07-05-08

Ontsnapt Kortrijk aan de grote blokkade tot eind 2009?

doortocht31

Als alles volgens schema verloopt starten volgende maand wegenwerken die Kortrijk zullen openleggen van de Gentsesteenweg ter hoogte van de Loodwitstraat/Deerlijksestraat tot aan de oprit van de E17 in de Oudenaardsesteenweg (cowboy Henk). Voor de aanleg van die kilometers aan- en afvoerwegen naar het winkelcentrum van Foruminvest worden 15 maanden uitgetrokken. Aangezien het in hoofdzaak gaat om gewestwegen zijn er overeenkomsten afgesloten met het Vlaamse Gewest. Sp.a-raadslid Petra Demeyere vertolkte in de jongste gemeenteraad de ongerustheid bij de bevolking over de duur en de vlotte afwerking van die grootse operatie. Wordt de stad overgeleverd aan de willekeur van zijn partners? Blijft Kortrijk toegankelijk of komt er een blokkade van anderhalf jaar? Er is immers wel een fasering en een taakverdeling vastgelegd in de officiële overeenkomsten, maar geen strikte timing. Bovendien geeft de stad - die er nochtans het meeste geld in steekt - de leiding uit handen aan het Vlaamse Gewest. 

Het winkelcentrum van Foruminvest (K in Kortrijk, 34.000 m² commerciële ruimte, 80 à 85 nieuwe winkels, 1100 ondergrondse parkeerplaatsen en 500 fietsstalplaatsen) zal ongetwijfeld een stroom van extra verkeer op gang brengen door de stad. Het gewroet in de Kortrijkse grond (modder en stof) zal nog wel maanden aanslepen, maar na die moeilijke periode zal het winkelcentrum paraat staan om al zijn verhoopte bezoekers op een treffelijke manier op te vangen. 

In de Romeinselaan en binnenkort ook in de Zwevegemsestraat bouwt Formumuinvest inritten naar de nieuwe ondergrondse parking. Men heeft nog altijd niet beslist of die parking een ondergrondse verbinding krijgt met de nabijgelegen stadsparkeerkelder Veemarkt. De inrit van de Romeinselaan wordt tevens uitrit; de tweede uitrit komt in het thans opgebroken stuk van de Sint-Janslaan. De in- en uitrit van de Romeinselaan zal ook gebruikt worden door de vrachtwagens die de winkels moeten bevoorraden; ook het vrachtverkeer gebeurt ondergronds.

Vijf kilometer

Om het verkeer daar en weer weg te krijgen rekent men op de invalswegen Gentsesteenweg (aansluiting met de grote ring in het noorden) en de Oudenaardsesteenweg (aansluiting met de E17 en de ring in het oosten van de stad). Dat hele circuit, 5 kilometer dwars door de agglomeratie, wordt heraangelegd, riolen incluis. Het gaat om een totale investering van bijna 10 miljoen euro; het allergrootste deel op kosten van de overheid.  

De grote openlegging van Kortrijk zou volgende maand moeten beginnen, met de heraanleg van de Minister Liebaertlaan en vooral het kruispunt met Gentsesteenweg en de Harelbeeksestraat. Het ronde punt moet plaats maken voor - opnieuw - verkeerslichten. Verkeersdeskundigen berekenden dat alleen verkeerslichten de trafiek ordentelijk kunnen opvangen. Die werken zijn niet inbegrepen in de voormelde 10 miljoen euro. Dat deelproject valt onder de aanpak door het Vlaams Gewest van gevaarlijke kruispunten, die systematisch worden toevertrouwd aan de Tijdelijke Vereniging Veilig Verkeer Vlaanderen (TV3V - met de firma's Arcadis Gedas, Grontmij en Technum). Tegen dat iederen terug is uit vakantie zou die klus geklaard moeten zijn.

September 2009

Het gedelf gaat voorgoed van start met 'de heropening der scholen', september 2008. Op vier plaatsen tegelijk: de hele Gentsesteenweg tussen de Loodwitstraat en de Veldstraat (einde tegen december 2008), twee stukken van de Oudenaardsesteenweg (tussen de Ten Akkerdreef en het Pirroen en tussen de lichten aan de Minister De Taeyelaan en Soetens Molen - einde tegen december 2008), een stuk van de Spoorweglaan (tot halverwege oktober 2008), en de Gentsestraat tot aan het Plein (einde halverwege januari 2009). 

