01-09-08

Snel vastgoedgewin van het stadsbestuur in Kortrijkse deelgemeenten

Aalbeke OC

Afbraak van schilderachtig steegje op Aalbekeplaats

De liquidatie van heel wat stadseigendommen in Kortrijk betreft ook panden waarin nu nog stadsdiensten huizen. Daarom wordt er in allerijl een operatie herhuisvesting van die diensten opgezet. Hoewel die operatie nog moet besproken worden met de betrokken bevolking en met de gemeenteraad - de verkozenen van het volk! -, liggen de scenario's al grotendeels vast. Omdat de nadruk ligt op 'het genereren van inkomsten' (beslissing van het stadsbestuur van 22 juli 2008), valt er over verschillende onderdelen die hele operatie 'herhuisvesting van stadsdiensten' - in het stadhuis 'ruimtelijke optimalisatie' gedoopt - heel wat te zeggen.

Niet rechtsgeldig

Nogmaals: de informatie waarover ik als gemeenteraadslid over dit alles beschik, is niet volledig. Het stadsbestuur, CD&V-OpenVLD, houdt essentiële gegevens achter. Ik til daar zeer zwaar aan! Hier worden de democratische regels met de voeten getreden. Artikel 51, lid 5 van het Gemeentedecreet zegt nochtans uitdrukkelijk dat alleen in het verslag opgenomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen 'rechtsgevolgen hebben'. Niet in het verslag opgenomen beslissingen zijn dus niet rechtsgeldig. Dat artikel voegt daar expliciet aan toe: "De goedgekeurde notulen [van het stadsbestuur] worden onverwijld bezorgd aan de gemeenteraadsleden".

In dit geval berusten tal van beslissingen van het stadsbestuur op een patrimoniumstudie die alleen is goedgekeurd door het stadsbestuur op werkvergaderingen ('strategische colleges' genoemd - in Nederland zou men spreken van 'achterkamertjespolitiek') waarvan geen verslag wordt gepubliceerd noch 'onverwijld aan de gemeenteraadsleden bezorgd'. Op die geheime werkvergaderingen nam het stadbestuur voorts ook belangrijke beslissingen zoals de goedkeuring van lijsten van 'quick wins', de keuze tusssen voorkeurscenario's, prioriteiten, diverse denkpistes enzovoort. Al die geheime beslissingen zijn dus niet rechtsgeldig genomen. Behalve dat men hierop kritiek kan hebben uit democratisch oogpunt, brengen de burgemeester en de schepen door dit onzorgvuldig handelen ook de beoogde verkoop van stadseigendommen in gevaar. En het gaat over miljoenen euro's.

Prioriteit voor Bellegem en Aalbeke

Op een informele werkvergadering (13 mei 2008) besliste het stadsbestuur de deelgebieden Bellegem en Aalbeke als eerste aan bod te laten komen voor de herhuisvesting van stadsdiensten. Daartoe werd een politiek-ambtelijke werkgroep opgetrommeld onder de dubbele leiding van de schepenen en directeurs van elke betrokken stadsdienst en de 'gebiedswerkers' van het deelgebied in kwestie.

Die 'gebiedswerkers' zijn een voortzetting en veralgemening van de buurtwerkers die voordien her en der aan het werk werden gezet. Maar in tegenstelling met de buurtwerkers ligt de nadruk in hun opdracht veel meer op gedecentraliseerde stedelijke dienstverlening in de deelgemeenten en de grote wijken dan in gemeenschapsopbouw en burgerparticipatie. Dat is nu wel duidelijk met de inzet van die gebiedswerkers voor de verkoop van zoveel mogelijk stadseigendommen in hun werkgebied (deelgemeente).

Op 'workshops' (4 juli 2008) werden de voorkeurscenario's voor de verschillende deelgemeenten vastgelegd. Het stadsbestuur bekrachtigde die scenario's, enigszins gewijzigd,formeel op 22 juli 2008. Voor Bellegem en Aalbeke, en ook Bissegem, komt het erop neer dat alle stedelijke diensten zullen worden bijeengebracht in het ontmoetingscentrum, telkens na aanbouw van een nieuwe vleugel. Voor de jeugd worden andere plannen uitgewerkt.

