wonde in het stedelijk weefsel in die interessante wijk weer gevuld worden, met hopelijk een verantwoord project.

30-06-06

Werken met ontbloot bovenlijf is verboden

Zware lichamelijke inspanningen moeten leveren op warme zomerdagen zoals vandaag is geen lachertje. In akkoord met de vakbonden heeft het stadbestuur een aantal maatregelen genomen om stadspersoneel dat in de zon of in warme ateliers moet werken, te beschermen.

Met de zomer in aantocht heeft de interne dienst preventie en bescherming op het werk van het Kortrijkse stadspersoneel een werkregeling uitgewerkt die de stadsarbeiders de grootste hitte moet besparen. Die werkregeling kreeg het akkoord van de vakbonden (CCOD, ACOD en ACLVB). Uiteindelijk hebben ook de opperbazen, het stadsbestuur, de regeling goedgekeurd.

Het gaat om een regeling voor werknemers die zware fysieke inspanningen moeten leveren in de zon en in de hitte. Daaronder zijn begrepen de arbeiders van de dienst evenementen (directie cultuur), die van de cel groen en de cel 'net tot en met' (directie leefmilieu), de arbeiders van de directie mobiliteit (openbare werken), en de arbeiders van de stadsgarage (directie facility).

Zij mogen komen werken op momenten waarop zij de ergste hitte kunnen vermijden. Het komt erop neer dat ze vroeger mogen beginnen (om 6 uur) en vroeger mogen stoppen (14 uur). Hun 'middagpauze' verschuift naar 10-10.15 uur. Die regeling geldt bij temperatuursvorspellingen van minstens 30°C gedurende minimum twee opeenvolgende dagen, in de periode van 15 mei tot 15 september.

Werken op vervroegde werkuren is niet altijd te regelen. Bepaalde diensten in open lucht moeten blijven draaien, zoals de containerparken en het open zwembad. Voor die personeelsleden zijn er enkele voorzieningen zoals extra rustpauzes en voldoende en gekoelde drank (niet-alcoholisch). Zij krijgen petjes aangereikt en voldoende T-shirts.

In het algemeen worden de chefs opgedragen om hun personeel zoveel mogelijk in de schaduw te laten werken. En ten slotte is er, gelet op de risico's van bovenmatige blootstelling aan de zonnestralen, een absoluut verbod ingevoerd om te werken met ontbloot bovenlijf.