22-12-07

Begroting 2008: over een slecht getapte Bockor en de hobby van de burgemeester

stadhuis3

De stadsbegroting voor 2008 voorspelt weinig goeds. De belastingen blijven hoog en een poging om ze nog te verzwaren werd pas na hoogoplopende ruzie in de meerderheid (voorlopig) afgeblazen. Toch vallen de stadsinvesteringen terug op hun peil van tien jaar geleden. En de bevolking zal niet ontsnappen aan pijnlijke besparingen. Maar er komt wel een 'kunstenfabriek' van 1,725 miljoen euro op Buda, de hobby van de burgemeester indachtig.

Vroeger was de bespreking van de begroting de koninginnenzitting van het jaar in de gemeenteraad. Die bespreking verdiende dat ook. Want met de begroting vraagt het stadsbestuur aan de gemeenteraad het nodige geld om in het komende jaar zijn beleid te kunnen uitvoeren. Daartoe vraagt het stadsbestuur aan de verkozenen van de bevolking ook de toestemming om dat geld te mogen ophalen via allerhande inkomsten van hogerhand en van de eigen bevolking (belastingen en tarieven). Maar je ziet onmiddellijk dat daar veel cijfertjes aan te pas komen en dat schrikt een beetje af. Jammer toch!

Zelf denk ik dat je het beleid van het stadsbestuur op geen enkel moment beter kunt beoordelen dan op het moment waarop zij met de factuur afkomen. Daarom heb ik mij ondanks die oceaan van cijfertjes op de begroting gegooid en heb ik het woord gevraagd in de gemeenteraad. Ik heb er het volgende opgemerkt.

Pessimistische begroting

Als we de door het stadsbestuur, CD&V-Open VLD, mogen geloven, zullen er in 2008 oor de stad 107 miljoen euro worden uitgegeven. Daartegenover zou maar 104 miljoen euro inkomsten geboekt worden. Dat is dus een tekort 'op het eigen dienstjaar' van 3 miljoen euro. Dat tekort wordt bijgepast door een greep te doen in de financiële reserves van de stad. Zit de stad in slechte papieren - zoals de burgemeester en financieschepen Alain Cnudde de pers wilden doen geloven? Ik ben overtuigd van niet! 

Hou er vooral rekening mee dat een begroting een voorspelling is. Een voorspelling kan optimistisch zijn of pessimistisch. In Kortrijk opteert men uit - overdreven? - voorzichtigheid meestal voor het pessimisme. Op het einde van het jaar blijkt dat het voorspelde tekort niet uit te komen. In de voorbije twintig jaar is de stad iedere keer uitgekomen met een overschot, schommelend tussen de 1 en de bijna 9 miljoen euro, met zowat 3 à 4 miljoen euro in normale jaren. 2008 zal niet anders zijn.

Het staat nu al vast dat de greep in de reserves niet nodig zal zijn. Bij de begroting steekt een financieel meerjarenplan waaruit blijkt dat 2007 zal eindigen met zowat 3 miljoen euro meer overschot dan geraamd. Daarmee alleen al is het gat toegereden, want het resultaat van 2007 wordt in april 2008 in de begroting voor 2008 verwerkt. 

In de gemeenteraad heb ik gezegd niets tegen voorzichtige begrotingen te hebben. Maar die al te pessimistische inschattingen mogen niet misbruikt worden om politieke redenen. Precies daaraan bezondigt het huidige stadsbestuur zich. De zogenaamd precaire toestand van de stadsfinanciën is het alibi om  met de botte bijl te gaan besnoeien en/of om op zoek te gaan naar nieuwe belastingen. Dat overdreven pessimisme heeft trouwens een ruzie uitgelokt in de meerderheid, waardoor de redelijkheid helemaal is zoek geraakt.

Zwakke investeringen

Ondanks de moeilijke financiële toestand blijven de stedelijke investeringen op peil, verkondigde het stadsbestuur over de begroting 2008. Dat is gewoon niet waar!

