16-02-08

Nog altijd geen geld voor toegezegde Kortrijkse bouwpremies, wat het stadsbestuur ook moge beweren!

werken 12-3-06

Tot vorig nieuwjaar kon je in Kortrijk een aanvraag doen voor een stedelijke bouw- en renovatiepremie. Daarna niet meer. Een botte besnoeiingsmaatregel schrapte de premie. Maar wat met de mensen waarvan de aanvraag eerder is goedgekeurd en die nog geld te goed hebben van de stad? Meer nog: die afschaffing betekent dat je geen nieuwe aanvragen meer kunt indienen. Maar op grond van een eerder goedgekeurde aanvraag moet de stad nog altijd facturen aannemen waarop premiegeld moet worden uitgekeerd. Nergens in het afgeschafte premiereglement stond immers een termijn voor de indiening van facturen. En renovatiewerken kunnen lang aanslepen! Dat betekent dat de stad schulden heeft aan al die rechthebbenden en dat die schulden nog jarenlang kunnen toenemen.

Welnu, voor de uitbetaling van die premies staat er momenteel nul-komma-nul euro op de begroting. Rechthebbenden die met dergelijke facturen aankloppen bij de bevoegde dienst, krijgen te horen dat er momenteel geen geld is. Zelfs voor de mensen die in de loop van 2007 - toen de premie nog niet was afgeschaft - facturen hebben ingediend, is er geen geld.

De stad kan dus zijn verplichtingen niet nakomen, door manipulatie van de stadsbegroting. 'Bedrieglijk onvermogen' zou men dat noemen in het gewone leven. Een kras staaltje van onbehoorlijk bestuur is het in het publieke leven. Wij hebben met de progressieve fractie (sp.a-spirit-Groen!) het stadsbestuur de kans gegeven zijn fout recht te zetten. Door een wijziging van de begroting wilden wij alsnog de nodige centen inschrijven op de begroting. Na een fel debat in de gemeenteraad (11 februari 2008) heeft de meerderheid (CD&V en Open VLD) ons voorstel verworpen. Wat kunnen wij nog doen om het stadsbestuur tot meer redelijkheid te brengen?

Belogen

Eind 2007 schafte de CD&V-OpenVLD-meerderheid in Kortrijk met 1 pennetrek liefst 4 stedelijke huisvestingspremies af: de stedelijke sanerings- en renovatiepremie, de stedelijke verbeterings- en aanpassingspremie, de stedelijke verwervingspremie en de premie "wonen boven winkels". Die brute afschaffing was het resultaat van een harde schermutseling tussen de meerderheidspartners over eventuele nieuwe taksen en de verdeling van de beschikbare middelen. Zie [mijn eerder stuk] met inside information. Die afschaffing was geheel onverhoeds. Ze was niet eerder aangekondigd. Er was geen enkele discussie over de zin van die premies, waar iedereen achter stond. Ik ken persoonlijk mensen die  begin januari met hun aanvraagformulier naar het stadhuis trokken, en daar totaal verbouwereerd moesten vernemen dat ze tien dagen te laat waren. 

In december al stelden wij de vraag: wat met de premies die nog niet zijn uitbetaald? "Geen probleem," antwoordde het stadsbestuur: "daarvoor hebben wij 500.000 euro ingeschreven op de werkingskosten voor de schepen van Wonen" (ACW-schepen Lieven Lybeer). Het was al heel eigenaardig dat die middelen niet werden geplaatst bij de bevoegde schepen voor huisvestingspremies (Open VLD'er Wout Maddens). Maar er was meer aan de hand! Premies betaal je als stadsbestuur uit met middelen die zijn ingeschreven als "overdrachten"; met "werkingsmiddelen" kan je dat niet. En inderdaad: na informatie ingewonnen te hebben, bleek dat het stadsbestuur ons simpelweg belogen had. Die 500.000 euro waren voor "nieuw beleid" en niet voor de uitbetaling van de openstaande premies! Voor de uitbetaling van die premies is gewoonweg niets opgenomen op de begroting. 

Dat betekent concreet dat er geen geld is om de rechthebbenden uit te betalen. En dat doet zeer. Wie (ver-)bouwt, gaat veelal tot het uiterste van zijn mogelijkheden en rekent alle premies die men kan krijgen mee om te zien hoever men kan springen. Welnu, die - meestal jonge - gezinnen gaan enkele moeilijke maanden tegemoet. De uitbetaling van de premies waarop zij recht hebben, is niet voor onmiddellijk. Die uitbetaling is zelfs niet helemaal zeker! Zo lang de begroting niet is gewijzigd, kan er geen enkele premie betaald worden. Het stadsbestuur is nu wel zeer geschrokken van de felle reacties op de afschaffing van die premies en op het opschorten van de betaling, en belooft met een begrotingswijziging middelen vrij te maken voor de uitbetaling. Maar stel je voor dat het stadsbestuur plots geconfronteerd wordt met andere noden die in zijn ogen dringender zijn: dan blijft die uitbetaling opgeschort. Zekerheid van uitbetaling is er pas als het geld effectief wordt ingeschreven op de begroting.

