02-09-07

Windmolenbouwer Deltapark vraagt Kortrijkzanen aandelen te kopen


fp12

Op de volgestorte en met landbouwgrond overdekte gewezen kleigroeven aan de Oudenaardsesteenweg voorbij de E17 bouwt de intercommunale Leiedal een industrieterrein van de nieuwe generatie. De werken zijn gestart. Een onderdeel van het vooruitstrevende project zijn vier windturbines naast de autostrade. De geselecteerde molenbouwer Electrawinds laat zijn dochter CVBA Groenkracht 'een publiek beroep op het spaarwezen' doen in Kortrijk. In alle brievenbussen viel een prospectusje om aandelen van Groenkracht te kopen tegen 125 euro het stuk. Een originele manier van kapitaalverwerving, die voor erkende coöperatieve vennootschappen toegelaten is.

Deltapark

De realisatie van het Deltapark is begonnen. Voor dat bedrijventerrein (45 ha) voor hoogwaardige activiteiten maakte Leiedal een ontwerp dat gericht is op kwaliteit en duurzaamheid. Studiebureau D'Hondt (Kortrijk) werd ingeschakeld voor het ontwerpen van wegen en afwatering. Voor de groeninkleding werd een beroep gedaan op een heuse landschapsarchitect, Paul Deroose (Jabbeke). Bij de openbare aanbesteding haalde aannemer Aswebo (Drongen) de opdracht voor de aanleg binnen (4,3 miljoen euro). Zie ook mijn enthousiast stukje van een jaar geleden.

Het Deltapark - ooit zocht men een andere naam, maar dat voornemen heeft Leiedal blijkbaar laten varen; Delta verwijst op suggestie van Koramicman Ignace Gheysens naar de driehoek Kortrijk-Harelbeke-Zwevegem waarin het terrein ligt - wordt wel degelijk een heus park, in tegenstelling tot de verfoeilijke industriegetto's die zoveel andere industrieterreinen zijn. Er wordt uiterst secuur omgesprongen met landschap, groen en natuur. Moerasbosjes, grote dreven met hoogstammen, groene wandel- en fietsverbindingen, vijvers en zelfs 'wadi's' (natte plekken die opdrogen in normale zomers), het komt er allemaal.

Windturbines

Bovendien wordt het Deltapark 'CO2-neutraal'. Het elektriciteitsgebruik op het Deltapark zal exclusief afkomstig zijn van 'groenestroomcentales', die draaien op hernieuwbare energiebronnen. Die hernieuwbare energiebronnen zullen bestaan uit vier windturbines naast de autostrade en een groenestroomcentrale op het Deltapark zelf. De reusachtige windmolens krijgen een vermogen van elk 2 MW, de generator die plantaardige olie zal verbranden 16 MW. Die stroomproductie zal de behoeften van het Deltapark ruimschoots overstijgen.  

Begin dit jaar bekroonde Vlaams minister van Economie Fientje Moerman het ontwerp voor de inrichting van het Deltapark tot wat zij het TOP-project noemt. Eigenlijk wil de Vlaamse Regering dat alle nieuwe industrieterreinen voortaan de principes volgen die Leiedal heeft uitgewerkt voor het Deltapark. De jury was onder de indruk van de inspanningen voor duurzaamheid, de aandacht voor het groenbeheer en de hinderbestrijding, het organiseren van gemeenschappelijke diensten (en parkings!) voor de bedrijven op het park en de uitgekiende ontsluiting van het terrein. Het Deltapark zal onder leiding staan van een 'parkmanagement' dat de kandidaat-vestigingen belooft te selecteren op criteria zoals innoverend karakter, hoge tewerkstelling, architecturale kwaliteiten van de gebouwen en duurzaamheid (denk aan zonnepanelen en degelijke isolatie). Aan de bekroning was een verhoging van de Vlaamse subsidies verbonden, van 25 naar 60%. De subsidie steeg tot niet minder dan 3.343.713 euro.

Zoals gezegd, omvat het project van het Deltapark ook vier windturbines. Voor die honderd meter hoge gevaarten knoopte Leiedal onderhandelingen aan met drie geïnteresseerde molenbouwers: nv Aspiravi van Harelbeke, de vereniging BeauVent (Bulskamp) en Ecopower (Berchem), en nv Electrawinds (Oostende). Uiteindelijk liet Leiedal zich overtuigen door het aanbod van Electrawinds, dat niet alleen evenwaardige windmolens wilde bouwen zoals de andere kandidaten maar daarenboven ook een warmwaternet wilde aanleggen en de bedrijven wilde bijstaan bij het installeren van zonnepanelen. Daar is sindsdien de belofte bijgekomen om een groenestroomcentrale uit te baten in het park. Of dat laatste project wel zo duurzaam kan genoemd worden, wordt hier en daar betwijfeld: het verbranden van plantenolie verhoogt weliswaar niet de uitstoot van broeikasgassen maar het uitbouwen van sojaplantages gaat soms ten koste van het regenwoud of van de voedselproductie bij de arme boeren in de derdewereld (om nog te zwijgen van de CO2-uitstoot bij het transport van die oliën naar Europa). Of het zou moeten zijn dat de lokale landbouw massaal overschakelt op de teelt van koolzaadolie.

