07-05-08

Ontsnapt Kortrijk aan de grote blokkade tot eind 2009?

doortocht31

Als alles volgens schema verloopt starten volgende maand wegenwerken die Kortrijk zullen openleggen van de Gentsesteenweg ter hoogte van de Loodwitstraat/Deerlijksestraat tot aan de oprit van de E17 in de Oudenaardsesteenweg (cowboy Henk). Voor de aanleg van die kilometers aan- en afvoerwegen naar het winkelcentrum van Foruminvest worden 15 maanden uitgetrokken. Aangezien het in hoofdzaak gaat om gewestwegen zijn er overeenkomsten afgesloten met het Vlaamse Gewest. Sp.a-raadslid Petra Demeyere vertolkte in de jongste gemeenteraad de ongerustheid bij de bevolking over de duur en de vlotte afwerking van die grootse operatie. Wordt de stad overgeleverd aan de willekeur van zijn partners? Blijft Kortrijk toegankelijk of komt er een blokkade van anderhalf jaar? Er is immers wel een fasering en een taakverdeling vastgelegd in de officiële overeenkomsten, maar geen strikte timing. Bovendien geeft de stad - die er nochtans het meeste geld in steekt - de leiding uit handen aan het Vlaamse Gewest. 

Het winkelcentrum van Foruminvest (K in Kortrijk, 34.000 m² commerciële ruimte, 80 à 85 nieuwe winkels, 1100 ondergrondse parkeerplaatsen en 500 fietsstalplaatsen) zal ongetwijfeld een stroom van extra verkeer op gang brengen door de stad. Het gewroet in de Kortrijkse grond (modder en stof) zal nog wel maanden aanslepen, maar na die moeilijke periode zal het winkelcentrum paraat staan om al zijn verhoopte bezoekers op een treffelijke manier op te vangen. 

In de Romeinselaan en binnenkort ook in de Zwevegemsestraat bouwt Formumuinvest inritten naar de nieuwe ondergrondse parking. Men heeft nog altijd niet beslist of die parking een ondergrondse verbinding krijgt met de nabijgelegen stadsparkeerkelder Veemarkt. De inrit van de Romeinselaan wordt tevens uitrit; de tweede uitrit komt in het thans opgebroken stuk van de Sint-Janslaan. De in- en uitrit van de Romeinselaan zal ook gebruikt worden door de vrachtwagens die de winkels moeten bevoorraden; ook het vrachtverkeer gebeurt ondergronds.

Vijf kilometer

Om het verkeer daar en weer weg te krijgen rekent men op de invalswegen Gentsesteenweg (aansluiting met de grote ring in het noorden) en de Oudenaardsesteenweg (aansluiting met de E17 en de ring in het oosten van de stad). Dat hele circuit, 5 kilometer dwars door de agglomeratie, wordt heraangelegd, riolen incluis. Het gaat om een totale investering van bijna 10 miljoen euro; het allergrootste deel op kosten van de overheid.  

De grote openlegging van Kortrijk zou volgende maand moeten beginnen, met de heraanleg van de Minister Liebaertlaan en vooral het kruispunt met Gentsesteenweg en de Harelbeeksestraat. Het ronde punt moet plaats maken voor - opnieuw - verkeerslichten. Verkeersdeskundigen berekenden dat alleen verkeerslichten de trafiek ordentelijk kunnen opvangen. Die werken zijn niet inbegrepen in de voormelde 10 miljoen euro. Dat deelproject valt onder de aanpak door het Vlaams Gewest van gevaarlijke kruispunten, die systematisch worden toevertrouwd aan de Tijdelijke Vereniging Veilig Verkeer Vlaanderen (TV3V - met de firma's Arcadis Gedas, Grontmij en Technum). Tegen dat iederen terug is uit vakantie zou die klus geklaard moeten zijn.

September 2009

Het gedelf gaat voorgoed van start met 'de heropening der scholen', september 2008. Op vier plaatsen tegelijk: de hele Gentsesteenweg tussen de Loodwitstraat en de Veldstraat (einde tegen december 2008), twee stukken van de Oudenaardsesteenweg (tussen de Ten Akkerdreef en het Pirroen en tussen de lichten aan de Minister De Taeyelaan en Soetens Molen - einde tegen december 2008), een stuk van de Spoorweglaan (tot halverwege oktober 2008), en de Gentsestraat tot aan het Plein (einde halverwege januari 2009). 

En zo gaat het verder in stukken en brokken tot, naar men hoopt, half september 2009, precies op tijd voor de opening van het megawinkelcentrum van Foruminvest. Hoewel... Foruminvest kamp nu al met enige vertraging, zodat het voor het winkelcentrum ook wel enkele weken later mag zijn. De opeenvolging van fasen en deelfasen ziet er op het eerste gezicht nogal willekeurig uit. Maar de bedoeling is om nooit zonder redelijke omleidingswegen te zitten.

Radikaal

Aan de kant van de Gentsesteenweg werkt men vanuit het centrum naar de ring. In het tracé Zwevegemsestraat en Oudenaardsesteenweg werkt men veeleer omgekeerd, naar het centrum toe.

De laatste fasen zijn de stukken die aansluiten op de in- en uitritten van het winkelcentrum. Hopelijk betekent dat niet dat dit stuk van het stadscentrum in de drie maanden voor de opening van 'K' helemaal onbereikbaar wordt. Ter hoogte van de spoorwegtunnel in de Zwevegemsestraat komt eindelijk een volwaardige rotonde. Op het Plein en in de Gentsestraat verandert het verkeer radikaal. Er komt weer tweerichtingsverkeer zoals heel lang geleden. In de Spoorweglaan wordtr dan weerr eenrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Zwevegemsestraat. 

De heraanleg gebeurt heel grondig. Behalve de verbouwing van het wegdek komen er overal ofwel verhoogde fietspaden, ofwel fietspaden in combinatie met een vrije busstrook. Ook de vernieuwing van de trottoirs en hier en daar groenstroken behoren tot het project. Stad Kortrijk maakt van de gelegenheid gebruik om de riolen te vernieuwen, en wel volgens het nieuwe stelsel waarbij afvalwater en regenwater gescheiden worden afgevoerd. De bewoners van de betrokken straten gaan hun rioolaansluiting moeten aanpassen - op eigen kosten maar met een premie.

Leidende positie afgestaan

Bepaalde stukken van het tracé zijn in handen van Stad Kortrijk, andere van het Vlaamse Gewest, en ook voormelde TV3V en De Lijn doen hun deel. Zoals gezegd, gaat het om een globale investering van zowat 10 miljoen euro, ongeveer evenveel voor beide grootste partners, stad en Vlaamse Gewest (elk een kleine helft van de kosten). Om de relaties en de afspraken tussen de partners goed te regelen zijn twee overeenkomsten afgesloten.

