28-12-07

Geldt in Kortrijk een permanent samenscholingsverbod? Jawel maar niet echt.

polreg1

Het is bijna niet te geloven wat er in Kortrijk allemaal strafbaar is, met boetes van 5,5 tot 137,5 euro en gevangenisstraffen die tot een volle week kunnen oplopen. In 115 artikelen legt het 'algemeen politiereglement' vast wat de Kortrijkzanen moeten, niet mogen en mogen, al dan niet met vergunning van de burgemeester. Dat gaat soms heel ver en niet altijd is het voorschrift redelijk of actueel. Maar: overtreders blijven meestal straffeloos! Het gerecht heeft de handen vol met ernstiger zaken. Sinds 2004 kan de gemeente daarom die politiestraffen vervangen door 'gemeentelijke administratieve sancties' (GAS), waaraan geen rechter meer te pas komt. De pas aangeworven GAS-ambtenaar, Tessa Allewaert, moet het lijstje van het algemeen politiereglement omzetten in administratieve voorschriften en sancties. Ik hoop dat zij elk artikel ook toetst op zijn noodzaak, zin en wenselijkheid. 

Het is in Kortrijk strafbaar 'deel te nemen' aan een 'volksverzameling' op de 'openbare weg' zonder vergunning van de burgemeester. Dat staat o.m. in artikel 37 van het algemeen politiereglement van stads Kortrijk. Wat de openbare weg is, staat gedefinieerd in artikel 7 - geniet van de o zo bureaucratische stijl -: "het gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde bestemd is voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is [...]" Dat is "met inbegrip van de bermen en de voetpaden". Met andere woorden: zelfs al loop je op het trottoir, dan nog val je onder dit verbod.

Niet uitgelegd is wat een 'volkverzameling' is. In elk geval een hoop mensen. Ik weet niet of een rij scholieren of shoppend Kortrijk en omstreken in de Langesteenstraat daar niet ondervallen. Evenmin staat vast wat 'deelnemen' is. Je laten meedrijven door de massa: is dat deelnemen? Vergeet niet "tijdig en schriftelijk" een aanvraag te richten tot de burgemeester, "dit met de aanduiding van de te volgen weg" (art. 37, tweede volzin). Eigenlijk is met dit artikel - onbedoeld, zo hoop ik - een permanent samenscholingsverbod ingesteld. 

Maar tja, zoals bij de meeste verboden van het algemeen politiereglement treedt de politie niet op en heeft het gerecht wel wat beters te doen... 

Kwik en Flupke

Bij sommige artikels van het reglement schieten mij gags uit de heerlijke reeks Kwik en Flupke door het hoofd. Nooit gedacht dat de politierechter achter de hoek op de loer kon staan, toen mijn broer en ik in onze schavuitentijd ons amuseerden met belleketrek. Artikel 57 zegt klaar en duidelijk: "Het is verboden heimelijk of zonder noodzaak te kloppen of te bellen aan de deuren of vensters van huizen". 

Nog voor kwajongens en 'knechtebrakken' van meisjes, artikel 26: "Het is verboden, zonder noodzaak, op bomen, palen of muren te klauteren of zich aan rijdende voertuigen vast te klampen". Dateert die laatste bepaling uit de tijd van de 'citroen traction avant' met die prachtige treeplanken?

Ten andere is het absoluut verboden "op de openbare weg spelen te beoefenen die gevaarlijk of hinderlijk zijn" (artikel 21, 5). Skaters en zeepkistpiloten zijn gewaarschuwd. En bovendien is het verboden "zonder daartoe gemachtigd te zijn, roosters of deksels van de openbare weg te openen" (zelfde artikel, 4); stel je voor dat de champetter erin tuimelt. 

Bananenschil

Ook de archetypische bananenschil is verboden, vanzelfsprekend. Artikel 15 is wel grappig geformuleerd: "Papier, vruchtenschillen, doosjes en andere kleine voorwerpen behalve huisvuil, waarvan het publiek zich wenst te ontdoen, mogen slechts geworpen worden in de bakken daartoe op de openbare weg geplaatst". Aan dit artikel is een grondige analyse  van het zwerfvuil voorafgegaan. Daaruit bleek dat 97% van het verpakkingsafval uit doosjes bestond. En in Kortrijk wordt op straat vooral fruit verorberd.

Frieteters en frietkotuitbaters worden bedacht met een apart artikel 16. Zij moeten in tegenstelling met artikel 15 geen 'bakken' plaatsen maar 'korven'. En: "Zij zijn gehouden te waken over de netheid van de openbare weg in de omgeving en tot het onmiddellijk opruimen van alle papieren en om het even welk voorwerp door hun klanten op de grond geworpen". 'Om het even welk voorwerp'? Een aambeeld bijvoorbeeld? 

Dat doet mij denken aan een tafereeltje van in mijn jonge jaren. "Wat moet erop?" vroeg Jeanette vanuit haar frietkot. "Zout is genoeg" zei de aangeschoten klant: "'t Is toch maar om over te geven". Welnu, ook dat is strafbaar. Artikel 14 verbiedt "op de openbare weg en zijn aanhorigheden, alsook in het openbaar water en op private terreinen bevuilende of ontsierende materies of vloeistoffen te werpen of achter te laten".

En om in dezelfde sfeer te blijven, is er artikel 51: "Het is verboden op of langs de openbare weg, elders dan in de daartoe bestemde plaatsen, aan zijn natuurlijke behoeften te voldoen." Dat is zo discreet opgesteld, dat je er, met een beetje slechte wil, vanalles kunt onder verstaan. Mag je niezen op straat, bijvoorbeeld, of zelfs maar je neus snuiten? En wat zijn 'daartoe bestemde plaatsen'? Heeft men in lang vervlogen tijden geen bomen en struiken geplant in de stad omdat de wc nog niet uitgevonden was? 