In Bellegem moet er een compacte nieuwbouw komen aansluitend bij het ontmoetingscentrum De Wervel, na afbraak van de oude jongensschool. Daar worden dan alle stedelijke functies gehergroepeerd. Het gewezen gemeentehuis op Bellegemplaats wordt, zoals uitgelegd in het vorige stuk, verkocht. Ook verkocht wordt het nog geen half jaar geleden van het ACW overgekochte pand Den Bouw. Voor de jeugd - verschillende jeugdbewegingen zijn al jaren op zoek naar betere huisvesting - zou er misschien een nieuwbouw komen op de oude 'tramstatie', Walleweg; maar men is nog aan het zoeken naar een oplossing voor de parkeerproblemen in die wijk. Voorts wil men onderzoeken of er eventueel een 'sportschuur' zou kunnen worden gebouwd in samenwerking met de lokale school.

In Aalbeke wil het stadsbestuur ook alle stedelijke diensten samenbrengen in een nieuwe vleugel van het ontmoetingscentrum. Om het OC te kunnen uitbreiden, neemt het stadsbestuur zich voor om het resterende steegje op Aalbekeplaats af te breken (zie foto). Het gaat om vier karaktervolle woningen, die stuk voor stuk zijn gemoderniseerd met respect voor hun uitzicht. Als die huisjes op Heule-Watermolen hadden gestaan, dan waren ze vast en zeker officieel beschermd. Als de sloop doorgaat, verdwijnt eens te meer een stuk historisch dorpspatrimonium.

Het gewezen gemeentehuis van Aalbeke, een speciaal voor die functie opgetrokken gebouw en nog in dienst, zal, slechts gedeeltelijk (?), worden verkocht. De pastorie krijgt hetzelfde lot beschoren. De jeugdverenigingen van Aalbeke blijven zitten waar ze zijn, maar men gaat op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor jeugdhuis 't Skutje.

Bissegemse jeugd

Ook in Bissegem wil men alle stedelijke diensten hergroeperen in een aanbouw bij ontmoetingscentrum De Neerbeek. Dat betekent vooral een verhuis uit het bestaande gewezen gemeentehuis in het centrum van de deelgemeente. Dat is dan wel in tegenspraak met de mening die de werkgroep aanvankelijk had gedeeld, namelijk dat het voor de dienstverlening in Bissegem beter zou zijn de diensten te hergroeperen in het centrum.  

bis1

Stadseigendom Bissegem

Voor het zeer centraal gelegen gewezen gemeentehuis van Bissegem heeft men volgende plannen in petto. Het stadsbestuur laat onderzoeken of de gelijkvloerse onderdoorgang, een publieke weg, niet kan verbreed worden over de volle breedte van het pand. De verdiepingen erboven zouden worden verkocht of verhuurd.

Het stadsbestuur is de politiek-ambtelijke werkgroep niet gevolgd in haar voorstellen voor de Bissegemse jeugd. Op de workshop was een consensus gegroeid om voor die jeugdverenigingen twee opties open te houden. Er was sprake van een eventuele nieuwbouw op locatie Rietput. Een andere mogelijkheid was het brandweergebouw van Bissegem aan de jeugd toe te vertrouwen. Het stadsbestuur heeft wijselijk beslist te wachten met zich uit te spreken over een eventuele herbestemming van brandkazernes tot er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de brandweerhervorming.

Heule Statie geen station

In Heule is het stadsbestuur wel van plan binnen afzienbare tijd geld vrij te maken om de jeugdverenigingen een deftig dak boven het hoofd te geven. Er komt een extra verdieping boven jeugdhuis Den Ast; de grond naast het lokaal wordt niet verkocht. Het gewezen stationsgebouw van Heule wil men voort huren van de Spoorwegen, ten behoeve van verenigingen - nu huist er Chiro Stiene. Nochtans zou de heropening van het gebouw als voor-station met ruimere parkeergelegenheden voor treinpendelaars ook wel eens mogen onderzocht worden in het licht van de problemen met het station in Kortrijk.

Heule Statie

Zonder nadere uitleg besliste het stadsbestuur tot het opstellen van een masterplan voor de in Heule gelegen (Vier Linden) Kortrijkse Groothandelsmarkt. Kijkt het stadsbestuur met gretige ogen naar de eventuele verkoopsmogelijkheden van (delen van) de (te?) grote hal en ruime parking van de KGM?