Petra Demeyere, sp.a-gemeenteraadslid merkte in de gemeenteraad van mei jl. op dat de stad er iets meer geld in stopt dan het Vlaamse Gewest. Toch staat de stad in beide overeenkomsten de leidende positie over de werken af aan het Vlaamse Gewest. Voorts verontrust het rode Petra dat in geen van beide overeenkomsten een strikte timing is vastgelegd. Het is de aanbestedende overheid, het Vlaamse Gewest dus, die de opdrachten en de concrete bevelen geeft aan de aannemers "voor alle werken wie ze ook ten laste neemt" aldus de overeenkomsten. Het is dus het Vlaamse Gewest dat, volgens zijn eigen beweegredenen, de al dan niet vlotte vooruitgang van de werken beheerst. De stad heeft het initiatief uit handen gegeven.

Schepen Guy Leleu, CD&V, poogde de argwaan te sussen. Het Vlaamse Gewest krijgt de leiding omdat de meeste meters van het tracé in kwestie onder beheerr van het gewest vallen. Een heel sterk argument is dat niet: ook op de gewestwegen is het de stad die fietspaden, trottoirs en riolen moet aanleggen. Globaal bezien is het de stad die er het meest in investeert. Ook zei de schepen dat in de aanbestedingsvoorwaarden aan de aannemers heel strikte voltooiingstermijnen zijn opgelegd. Dat kan nu wel zijn, maar in feite moeten er toch altijd nog concrete startbevelen komen van de aanbestedende overheid en ook kan die aanbestedende overheid de aannemers meer tijd en uitstel toestaan.

Cruciaal

Voor het overleven van de bestaande winkels in het stadscentrum en voor het essentiële comfort van de bewoners en de bezoekers is de bereikbaarheid van het centrum cruciaal, betoogde Petra. Zie ook mijn stuk van 30 april jl. Petra wees daarvoor naar de UNIZO-studie die uitwees dat de meeste winkeliers in Kortrijk omzetverlies lijden door de moeilijke bereikbaarheid van het centrum als gevolg van de bouw van Foruminvest.


doortocht11

30-04-08

Bouwt Foruminvest toekomstig succes op huidige miserie van Kortrijkse winkeliers?

FI KO

Er klopt iets niet. Foruminvest is in het hartje van de stad een immens winkelcentrum aan het bouwen, dat - naar ik hoop en verwacht - een commerciële trekpleister zal worden waar Kortrijk al jaren nood aan heeft. Ook de stad en het Vlaamse Gewest doen daarbij grote investeringen. In ruil voor overlast en inspanningen heeft de stad van Foruminvest een aantal compensaties verkregen. Het megaproject verstoort evenwel - tijdelijk wellicht - het bestaande winkelgebeuren in het stadscentrum. Winkeliers kampen met aanzienlijke omzetdalingen. Dat bewijst een enquête van UNIZO.

Een hoeksteen van ons rechtstelsel is dat "wie potje breekt, potje betaalt". Wie schade lijdt door een ander, kan schadevergoeding eisen van die ander. Wie door het graaf- en woelwerk van Foruminvest in het verlies wordt gestort, zou daarvoor toch op een of andere manier moeten worden vergoed. Groot probleem: probeer maar eens het oorzakelijk verband te bewijzen. Daarom was het beter geweest dat de stad in zijn charters en overeenkomsten met Foruminvest afspraken had gemaakt over dergelijke schadevergoeding. Daarbij rijst de vraag: bouwt Foruminvest zijn toekomstig succes op de huidige miserie van de Kortrijkse winkeliers? En durft UNIZO het aan om een rechtsprocedure in te zetten tot het bekomen van schadevergoeding voor de getroffen winkeliers bij Foruminvest?

Omzet daalt

Melissa Windels, derdejaarsstudente communicatie HIEPSO - ook Eikoningin 2007, maar dat doet er eventjes niet toe - voerde in opdracht van UNIZO in de voorbije maanden een enquête bij de winkeliers in het Kortrijkse winkelwandelgebied. 166 winkels deden mee aan het onderzoek, om na te gaan wat de weerslag is van de grote werken van Foruminvest. Foruminvest bouwt een megawinkelcentrum voor 80 zaken in het hartje van de stad. De graaf- en bouwwerken versperren immers heel wat aloude toegangen tot het stadscentrum.

De helft van de ondervraagde winkeliers blijkt te kampen te hebben met een daling van de omzet. Een op vier heeft zelfs meer dan 20% minder klanten. Een op tien heeft zijn personeel moeten verminderen. En er zijn nogal wat winkeliers die, al dan niet tijdelijk, hun zaak hebben (moeten) sluiten of dat overwegen te doen.

De commercie in Kortrijk levert momenteel dus onmiskenbaar in, ten gunste van het succes van het nagelnieuwe winkelcentrum K van Foruminvest en van de toekomstige concurrenten die daar zullen neerstrijken. "De werken beginnen zwaar door te wegen bij de handelaars" noteert Het Nieuwsblad. "Het hart van de stadseconomie staat onder zware druk" constateert Het Laatste Nieuws. 

Bereikbaar?

Als oorzaken van de moelijke periode zien de winkeliers zelf: de moeilijk geworden bereikbaarheid van hun zaken, de gebrekkige communicatie en de lange duurtijd van de werken. Intussen heeft Foruminvest vertraging opgelopen en moeten de grote werkzaamheden aan de toegangs- en afvoerwegen (van de Gentsesteenweg, dwars door de stad tot de Oudenaardsesteenweg) nog beginnen.

De zelfstandigenorganisatie UNIZO en het stadsbestuur reageren verward op deze nochtans perfect voorspelbare noodtoestand. Met veel gedruis is de website www.kortrijkbereikbaar.be gelanceerd, een goed initiatief van Stad Kortrijk, Unizo, Koepel Kortrijkse Handelaars en Pixular. Maar het is tekenend dat die website onder de rubriek 'veel gestelde vragen' niet minder dan acht noodscenario's publiceert voor middenstanders die de overlevingsstrijd aan het verliezen zijn (tot en met de vraag hoe men de schade kan beperken als men de sociale zekerheid of de directe belastingen niet meer kan betalen). En wat te denken van de vraag: "Kan ik de hinder die wordt veroorzaakt door openbare werken aanwenden als legitieme reden tot uitverkoop?"? Blijkbaar lopen de initiatiefnemers zelf niet meer zo hoog op met de bereikbaarheid van hun winkelstraten.

44,5 euro per dag

De vorig jaar ingevoerde federale compensatieregeling zal niet veel baten. Een winkelier kan, als hij minstens veertien dagen heeft moeten sluiten door openbare werken, een compensatievergeding krijgen van zegge en schrijve 44,5 euro per dag. Daarvoor heb je een attest van het gemeentebestuur nodig. 