Electrawinds

Electrawinds is het geesteskind van Bruggeling Luc Desender, een selfmademan die via een handel in occasiewagens eigenaar werd van de Volkswagengarage BMB in Brugge en die met winsten van de garage en steun van Triodosbank (gespecialiseerd in ethisch beleggen) in 1998 nv Electrawinds uit de grond stampte voor de bouw van windturbines (later verruimd tot alle mogelijke projecten van opwekking van hernieuwbare energie). In 2001 verkocht hij zijn garage en zette hij alles op Electrawinds. Intussen realiseerde Electrawinds al voor meer dan 100 miljoen euro aan windmolens en biomassacentrales. De molens draaien in Brugge (Boudewijnkanaal, in opdracht van Electrabel - waarmee Electrawinds, ondanks zijn naamn verder niets te maken heeft), Zedelgem en Perwez. In Oostende en Moeskroen worden dierlijke vetten en plantaardige oliën omgezet in hernieuwbare energie. 

Luc Desender noemt zijn Electrawinds zelf "een van de grootste private spelers op de markt van de hernieuwbare energie". Zijn ambities reiken ver. Hij heeft ook al dochterondernemingen opgericht in verschillende Zuid-Europese landen. De Britse investeringsmaatschappij 3i nam een belang van 18% in de firma, goed voor een kapitaalsinbreng van 30 miljoen euro. Electrawinds participeert ook in een van de projecten die op de Thornton-bank en de Bank onder Naam op 30 km voor de Belgische kust twee windturbineparken (216 MW) zullen bouwen voor de federale overheid. Op de Thorntonbank gaat C-Power aan de slag. Op de Bank zonder naam de vereniging Eldepasco, waarbij de eerste twee letters (El) komen van deelgenoot Electrawinds.

Groenkracht

Op zoek naar meer uitbreidingskapitaal acht Luc Desender het niet uitgesloten dat Electrawinds naar de beurs trekt. Intussen verzamelt hij investeringsgeld op andere manieren. Zo heeft Electrawinds, een naamloze vennootschap, cvba Groenkracht, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, voor de inzameling van fondsen bij het publiek. Onwillekeurig doet mij dat denken aan stoutmoedige ondernemers die hun beginkapitaal bijeen gingen halen bij bakkers, slagers en andere middenstanders met een appeltje voor de dorst. Om misbruiken tegen te gaan is "het publiek beroep op het spaarwezen" in ons land streng gereglementeerd en onderworpen aan de controle van de Commissie voor Bank- en Financiewezen. De erkende coöperatieven zijn evenwel vrijgesteld van die reglementering.

Het aanbod om aandelen te kopen door de verspreiding van het prospectusje van Groenkracht in alle Kortrijkse brievenbussen is dus perfect legaal. Daarmee volgt Electrawinds overigens een beproefde techniek van kapitaalsinzameling van zijn grote concurrent cvba Ecopower. Een aandeel van Groenkracht kost 125 euro en geeft recht op 1 stem op de algemene vergadering. Luc Desender zegt een opbrengst te verwachten van 6% (tot 1500 euro vrij van belastingen). Een beetje eigenaardig is de vermelding op het foldertje dat "er wordt gevraagd uw gelden drie jaar te laten staan, om speculatie tegen te gaan...". Speculatie met CVBA-aandelen is een heel klein risico aangezien de waarde van het aandeel vast (nominaal) is, in tegenstelling met aandelen van bijvoorbeeld een nv. 

27-09-06

Zelfs wadi's op zeer groen Deltapark (industriezone Vlieberg)

 

Rond de Luipaardstraat komt een driedelig industriepark op het grondgebied van Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem, het 'Deltapark', op de zuidoostelijke flanken van de Vlieberg. Intercommunale Leiedal, die het megaproject ontwikkelt, opteert voor een hoogwaardige aanleg, met zeer veel, goed overdacht groen, windmolens en wandel- en fietsvoorzieningen. Veel aandacht gaat naar een ecologische waterbeheersing: er komen grachten, bufferbekkens met natuurlijke oevers en zelfs 'wadi's'. Die aanlegwerken gaan binnenkort in aanbesteding.

Leiedal zal zijn uiterste best moeten doen om met zijn 'park' het mooie landschap te evenaren. De glooiingen zijn nu nog grotendeels landbouwgrond, gedeeltelijk het resultaat van volgestorte kleiputten die opnieuw overdekt werden met teelaarde. Het gaat om 45 hectare in een eerste fase, gesitueerd aan de Zwevegemse kant van de E17, van aan de Oudenaardsesteenweg (N8) tot over de Luipaardstraat. In Zwevegem eindigt het Deltapark aan de enkele jaren geleden aangelegde ontsluitingsweg N391. 

