18-08-08

Belastingsweigeraar in Kortrijk

OI3

Heulenaar Bernard Vandaele weigert de onroerende voorheffing te betalen die onlangs bij hem in de bus is gevallen. Het grootste deel van die belasting gaat immers naar stad Kortrijk en dat heeft het stadsbestuur naar zijn oordeel niet verdient. Nimmer kwam immers een ernstige maatregel om de keersoverlast in zijn straat, de Oude Ieperseweg, te verminderen. Hij dreigt ermee vanaf oktober zijn actie te vermenigvuldigen door een oproep te lanceren tot algemene burgerlijke ongehoorzaamheid in Kortrijk.

De heer Bernard Vandaele woont in de Oude Ieperseweg in de Kortrijkse deelgemeente Heule. Jarenlang heeft hij al te klagen van verkeersoverlast in zijn straat. De Oude Ieperseweg is een van de favoriete verbindingswegen voor wie zich door GPS laat leiden tussen de Kortrijkse grote ring R8 en het stadscentrum. Vooral het smalle stuk woonstraat met rijwoningen waar de heer Vandaele woont, is daar helemaal niet geschikt voor.

De Heulse belastingbetaler beschrijft zijn ellende als volgt: "Onze woon- en leefomgeving wordt dagelijke verpest door sluikverkeer. Voor ons betekent het continu geluidsoverlast, meer luchtvervuiling, het met lede ogen aanzien hoe chauffeurs dagelijks de verkeerscode aan hun laars lappen door overdreven snelheid, het negeren van de rode lichten, lawaaierige en niet reglementaire knalpotten van auto's, moto's, quads, mopeds en brommers. Camionchauffeurs negeren de tonnemaatbeperking en tot overmaat van ramp denderen voortdurend lege bussen van De Lijn (lijn nr. 3) door de straat, tot de glazen in de kasten ervan trillen".

Het huis van de heer Vandaele heeft drie slaapkamers. Hij zegt dat de twee kamers aan straatzijde onbruikbaar zijn. Iedere morgen moet hij kokhalzen van de dieselgassen in zijn inkomhal; als het weer een beetje tegen zit, blijft de stank van de uitlaatgassen dagenlang in de straat hangen.

De heer Vandaele heeft zopas zijn aanslagbiljet ontvangen voor de roerende voorheffing (grondlasten). Hij moet een bedrag betalen van 545,74 euro. Daarvan is 433,13 euro bestemd voor de gemeente, in casu stad Kortrijk. Hij weigert die belasting te voldoen. Het stadsbestuur neemt immers niet de maatregelen die hij nodig acht om de verkeersoverlast in zijn straat te milderen.

Dè maatregel waarop de heer Vandaele en zijn buren wachten, is het invoeren van eenrichtingsverkeer waardoor het onmogelijk wordt de Oude Ieperseweg te gebruiken als invalsweg naar het stadscentrum. In plaats daarvan beperkte het stadsbestuur zicht tot het plaatsen van plastieken paaltjes om het smalle voetpad af te schermen van de voortdurende verkeersstroom.

De heer Vandaele zegt in de voorbije tien jaar bijna 220.000 frank te hebben betaald aan onroerende voorheffing ... om te wonen en leven in een straat die onleefbaar is geworden. Hij is het 'stinkende' beu. Behalve zijn persoonlijke belastingsweigering kondigt hij in oktober een actie aan met meer mensen "tegen een onleefbare stad waarin het welzijn van mensen onbelangrijk is".

Zie ook mijn stukje van eerder dit jaar.

13-01-08

Spirit vraagt aanpak flessenhals Oude Ieperseweg

OI1

Het eerste stuk van de Oude Ieperseweg is behalve een dicht bevolkte woonbuurt ook een verkeersriool. Het Spiritduo Bart Hanson, voorzitter en Carlo Herpoel, secretaris, trekken zich het lot aan van de bewoners. De zogenaamde oplossingen die het stadsbestuur en de CD&V naar voren schuiven, vinden zij, zoals de bewoners, maar niks. Paaltjes op het gehavende smalle voetpad en een verkeerssas in de straat verderop - het brede stuk waar veel minder problemen zijn - noemen zij lapmiddelen. De door de CD&V voorgestelde realisatie van de spookweg N328 vinden zij onverantwoord. Op korte termijn kan eenrichtingsverkeer de sluiktrafiek afremmen. Maar de ultieme oplossing is de voltooiing van het noordelijk gedeelte van de ringautoweg R8.