UNIZO Kortrijk pakt nu uit met het voorstel tot oprichting van een 'nadeelcompensatiecommissie', naar Nederlands voorbeeld. Bij die commissie zouden winkeliers die kunnen bewijzen schade te lijden door de werken, een vergoeding kunnen afdwingen. De stad zou daartoe het initiatief moeten nemen. Foruminvest zou zich vrijwillig aan de uitspraken van die commissie kunnen onderwerpen om erger - rechtszaken - te voorkomen. De getroffen winkeliers zouden misschien met iets minder vergoeding tevreden moeten zijn, maar ze zouden rapper en zekerder hun geld zien.

Het stadsbestuur en CD&V reageren verdeeld op het voorstel. Economieschepen Jean de Bethune ziet het wel zitten: "Wat in Nederland kan, moet hier ook kunnen". Burgemeester Stefaan De Clerck ergert zich ronduit aan het voorstel, dat hij overigens niet goed schijnt te begrijpen. Hij meent dat het de stad is die de schadevergoeding zal moeten betalen: "De stad heeft eenvoudigweg niet de middelen om zoiets te bekostigen". De verantwoordelijkheid ligt bij Foruminvest, meent hij niet onterecht. En hij denkt dat een gerichte promotiecampagne de omzet van de winkeliers in kwestie opnieuw kan opdrijven.

Rechtsprocedure

Nu kan van een vastgoedpromotor zoals Foruminvest verwacht worden dat hij niet alleen zijn eigen bouwkosten en de bouwschade aan derden vergoedt maar ook de commerciële schade aan derden als gevolg van zijn project. Dat is een kost als de andere, noodzakelijk voor het toekomstige succes van de 'mall'. En als die kost niet gedragen wordt door de promotor, zal het hem als het winkelcentrum op volle toeren draait extra winsten opleveren die eigenlijk ontstolen zijn aan de winkeliers die momenteel afzien.

Om het voorstel van UNIZO, de oprichting van een nadeelcompensatiecommissie, kracht bij te zetten, moet de organisatie - of een andere organisatie waarin de getroffen winkeliers, al dan niet tijdelijk, hun krachten bundelen - werk maken van 'een stok achter de deur'. Foruminvest moet voelen dat het alternatief voor die commissie een onophoudelijke reeks rechtszaken is die de toekomst en de geloofwaardigheid van zijn project danig op de proef zou stellen. De vraag is dan ook of UNIZO het aandurft een rechtsprocedure van een of meer van zijn getroffen leden te begeleiden en te ondersteunen.

05-01-08

'K in Kortrijk' wordt de naam van megaproject Foruminvest

K1

Zopas is in de marge van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de bevolking door het stadsbestuur bekendgemaakt hoe het mega winkelcentrum van Foruminvest zal heten. De naam wordt "K in Kortrijk". Met dank aan de jonge internauten die sinds jaar en dag spreken van K-Town? Hoe hip de naam ook klinkt, het is maar de vraag of hij de eeuwigheid - of toch de komende decennia - kan trotseren. In elk geval herinnert het nieuwe merk internationaal aan de Amerikaanse K-Mart, een keten van giga koopcentra die in slechte papieren is geraakt.

Exit Sint-Jan

Over de naam van het gigantische shoppingcenter dat promotor Formuninvest aan het bouwen is aan de rand van het historische centrum van Kortrijk is lang nagedacht, heel lang. Van de zomer organiseerde Foruminvest een publieke wedstrijd voor een passende naam. Uit de 1.080 inzendingen selecteerde men negen voorstellen. In de categorie innovatief weerhield de jury volgende voorstellen: K van Johnny Maes, SjaKOSH van Vivienne Lemaitre en KO-MOSION van Steven Wallays. Volgende suggesties werden  opmerkelijk commercieel geacht: Korbij van Griet andermeersch, De Kern van Rudi Ronneau en mevr. Valcke en De Grote Wyngaard van Maurits Terrie. In de categorie uitstraling werden geselecteerd: Linum van Tom Moreels, Centerkort van Niek Staels en Renesse van Rik Moreels. Die bekroonde voorstellen nam Foruminvest alleen als inspiratie. De definitieve naam heeft de promotor gekozen na raadpleging van marketingspecialisten.

Verschillende keren werd een datum aangekondigd waarop de naam van het winkelparadijs zou worden bekendgemaakt. Maar telkens werd de bekendmaking uitgesteld. Eindelijk weten we nu dat het "K in Kortrijk" wordt. Daarmee komt een einde aan de werknaam 'Shopping Sint-Jan', naar de officiële naam van de statistische wijk waarin het project plaatsgrijpt: de 'Oude Sint-Janswijk' (genoemd naar de daar al lang verdwenen Sint-Janskapel en Sint-Jans-stadspoort).

K-Town

Kan voormelde Johnny Maes nu auteursrechten eisen? Hij was het toch die de elfde letter van het alfabet voorstelde als merkteken voor het winkelcentrum. Maar Johnny haalde zijn inspiratie wellicht, bewust of onbewust, bij de jonge Kortrijkzanen die op het internet actief zijn en hun woonplaats 'K-Town' noemen. Zie bijvoorbeeld het profiel van 'dimidreetje' op netlog: http://nl.netlog.be/dimidreetje.

Er bestaat zelfs een website k-town.be (http://www.k-town.be), een jongerensite voor Kortrijk, maar die ligt sinds maart 2007 op apegapen. Je krijgt er de melding "de website wordt momenteel geupdate. gelieve later eens terug te komen." Er doen dat dagelijks nog een tiental nieuwsgierigen. Hoe het eruitzag toen hij wel nog in de ether was, kun je hier zien.

Er bestaat ook een k-town.nl. Dat is dan weer een site van een Nederlandse feest- en coverband (hiphop), begonnen rond zangeres Kirsten Walraad, die intussen plaats heeft gemaakt voor Annemarie Bron.

 

k2

K-Mart

Hoewel niet zo origineel, klinkt het nieuwe merk wel hip. Goed om te starten, als je het mij vraagt. Maar niets dat rapper evolueert dan trends. Wat vandaag trendy is, kan morgen al oudbakken klinken. Met een tijdlozer merk - zoals concurrent De Ring bijvoorbeeld - loop je dat gevaar minder.

Een ander bezwaar tegen 'K in Kortrijk' is de internationale connotatie. Ik wees daar al eerder op. In de VS wordt de letter K, in hel rood, als merk gebruikt door de keten Kmart. Kmart is al zeer lang actief in de sector van grootschalige kleinhandel van goedkope producten (denk aan Wibra en Zeeman, maar veel groter). Kmart ontworstelde zich bovendien maar moeilijk aan dreigende faillissementen.

Kmart is een keten van mega-discounts in de VS, Puerto Rico, de Maagdeneilanden en Guam. De oorsprong van Kmart is de 'five-and-dime store' die Sebastian Spering Kresge (vandaar K) in 1899 opende in Detroit, Michigan. Al wat hij daar verkocht, kostte 5 of 10 dollarcent. 