En zo gaat het verder in stukken en brokken tot, naar men hoopt, half september 2009, precies op tijd voor de opening van het megawinkelcentrum van Foruminvest. Hoewel... Foruminvest kamp nu al met enige vertraging, zodat het voor het winkelcentrum ook wel enkele weken later mag zijn. De opeenvolging van fasen en deelfasen ziet er op het eerste gezicht nogal willekeurig uit. Maar de bedoeling is om nooit zonder redelijke omleidingswegen te zitten.

Radikaal

Aan de kant van de Gentsesteenweg werkt men vanuit het centrum naar de ring. In het tracé Zwevegemsestraat en Oudenaardsesteenweg werkt men veeleer omgekeerd, naar het centrum toe.

De laatste fasen zijn de stukken die aansluiten op de in- en uitritten van het winkelcentrum. Hopelijk betekent dat niet dat dit stuk van het stadscentrum in de drie maanden voor de opening van 'K' helemaal onbereikbaar wordt. Ter hoogte van de spoorwegtunnel in de Zwevegemsestraat komt eindelijk een volwaardige rotonde. Op het Plein en in de Gentsestraat verandert het verkeer radikaal. Er komt weer tweerichtingsverkeer zoals heel lang geleden. In de Spoorweglaan wordtr dan weerr eenrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Zwevegemsestraat. 

De heraanleg gebeurt heel grondig. Behalve de verbouwing van het wegdek komen er overal ofwel verhoogde fietspaden, ofwel fietspaden in combinatie met een vrije busstrook. Ook de vernieuwing van de trottoirs en hier en daar groenstroken behoren tot het project. Stad Kortrijk maakt van de gelegenheid gebruik om de riolen te vernieuwen, en wel volgens het nieuwe stelsel waarbij afvalwater en regenwater gescheiden worden afgevoerd. De bewoners van de betrokken straten gaan hun rioolaansluiting moeten aanpassen - op eigen kosten maar met een premie.

Leidende positie afgestaan

Bepaalde stukken van het tracé zijn in handen van Stad Kortrijk, andere van het Vlaamse Gewest, en ook voormelde TV3V en De Lijn doen hun deel. Zoals gezegd, gaat het om een globale investering van zowat 10 miljoen euro, ongeveer evenveel voor beide grootste partners, stad en Vlaamse Gewest (elk een kleine helft van de kosten). Om de relaties en de afspraken tussen de partners goed te regelen zijn twee overeenkomsten afgesloten.

Petra Demeyere, sp.a-gemeenteraadslid merkte in de gemeenteraad van mei jl. op dat de stad er iets meer geld in stopt dan het Vlaamse Gewest. Toch staat de stad in beide overeenkomsten de leidende positie over de werken af aan het Vlaamse Gewest. Voorts verontrust het rode Petra dat in geen van beide overeenkomsten een strikte timing is vastgelegd. Het is de aanbestedende overheid, het Vlaamse Gewest dus, die de opdrachten en de concrete bevelen geeft aan de aannemers "voor alle werken wie ze ook ten laste neemt" aldus de overeenkomsten. Het is dus het Vlaamse Gewest dat, volgens zijn eigen beweegredenen, de al dan niet vlotte vooruitgang van de werken beheerst. De stad heeft het initiatief uit handen gegeven.

Schepen Guy Leleu, CD&V, poogde de argwaan te sussen. Het Vlaamse Gewest krijgt de leiding omdat de meeste meters van het tracé in kwestie onder beheerr van het gewest vallen. Een heel sterk argument is dat niet: ook op de gewestwegen is het de stad die fietspaden, trottoirs en riolen moet aanleggen. Globaal bezien is het de stad die er het meest in investeert. Ook zei de schepen dat in de aanbestedingsvoorwaarden aan de aannemers heel strikte voltooiingstermijnen zijn opgelegd. Dat kan nu wel zijn, maar in feite moeten er toch altijd nog concrete startbevelen komen van de aanbestedende overheid en ook kan die aanbestedende overheid de aannemers meer tijd en uitstel toestaan.

Cruciaal

Voor het overleven van de bestaande winkels in het stadscentrum en voor het essentiële comfort van de bewoners en de bezoekers is de bereikbaarheid van het centrum cruciaal, betoogde Petra. Zie ook mijn stuk van 30 april jl. Petra wees daarvoor naar de UNIZO-studie die uitwees dat de meeste winkeliers in Kortrijk omzetverlies lijden door de moeilijke bereikbaarheid van het centrum als gevolg van de bouw van Foruminvest.


doortocht11