Snoer van Ieperstraten

In de Romeinse tijd stapten er al legioenen komende van Bavay richting Cassel over de weg waarvan de Oude Iepersestraat in Heule een onderdeel is. De straat heeft haar naam niet gestolen. Zij begon haar carriere eeuwen geleden inderdaad als een stuk van de verbindingsweg van Kortrijk naar Ieper, toen een grootstad. Het was een smalle aarden weg, die pas in 1909 een verharding kreeg van grint (of 'gravé' zoals ze in de streek zeggen).

De straat is een onderdeel van het snoer van Ieper(se)straten dat parallel met de Heulebeekvallei naar de kattenstad leidde. Die straten vind je bijvoorbeeld in Kortrijk, Gullegem, Moorsele en Geluwe, en als je Ieper nadert, wordt het soms Kortrijk(se)straat. De bochtige verbinding verloor veel aan belang na de aanleg van de rijkswegen Kortrijk-Menen en Menen-Ieper (in de tijd van Maria-Theresia?). In 1938 kreeg de Oude Ieperseweg (toen Heulse Ieperstraat) een wegdek in macadam.

De eerste rode lichten van Heule

Relatief druk is het er altijd geweest. Het kruispunt van de Oude Ieperseweg met de Guido Gezellestraat was lange tijd het enige van Heule met verkeerslichten. Maar het rook en fijn stof uitbrakend verkeer is er blijven toenemen en verzwaren. Na de bouw van de half afgewerkte grote ring rond Kortrijk, de R8, is het een van de meest genomen sluikwegen geworden voor wie vanuit het noorden naar het stadscentrum wik rijden (over de Kortrijksestraat naar de Meensepoort).

De straat is erg populair bij de GPS-systemen. Zware vrachtwagens storen zich niet aan de woonfunctie van de smalle straat, noch aan de tonnenmaatbeperking. En bovendien is men in de omgeving op grote schaal aan het verkavelen geslagen, wat ook weer meer verkeer veroorzaakt. 

Paaltjes

Al tien jaar probeert een bewonerscomité bij het Kortrijkse stadsbestuur begrip te vragen voor de onhoudbare levensomstandigheden in hun straat. Veel heeft dat niet opgeleverd. Het is ook een aartsmoeilijk probleem. Vorige zomer dacht mobiliteitsschepen Guy Leleu, CD&V, de gemoederen te kunnen bedaren door plastieken paaltjes te laten aanrukken op het belaagde voetpad van het smalste deel van de straat. In het verbrede deel ter hoogte van de volkswijk Disgracht beloofde hij een wegversmalling.

Woordvoerder Bernard Vandaele van het actiecomité liet in de lokale pers weten dat de bewoners daar helemaal niet mee tevreden waren. De bewoners blijven bij hun eis om het smalste stuk van de straat met eenrichtingsverkeer te versperren voor de auto's en camions komende van de R8. Het stadsbestuur, CD&V-OpenVLD, weigert dat, uit vrees dat het sluikverkeer zijn weg zal zoeken over andere wegen (Guido Gezellelaan bijvoorbeeld). 

Stadsautostrade

De bewoners vinden wel gehoor bij voorzitter Bart Hanson en secretaris Carlo Herpoel van de partij Spirit. Het Spiritduo meent dat eenrichtingsverkeer wel een goed idee is. Alles moet geprobeerd worden om te beletten dat chauffeurs nog R8-afrit Waterven nemen om zo vlug mogelijk in Kortrijk-centrum te geraken. Het verkeer zou op die R8 zelf moeten blijven om eraf te gaan op de plaatsen waar de ring dichter bij het centrum ligt en waar er een echte invalsweg ligt - de Gentsesteenweg bijvoorbeeld. Een afwerking van de R8, die al tientallen jaren op zich laat wachten, zou de aantrekkelijkheid en de efficiëntie van de ringautoweg merkelijk kunnen verbeteren.

Bart en Carlo zijn absoluut niet te vinden voor het voorstel van die andere politieke Heulenaar, Pieter Soens, CD&V-gemeenteraadslid. Pieter rakelt de N328 op, een spookweg waarvoor men in de jaren 60 een tracé uittekende, maar die er gelukkig nooit gekomen is. Het moest een noordelijke invalsweg worden, van de R8-afrit Waterven naar de Meensepoort. De in de geest van die tijd gewenste stadsautostrade zou verschillende dicht bevolkte buurten doorkruisen en in hun rust storen. Maar het zou ook een korter alternatief vormen voor de R8, en daarmee zou de N328 de verdere afwerking van de Kortrijkse grote ring eigenlijk overbodig maken. Bart en Carlo wijzen er ook op dat elke nieuwe weg extra verkeer aanzuigt, zonder enige garantie te bieden dat de bestaande flessenhalzen, zoals de Oude Ieperseweg, verdwijnen.