In 1962 werd de eerste Kmart geopend, in Garden City in Michigan, een van de eerste shoppingcentra ter wereld. De winkelketen staat in het geheugen van de Amerikanen bekend voor zijn 'Blue Light Special'-acties. Als je in zo een winkel rondliep, werd je op onverwachte momenten opgeschrikt door een sirene en een blauw zwaailicht boven een of andere rayon. Dat was het sein om je winkelkarretje daar naartoe te rijden, want er waren zaakjes te doen. 

In de jaren tachtig keerde het tij voor Kmart. De keten kreeg een oubollig imago en had de grootste moeite om zich te weren tegen de harde concurrentie van andere discountgroepen zoals Wal-Mart en Target. In 2002 dreigde Kmart failliet te gaan; de groep moest bankroetbescherming aanvragen volgens het bekende 'Chapter 11'. Een reddingsplan deed meer dan 300 winkels de das om en leidde tot jobverlies voor zowat 34.000 werknemers. Eind 2004 is K-Mart een deel geworden van de groep Sears.

Om meer dan een reden hoop ik dat 'K in Kortrijk' geen K-Mart wordt.  

k3

12-10-07

Foruminvest heeft 2 miljoen euro voor sjiekere omgeving winkelcentrum

FI11

Foruminvest, de promotor van het nieuwe grootschalige winkelcentrum in de Kortrijkse binnenstad, neemt een kapitaalsparticipatie van 2 miljoen euro in een NV Pandenfonds. Dat Pandenfonds wordt opgericht samen met het autonome gemeentebedrijf SOK (Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk), dat er 1 miljoen euro in stopt. De bedoeling is de omgeving van het winkelcentrum op te waarderen. Dat is een voor de hand liggende optie voor Foruminvest en het hoeft dan ook niet voorgesteld worden als een cadeau aan de stad. Erger is dat de stedelijke overheid op die manier een flink stuk van haar woonbeleid laat bepalen door Foruminvest. Daarbij zijn de belangen van de stad en Foruminvest niet gelijklopend. Een onvermijdelijke consequentie van dat Pandenfonds is sociale verdringing: de huidige bewoners zullen moeten plaats maken voor gezinnen met meer koopkracht. De enige remedie om dat te voorkomen heet: sociale huisvesting, maar die komt daar niet.

Het gebeurt niet elke dag dat een private investeerder, in dit geval de dochterfirma Sint-Janspoort van Foruminvest - met geld van Nederlandse pensioenfondsen! - twee miljoen euro veil heeft voor stadsvernieuwing. Dat is nochtans waartoe Foruminvest zich in Kortrijk verbonden heeft. De promotor stort dat bedrag als kapitaalsparticipatie in een op te richten NV Pandenfonds. De andere vennoot in de NV is het SOK, dat speciaal daartoe een miljoen euro heeft gekregen uit de stadskas. Ondanks die ongelijke verdeling van de aandelen, hebben beide vennoten evenveel stemrecht in de vennootschap.

Het doel van de NV is de opwaardering van de omgeving van het toekomstige mega-winkelcentrum dat Foruminvest thans aan het realiseren is tussen de Wijngaardstraat en de Sint-Jansstraat in hartje Kortrijk. In een straal van 300 meter rond de winkelhal moet het Pandenfonds vernieuwingsprojecten op gang brengen, 'stadskankers' wegwerken, en initiatieven nemen om wonen, winkelen, recreatie en andere functies (kantoren?) te stimuleren. Het zou een 'rollend fonds' moeten worden, waarbij de opbrengsten zoveel mogelijk opnieuw gebruikt worden om weer andere projecten te financieren.

Cadeau?

Op het eerste gezicht ziet dat er een merkwaardig cadeau uit van Nederlandse geldschieters aan Kortrijk. Zo wordt het ook voorgesteld door bijvoorbeeld burgemeester Stefaan De Clerck, CD&V. Bij nader toezien getuigt de geste van Foruminvest van een vooruitziend zakeninstinct. En de stad heeft zich misschien wat al te snel laten verblijden.

Foruminvest investeert 160 miljoen euro in zijn winkelcentrum met inbegrip van een woontoren op de Veemarkt. Het is heel verstandig gezien van de promotor om daarnaast ook nog eens twee miljoen euro te reserveren voor de opwaardering van de onmiddellijke buurt van zijn shopping mall. Stel je voor dat de bezoekers zich eerst een weg zouden moeten banen door verloederde, achtergestelde buurten om het koopparadijs te bereiken. Dat zou erg slechte reclame zijn. En binnen een straal van 300 meter rond de site van Foruminvest liggen wel meer buurten die allesbehalve riant zijn.

Uiteraard heeft Foruminvest er bovendien alle belang bij dat er in de buurt van zijn winkelcentrum een koopkrachtige en kooplustige bevolking komt wonen. Welstellende jonge gezinnen met kinderen bijvoorbeeld, die wel elke week iets nodig hebben voor hun opgroeiende kinderen met trendy eisen. Ook dat vergt een grondige vernieuwing van de bestaande buurten, waarin mensen zijn neergestreken met veeleer bescheiden inkomens.

Woonbeleid onder private controle

Hoewel Foruminvest twee derden van het kapitaal inbrengt, krijgt de private vennoot toch maar evenveel stemrecht als het SOK, de andere vennoot, die slechts een derde inbrengt. Dat wordt door sommigen voorgesteld als een grote verworvenheid. Ik vind die verworvenheid niet zo indrukwekkend. Foruminvest krijgt als het ware een vetorecht over een belangrijk deel van het woonbeleid in de binnenstad. Ik weet wel dat er afgesproken is om zoveel mogelijk in consensus te beslissen en dat men naar een arbiter zal stappen als de meningen uiteenlopen. Maar met een beroep op die arbitrage-procedure kan men lang en heel lang een project vertragen. Met vertragingsmaneuvers kan men een project onmogelijk maken in een sector waarin soms vlugge beslissingen genomen moeten worden.

Heel speciaal is wel dat de private inbreng in dit geval beperkt is tot één enkele partner. Zo krijgt Foruminvest niet alleen macht over het stedelijke woonbeleid maar ook over de realisatiekansen van projecten van mogelijke concurrenten.

Ben ik dan tegen privaat-publieke samenwerking (PPS)? Helemaal niet, integendeel, de overheid zou de private sector moeten stimuleren om deel te nemen aan nuttige projecten, bijvoorbeeld van stadsvernieuwing. Maar ik vind wel dat PPS-constructies beperkt moeten blijven tot welomschreven en tot in de details onderhandelde projecten. Een goed voorbeeld is het appartementsgebouw dat het SOK en aannemer/promotor Van Roey, verenigd in NV Tsyon, hebben gerealiseerd op de hoek van de Wijngaardstraat en de Vlamingenstraat. In concrete projecten kunnen de belangen van de stad en private investeerders gelijklopen.