Marke: hoeve-villa te koop

Grootse plannen koestert het stadsbestuur ook voor de deelgemeente Marke, met hoop op ferme eenmalige inkomsten. Zo wil men het grootste deel van de stedelijke tuighuizen in de Rekkemsestraat verkopen. Daar huizen momenteel zowat alle uitvoerende diensten met zwaar materiaal; maar binnen afzienbare tijd wil het stadsbestuur zijn materieel centraliseren in de Moorseelsestraat, site Textielfabriek Callens. Zeker is dat het gedeelte vooraan van de stedelijke bedrijfsgebouwen in de Rekkemsestraat wordt verkocht. De loodsen achteraan zouden ook kunnen verhuurd worden. De stad zelf zou nog een deel van de industriële gebouwen behouden.

In Marke bezit de stad ook nog een agrarische erfenis uit de tijd van het de Bethune-burgemeesterschap in de vroegere zelfstandige gemeente. Eventjes is eraan gedacht om de kinderboerderij, uitgebaat door de Van Clé-stichting, Moteweg 11, op te doeken, maar nu is beslist ze te behouden en te renoveren. Wat wel wordt te gelde gemaakt, is de verblijfshoeve van de kinderboerderij, Kleine Marktstraat 4. Het is een prachtige oude boerderij, ingericht om groepen tot 35 personen logement te geven (zie foto). Met de opbrengst van die verkoop wil het stadsbestuur in de nabijheid van de kinderboerderij nieuwe overnachtingsgelegenheid voor groepen bouwen.

Nog op het grondgebied Marke, maar dan in het stadsgroen Marionetten, heeft de stad nog een andere eigendom: de monumentale Ponforthoeve. Tot nu was het de bedoeling de historische gebouwen een rol te laten spelen in de zachte recreatie die zich in die groene zone aan het ontwikkelen is. Daarvan wordt blijkbaar afgestapt: het stadsbestuur zoekt een externe functie voor de hoeve.

Over dat alles komt er nog een overlegronde met de bevolking van de betrokken deelgemeenten, een taak voor de gebiedswerkers. Maar is niet alles reeds beslist?

Marke verblijfshoeve

Verblijfshoeve Marke: te koop!

05-10-07

Licht en lucht voor De Knok in Bissegem

knok1

De wijk De Knok in de Kortrijkse deelgemeente Bissegem krijgt nieuw wijkgroen. Een boswijk wordt weer tuinwijk. Bij het ontwerp van de nieuwe beplantingen kregen de bewoners van de wijk aan de Kortrijksevoetweg ruim inspraak, zoals dat hoort maar nog lang geen vanzelfsprekende gewoonte is geworden. En de plaatselijke hengelaarsclub mag ook tevreden zijn. Hun vijver in het midden van de wijk blijft beveiligd.  

knok2

Aan de Kortrijksevoetweg, een zijstraat (en verderop pad) van de Heulsestraat in Bissegem ligt een volkswoningwijk van de Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (voorzitter-voor-het-leven: Marc Olivier) verscholen: De Knok. Die buurt is letterlijk overwoekerd door het groen - destijds aangeplant om er een tuinwijk van te maken. De struiken zijn zo opgeschoten dat ze niet meer bij te snoeien zijn. Zaailingen tieren er onbedoeld maar welig. En de boompjes van bij de aanleg van de wijk zijn hoogstammen geworden, die te dicht bij de woningen staan en er het licht tegenhouden en belemmeren dat de zon de vochtigheid verjaagt. Het dichtgegroeide groen is ten slotte ook een bedreiging voor het viswater van de vijver die het midden van de wijk siert.

Voor het ontwerp van het wijkgroen is een methode gebruikt die Philippe De Coene (sp.a) introduceerde als schepen van milieu. Zijn opvolger Stefaan Bral (CD&V) zet gelukkig die goede gewoonte voort. De methode bestaat erin dat men nauwgezet rekening houdt met de wensen van de buurtbewoners. Voor de zomer werden er twee volksvergaderingen gehouden en op 12 juni was er zelfs een inloopmoment, waarbij de mensen van De Knok suggesties konden doen aan de medewerkers van het projectenteam. De opmerkingen en verzuchtingen van de bewoners werden zoveel mogelijk in de heraanlegplannen opgenomen. 