Gijzelaars

In de jaren negentig is door de betrokken bevolking een massale petitieactie gevoerd tegen de opname van het tracé van die N328 in het Gemeenschappelijk Algemeen Plan van Aanleg van het Arrondissement Kortrijk (GAPAK). Dat plan is uiteindelijk nooit goedgekeurd omdat het voorbijgestreefd geraakte toen de Vlaamse overheid besliste de Gewestplannen zoetjesaan te vervangen door structuurplannen. Het Kortrijkse stadsbestuur is er nimmer in geslaagd het tracé van die N328 te laten opnemen in de Vlaamse structuurplanning. De opeenvolgende Vlaamse ministers waren van oordeel dat het hier niet ging om een weg van gewestbelang. Als de stad die weg per se wou, dan moest Kortrijk maar zelf investeren.

Een groot bezwaar tegen die N328 bij het Vlaamse Gewest is zijn kostprijs. Zelfs voorstander Pieter Soens raamt de investering op niet minder dan 12,5 miljoen euro. Toch blijft het stadsbestuur hardnekkig zijn voorbijgestreefde droom najagen. Als ik een slecht karakter had, dan zou ik wel haast denken dat het stadsbestuur weigert iets te doen aan de Oude Ieperseweg om een argument te hebben om verder te kunnen aandringen bij de Vlaamse Regering. Het is niet verantwoord de bewoners van de Oude Ieperseweg daarvoor te misbruiken als gijzelaars.

OI3

04-11-07

Pater Damiaan krijgt eindelijk een volwaardige straat

dami1

De Pater Damiaanstraat op de Pottelberg in Kortrijk, lijkt op het eerste gezicht een straat met alles erop en eraan: trottoirs, fietspaden, lindeboompjes, parkeerstroken en een niet al te brede rijbaan. Wie goed kijkt, ziet dat er vanalles aan scheelt. Erg voor de vele dagelijkse passanten, vooral fietsende scholieren. Ergerlijk voor de omwonenden. Ze hebben er lang moeten op wachten, maar binnen afzienbare tijd komt er verbetering. De straat wordt heringericht en heraangelegd.

In de Pater Damiaanstraat, aan de achterkant van het vroegere Damiaancollege, nu een school van het Gemeenschapsonderwijs, staat een primeur van een verkeerbord. Uitgevonden door het Kortrijkse stadsbestuur: "Fietspad in slechte staat (heraanleg voorzien) - Fietsers, gebruik rijweg toegestaan!". De vele scholieren die deze straat gebruiken als veiliger alternatief voor de invalsweg Pottelberg, hebben op dat verkeersbord niet gewacht. Door de opstekende wortels van de jonge lindebomen in de straat, is het eigenlijke fietspad nagenoeg onberijdbaar. Al jaren.

Even origineel zijn de parkeerstroken aan weerskanten van de straat. Ze zijn net zo breed als de smalle plantvakken van de lindebomen, zegge en schrijve zowat een halve meter. Een auto staat er gegarandeerd foutief geparkeerd. Een moto gaat nog net, tenzij het een Harley Davidson is met brede heupen. De rijbaan zelf is aangelegd om comfortabel op de gaspedaal te duwen. Met al die fietsers 's morgens, 's middags en 's avonds is dat problemen zoeken.

Daar zal nu eindelijk verandering in komen. Johan Vermandere van de directie Mobiliteit en Infrastructuur van de stad had al op 18 augustus 2005 een ontwerp klaar (waar is dat plan al die maanden blijven liggen?). Op basis daarvan (bestek 1012) wordt nu een openbare aanbesteding gehouden - als de gemeenteraad dat goedkeurt op 12 november e.k.

Tilia cordata    

De straat wordt grondig aangepakt. De bestaande 69 bomen worden geveld en 'ontstronkt'. In 58 nieuwe, bredere boomvakken komen betonnen bakken zodat de nieuwe bomen met hun wortels het wegdek van de rijbaan en de fietspaden niet meer kunnen opsteken. De linden worden vervangen door een andere soort hoogstammige linden met draadkluit: Tilia cordata Greenspire, plantmaat 12/14.

De plantvakken gaan de volledige breedte tussen de rijbaan en de greppel vullen. De fietspaden, die nu tussen de bomen en het trottoir liggen, worden vervangen door fietssuggestiestroken met thermoplastische rode inkleuring op de rijbaan. De schertsparkeerstroken verdwijnen. De toplaag in asfaltbeton van de rijbaan wordt vervangen. En er komt een verkeersdrempel om hardrijders te ontmoedigen.

Het gaat om een opdracht die geraamd wordt op 195.374 euro (BTW inbegrepen).

 

dami2