De belangen van Foruminvest zijn noodzakelijk niet die van de stad

Commercieel heeft de stad er alle belang bij dat er een gezonde concurrentie bestaat tussen de handelaars in het winkelcentrum van Foruminvest en de traditionele winkelstraten. Voor Foruminvest kan de concurrentie van buiten soms hinderlijk zijn. Wie durft te garanderen dat Foruminvest niet zal proberen in het Pandenfonds de winkels onder zijn dak te bevoordeligen?

Wat de woonfunctie betreft, heeft Foruminvest alle belang bij een herwaardering die gericht is op het 'opleuken' van de omliggende buurten. Vooral de buitenkant van de woningen moet er verzorgd uitzien, om de bezoekers niet af te schrikken. Voor de stad zou de kwaliteit en het comfort van de woningen moeten primeren op de 'looks' van de straat. Voorts zal Foruminvest graag koopkrachtige en kooplustige bewoners in zijn omgeving aantrekken. De stad daarentegen schiet te kort in zijn sociale verantwoordelijkheid als de bestaande, veeleer kansarme bevolking in die omgeving, wordt verdrongen.

Sociale verdringing is onvermijdelijk

In de overeenkomst met Foruminvest staan dure eden over het vermijden van sociale verdringing. Men bedoelt dat door de stadsvernieuwing de bestaande armere bevolking zich daar niet meer zal kunnen handhaven. Dat, omdat de huurgelden te hoog zullen zijn of simpelweg omdat er geen huurwoningen meer en alleen nog koopwoningen zullen zijn. Foruminvest heeft er alle belang bij dat de buurbevolking van haar winkelcentrum wel degelijk verandert. En dat is ook niet te vermijden. Als je het woningenbestand in een bepaald stadsdeel drastisch gaat opwaarderen, krijg je hoe dan ook een andere bevolking. De huidige bewoners zijn daar niet toevallig beland in die verouderde en deels verwaarloosde panden. Alleen in dergelijke huizen beantwoorden de huurprijzen aan wat zij kunnen betalen.

Ben ik er dan tegen dat er aan stadsvernieuwing wordt gedaan? Zeer zeker niet! Maar die inspanningen moeten gecombineerd worden met sociale huisvesting, met het uitbreiden van het aantal sociale huurwoningen. In dit geval zijn de sociale huisvestingsmaatschappijen nergens en op geen enkel moment betrokken bij het Pandenfonds. Ook het sociaal verhuurkantoor De Poort niet. En ook het OCMW niet, behalve dan voor een enkel project in de Slachthuisstraat. Aan het OCMW is zelfs al gevraagd zich afzijdig te houden van wooninititatieven in die buurten, bijvoorbeeld in de Pluimstraat, om het Pandenfonds niet voor de voeten te lopen.

Het is opmerkelijk dat de stad hier plotseling een miljoen euro te voorschijn kan toveren voor per definitie niet-sociale stadsvernieuwing. Stel je voor dat een zelfde bedrag was gestoken in de bouw van extra sociale huurwoningen? Of in de modernisering van de bestaande sociale woningen? Of in ombouw van bestaande woningen tot sociale woningen? Hoe ingrijpend had men daarmee niet de jarenlange wachtlijsten kunnen verminderen?

01-10-07

Sint-Jan, BID voor ons

 FI16

De gemeenteraad van 8 oktober a.s. zal grotendeels gewijd zijn aan het megawinkelcentrum waarvoor momenteel de sloop van de eeuw aan de gang is tussen de Wijngaardstraat en de Sint-Jansstraat/Kleine Sint-Jansstraat. De reusachtige investering (nagenoeg 160 miljoen euro) in het stadscentrum wordt door het stadsbestuur aangegrepen om handel en wandel in het centrum te stroomlijnen naar de wensen van de CD&V-OpenVLD-coalitie. Burgemeester Stefaan De Clerck droomt van de oprichting van een BID, business improvement district (handelsdistrict), en legt daartoe een charter ter goedkeuring aan de gemeenteraad.

Het betreft een samenwerkingsovereenkomst die alvast NV Sint-Janspoort, de werkmaatschappij van Foruminvest in Kortrijk, bijna 3,5 miljoen euro zal kosten en de stad zeker ook een miljoen. Dit alles te financieren met de huurprijzen in het winkelcentrum en bovendien een soort wijkbelasting. Als die wijkbelasting niet genoeg opbrengt, past de stad bij uit zijn gewone middelen (en betaalt de hele stedelijke gemeenschap). Het 'district' reikt van de Wijngaardstraat tot de Grote Markt en zal zichzelf besturen. In dat geprivatiseerde bestuur krijgen de grote winkels een overwegende stem. Foruminvest krijgt ten slotte ook een vetorecht in een 'Pandenfonds', een soort herrezen Woonregie die in de binnenstad aan woonvernieuwing moet doen.

"Foruminvest speelt Sinterklaas" en "Charter moet lokale handel beschermen" koppen de lokale kranten. Ik zie vooral nieuwe heffingen en verregaande privatiseringen. Dit wordt een van de grote debatten van de legislatuur! Afspraak op maandag 8 oktober om 18.30 uur in de raadszaal in het stadhuis van Kortrijk.

Een charter met verregaande gevolgen

Ik sta achter het project van Foruminvest in de Kortrijkse binnenstad. Het is een onverhoopte kans om de ingedommelde handel in Kortrijk weer te laten opleven. Zonder handel - met al wat erbij hoort: welvaart, ontmoetingen, ambiance, comfort, jobs, enzovoort - kun je een nederzetting geen stad noemen. De stedelijke overheid moet die onverhoopte kans te baat nemen. Maar wat thans wordt voorgeschoteld aan de gemeenteraad, lijkt mij veeleer het verknoeien van die kans.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een 'charter' goed te keuren tussen NV Sint-Janspoort, de werkmaatschappij van Foruminvest in Kortrijk - Foruminvest werkt zelf met kapitaal van Nederlandse pensioenfondsen -, de stad Kortrijk en het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK, vroeger de Woonregie). Het plechtstatige woord 'charter' is hier op zijn plaats gezien de ver-strekkende gevolgen van de overeenkomst.

BID of handelsvrijstaat hartje Kortrijk

Hoofdbrok van dat charter is het BID (Business Improvement District) ofte Handelsdistrict Centrum Kortrijk, dat burgemeester De Clerck wil oprichten. Een BID, een idee via Groot-Brittannië en Nederland overgewaaid van de Verenigde Staten, is een club die vrijwillig wordt opgericht door (een meerderheid van) handelaars en eigenaars van een bepaald gebied. Aan die club kent de overheid een soort zelfbestuur toe, en dat autonoom district bedruipt zichzelf met een verplichte bijdrage geïnd bij àlle handelaars van het gebied.

