28-10-07

Eric Flo (LDD?) verwelkomt daklozen in Kortrijk

dakloos

De keren dat de oppositie een voorstel aanvaard krijgt door het stadsbestuur van Kortrijk zijn heel zeldzaam. Eric Flo, leider van zijn eenmansfractie, is erin geslaagd. Eerste schepen Lieven Lybeer gaat op zoek naar betere opvangmogelijkheden voor daklozen in Kortrijk. De door Flo op de gemeenteraad aangebrachte kwestie wordt zelfs officieel uitgeroepen tot een "structureel probleem".

Third rock from the Sun

Verkozen op de lijst van het Vlaams Belang, ging Eric Flo al vlug zetelen als onafhankelijke in de gemeenteraad van Kortrijk. Soms duikt hij in persberichten op als lid van de populistische partij LDD van Jean-Marie Dedecker en Ivan Sabbe , maar dat wil hij niet bevestigen. Het incident met het VB dat hem van die fractie losschudde, was zijn weigering om een voorstel te steunen om de foto's van het koningspaar uit de raadszaal te verwijderen. Tot daar nog aan toe.

Maar dikwijls geeft Flo de indruk een personage te spelen van de cultserie 'Third rock from the Sun'. Het zou van een marsmannetje kunnen komen, zijn voorstel om "in het kader van de opwarming van de aarde" ... tropische bomen aan te planten in de lanen van Kortrijk. Evenmin geloofden de raadsleden van meerderheid èn oppositie hun oren bij zijn felle aanklacht tegen de gedeelde dienstwagen met chauffeur van burgemeester en schepenen, "die zij niet aangaven aan de belastingen als voordeel in natura".

Voorlaatste pint

Om maar te zeggen dat de hele gemeenteraad, pers en opeengepakt publiek incluis, zich even gemakkelijk ging zetten - voor zover dat mogelijk is op de publieksbanken - toen Eric Flo in de gemeenteraad van 8 oktober het woord nam om een voorstel te doen voor de opvang van daklozen. Hij stak van wal met "een waar gebeurd verhaal".

Op een zomeravond ging hij nog "een voorlaatste pint drinken" op café. Hij kwam in gesprek met een tooghanger, die hem vertelde dat hem een nacht op straat wachtte: er was nergens geen gratis bed meer te vinden. "Ik kon dat niet geloven en we zijn samen naar de politie gestapt", aldus het raadslid. Daar bevestigde de wachtdienst dat ze maar over drie bedden beschikten voor daklozen: een voor een man, een voor een vrouw en een voor een kind. Wie te laat komt, moet zich maar een plaatsje zien te zoeken in een portiek, buiten, op straat. Zomer of winter. De politie wist van overleg tussen verschillende sociale diensten, maar een oplossing bleef uit.

Eric Flo stelde voor dat de bevoegde schepen, Lieven Lybeer dus, zeer snel en zeker voor de winter begint, twee panden zou huren voor de opvang van daklozen. "Voor die mensen, Belg of niet-Belg" preciseerde het gemeenteraadslid. Hij ging nog verder en deed het verrassende aanbod om zelf mee te werken in een systeem van nachtelijke permanenties. Daarop werd niet ingegaan; laat de opvang aan professionelen - maar die moeten daartoe dan ook de mogelijkheden krijgen.

Straathoekwerk

Zoals gezegd heeft schepen van sociale zaken Lieven Lybeer, CD&V, het signaal begrepen, ook al kwam het uit onverwachte hoek. Hij heeft zijn kabinetsmedewerkers opzoekingen laten doen. Het blijkt dat straathoek- en andere veldwerkers in hun dagelijkse praktijk meer en meer geconfronteerd worden met mensen zonder een thuis. Het probleem groeit, ook in Kortrijk, en is een aspect van het toenemende verschijnsel van mensen die overal en voor alles uitgesloten worden, ook door de sociale voorzieningen die juist voor huisvesting, gezondheidszorg, enzovoort zijn opgericht. 'Thuisloosheid' was een van de onderwerpen van een colloquium dat op 5 oktober jl. door de Kortrijkse straathoekwerkers werd georganiseerd in het stadhuis. De provocerende titel van het colloquium was: "Sociaal afval, dumpen of recycleren?".

Dat het aantal daklozen in Kortrijk langzaam maar zeker vermeerdert, bleek ook uit een bacheloreindwerk van negen studenten van de Katho - IPSOC in het voorjaar van 2006. Zij zijn op zoek gegaan naar daklozen en hebben met die mensen indringende gesprekken gevoerd. Een van hun vaststellingen was dat er grote gaten zaten in de hulpverlening en dat de verschillende diensten niet voldoende met elkaar samenwerkten. 

Overigens klopt het wat de politie meedeelde aan Eric Flo. Er bestaat al van in 2005 een geregeld overleg tussen een aantal (15) hulpdiensten, onder de vleugels van het Welzijnsconsortium. Eind vorig jaar werden in een korte periode de knelpuntsituaties in verband met daklozen geregistreerd. In amper zes maanden werden 107 meldingen opgetekend van niet op te lossen problemen. Er moet dus iets gebeuren. 

Verzet tegen armoede

Op basis van een nota van schepen Lieven Lybeer erkent het stadsbestuur (schepencollege van 16 oktober 2007) de thuisloosheid als "structureel probleem". In datzelfde besluit belooft het stadsbestuur "de nodige middelen vrij te maken in overleg met de actoren". Meer bepaald zal Kortrijk "jaarlijks investeren in drie crisisstudio's" - dat is zelfs eentje meer dan Flo vroeg!

Voorts zegt het besluit "toe te stemmen met een platform 'Thuisloosheid'". Wat ze op het stadhuis daarmee bedoelen, is mij niet geheel duidelijk. Ik denk dat het is dat zij de straathoekwerkers en andere betrokken stedelijke diensten (en OCMW-diensten?) de toestemming geven zich in te schakelen in een gestructureerd overleg met andere initiatieven. In elk geval moet dat 'platform' "voor afstemming zorgen tussen de opvang in een crisissituatie en het doorverwijzen en begeleiden van mensen in opvangwoningen". Dat besluit van het stadsbestuur is voor uitvoering doorgeschoven naar de dienst Stadsplanning en -ontwikkeling.

Ik wil niet afsluiten zonder mijn gemeende felicitaties te richten aan Eric Flo. Onmiddellijk waarschuw ik hem dat hij niet moet denken dat het college van burgemeester en schepenen en de meerderheid altijd zo meegaande zijn. En eigenlijk heeft hij een onderwerp te berde gebracht dat veeleer kon verwacht worden van de sp.a-groen-spiritfractie. Ben ik blij dat op diezelfde gemeenteraad collega Petra Demeyere, sp.a, iedereen achter haar oproep kreeg om solidair te zijn met de Werelddag van verzet tegen extreme armoede op 17 oktober 2007.