Op de begroting 2006 stond voor 60,1 miljoen euro investeringen. Voor 2007 was dat 32,5 miljoen, en nu, voor 2008, heeft met 22,3 miljoen euro ingeschreven. Volgens mij is dat een steile daling in plaats van op peil te blijven. De investeringen dalen weer naar het niveau van tien jaar geleden. Op de begroting 1998 stond voor 24,99 miljoen euro ingeschreven. Terloops: ik ben eens benieuwd of die afname van de stedelijke overheidsopdrachten een effect zal hebben op het orderboekje van de bouwsector. In de voorbije periode van oververhitting stond ook de stad te dringen bij de aannemers; nu het wat minder druk is in de sector, vermindert ook de stad zijn opdrachten. Goed voor de tewerkstelling kan dat toch niet zijn...

Het investeringsprogramma van de stad voor 2008 is veelzeggend; het bij de begroting gevoegde lijstje van 'tijdens het dienstjaar 2008 uit te voeren buitengewone werken' is ontluisterend. Ik vind er vernieuwingswerken aan twee en een halve straat, met name: de Koninklijkestraat in Kooigem, de Luignestraat-Schorbeekstraat in Aalbeke en de tweede helft van de Elfdejulilaan in Kortrijk. Ik stel vast dat het krediet voor de aanleg van nieuwe voet- en fietspaden drastisch daalt, van 800.000 euro op de begroting 2007 tot nog slechts 600.000 euro nu. Het krediet voor het onderhoud van voetpaden daalt van 300.000 euro naar 194.700 euro. En het krediet voor het onderhoud van fietspaden zakt van 250.000 naar 162.250 euro. Alles samen is dat een terugval in de investeringen van bijna 400.000 euro voor de bewoners van al die straten die ongeduldig wachten op een herstel van hun trottoir en voor alle zwakke weggebruikers.

Draaikolk Foruminvest

Schepen voor openbare werken Guy Leleu antwoordde daarop dat hij in 2008 een record aan voet- en fietspaden zou realiseren. Hij verwees daarbij naar de heraanleg van de Zwevegemsestraat en Oudenaardsesteenweg door het Vlaamse Gewest, waarbij de stad moet instaan voor de trottoirs en de fietspaden. Nu, ik ben heel blij dat die grote invalsweg eindelijk wordt aangepakt. Maar je mag die investering niet meerekenen als je de cijfers vergelijkt van het investeringsvolume van 'normale' voet- en fietspaden. De aanleiding voor de heraanleg van de steenweg is de bouw van het mega shoppingcenter door Foruminvest. 

Een belangrijk deel van de investeringen gaat immers naar de aanpassing van de stad aan Foruminvest en aan de ontwikkelingen op Hoog Kortrijk (de nieuwe kliniek en haar ontsluitings- en parrkingproblemen). In dat licht is de scherpe daling van de investeringen des te erger. Het betekent dat buiten de invloedssfeer van Foruminvest en buiten Hoog Kortrijk veel investeringen op de lange baan zijn geschoven. Ik blijf voorstander van de komst van het mega shoppingcentre - het is een kans die Kortrijk moet grijpen. Maar ik zou het tragisch vinden als Foruminvest uiteindelijk een draaikolk zou blijken waarin de belangen van de rest van de stad worden meegezogen. De komst van Foruminvest zou er integendeel het stadsbestuur moeten toe aansporen om ook elders in de stad een tandje bij te steken.

De belastingen blijven hoog

De belastingen stijgen niet. Dat klopt. Er zijn slechts twee kleinere taksen die stijgen. Ik noem ze toch omdat ze zo uitdrukkelijk werden bestreden door de liberale coalitiepartner in de vorige bestuursperiode. Dat zijn de terrastaks voor de horeca en de belasting op parkeren.

In het bestuursakkoord staat dat het stadsbestuur zich engageert "tot een plafonnering van de globale belastingen op het huidige niveau". Ik stel vast dat de globale belastingsontvangsten met bijna 9% toenemen ten opzichte van de laatste reële cijfers (rekening 2006). Daarmee stijgen de belastingen sneller dan de totale uitgavan in eigen dienstjaar. De stijging is ook beduidend sneller dan de index. Het klopt dus dat de belastingstarieven niet stijgen. Maar het 'gelijkblijvend belastingsniveau' betekent wel dat de Kortrijkzanen de relatieve stijging van hun welvaart afgeroomd zien. 

