30-10-07

De Gecoro van Kortrijk weer uit de startblokken

regenboog

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) is in oktober eindelijk weer van start gegaan. Het is een van de belangrijkste adviescommissies van de stad en de plaatsjes blijken zeer gegeerd. Zo is het advies van de Gecoro vereist bij het gemeentelijk jaarprogramma voor ruimtelijke ordening, dat samen met de stadsbegroting moet worden goedgekeurd. Zal dat nog lukken voor 2008 (begrotingsbespreking in de gemeenteraad van november of december)? Onder meer door het vereiste minimumaantal vrouwen (1/3) en door een nogal eigenzinnige keuze van vertegenwoordigers uit 'de maatschappelijke geledingen' liep de samenstelling van de Gecoro niet van een leien dakje. Hierbij dan toch de gelukkigen.

In primeur krijgen de commissieleden toegang tot een soort intranet van stad Kortrijk, om documenten in te kijken. Zelfs de gemeenteraadsleden of de schepenen beschikken nog niet over die mogelijkheid.

Moeilijke bevalling

Het zou normaal zijn dat de adviesraden en -commissies niet lang na de vernieuwde gemeenteraad van start zouden gaan in een eveneens vernieuwde samenstelling. Het is immers de gemeenteraad die al die adviesorganen benoemt. Voor de Gecoro is dat pas in de gemeenteraad van september, een klein jaar na de verkiezingen, gelukt. En dan nog was de Bestendige Deputatie niet al te vlug met haar goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing. 

De strenge regeling in het decreet ruimtelijke ordening maakte van de samenstelling van de Gecoro een moeilijke bevalling. Bovendien is er artikel 200 van het Gemeentedecreet, dat bepaalt dat ten hoogste twee derden van een gemeentelijk adviesorgaan mag bestaan uit leden van hetzelfde geslacht. Er moet dus een derde vrouwen zijn, niet alleen bij de vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen, maar ook bij de deskundigen, en zowel bij de effectieve leden als bij de plaatsvervangers. Je kan je afvragen waarom het niet simpelweg de helft moet zijn.

In elk geval is men er in Kortrijk in geslaagd bij de effectieve leden een verhouding te bekomen van 13 mannen en 8 vrouwen en bij de plaatsvervangers zelfs complete pariteit (10 mannen en 10 vrouwen). Bij de deskundigen is de pariteit bij de effectieve leden bijna bereikt: 3 vrouwen tegen 4 mannen. Bij de vertegenwoordigers van het middenveld is het succes wat kleiner omdat het overkoepelende Handelscomité van Kortrijk zogezegd "geen bekwame vrouw bereid vond". Er was nochtans erop aangedrongen om tegenover elke effectieve een plaatsvervanger van het andere geslacht voor te dragen. Toch is de verhouding ook hier beter dan de opgelegde regel: 5 vrouwen tegen 9 mannen bij de effectieven en zelfs 9 vrouwen tegen 5 mannen bij de plaatsvervangers. 

Maatschappelijke geledingen en deskundigen

Artikel 9 van het decreet op de ruimtelijke ordening stelt volgende eisen aan een Gecoro: maximum 21 leden, een kwart daarvan (6 dus) moeten deskundigen zijn, en er moeten vertegenwoordigers zijn van volgende 'maatschappelijke geledingen': werknemers, werkgevers en zelfstandigen, handelaars, milieu- en natuurverenigingen, en landbouwers.  

In Kortrijk heeft de gemeenteraad geopteerd voor vertegenwoordigers van de drie representatieve vakbonden (ACV, ABVV, ACLVB: 3 commissieleden), voor vertegenwoordigers van twee werkgeversorganisaties (VOKA/Kamer van Koophandel, en Unizo: 2 leden), 1 vertegenwoordiger van de andere verplichte groepen van het middenveld (1 handelaar, 1 milieubeschermer, 1 landbouwer). De vertegenwoordiging van het middenveld is voorts aangevuld met iemand van de senioren, van de jeugd, van de sport, de cultuur, het hoger onderwijs en het OCMW. Tel daar nog de voorzitter bij en je komt aan 21 effectieven en 20 plaatsvervangers.

De Bestendige Deputatie had zo haar twijfels over die vertegenwoordigers van niet verplichte 'maatschappelijke geledingen'. Vandaar extra vertraging.

Bij die 21 komen er ook waarnemers van de politieke fracties uit de gemeenteraad. Ikzelf ben afgevaardigd door de progressieve fractie (sp.a-spirit-Groen!). Uiteraard mag ook de schepen van Ruimtelijke ordening, Wout Maddens (OpenVLD) de vergaderingen bijwonen. De politici mogen de toelichtingen bijwonen, maar worden door de voorzitter de deur gewezen op het moment dat de Gecoro begint te beraadslagen en te stemmen. Het is de bedoeling dat die politieke waarnemers het debat over de ruimtelijke ordening voeren in de gemeenteraad en dat zij intussen de adviescommissie zonder beïnvloeding haar werk laten doen.  

