07-02-08

Voor de RIVAN heeft versoepeling Kortrijkse reclametaks geen zin

reclametaks1

Zou het Kortrijkse stadsbestuur enige last hebben van een slecht geweten nu grote delen van de stad moeilijk bereikbaar zijn en zeker niet bereikbaar zonder modderspatten?  Je zal maar een zaak hebben in de verwoeste gewesten! Of het veel zal helpen is nog maar de vraag, maar er komt een versoepeling van de stedelijke taks op reclamedrukwerk, als de gemeenteraad het voorstel van het stadsbestuur goedkeurt maandag. Meer dan een symbolische maatregel is het niet. En alleszins is het niet de hele of halve afschaffing die de liberale meerderheidspartners voorstaan. Er kan bijna niemand van die versoepeling profiteren. Bovendien hangt de Kortrijkse centrumhandelaars een andere, veel zwaardere taks, de BID-bijdrage, boven het hoofd. En ten slotte zou men beter eens nadenken over een mogelijke premie ter compensatie van omzetverlies veroorzaakt door werkzaamheden waarin de stad  betrokken is. Simpel is dat niet, maar van nadenken is nog nooit iemand gestorven...

Choco

De RIVAN is een onvolprezen supermarkt in de Beekstraat: voeding, drinkshop, wijnen, non-food, eigen slagerij, verse groente, kaas en brood. Een sterk punt van de grote winkel - behalve dat hij ook op zondagmorgen open is! - is dat hij wekelijks in alle openheid zijn prijzen bekendmaakt, in een publicatie die in de ruime omgeving wordt verspreid. Bijvoorbeeld 1 kg choco van 't Boerinneke tegen 2,15 euro; en het hele jaar door kost een groot brood van 800 gram er slechts 1,70 euro. Hoewel de RIVAN wekelijks zijn prijslijst in heel wat Kortrijkse brievenbussen laat vallen, ontsnapt de lokale detailhandel toch aan de stedelijke taks voor reclamedrukwerk.

Er is immers een algemene vrijstelling voor "drukwerken met een totale papieroppervlakte die kleiner is dan 645 cm²". In het stadhuis bedoelen ze daarmee een blad met het formaat din-A4. Eigenlijk zou dan in het belastingsreglement moeten staan 1290 cm², want de 'totale oppervlakte' van een blad, zeker als het aan beide kanten is bedrukt, is de som van voorkant en achterkant. Maar laten we niet vitten... De wekelijkse prijslijst van de RIVAN is zo een din-A4 en is dus vrijgesteld voor de reclametaks. Ook zijn algemeen vrijgesteld: 'publicaties die tenminste 50% redactionele niet-publicitaire tekst bevatten', bijvoorbeeld gesponsorde mededelingen van verenigingen.

FEDIS

Sinds 2004 bestaat in Kortrijk een stedelijke 'belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten" (zie het reglement). Verspreiders betalen 0,025 euro per verspreid exemplaar - 0,0125 euro per exemplaar voor reclameweekbladen waarin ook redactionele artikels verschijnen. Die belasting is er gekomen na lang aandringen van de sp.a die toen in de meerderheid zat. Men hoopte op een opbrengst van zeker 450.000 euro per jaar; na invoering is gebleken dat de jaaropbrengst zowat 850.000 euro bedraagt. Dat is een niet onaanzienlijk bedrag, dat welkom is om mee de vele uitgaven van de stad te delgen zonder de bevolking daarvoor te belasten, en dat een redelijke vergoeding vormt voor de kosten van die stroom van papierafval. Er zijn bovendien nauwelijks inningskosten.

Het belastingsreglement is zo opgesteld dat kleine en lokale detailhandelaars er buiten vallen. Zo zijn er naast voormelde algemene vrijstellingen, ook vrijstellingen voor beperkte oplages (een bedeling per kwartaal van maximum 2500 exemplaren) en voor sporadische verspreiding (twee bedelingen per jaar die samen niet meer dan aan A1-formaat vullen (59,4 x 84,1 cm). In feite betalen alleen de grote distributieketens. Vandaar dat FEDIS (Belgische Federatie van de Distributieondernemingen) zich heftig tegen dergelijke taksen verzet. Dat verzet is hopeloos aangezien meer en meer steden en gemeenten overgaan tot de invoering ervan. Zie mijn stuk van twee jaar geleden.