Ik heb het niet kunnen laten om de burgemeester in de gemeenteraad te herinneren aan zijn belofte van 2001, namelijk dat hij de belastingen zou verminderen als zou blijken dat de politiehervorming niet zoveel kostte als hij toen vreesde. Intussen is het duidelijk (zie hier) dat de jaarlijkse dotatie aan de politiezone VLAS zeer ruim bemeten is. de politie is financiële reserves aan het opstapelen, zelfs met een dotatie van stad Kortrijk die voorlopig niet meer stijgt. De burgemeester wimpelde mijn vraag af. Weer een belofte die niet wordt ingelost.

Pijnlijke besparingen

Een plan om de waterfactuur van de Kortrijkse gezinnen met bijna 3 miljoen euro op te trekken, is (voorlopig?) gekelderd. Zie mijn stukje van enkele dagen geleden. In die schermutseling sneuvelden  eveneens de huisvestingspremies. 500 overwegend jonge, renoverende gezinnen worden voor 2008 in de kou gezet.  Maar er zijn nog andere pijnlijke besparingen.

De werkingstoelage aan het OCMW wordt bevroren op het niveau van twee jaar geleden (9,2 miljoen euro). Alsof de prijzen, de lonen en de noden van de behoeftigen niet zijn gestegen en niet blijven stijgen. Meer nog: het is de bedoeling van het stadsbestuur oml pas in 2011 het OCMW ruimere middelen te verschaffen. Zoals mijn vrienden in de OCMW-raad al hebben opgeworpen: de stad zet het OCMW op droog zaad. Dat is onverantwoord en onverantwoordelijk. Het stadsbestuur verplicht het OCMW zijn reserves op te vreten, reserves die zijn aangelegd voor de opvang van de vergrijzing in onze stad en voor de toename van de energiekosten.

Collega Bart Caron, spirit, heeft uitgezocht hoeveel euro per bewoner de 13 Vlaamse centrumsteden geven aan hun OCMW. Kortrijk ligt met 124,68 euro ruim onder het gemiddelde en komt na Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas, Leuven, Genk, Turnhout en Oostende. In 2011 bengelt Kortrijk gegarandeerd onderaan de ranglijst. In een recente studie van Dexia wordt ouderenzorg een van de vele opdrachten van het OCMW genoemd die steeds meer gaan doorwegen op het budget van het OCMW. Door de vergrijzing van de bevolking moeten er veel meer rusthuis- en RVT-bedden komen. Er moeten nieuwe vormen van opvang ontwikkeld worden, zorgzones bijvoorbeeld waarbij hulpbehoevende bejaarden langer thuis kunnen wonen. En vergeet niet dat het aantal aanvragen voor financiële steun voor de kosten van huisvesting en zorg van bejaarden pijlsnel zal stijgen in de komende tien, twintig jaar. In die omstandigheden het mes zetten in de moeizaam opgebouwde financiële mogelijkheden van het OCMW is asociaal, aldus Caron.

Hobby

Afgeschaft zijn ook de bijzonder succesvolle gratis computerlessen waarmee in de voorbije jaren niet minder dan 4000 Kortrijkzanen op weg geholpen zijn in de wereld van ICT en internet. Maar tja, dat was een project van gewezen sp.a-schepen Philippe De Coene! Bij de deelnemers was nochtans vraag naar meer. Uit een onderzoek bleek voorts dat met gerichte inspanningen ook moeilijk bereikbare groepen zoals allochtone vrouwen en alleenstaande senioren naar de cursussen konden gehaald worden. Europa is nog altijd bereid mee te financieren. Het stadsbestuur laat hier een kans liggen. Huidig ICT-schepen Jean de Bethune antwoordde dat zijn diensten 'geen tijd' hadden gehad om de cursussen opnieuw te organiseren. Maar hij beloofde er in de komende jaren weer werk van te maken. Wait and see! 