Goede raad

De Gecoro moet de gemeenteraad adviseren bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan - dat is al gebeurd in Kortrijk. Ook bij de gemeentelijke uitvoeringsplannen (GRUP, de vroegere BPA's) en bij de stedenbouwkundige verordeningen en verkavelingsverordeningen moet de Gecoro haar zeg doen, aan de gemeenteraad. Aan het college van burgemeester en schepenen geeft de commissie advies bij het jaarprogramma van ruimtelijke ordening, een document dat samen met de stadsbegroting wordt besproken. Voor gewone bouwvergunningen kan het stadsbestuur de raad inwinnen van de Gecoro maar is dat niet verplicht. De stedelijke overheid kan trouwens de Gecoro raadplegen voor alles wat met stedenbouw te maken heeft.

Voorts kan de Gecoro op eigen initiatief voorstellen doen die verband houden met ruimtelijke ordening.

De stedelijke overheden kunnen van de adviezen van de Gecoro afwijken, maar ze moeten die afwijking dan afdoend motiveren. In de adviezen kan de Gecoro ook vermelden dat er een minderheid was met een ander standpunt.

In de opdrachtverklaring "mission statement" die de Kortrijkse Gecoro zichzelf oplegt, staat dat het niet de bedoeling is dat de commissie optreedt als kritische oppositie ten opzichte van het stadsbeleid. Als er oppositie moet gevoerd worden, kan dat in de gemeenteraad. De Gecoro daarentegen wil de beleidsmakers en -beslissers bijstaan met goede raad.

De namen 

Er waren meer kandidaten dan te begeven plaatsen. Vijf deskundigen vielen uit de boot, waaronder bijvoorbeeld de architect die de vzw Vereniging van Bos- Land- en Natuureigenaars vertegenwoordigde (de grootgrondbezitters?).

Wie zit er dan wel in (plaatsvervangers tussen haakjes)? Mildred Decock (Claude Tanghe) - ACLVB, Eric Pauwels (Annemieke Lambrecht) - ACV, Franky Roels (Françoise Vermeersch) - ABVV, Jacques Laverge (Sofie Rapsaet) - VOKA/Kamer van Koophandel, Carlos Debucquoy (Ann Pascale Mommerency) - Unizo, Marc Nys (Eric Wastyn ) - Handelscomité, Jan Desmet (Trees De Prest) - milieuverenigingen, Daniël Sobry (Katrien Van der Meulen) - landbouwers, Jelle Laverge (Elien Tant) - Jeugdraad, Jozefa Hoornaert (Germain Coelembier!) - Seniorenraad, Veerle Vercruysse (Drik Verhamme) - Sportraad, Bob Carron (Vera Declercq) - Cultuurraad, Violette Braecke (Regis Debrulle) - hoger onderwijs, Francine Vanneste (Rik Lambrecht) - OCMW. 

Als deskundigen zijn benoemd: Bernard Wittewrongel, architect, docent Sint-Lucas Doornik (!) (Guy Bourdet, ruimtelijke planner Grontmij Gent), Ilse Piers, ir. architect, ruimtelijke planner, directeur van de Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning (André Sonneville, eredirecteur Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij), Denis Dujardin, landschapsarchitect (Mieke Tanghe, landschapsarchitect, Technum Gent), Fien Vermeulen, bio-ingenieur, ruimtelijk planner, RO Brugge (Sylvie Van Enys, architect, ruimtelijk planner, GSA Ieper), Jan Victor, lic. Economie, ruimtelijk planner, directeur Nationale Bank (Dirk Rygole, lic. economie, ruimtelijk planner).  Ook als deskundige is, na enige commotie wegens zijn nogal autoritaire manier van vergaderingen leiden, als voorzitter benoemd Bert Vanbelle, ir. architect, eredirecteur Leiedal. Vast, maar niet stemgerechtigd, secretaris is Pieter Jacobs, ir. architect, waarnemend directeur van de stedelijke dienst Stadsplanning en -ontwikkeling.

Intranet

Het grote belang dat aan de werking van de Gecoro wordt gehecht, blijkt onder meer uit de inzet van ICT-instrumenten waarvan gemeenteraadsleden en zelfs schepenen slechts kunnen dromen. Er wordt een soort 'intranet' opgezet waar de leden van de Gecoro, op de tijdstippen dat het hen past, de documenten en plannen kunnen raadplegen van thuis uit. Voor het Kortrijkse bestuur is dat zeer vooruitstrevend.

ring1