Borrelnootje

Verzet tegen die reclametaks is er ook altijd geweest van de liberalen in de Kortrijkse gemeenteraad. Open VLD slaagde erin in het bestuursakkoord dat zij met CD&V afsloot volgende passage op te nemen: "Zo engageert het nieuwe bestuur zich tot de aanpassing van de taks op het reclamedrukwerk in overeenstemming met het Vlaamse convenant". Bedoeld werd dat de opbrengst van de taks niet meer zou mogen bedragen dan de kosten voor het verwijderen van het papierafval dat al die reclamefolders vormen. Die zienswijze gaat voorbij aan aspecten zoals het ontradende effect dat met een dergelijke taks kan nagestreefd worden of het principe dat alle onderdelen van een stedelijke gemeenschap naar vermogen mee moeten betalen in de algemene stadsuitgaven. Hoe dan ook is er de vaststelling dat de liberale partner in de meerderheid er nog niet in geslaagd is zijn wens te realiseren. De reclametaks is er nog. Ook de voorgestelde versoepeling zal geen noemenswaardige vermindering van de opbrengst te weeg brengen.

De versoepeling die nu wordt voorgesteld, heeft de omvang van een borrelnootje. Lokale handelaars die last hebben van grote infrastructuurwerken in hun omgeving, mogen in de periode van de hinder, met inbegrip van een maand ervoor en een maand erna, onbeperkt reclamedrukwerk verspreiden. Dat wil zeggen dat voor die handelaars de beperkingen van formaat, oplage en verspreiding wegvallen. Handelaars zijn in dat reglement: 'zij die over een eigen BTW-nummer beschikken en die bovendien in Kortrijk slechts 1 vestiging hebben of uitsluitend in Kortrijk hun vestigingen hebben'. Onder hinder verstaat men: 'sterk verminderde toegankelijkheid tengevolge  van werken'. Het is het stadsbestuur dat vrijelijk de gebieden zal afbakenen waarin die extra vrijstelling zal gelden.

Die versoepeling geldt dus niet voor de grote ketens. Zij geldt alleen voor de lokale handelaars, die ook zonder die versoepeling meestal al ontsnapten aan de taks. De stadsadministratie acht de budgettaire weerslag van die wijziging dan ook 'vermoedelijk niet bijzonder groot'.

Pikant

Pikant detail: het stadsbestuur liet zich voor dat wijzigingsvoorstel eerst adviseren door het advocatenbureau van Hilde Laga (door Trends op de 'powerlist' van Kortrijk opgenomen en de 'huisadvocaat van Stad Kortrijk' genoemd). Ik heb niet kunnen achterhalen hoeveel de huisadvocaat heeft mogen factureren voor de slordige drie regeltjes die zij uit haar mouw heeft geschud - wellicht werkt de stad met een soort jaarcontract voor juridische bijstand. De advocaat wou de vrijstelling beperken tot de handelaars van de straat zelf waar de werken gebeuren (alleen 'wegeniswerken' dan nog) en tot de handelaars "die zich om die reden genoodzaakt zien bijkomende reclame te voeren" (wat een extra inspanning van de handelaar zou vergen om aan te tonen dat hij zich genoodzaakt zag bijkomende reclame te voeren). In feite heeft het stadsbestuur op aangeven van zijn administratie het advies van huize Laga naast zich neer gelegd.

Nog pikanter is het volgende. Die wijziging van de reclametaks volgt zogezegd op een gezamenlijke interpellatie van Open VLD-fractieleider Koen Byttbier en UNIZO-gemeenteraadslid Johan Coulembier in de gemeenteraad van 10 december 2007. Welnu, uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari jl. blijkt, dat huize Laga al op 30 november 2007 een antwoord met voormeld advies had verstuurd op een eerdere vraag van het stadsbestuur. De zogenaamde spontane vraag van beide gemeenteraadsleden was dus niets anders dan opgezet spel!

BID-taks

Anderzijds is de wijziging simpelweg niets waard als het de bedoeling is de getroffen handelaars een zekere compensatie te bieden voor hun omzetverlies als gevolg van werken in hun buurt. De enige compensatie die doeltreffend is, is een bepaalde vergoeding van de opgelopen omzetschade. Natuurlijk is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want er moet bijvoorbeeld ook rekening worden gehouden met de gunstige effecten van de verbeterde infrastructuur achteraf. Maar men zou die mogelijkheid op zijn minst toch kunnen onderzoeken.

En hoe eerlijk is de bezorgdheid van de meerderheid (CD&V en Open VLD) voor de financiële problemen van de handelaars in het stadscentrum als diezelfde meerderheid een BID-taks aan het voorbereiden is die precies de handelaars in de omgeving van het nieuwe winkelcentrum zullen moeten betalen?

Zie ook: Kortrijkwatcher