Minder rouwig ben ik om de afschaffing van de zogenaamde 'energiecheque' aan grote gezinnen. Vroeger kregen gezinnen met drie kinderen en meer drie pakken witte huisvuilzakken per jaar. In 2006, het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen wou en zou burgemeester De Clerck, CD&V, dat steuntje vervangen door een 'circulaire cheque' door hemzelf ondertekend, van 50 euro. Van in den beginne was duidelijk dat het sociale gehalte van dat cadeautje heel gebrekkig was. Talrijke cheques gingen richting de betere buurten, maar kansarme gezinnen met minder dan drie kinderen konden op hun kin kloppen. Het stadsbestuur maakt nu zelf die bedenking. Afgeschaft na amper twee jaar, is het nu wel overduidelijk dat die cheque een platte verkiezingsstunt van de burgemeester was, op kosten van de belastingbetaler. 

In schril contrast met de pijnlijke besparingen en met het uitstel voor diverse aangekondigde projecten (50 meter-zwembad, bibliotheek van de toekomst, muziekcentrum enzovoort) staat de grootste investering voor 2008: de realisatie van de kunstenfabriek op Buda in de gebouwen van de gewezen textielveredelingsfabriek Desmet-Dejaeghere. Dat is een uitgave van 1,725 miljoen euro. Er blijkt dus wel geld te zijn voor ... de hobby van de burgemeester. 

Desmet-Dejaeghere kunstenfabriek

Slecht getapt

Begroting en beleidsprogramma 2008 hebben iets van een slecht getapte Bockor: veel schuim maar weinig bier, bovendien geserveerd in een te duur café. De beloftes in het bestuursakkoord van CD&V en Open VLD zijn indrukwekkend en als je de beleidsnota en het jaaractieplan leest, verwacht je een groots 2008 in Kortrijk. Maar als je dan naar de centen kijkt die daarvoor worden vrijgemaakt, is de teleurstelling zeer groot. De bevolking krijgt bedroevend weinig voor het vele geld dat zij aan het stadsbestuur moet afdragen.

21:52 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kortrijk, begroting, ocmw |  Facebook |

26-12-06

De 39 benoemingen van 2 januari 2007

 
sth2107

Op de installatievergadering van de gemeenteraad van Kortrijk moeten de pas ingezworen raadsleden al meteen 39 benoemingen doen. Voor zes jaar worden de belangrijkste stedelijke functies vastgelegd. Wie krijgt wat en valt daarover iets te zeggen?

Voorspelbaar

Nog maar pas zelf benoemd, moeten de 41 leden van de Kortrijkse gemeenteraad 8 schepenen benoemen - de burgemeester is het 9de lid van het college van burgemeester en schepenen, maar die wordt door de Vlaamse Regering benoemd, weliswaar op voordracht van een meerderheid van de verkozenen.

De benoeming van de schepenen is heel voorspelbaar geworden met de vernieuwingen in het gemeentedecreet. Vroeger was het een beetje spannend: ook de oppositie kon kandidaten indienen en misnoegde leden van de meerderheid konden daardoor voor verrassingen zorgen. Dat kan niet meer. Kandidaat-schepenen moeten voorgedragen worden op een akte. Die akte is slechts ontvankelijk als ze is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen èn door meer dan de helft van de verkozenen van de lijst waarop de kandidaat zelf stond.

Een wankel lid van de meerderheid zou wel eens in een opwelling twee voordrachtsakten kunnen ondertekenen. Maar dat wordt dan weer gesanctioneerd: iemand die meer dan een voordrachtsakte ondertekent, kan voor niets meer benoemd worden door de gemeenteraad, noch tot schepen, noch tot lid van OCMW-raad of politieraad, noch als vertegenwoordiger in bijvoorbeeld een intercommunale...