Wegen

Leiedal schakelde het studiebureau D'Hondt (Kortrijk) in voor het ontwerpen van wegen en afwatering. Voor de groeninkleding werd een beroep gedaan op een heuse landschapsarchitect, Paul Deroose (Jabbeke). De definitieve plannen zijn nu goedgekeurd door de Kortrijkse gemeenteraad en de werken kunnen aanbesteed worden. Het gaat om een pakket opdrachten van niet minder dan 5.323.368 euro.

Het industriepark vergt nogal wat nieuwe toegangswegen. Aansluitend op het rondpunt van de N391 wordt er een hoofdweg, met middenberm, aangelegd van 450 meter. Loodrecht daarop komen twee dreven, een 'Bovendreef' van 850 meter en een 'Benedendreef' van 300 meter. Waar de hoofdweg de dreven kruist, gaan er rotondes zijn. De Bovendreef krijgt nog een extra verbinding (150 meter) met de Keizersstraat in de Harelbeekse Keizershoek. Alle wegen worden uitgevoerd in asfalt.

De fietsers worden in het Deltapark op hun wenken bediend. De bestaande, kronkelende Luipaardstraat wordt een exclusief voor fietsers bestemde weg, 3 meter breed, in asfalt. Tussen de Bovendreef en de Oudenaardsesteenweg (rotonde Cowboy Henk) komt een nieuwe fietsverbinding. En rakelings langs het Deltapark loopt het onlangs geopende fietspad op de oude spoorlijn Kortrijk-Ronse. Ook op de N391 zijn de vrijliggende fietspaden in orde.

Afwatering

Met Aquafin is een vernuftig systeem van afwatering afgesproken. Alles is erop voorzien om afvalwater en regenwater apart af te voeren. De lozingen gaan de riool in die verbonden wordt met de collector langs de N391. Het regenwater gaat naar de Pluimbeek via een netwerk van regenwaterriolen, open grachten en wadi's. Een wadi (een woestijnwoord!) is een ondiepe poel die het oppervlaktewater een tijdlang kan opvangen tot het op natuurlijke wijze wegsijpelt of verdampt. Er komen 4 wadi's langs de Luipaardstraat.

Langs de oude spoorwegbedding (gewezen lijn naar Ronse) en aan de voet van de berm van de E17 moeten afwateringsgrachten zorgen voor een vertraagde afvoer naar de beek. Aan de Keizershoek ligt een natte plek die wordt uitgebreid. Een nieuwe poel moet er de omgeving droog houden. Op vraag van de brandweer wordt een blusvijver gegraven aan de inkom van het Deltapark. Om te voorkomen dat elk bedrijf zijn eigen bufferbekken zou moeten graven, komen er een reeks collectieve bekkens, die ook kunnen dienen als blusvijver.

Groen

Het woord 'park' in de naam is geen leugen. Er wordt kwistig omgesprongen met allerhande groen en natuurelementen. Waardevolle bomen die er nu staan, worden zoveel mogelijk behouden. Beide dreven worden opgesmukt met niet minder dan 2 keer 3 rijen hoogstammen: aan beide zijden een rij op de openbare weg en daarachter nog eens een dubbele rij in de private parkings. Als landschapselement kan dat tellen!

In (de middenberm) en om de toegangsweg worden een reeks hoogstammen 'gestrooid', als waren het zaailingen. Alle wegbermen worden ingezaaid en krijgen een haag. Er komt eveneens een haag langs de Oudenaardsesteenweg. Voor de berm van de E17 komt een 'visuele berm' van 1,2 m hoog die ingezaaid wordt. En langs de N391 komt tussen de bufferbekkens en de blusvijver over 140 meter een groen scherm. 

Natuur

In het hele ontwerp wordt veel belang gehecht aan de natuur in het Deltapark. Het plan spreekt van een 'ecologisch circuit', en dàt op een industrieterrein! De natte hoek met kikkers, padden en salamanders en het waardevolle moerasbosje aan de Keizersstraat worden bewaard en uitgebreid. Zowat 6.000 m² krijgt een natuurinrichting. Een nieuwe poel, een omgelegde gracht, rietzomen en droog struweel moeten er de natuur alle kansen geven.

Bij de oude spoorwegbedding, thans fietspad, hoopt men dat de groene berm en de afwateringsgracht ernaast zich kan ontwikkelen tot een strook vol leven. In de gracht worden drempeltjes aangebracht om zo lang mogelijk in het jaar water te houden.

Zoals gezegd komt er over de volle lengte van de grens met de N391 een groene strook tussen de bufferbekkens. De bufferbekken zullen zacht oevers krijgen met een beperkte helling om watervogels te lokken. Ook hier krijgt de natuur vrij spel. Langs de Luipaardstraat, fietspad, komt een groenstrook met een breedte van 30 meter, met wadi's, bomen en gras. En de groenberm naast de E17 krijgt een verantwoorde natuurlijke beplanting.

Nu nog hopen dat er in al die natuur- en parkelementen ook bedrijven landen die extra tewerkstelling kunnen bieden. Maar te horen aan de steeds weerkerende klaagzang over het tekort aan uitgeruste industriegronden in onze streek, zal dat geen probleem zijn.