Die handelsvrijstaat hartje Kortrijk zou twee vleugels hebben. De kern zou gevormd worden door de toekomstige winkels en horeca-zaken in het megawinkelcentrum van Foruminvest. De tweede vleugel zou opgelegd worden aan de handelszaken van het winkel-wandelgebied tussen de Wijngaardstraat en de Grote Markt. En het ligt in de bedoeling om het in een latere fase nog uit te breiden met aloude winkelstraten zoals de Leiestraat, de Graanmarkt, de Zwevegemsestraat, enzovoort. Het (bestuur van het) Handelsdistrict zou autonoom (en dus op eigen kosten) initiatieven kunnen nemen om "de commerciële omgeving aan te pakken" in het gebied, "effectieve promotieversterkende initiatieven en publiciteit voor de kleinhandelaars" te organiseren en maatregelen te treffen voor de "veiligheid en onderhoud ten voordele van het afgebakende gebied".

Een aaneengeklonken blok en los zand

De twee vleugels van de BID-constructie zijn heel ongelijk. Het spreekt vanzelf dat de winkels die neerstrijken in het winkelcentrum van Foruminvest zich schikken naar de voorwaarden opgelegd door de verhuurder/verkoper en door het management van de shoppingmall. Wie zich niet akkoord verklaart, komt er simpelweg niet in! Uiteraard zal dat management snoeiharde afspraken maken met de winkeliers onder zijn dak: over gezamenlijke reclame en promotie, volk lokkende evenementen, schoonmaak en onderhoud van de gemeenschappelijke delen, strategische beslissingen (bijv. hoeveel concurrentie er nog bij kan of niet), enzovoort. Die BID-vleugel wordt één massief, contractueel aaneengeklonken blok.

De andere vleugel, bestaande uit de handelaars en eigenaars van de traditionele winkelstraten, is per definitie los zand. De winkeliers hebben er aanhoudende investeringen en nooit stoppende werkdagen voor over om hun eigen baas te zijn en te blijven. De handelaarsverenigingen zijn veeleer discussiefora - wat hen tot eer strekt - en ze hebben alleszins niet het gezag van een contractueel opgelegd, collectief management.

Breng beide vleugels bijeen en je loopt een dubbel gevaar. Ofwel zal het machtige management van het winkelcentrum van Foruminvest de baas gaan spelen over het geheel. Ofwel zal het hele 'BID-verhaal' de bestaande commerciële animatie in Kortrijk niet overstijgen. Bovendien heb ik mijn vragen bij de zin van de oprichting van nog maar eens een extra structuur, loodzwaar en duur op de koop toe. Die structuur zal eigenlijk niet veel meer doen dan wat de stad en de bestaande handelaarsverenigingen nu al doen. Zo sprak Hartje-Kortrijkvoorzitter Koen Byttebier in de pers van het organiseren van braderieën; hebben wij daarvoor een BID nodig?

Nieuwe taks voor handelaars hartje Kortrijk

Dat terzijde gelaten wekken vooral twee aspecten van dat ambitieuze plan mijn argwaan. 1. De financiering met een parafiscale heffing op àlle handelaars van het gebied èn op de handelaars van andere winkelzones in de stad. En 2. De bevoegdheden van de overheid die aan die private club worden afgestaan.

In Nederland en Engeland is er een wettelijke regeling tegen 'free-riders', vrijbuiters (handelaars die niet meebetalen maar toch profiteren van de inspanningen van het BID). Dat is nu juist het probleem met een BID in Kortrijk: er bestaat geen wettelijke regeling om alle handelaars van het centrum te verplichten hun bijdrage te betalen. Maar daar wordt volgende mouw aan gepast. Die bijdrage wordt een extra belasting, opgelegd door de stad.

Als jaarbudget van het BID wordt minstens 200.000 euro vooropgesteld. Dat moet voor de helft komen van de handelaars onder dak bij Foruminvest en voor de andere helft door de winkeliers en eigenaars van daarbuiten. Om die bedragen bijeen te krijgen zal de stad proberen (!) een bijzondere belasting in te voeren voor de betrokkenen. De burgemeester liet zich ontvallen dat men dacht aan bedragen van gemiddeld 4 à 500 euro per jaar per handelaar. Als die van Foruminvest aan hun 100.000 niet komen, schiet NV Sint-Janspoort bij. Als die daarbuiten geen 100.000 euro ophoesten, is het de stad die bijpast uit de stadskas.

De vraag rijst of een dergelijke stadstaks voor bepaalde eigenaars en/of huurders van een bepaald gebied wel wettelijk kan. Er zijn voorbeelden in steden zoals Genk en Beveren, maar de echte centrumsteden zijn er niet happig op. De Genkse 'promotaks' kwam er slechts na veel moeilijkheden. In Beveren schorste provinciegouverneur André Denys, nochtans een OpenVLD'er, de 'centrumbelasting' omdat behalve de winkeliers ook de vrije beroepen moesten betalen met uitzondering van de dokters. Het zal nog een netelige discussie worden te bepalen welke zelfstandigen of rechtspersonen onder de nieuwe heffing vallen en welke niet. Zo valt de Grote Markt in het afgebakende gebied en men is van plan om ook de horecazaken te betrekken in het BID. Komt die BID-heffing dan bovenop de verschillende terrastaksen?

Nieuwe taks voor andere handelszones, zonder inspraak in het bestuur

Ook buiten het handelsdistrict (BID) wil het charter een extra heffing invoeren voor handelaars. In opdracht van de stad moet het Stadsontwikkelingsbedrijf SOK een "structuur" met de naam 'Citymarketing Groot Kortrijk' oprichten. Het is de bedoeling maximaal samen te werken - eindelijk! - en gezamenlijk naar buiten te komen in het grotere afzetgebied van handelkdrijvend Kortrijk, tot in het Franse Noorden toe. In die structuur participeert het winkelcentrum van Foruminvest met een jaarlijkse storting van 125.000 euro gedurende vier jaar.

Datzelfde bedrag zal ook opgehaald worden bij de andere commerciële zones van Kortrijk, zijnde vooreerst nogmaals de winkelwandelstraten in het centrum van Kortrijk (!), de zone Beneluxlaan (Decathlon, etc.), het handelscentrum Pottelberg, en het Ringcentrum (tot voor kort hardnekkig Ringcentrum Kuurne genoemd hoewel het sinds de fusie bij Kortrijk hoort). Als die taks niet genoeg opbrengt, garanderen de stad en het SOK ook hier om het tekort bij te passen. 

Heel merkwaardig is dat in een eerste fase de Stuurgroep van het Handelsdistrict Centrum Kortrijk zal beslissen hoe de ingezamelde middelen zullen aangewend worden. Pas als er een definitieve structuur Groot Kortrijk is opgericht - en dat kan een tijd duren -, krijgen de andere zones inspraak. Ik zou eens willen weten wat het Grondwettelijk Hof (ex-Arbitragehof) van een dergelijke discriminerende regeling vindt.