Schepenen

Aangezien er dus maar een voordrachtsakte is ingediend en er niet meer kandidaten zijn dan te verdelen ambten, mogen volgende heren en minoritaire dames nu al felicitaties in ontvangst nemen: eerste schepen: Lieven Lybeer (stemmenkampioen van de CD&V, ACW-strekking), tweede schepen: Wout Maddens (VLD, ooit binnengehaald door Ivan Sabbe en in een vorig leven VU-gemeenteraadslid in Wervik), derde schepen: Stefaan Bral (CD&V, zeer drukbezet lid van Unizo), vierde schepen: Guy Leleu (CD&V, de wegenbouwer van het ACW), vijfde schepen: Alain Cnudde (CD&V, ACW, probeert sympathiek te staan bij vrijwilligers van alle slag), zesde schepen: Hilde Demedts voor de eerste drie jaar (CD&V, werkte ooit voor de Boerenbond), zesde schepen bis: Christine Depuydt, voor de tweede time (CD&V, middengroepen), zevende schepen: Jean de Bethune (CD&V Marke, werkte ooit op kabinetten van Unizo-ministers, voorzitter Provincieraad, slechts voorlaatste schepen omdat men hoopte dat hij deputee zou worden van de provincie), achtste schepen: "En-geef-Marie-Claire-ook-nog-iets" Vandenbulcke voor de eerste helft van de legislatuur (VLD, dochter van Leon die ooit als CVP-verkozene een beloofde schepenpost niet kreeg en daarop de nipte CVP-meerderheid aan het wankelen bracht - had haar vader dàt nog mogen meemaken!), achtste schepen bis: Filiep Santy (CD&V, ACW-historicus).

Wat de ogen uitsteekt, is de ondervertegenwoordiging van de VLD, met haar schamele anderhalve mandaat. Drie VLD'ers ware rechtvaardiger geweest. Kartelpartner N-VA krijgt van CD&V geen enkel stukje schepenambt. Maar tja, ze zijn er zelfs in geslaagd om de ene N-VA-verkozene te laten overlopen naar de christendemocratische standenpartij. Van standen gesproken, onze concurrent op de markt van de arbeidersstemmen, het ACW, komt veleer bekaaid uit de postjesverdeling, met 3,5 schepenen t.o.v. 3 schepenen en een burgemeester (weegt als postje voor 2) voor Unizo.

Voorzitter OCMW

Aan de gemeenteraad wordt ook voorgesteld om van de voorzitter van het OCMW geen schepen te maken. Voor het inkomen van Francesca Verhenne als OCMW-voorzitter speelt dat geen rol, maar voor de stad is het een extra te betalen ambt. Overigens is 8 het maximum van het aantal schepenzetels dat mag verdeeld worden; voortaan mag minder ook, maar daarvan heeft de meerderheid geen gebruik willen maken.

Paars-gele strik

De prille gemeenteraad zal ook akte nemen van een verklaring van de verkozenen van sp.a-spirit en Groen! om voortaan te zetelen als een eengemaakte fractie. Rood- en groen-getinte sociaal-democraten eindelijk verenigd, met een paars-gele strik. Beter laat dan nooit, maar waren wij samen opgekomen voor de verkiezing van 8 oktober, dan zaten wij niet met zijn achten maar met zijn tienen in de gemeenteraad. Dat had een heel andere machtsverhouding in de gemeenteraad kunnen teweegbrengen: CD&V 17, VLD 9, en de verenigde progressieven 10, VB 5.

OCMW-raad

Vervolgens kiest de gemeenteraad 13 leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad). Aangezien er 15 kandidaten zijn voorgedragen, komt er een echte verkiezing. De procedure is nogal ingewikkeld, maar het komt erop neer dat de kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen. Waarom dienen twee partijen meer kandidaten in dan ze logischerwijze kunnen verkozen krijgen? Dan kan twee redenen hebben: je weet maar nooit dat er bij de andere partijen raadsleden zijn die zich om een of andere reden willen 'vergissen', maar de meer voor de hand liggende reden is dat een partij met meer dan een kandidaat, kandidaten van beide geslachten moet indienen. VB en de sp.a-spirit-fractie kunnen elk twee OCMW-raadsleden verwachten. Hoe het bij VB zit, gaat mij niet aan, maar bij sp.a-spirit willen wij in de eerste 3 jaar twee mannen naar het OCMW sturen en nadien de legislatuur laten volmaken door twee vrouwen. Om die taktiek te kunnen gebruiken, konden wij niet anders dan nog een derde kandidatuur in te dienen met een vrouw, ABVV-secretaris Phyllis Roosen als titularis.