Prijsvluchten

Een beetje surrealistisch is hoofdstuk 4 'Orde en veiligheid'. In deze tijd van terrorismedreigingen wordt een hele afdeling gewijd aan het "Uitvliegen van duiven gedurende prijsvluchten". Geen sterkere lobby op het Kortrijkse stadhuis dan de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond/Royale Fédération Colombophile Belge (KBDRFCB).

In het van 1982 daterende artikel 45 staat een verbod dat door de Stad zelf voortdurend wordt overtreden sinds Philippe De Coene enkele jaren geleden als schepen de mooie stadsduiventil op het Conservatoriumplein liet plaatsen - in een poging de duivenpopulatie onder controle te krijgen. Het artikel verbiedt "alle duiven (reisduiven en andere) die niet aan de prijskampen deelnemen te laten uitvliegen vanaf zonsopgang tot 18 uur, op de zaterdagen, zondagen en wettige feestdagen waarop duivenvluchten plaatshebben, en dit van 1 april [sic] tot en met de laatste zaterdag van de maand oktober". En als de duiven niet worden gelost, geldt het verbod voor de dag erna.

Artikel 47 schetst een scène uit het volkstoneel: "Elke handeling die de deelnemende liefhebber schade kan toebrengen, is te allen tijde verboden." Het gaat nog steeds over de duivensport. "Hieronder wordt ondermeer verstaan: slaan op en zwaaien met allerlei voorwerpen, ophangen van allerlei voorwerpen in de nabijheid van de hokken, opstellen van molentjes, draaiende voorwerpen en in het algemeen elke daad die de duiven kan doen op- of afschrikken". Ik mag zeker niet vergeten het verkiezingsbord met mijn op- of afschrikkende tronie binnen te halen in de weekends van de volgende verkiezingscampagne!

Foruminvest

En zo staat het algemeen politiereglement vol van hoogst opmerkelijke of hoogst vermakelijk geformuleerde voorschriften. Zo is het ook verboden (artikel 35) "op een voor het publiek toegankelijke plaats een misvormd of een verminkt lichaamsdeel met opzet te vertonen". Bedelen is dan weer niet verboden, tenzij dat zou vallen onder het verbod zonder vergunning van de burgemeester "collectes te houden" (artikel 34, eerste alinea, 2). En het is maar de vraag of je bedelen strafbaar moet maken; niemand gaat zich zo vernederen voor zijn plezier.

Ook verboden en strafbaar is fietsen in parken (artikel 28), je fiets niet sluiten (artikel 10), je fiets achter te laten tegen gevels van huizen waar je niet moet zijn (artikel 10), nieuwjaarsvuurwerk af te schieten (artikel 36), je voordeur te laten openstaan 's nachts (artikel 56), als herbergier je cafédeur te sluiten zolang er nog iemand aan de toog hangt (artikel 99), en als uitsmijter: de karnavalschlager 'Een paard in de gang' letterlijk toe te passen (artikel 114bis, 6: "Strafbaar zijn zij die paarden, trek-, last- of rijdieren, die aan hun zorg zijn toevertrouwd, in een bewoonde plaats doen of laten binnendringen")...

Je vindt er ook zinvolle bepalingen tussen. Neem nu artikel 17 en 18. Artikel 17: "Bij het laden, lossen en vervoeren moeten alle voorzorgen genomen worden om het verspreiden van stof te beperken. Dezelfde voorzorgen moeten genomen worden bij het uitvoeren van werken." Artikel 18: "Alle aannemers en al wie werken uitvoert, moeten de openbare weg in de nabijheid van deze werken zuiver houden". Kan de politie eens bij Foruminvest gaan om ze aan die passage uit het algemeen politiereglement te herinneren?

Ik sta ook achter het 'boerkaverbod' van artikel 42: "Het is verboden zich zonder voorafgaande vergunning in het openbaar, geheel of gedeeltelijk gemaskerd, vermomd of onkenbaar gemaakt, te vertonen".  Nog meer steun ik artikel 101, een waar discriminatieverbod voor de horeca, dat verbiedt de toegang tot publiek toegankelijke lokalen te verhinderen aan personen op grond van hun huidskleur of nationaliteit. De bordjes "Interdit aux Nord-Africains" zijn strafbaar in Kortrijk.

Sancties?

Zoals gezegd, is het probleem met dat politiereglement dat er nauwelijks energie wordt gestopt in de handhaving. Zelfs ergerlijke toestanden zoals hondendrollen (verboden door artikel 41) worden niet beteugeld; de politie heeft er geen tijd voor, en zelfs als er een PV is, geraakt het dossier nooit voor de rechtbank.

Politiereglementen hebben hun beste tijd gehad. Temeer daar er nu een veel efficiënter alternatief bestaat: de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Na lang aanrzelen heeft Kortrijk nu ook beslist die weg in te slaan. Onlangs is een GAS-ambtenaar aangeworven om dat systeem uit te werken, Tessa Allewaert. Als het zover is, zal zij ergerniswekkende misdragingen kunnen bestrijden met administratieve sancties, zonder daarvoor nog het gerechtelijk apparaat te moeten lastigvallen.

Het is duidelijk dat zij de lijst van 115 misdragingen van het algemeen politiereglement niet zomaar zal kunnen overnemen. Elk artikel zal op zijn merites moeten worden beoordeeld, en wie weet ergeren de Kortrijkzanen zich nog aan heel andere soorten gedrag, bijvoorbeeld het wagenwijd openzetten van winkeldeuren bij vriesweer... Provincieraadslid Maureen Lievyns, Groen!, maakte zich daarover onlangs nog dul op de site van Het Nieuwsblad.