Privatisering openbare dienstverlening in hartje Kortrijk

Het is nog lang niet helemaal duidelijk welke opdrachten en bevoegdheden het BID zal krijgen. Het zal in elk geval om meer moeten gaan dan promotie-activiteiten zoals gezamenlijke reclamefolders. In de Amerikaanse voorbeelden zijn die zelfbedruipende districten opgericht om collectieve diensten op te zetten (bijvoorbeeld eigen straatvegers) en om verbeteringen aan te brengen in de openbare ruimte (zoals de aanleg van plantsoenen en van sjiekere voetpaden en het aanbrengen van btere verlichting). Als Stefaan De Clerck ook dat soort BID-activiteiten wil overplanten naar Kortrijk, is dat gewoonweg een privatisering van tal van opdrachten van de stedelijke overheid.

Het lijstje van mogelijke opdrachten van het BID wordt in het charter omschreven als volgt: "vrijwillig het initiatief nemen om de commerciële omgeving van het aan te duiden kernwinkelgebied aan te pakken, door het vestigen van een heffing voor [in de tekst staat 'om'] effectieve promotieversterkende initiatieven en publiciteit voor de kleinhandelaars, veiligheid en onderhoud ten voordele van het afgebakende gebied." De schrijfstijl is afschuwelijk maar het is toch duidelijk dat het zeker de bedoeling is 'veiligheid en onderhoud' en de aanpak van de commerciële omgeving uit de handen van de stad te nemen.

Die zelfbereddering van het district gaat erg ver. Zo krijgt het management van het winkelcentrum van Foruminvest de bevoegdheid om 's nachts de Sionstraat af te sluiten, met een heuse poort. Hoe zit het trouwens in het algemeen met de bewoners-niet-handelaars in dat district? Vallen zij ook onder het geprivatiseerde bestuur en de geprivatiseerde diensten? 

Stemrecht per vierkante meter in hartje Kortrijk

Voor de installatie van het BID Centrum Kortrijk zullen alle handelaars, eigenaars, sociaal-economische verenigingen en ondernemers uitgenodigd worden aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen op een startvergadering. Op die vergadering zal niet iedereen evenveel stemrecht hebben. Er zal bij het verschaffen van stemrecht onder meer rekening worden gehouden met de oppervlakte van de zaak.

Dat betekent dat de stem van de grote winkels - neem nu C&A - zal doorwegen op die vergadering. Voor de stemming over de oprichting van een BID zal een systeem van dubbele meerderheid worden bepaald, maar het charter zelf geeft niet aan welk systeem daarbij zal worden gehanteerd - wat is de juridische waarde van een dergelijke vage 'overeenkomst? Gedacht wordt aan een telling waarbij de aanwezige stemmen worden geteld en waarbij een op die manier bereikte meerderheid slechts geldig is als die stemmen meer dan de helft van de winkeloppervlakte in het afgebakende gebied vertegenwoordigen. Dat zal nog een hele studie vergen.

Handelaars winkelcentrum Foruminvest: sinterklaas of zwarte piet?

Een laatste vaststelling is dat Foruminvest zelf (NV Sint-Janspoort) door het charter te ondertekenen wel een heel dikke duit in het zakje doet. Naast de 100.000 euro per jaar die Foruminvest van zijn handelaars zal eisen, is er nog volgende optelling te maken van andere dotaties: eenmaal een forfaitaire dotatie van 65.000 euro voor het centrummanagement van het SOK, 5 jaar naeen een jaarlijkse forfaitaire bijdrage van 75.000 euro aan de Stad voor het ondersteunen van startende bedrijven, vier jaar naeen 125.000 euro voor de 'structuur' Citymarketing Groot Kortrijk, een forfaitaire bijdrage van 375.000 euro aan de stad voor de ontwikkeling van Kortrijkl als designstad (125.000 euro onmiddellijk en 250.000 euro na drie jaar), 100.000 euro aan de stad voor een parkeergeleidingssysteem, en een participatie van 2 miljoen euro in een Pandenfonds, een filiaal van het SOK dat daar zelf ook een miljoen euro in stopt (daarover later meer).

Alles bijeengeteld komt dat op 2.290.000 euro direct te betalen en 1.125.000 euro in latere schijven. Nu, ik ben van oordeel dat een zo grootschalig project wel zijn deel mag bijdragen in de nevenkosten die de stad daardoor oploopt, bijvoorbeeld wat verkeers- en parkeerbegeleiding betreft. Maar daarbij moet men wel beseffen dat elke euro die Foruminvest in het project stopt, er ook dubbel en dik weer zal uitgewonnen worden. Een te gulle dotatie van Foruminvest aan de Stad en aan het SOK zou wel eens tot gevolg kunnen hebben dat de huur- en verkoopprijzen van de handelsoppervlakten in het winkelcentrum te duur worden voor de lokale handelaars.

 

11-08-07

Asbestprobleem Foruminvest Kortrijk opgelost?

fori1

Volgens schepen Guy Leleu zou het asbestprobleem bij de afbraakwerken van Foruminvest al opgelost zijn. De specialisten zouden het gevaarlijke goedje verwijderd hebben en verpakt hebben in zakjes. De containers met die zakjes staan op straat te wachten op transport, enkel afgeschermd met een traliehekken en de fameuze gele band 'VERBODEN TOEGANG ASBEST'. Intussen heerst er op de betrokken stadsdiensten nog altijd vakantieregime - niets op tegen, maar voor belangrijke zaken zou er wel een permanentie moeten zijn. De bevolking krijgt uitleg op een informatievergadering op 21 augustus (19 uur stadhuis), rijkelijk laat dus.

In tegenstelling met wat Het Nieuwsblad enkele dagen geleden schreef, heeft asbestverwijderaar Romarco met zijn twaalf specialisten geen maanden nodig gehad om het asbest weg te nemen vooraleer de sloopmachines in de vroegere school en het rusthuis van Bijstand en de aanpalende panden aan de slag konden gaan. Volgens schepen Guy Leleu, die de affaire voor het stadsbestuur opvolgt als 'voorzitter van het coördinatiecomité' hebben de specialisten alle asbest deskundig losgemaakt en in zakjes verpakt. 

Ik hoop dat die verwijdering zorgvuldig is gebeurd en dat er niet teveel resten zijn achtergebleven. Een extra controle van een derde instantie, bijvoorbeeld de milieudienst van Stad Kortrijk, is hier geen overbodige luxe. Die controle is (nog) niet kunnen gebeuren omdat de stadsdiensten op vakantieregime draaien. Het is niet met een waterstraaltje uit een tuinslang dat men het verstuiven van het kankerverwekkende goedje zal tegenhouden.

Inmiddels blijkt dat positivo Guy Leleu de zaak te positief heeft voorgesteld. Vanmorgen, maandag 13 augustus, is de firma Romarco weer met man en macht en extra containers neergestreken op de Bijstandsite. Werknemers van de asbestverwijderaar hebben nieuwe gele waarschuwingslinten aangebracht op de hekkens die de sloopwerken afschermen. Wanneer krijgen de omwonenden, de mensen met een zaak in de omgeving en de bezoekers accurate informatie? Aanspreekpunt Tom Delmotte, rastermanager, komt pas donderdag terug uit vakantie...