En dit zullen de verkozenen zijn: Eline Brugman (26 jaar, VLD), Marc Cottenier (64 jaar, VB), Ben Delabie (40 jaar, CD&V), Jan Dhaene (47 jaar, sp.a-spirit, voor de eerste drie jaar, nadien opgevolgd door Els Maertens), Ludo Halsberghe (41 jaar, VLD), Frank Neirynck (45 jaar, CD&V), Patrick Nuyttens (53 jaar, sp.a-spirit, voor de eerste drie jaar, nadien opgevolgd door Hilde Overbergh), Gérard Parmentier (57 jaar, CD&V), Vincent Salembier (54 jaar, VLD), Luc Scharre (54 jaar, CD&V), Jean Marc Van Belle (41 jaar, VB), Katrien Van der Meulen (47 jaar, CD&V), Franceska Verhenne (40 jaar, CD&V).

Politieraad

Ook de leden van de politieraad, het 'parlement' van de Politiezone Vlas, moeten op de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad worden verkozen. De Politiezone Vlas omvat Kortrijk, Kuurne en Lendelede. In de raad van die zone heeft Kortrijk 17 mandaten, Kuurne 3 en Lendelede 1.

Ook hier een echte verkiezingen aangezien er 18 kandidaten zijn voor 17 plaatsen (het VB diende eentje teveel in - het zal hen niet baten). CD&V-N-VA krijgt 8 leden, VLD 4, sp.a-spirit-Groen! 3, en VB 2.

Lid van de politieraad worden: Koen Byttebier (VLD), Johan Coulembier (CD&V), Carl Decaluwe (CD&V), Hilde Demedts (CD&V), Roel Desseyn (CD&V), Joost Ghyssel (VLD), Bert Herrewyn (sp.a), Patrick Jolie (CD&V), Guy Leleu (CD&V), Marc Lemaitre (sp.a - die ken ik!), Roger Lesaffre (sp.a), Hans Masselis (VLD), Maarten Seynaeve (VB), Marie-Claire Vandenbulcke (VLD), Lieve Vanhoutte (ex N-VA, nu CD&V). De laatste zetel is voor het Vlaams Belang en gaat ofwel naar Nadia Zonnekein of naar Jan Deweer, twee atypische blokkers.

En nogmaals: de gemeenteraad is openbaar. Iedereen welkom op 2 januari 2007 om 20 uur in het stadhuis. Achteraf receptie. Tot dan?

25-07-06

179 Kortrijkzanen in het niets verdwenen

Het is een geregeld weerkerende ambtsdaad van het college van burgemeester en schepenen: de ambtshalve schrappingen uit het bevolkingsregister. Op 4 juli schrapte het stadsbestuur opnieuw 179 namen uit de bevolkingslijst. Een griezelige vaststelling, met enkele beschouwingen.

Het wordt soms voorgesteld dat 'ambtshalve schrapping' vooral veeleer gegoede personen treft die op hun goed gaan leven ergens in het buitenland onder de tropische zon. Wie verhuist moet in principe binnen de acht dagen aangifte doen van zijn verhuis, ongeacht of men de woning die men verlaat in eigendom heeft of niet. Het is de hoofdverblijfplaats die telt voor de inschrijving in de bevolkingsregisters. Dat is de plaats waar men het grootste deel van het jaar woont, werkt, kinderen opvoedt, met zijn of haar partner samenwoont, enzovoort.

Maar als ik de lijst bekijk van de geschrapten van 4 juli jl. lijkt het mij vooral een vaststelling van extreme armoede. De meeste mensen op de lijst zijn door de opeenvolgende netten van ons sociaal systeem gevallen. Ze zijn letterlijk afgeschreven door de stedelijke gemeenschap.

Dat men een lijst opstelt van mensen die door de mazen van alle sociale vangnetten zijn getuimeld, is op zichzelf niet slecht. De gemeentebesturen zijn daartoe trouwens wettelijk verplicht. Maar de gevolgen van de schrapping uit het bevolkingsregister zijn zo verregaand en erg, dat kan gesproken worden van een zware sanctie op armoede. Bij het opstellen van de Belgische Grondwet in 1830 werd de straf 'burgerlijke dood' voor altijd afgeschaft. Maar door de 'ambtshalve schrapping' maakt men regelrechte outlaws, moderne vogelvrijverklaarden.