Ballenvangers

De werkzaamheden zullen beginnen met een grote opkuis: de meeste beplantingen zullen gerooid worden; de hoge bomen drastisch gekortwiekt of verwijderd, de bestaande versleten zitbanken en de vuilnisbakjes weggenomen, en de wandelpaden opgebroken. Na de grondwerken en een duurzame bodembemesting komen allerhande verhardingswerken (met betonblokken en -borduren, maartegels en dolomietpaden) en constructiewerken (zoals nieuwe banken, een hondentoilet, vuilnisbakjes, anti-parkeerpaaltjes en fietssassen). Er worden ook 'ballenvangers' geplaatst - voetballen mag dan, zonder gevaar voor de ruiten. Rond de centrale vijver wordt de bestaande afsluiting vervangen door een sympatieker bedrading.

De eigenlijke beplantingswerken brengen er nieuwe bomen, heesters en bodembedekkers. En overal komt er een aangepast gazon. De opdracht houdt ook in: 18 maaibeurten per jaar in de komende 3 jaar voor de gazons, 8 onderhoudsbeurten per jaar voor diezelfde periode voor de nieuwe beplantingen, 4 onderhoudsbeurten per jaar voor de komende 3 jaar voor de bestaande beplantingen die behouden blijven, en het onderhoud van de wegen voor 3 jaar.

Het gaat om een opdracht van liefst 571.804,01 euro. Binnenkort is er een openbare aanbesteding.

knok3

04-09-06

De Kreun verhuist kantoren naar stadscentrum

Muziekcentrum De Kreun mag zijn kantoren verhuizen van het jeugdcafé in Bissegem naar het verlaten gebouw van Radio2 op het Conservatoriumplein. Dat beslist de gemeenteraad in afwachting van de definitieve plannen voor de uitbouw van een muziekcentrum en andere ontwikkelingen (pendelaarsparking, nieuwe bibliotheek...) op het Conservatoriumplein. Eerder al gaf het stadsbestuur aan de concertorganisator de toestemming om de NMBS-loodsen op Kortrijk-Weide te gebruiken als tijdelijke concertzaal.

Het staat in de sterren geschreven dat het 'waaigat' van het Conservatoriumplein - eigenlijk nog altijd een bomkrater na de vernieling van de Kortrijkse gevangenis door de bombardementen van 1944 - binnen afzienbare tijd het toneel zal zijn van grootschalige initiatieven van de stad. Er is sprake van een (half)ondergrondse pendelaarsparking, een modern bibliotheekgebouw, een muziekcentrum, een concertgebouw in of aan het vroegere gebouw van Radio2, enzovoort. Maar zo heel erg concreet is nog niets. De projecten zitten nog in de studiefase. Het duurt allemaal wat lang, maar voor zo'n belangrijke aanvulling van de stedelijke infrastructuur kan men niet improviseren.

De uit een Bissegemse jeugdclub gegroeide belangrijke concertorganisator De Kreun kreeg in die omgeving eerder al (25 oktober 2005) van het stadsbestuur een voorwaardelijk opstalrecht op grond nabij het muziekconservatorium, voor de bouw van een hedendaagse concertzaal voor zowat 500 toehoorders. De stad behield zich evenwel het recht voor om een andere plaats aan te duiden voor de inrichting van die zaal. Alles hangt af van de studie die bezig is over het toekomstige gebruik van de hele site.

Voor De Kreun is dat uitstel van realisatie echter rampzalig. Het zou betekeken dat de concertorganisator, die onder meer zwaar wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap (minister van Cultuur Bert Anciaux, spirit) nog enkele jaren in zijn jeugdcafé in Bissegem zou moeten blijven. Volgens De Kreun zou dat "zeer nadelig" zijn "voor onze positie binnen de Vlaamse en internationale muzieksector" en zou dat "heel wat compromissen" vereisen "op het vlak van hygiëne en veiligheid". Met "compromissen" bedoelen ze eigenlijk ontoelaatbare toegevingen. De Kreun vraagt de stad dan ook om een tijdelijke concertzaal en tijdelijke kantoorruimte.

Het stadsbestuur toonde zich bereid op die dubbele vraag in te gaan. De Kreun kreeg de principiële toestemming om in de leegstaande NMBS-loodsen aan de nieuwe westelijke binnenring een tijdelijke concertzaal in te richten voor 500 personen. In diezelfde zaal zal op 8 oktober de stemmentelling gebeuren van de gemeenetraadsverkiezingen.

En volgende week maandag wordt aan de gemeenteraad een beslissing voorgelegd om De Kreun tijdelijk zijn intrek te laten nemen in kantoren op de derde verdieping van het vroegere radiogebouw op het Conservatoriumplein. De Kreun ondertekende al de gebruiksovereenkomst.