24-08-06

Kan Rollegem eindelijk vrijer ademen?

Niet alleen de voorposten Tombroek en 't Foreest liggen vaak in de stank van de industrie op Moeskroens grondgebied juist over de gewest-, provincie- en taalgrens. In heel Rollegem krijgt het witgoed aan de wasdraad soms de geur van frieten, zeep of erger. Sinds 16 juli zijn de klachten verstomd. Heeft het te maken met de vakantiesluiting of met de maatregelen die er kwamen na gezamenlijke acties van het Waalse en het Vlaamse Gewest op aandringen van Kortrijks milieuschepen Philippe De Coene?

Lelijke eendjes

Het was een van de neteligste dossiers die Philippe De Coene, sp.a, als nieuw schepen van leefmilieu van Kortrijk erfde in 2001: de steeds terugkerende stank van wisselende samenstelling die in Rollegem vanover de gewestgrens kwam aangewaaid. Onze vroegere zusterstad Moeskroen had tegen de gewestgrens (ook grens met Kortrijk en deelgemeente Rollegem - meer bepaald de aloude wijken Tombroek en ('t) Fore(e)st) een industrieterrein ingericht voor milieubelastende bedrijven.

Gezien de grote werkloosheid in dat stuk van Henegouwen, lokte stad Moeskroen bedrijven met allerhande voordelen, faciliteiten en administratieve bijstand. Onder de Zuid-West-Vlaamse ondernemers liep de mare dat het over de gewestgrens zoveel gemakkelijker ging om een bedrijf te vestigen; "men keek er niet zo nauw als in het Vlaamse gewest en in Kortrijk". In elk geval liep Moeskroen zelf niet zoveel milieurisico's: de winden waaien immers meestal uit het zuidwesten, dat wil zeggen van Moeskroen naar Kortrijk over Rollegem en Aalbeke.

Op die beruchte industriezone streken dan ook de lelijke eendjes van de bedrijfswereld neer. Wie zou graag de geuren delen van bedrijven zoals een zeepfabriek (Vandeputte nv), een groothandel in scherp ruikende chemische producten (Brenntag nv), een verbrander van (ziekenhuis- en ander) afval (Meprec nv), een vetverwerker (Codeb nv), een industriële frietenbakker (Mydibel nv), een composteerder (Lavano nv), een soepgeurverspreidende groenteninvriezer (Dicogel nv), een chipsfabrikant (Roger-Roger nv), en een kippenslachterij (Flandrex nv - nooit veel geur!).

Behalve gehinderd door de onfrisse dampen waren de Rollegemnaren ook ongerust over de schadelijkheid van de aangewaaide verpeste lucht. Die ongerustheid concentreerde zich eerst op het bedrijf Meprec, een private verbrandingsoven met lang niet zoveel zorg voor het leefmilieu en de onschadelijkheid van zijn rookgassen als bijvoorbeeld de intercommunale IMOG.

Ongenaakbaar?

De bewoners kregen onmiddellijk gehoor bij schepen De Coene, die al in januari 2001 een hoorzitting organiseerde. Het gevolg was een brievenoffensief richting Waalse Gewest (de gewesten zijn verantwoordelijk voor het leefmilieu), richting toenmalig Vlaams milieuminister Vera Dua, richting stadsbestuur Moeskroen, richting Provinciebestuur, enzovoort. Stad Kortrijk diende zelfs bezwaar in tegen de vestiging van chemieverlader Brenntag in augustus 2002.

In het najaar van 2002 verscherpte stad Kortrijk zijn acties tegen de aanhoudende stankvlagen. De directie Leefmilieu (milieuambtenaar Lode Valcke) ging bij de meeste klachten onmiddellijk ter plaatse om de geurhinder officieel vast te stellen. Zo werden niet minder dan 14 gerechtvaardigde klachten genoteerd tussen 10 en 27 september 2002. Tijdens die actie stelden de bewoners eigenaardig genoeg vast dat de stank nu meestal 's nachts kwam aangedreven i.p.v. overdag voorheen. Blijkbaar voelden verschillende bedrijfsleiders zich toch niet zo ongenaakbaar. De milieudienst van Kortrijk ging ook op het industrieterrein van Moeskroen zelf kijken. Zij rapporteerden dat de zone er hoogst slordig bijlag, dat er rook kwam uit de rioolputjes en dat er een hels lawaai was bij laad- en losactiviteiten.

Division de la Police de l'Environnement

Met overleg kon stad Kortrijk bij het stadsbestuur van Moeskroen bereiken dat zij ermee instemden dat de Vlaamse milieuinspectie Aminal een onderzoek ging verrichten op de industriezone. Aminal schakelde daarvoor het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) in. VITO ging heel minutieus te werk en schakelde zelfs de bevolking in door 'geurdagboeken' uit te delen. De studie leverde een objectieve, wetenschappelijk verantwoord rapport op, waarin de geurhinder onomstotelijk werd vastgesteld. Erger nog: er werd ook geconstateerd dat de kwalijke dampen op bepaalde dagen ziektemakend waren.

Met dat rapport kon het Waalse Gewest overtuigd worden om op te treden. La Division de la Police de l'Environnement (DPE) ging bedrijf per bedrijf onderzoeken. Iedere keer leidde dat tot een voorstel van saneringsmaatregelen om verdere hinder te voorkomen.

De eerste saneringen zijn momenteel aan de gang. Mydibel plaatste een installatie voor de vernietinging van frietdampen en heeft een nieuwe verwarmingsketel aangekocht die de geurdeeltjes in de schouwdampen zal tegenhouden. Vandeputte heeft vorige maand een installatie in dienst genomen om de zeepgeuren op chemische manier te verminderen. Lavano belooft alleen nog te composteren in een gesloten loods met geurfilter. De firma Seva heeft een thermische oxidatiefilter geplaatst. Lonolines Stella plaatst een biofilter. Roger & Roger rust elke productielijn uit met een condensor. Brenntag zal zijn zuren zorgvuldiger opslaan en behandelen. Codeb (van de vroegere Heulse vetsmelter Debaillie) moet zijn activiteiten inperken (twee politieverordeningen) en moet een milieueffectenrapport afleveren. En Meprec is intussen gesloten en kreeg geen vergunning.

De DPE stelt dan ook dat de geurhinder is afgenomen. Niettemin kwamen in 2006 al 25 klachten binnen bij de milieudirectie van stad Kortrijk. Stof voor hernieuwd Vlaams-Waals en Kortrijks-Moeskroens overleg in de komende maanden.