Wie wordt geschrapt uit het bevolkingsregister, beschikt niet meer over een geldige identiteitskaart. Belgen die lange tijd in het buitenland verblijven, moeten daarmee oppassen: het zou wel in kunnen gebeuren dat ze niet meer ingecheckt geraken op het vliegveld, maar dat is een luxeprobleem in vergelijking met wat de meeste geschrapten meemaken. Zij verliezen hun leefloon, andere OCMW-uitkeringen, dopgeld, invaliditeitsuitkering, enzovoort. Werk vinden wordt heel moeilijk als men administratief niet meer in orde is. Ook voor mutualiteit en andere verzekeringen is men niet meer in orde. Nergens staat men nog officieel ingeschreven. Erfenisrechten, kiesrecht, recht op een sociale woning, e.d.m. staan alle op de helling.

Bovendien is het niet eenvoudig om de schrapping ongedaan te maken. Het volstaat niet bij de dienst bevolking langs te gaan; men moet een ingewikkelde procedure doorlopen die lang kan aanslepen. Zelfs in dezelfde gemeente waar men van de lijst is geschrapt, moet men bij herinschrijving een nieuwe identiteitskaart aanvragen en betalen. Ook haalt het niets uit om zich stiekem in een andere gemeente te gaan inschrijven: er is immers een Rijksregister van ambtshalve schrappingen.

Het stadsbestuur gaat dan ook niet zomaar over tot ambtshalve schrapping. Aan elke schrapping gaat een grondig onderzoek vooraf waaraan zowel stadsdiensten als politie meewerken. Daags voor de beslissing tot schrapping wordt op het rijksregister nog nagegaan of de persoon niet in een andere gemeente is ingeschreven. De mensen die het gevaar lopen geschrapt te worden, krijgen verschillende uitnodigingen om zich te komen aanmelden. Een laatste onderzoek door de wijkpolitie in opdracht van de Burgerlijke Stand gebeurt om toch maar de nieuwe verblijfplaats van de betrokkene te weten te komen.

Nu, ik geloof wel dat het laatste onderzoek zeer minutieus gebeurt, maar ik vind in het lijstje toch een naam - die ik niet wil noemen - van iemand die elke dag te vinden is op een plein in Kortrijk en die daar zo gekend is dat hij geregeld wat boterhammen of blikjes wordt toegestopt door medelijdende buurtbewoners. Ik vraag mij af of de man in samenspraak met het OCMW geen betere behandeling kon krijgen - maar hij moet natuurlijk ook zelf willen.

De oudste geschrapte is iemand van Congolese afkomst van bijna 80 jaar. De meeste geschrapten zijn evenwel mensen in de actieve leeftijd, veelal geboren na 1965. Van de 179 geschrapten zijn er 75 geboren in het buitenland: 26 in Afrika, 19 in Oost-Europa (vooral de gewezen Sovjet-Unie), 15 in West-Europa (veel Fransen), 13 in Azië en 2 in beide Amerika's.

In de meeste gevallen gaat het om individuen die met de noorderzon zijn vertrokken. Toch zijn er ook heelder gezinnen die in het niets verdwijnen (11, waarvan 3 met meer dan 3 kinderen; 1 gezin is zelfs met 6 kinderen op de dool) - hoe kan dat toch?

De meeste verdwenenen woonden in de negentiende eeuwse sikkel rond het stadscentrum met oude arbeiderswoningen en kleinere appartementen, studio's of kamers. Veel voorkomende adressen hebben iets met extreme armoede en miserie te maken zoals bijvoorbeeld Izegemsestraat 66: het huis voor opvang van mannen van CAW Stimulans. Ook Vlamingenstraat 31 komt veel voor: het oudste logementshuis annex herberg van Kortrijk.

Wellicht zijn verschillende ondergedokenen op de vlucht voor schuldeisers allerhande. In de lange lijst vind ik ook enkele mensen die failliet gingen. Zijn ze in het buitenland een nieuw leven begonnen? Ik hoop het voor hen. Ik hoop ten slotte dat iedereen van die 179 nog in leven is.

PS. Tot mijn grote verbijstering wordt de lijst van geschrapten afgesloten met de naam van mijn vriend Valeer Vantyghem, behalve consequent arbeider - als afgestudeerd socioloog! - ook groot kenner van het marxisme en aanhanger van Leon Trotsky. Wat is er hem overkomen? Als iemand het weet, wil ik het graag weten.

08:33 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: kortrijk, ocmw, bevolking |  Facebook |