09-08-07

Is de 'K' in de naam van het shoppingcenter Foruminvest wel zo een goed idee?

FI16

Het megawinkelcentrum (34.000 m² commerciële oppervlakte) dat van Kortrijk weer de winkelstad moet maken die het ooit was, heeft nog altijd geen vaste naam. Een wedstrijd leverde enkele mooie namen op ter inspiratie van de definitieve keuze. Het meeste kans schijnt een naam te maken die als hoofdelement de hoofdletter K zou hebben. Ik weet niet of dat wel zo een goed idee is. Is de Amerikaanse discountketen Kmart wel een zo aantrekkelijke referentie?   

De grote afbraakwerken van het bouwblok tussen de Sint-Jansstraat, Kleine Sint-Jansstraat, Wijngaardstraat en Sionstraat trekt de aandacht van bevolking en passanten. Het is de aanloop naar de bouw van een megawinkelcentrum, een investering van zowat 160 miljoen euro door projectontwikkelaar Foruminvest (met kapitaal van Nederlandse pensioenfondsen). Het wordt een 'shopping mall' naar Amerikaans voorbeeld in het hartje van het stadscentrum, met 85 winkels, horecazaken en een ondergrondse parking met 1.100 stalplaatsen, eventueel verbonden met de stedelijke ondergrondse parking Veemarkt. Op aandringen van het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf (SOK), dat met welgerichte ingrepen de weg effende voor het project, realiseert Foruminvest ook 21 appartementen, deels in een hoge toren aan de Veemarkt op het uiteinde van de nabijgelegen Romeinselaan. Foruminvest gokt op een jaarlijkse stroom van minstens 5 miljoen bezoekers.

Op haar website heeft Foruminvest het winkelcentrum al lang 'Shopping Sint-Jan' gedoopt, naar de officiële naam van de statistische wijk waarin het project plaatsgrijpt: de 'Oude Sint-Janswijk' (genoemd naar de daar al lang verdwenen Sint-Janskapel en Sint-Jans-stadspoort). Maar dat is een werknaam die waarschijnlijk zal sneuvelen. Foruminvest organiseerde een publieke wedstrijd voor een passende naam. Uit de 1.080 inzendingen selecteerde men negen voorstellen. In de categorie innovatief weerhield de jury volgende voorstellen: K van Johnny Maes, SjaKOSH van Vivienne Lemaitre en KO-MOSION van Steven Wallays. Volgende suggesties werden  opmerkelijk commercieel geacht: Korbij van Griet andermeersch, De Kern van Rudi Ronneau en mevr. Valcke en De Grote Wyngaard van Maurits Terrie. In de categorie uitstraling werden geselecteerd: Linum van Tom Moreels, Centerkort van Niek Staels en Renesse van Rik Moreels. Die bekroonde voorstellen neemt Foruminvest alleen als inspiratie. De definitieve naam kiest de promotor zelf, na raadpleging van marketingspecialisten.

Veel kans maakt een naam waarin de letter K is verwerkt. Stad Kortrijk zelf experimenteert al zelf met die letter als nieuw stadslogo. Nu vraag ik mij af of dat wel een goed idee is. De letter K is al vaker gelinkt aan shopping; in de VS is Kmart al zeer lang een begrip in de sector van grootschalige kleinhandel van goedkope producten. Het is maar de vraag of het megawinkelcentrum in het commerciële hart van Kortrijk de nadruk moet leggen op discount (denk aan Wibra en Zeeman). Kmart ontworstelde zich bovendien maar moeilijk aan dreigende faillissementen. Nu ligt Amerika niet aan de achterdeur van het klooster van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand. Het is maar de vraag of Kmart, met zijn bekendheid in onze geglobaliseerde wereld, wel zo een goede referentie is voor Kortrijk.

Blue Light Special

Kmart is een keten van mega-discounts in de VS, Puerto Rico, de Maagdeneilanden en Guam. Kmart bestaat ook in Australië en Nieuw-Zeeland, maar die ketens heeft het moederbedrijf moeten loslaten. De oorsprong van Kmart is de 'five-and-dime store' die Sebastian Spering Kresge (vandaar K) in 1899 opende in Detroit, Michigan. Al wat hij daar verkocht, kostte 5 of 10 dollarcent. Het concept sloeg aan en tegen 1912 had mister K al 85 winkels. Met zijn superlage prijzen overleefde hij alle economische depressies.

In 1962 werd de eerste Kmart geopend, in Garden City in Michigan, een van de eerste shoppingcentra ter wereld. De winkelketen staat in het geheugen van de Amerikanen bekend voor zijn 'Blue Light Special'-acties. Als je in zo een winkel rondliep, werd je op onverwachte momenten opgeschrikt door een sirene en een blauw zwaailicht boven een of andere rayon. Dat was het sein om je winkelkarretje daar naartoe te rijden, want er waren zaakjes te doen. Op die manier maakte Kmart zich af van zijn moeilijk verkoopbare of verouderde stocks. Die verkoopstechniek is al een eind stopgezet, maar Kmart pakt nog altijd uit met een macotte  met een blauw zwaailicht op het hoofd, Mr. Bluelight genaamd.

In de jaren tachtig keerde het tij voor Kmart. De keten kreeg een oubollig imago en had de grootste moeite om zich te weer te stellen tegen de harde concurrentie van andere discountgroepen zoals Wal-Mart en Target. In 2002 dreigde Kmart failliet te gaan; de groep moest bankroetbescherming aanvragen volgens het bekende 'Chapter 11'. Een reddingsplan deed meer dan 300 winkels de das om en leidde tot jobverlies voor zowat 34.000 werknemers. Eind 2004 is Kmart een deel geworden van de groep Sears.   

08-08-07

Wachtend op de sloop, Veemarkt, oogst 2007

FI11
Nog enkele sfeerbeelden. Hier, op de Veemarkt in Kortrijk, komt een toren met twee verdiepingen winkels, acht woonlagen en een bosjes hoogstammen op het dak. De toren moet een verticaal accent brengen bij het uitgestrekte winkelcentrum dat een straat verder zal gebouwd worden, op de terreinen van de vroegere school Bijstand en de aanpalende panden.

FI12

Zie ook: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/post/4830203/d...

 

FI15

Intussen, woensdag 8 augustus, is men onverhoeds begonnen met de afbraak van de gebouwen van de middelbare school van Bijstand. Zie de spectaculaire filmpjes. Als er ergens in het te slopen bouwblok asbest aanwezig zou zijn, is het wel in die constructies van na WOII. De mensen nodeloos ongerust gemaakt met die gele linten die waarschuwden tegen het kankerverwekkende goedje? Wie geeft de juiste informatie waarop omwonenden recht hebben? De stad? De sloper, firma Verhelst? De asbestverwijderaar Romarco? De hoofdaannemers Van Roey en Van Laere? De promotor Foruminvest?
  
FI14

Op de Veemarkt is er niet alleen bouwafval...

FI10