Een miljoen euro

Philippe De Coene en ikzelf hebben het stadsbestuur een oplossing willen aanreiken. Niet zozeer om dat stadsbestuur een plezier te doen, maar uit begrip voor de problemen van de vele gezinnen die op die premies zitten te wachten. Wij stelden voor om een miljoen euro uit de reserves (begrotingspost 060/994-01) te halen en op de begroting op te nemen op de post 'bouw- en huisvestingspremies' (post 922/331-01). Daarmee kon het stadsbestuur dan toch al een begin maken met de uitbetaling van de achterstallige premies.

Of dat het miljoen voldoende zou zijn, is nog maar de vraag. Voor 2007 stond immers al iets meer dan een miljoen ingeschreven (1,03 miljoen euro) op die post, en het succes van de premie was stijgend - er heerst immers een echte (ver-)bouwwoede in Kortrijk na jaren geslabak. Van 2003 tot 2007 werden 2211 aanvragen goedgekeurd. Daarvan zijn er 938 nog niet uitbetaald. Het aantal goedgekeurde aanvragen klom steil: van 118 in 2003, over 129 in 2005, 176 in 2006, ineens naar 425 in 2007. In 2006 werd voor zowat 800.000 euro aan premies uitgekeerd. Om alle rechthebbenden voor 2007 te kunnen voldoen is bijna drie keer meer nodig.

Om ons voorstel kracht bij te zetten, hebben wij met sp.a, spirit en Groen! een actie op touw gezet. Dank zij de inspanningen van vooral Bart Hanson, voorzitter spirit, en Bert Herrewyn, gemeenteraadslid sp.a, werd de hall van het stadhuis omgetoverd tot een bouwwerf. Toch hebben het stadsbestuur en de CD&V-OpenVLD-meerderheid (èn het Vlaams Belang!) ons voorstel weggestemd.

Onbehoorlijk bestuur

Het voorval is een kras staaltje van onbehoorlijk bestuur. De logica en het Gemeentedecreet (artikel 151, §2, 1°) stellen overduidelijk dat op een gemeentebegroting eerst en vooral moeten opgenomen worden: de kosten van "de vaststaande en opeisbare schulden van de gemeente". Premies op basis van goedgekeurde aanvragen behoren daar uiteraard toe. Welnu, in Kortrijk heeft het stadsbestuur zich gepermitteerd die kosten te ... 'vergeten'. De begroting beantwoordt dus niet aan de vereisten van het Gemeentedecreet. Ik ben eens benieuwd wat het toezicht daarop zal zeggen...

Het - zwakke - verweer van financieschepen Alain Cnudde (CD&V) - bevoegd schepen Wout Maddens (Open VLD) moet blijkbaar zwijgen - bestaat erin te verwijzen naar zijn 'financieel beleidsplan 2008-2012'. Daarin is vijf keer naeen 900.000 euro opgenomen voor 'huisvestingspremies'. Hij vergeet erbij te zeggen dat dit 'beleidsplan' maar een prognose is, een werkdocument om te zien waar men op termijn uitkomt. De echte 'begroting' daarentegen is de officiële toestemming van de gemeenteraad om bepaalde uitgaven te doen.; dat beleidsplan niet.

Maar nemen we dat financieel beleidsplan eens onder de loep. In de begroting 2008 staan welgeteld 32.601 euro 'achterstallige uitgaven'; dat is lang niet het benodigde miljoen. In de 'prognose 2008' - de begroting zoals men die denkt te wijzigen op het moment dat men extra inkomsten heeft - worden aan die 'achterstallige uitgave' wel 900.000 euro toegevoegd. De vraag is hoe lang het nog zal duren eer die prognose in een begrotingswijziging wordt omgezet; elke maand is een maand later voor de uitbetaling van de hangende premies. De extra inkomsten waarop men wacht zijn een achterstallige inning van grondlasten (1.250.000 euro). Wat indien die verwachting niet wordt ingelost? Bovendien is er helemaal geen extra geld nodig voor de betaling van die premies. De financiële reserves van de stad (momenteel meer dan 6,75 miljoen euro) zijn ruimschoots voldoende om alle premies te honoreren.

De hamvraag is evenwel of het stadsbestuur en de meerderheid tijdig hun politieke eensgezindheid zullen herwinnen om geld vrij te maken voor de bouwpremies. De schrapping was een maneuver omdat Open VLD er niet mee akkoord ging de waterfactuur van de Kortrijkzanen drastisch te verhogen. Zie nogmaals [mijn eerder stuk] . Liberaal schepen Wout Maddens werd de woestijn ingestuurd met de boodschap om dan zelf maar de nodige centen bijeen te schrapen voor zijn woonpremies (lees te besparen in zijn uitgaven voor stadsontwikkeling). Wat als OpenVLD zich niet schikt naar die onzinnige eis van de CD&V-partner? Of zal men dan toch de hele bevolking laten opdraaien voor het geschil in de meerderheid, door de gemeentetaks op de waterfactuur te verhogen?

Dat zijn allemaal vragen die normaal een antwoord moeten krijgen bij de volgende begrotingswijziging; ik gok dat dit in april zal gebeuren. Ik blijf het intussen een kras staaltje van onbehoorlijk bestuur vinden.

22-12-07

Begroting 2008: over een slecht getapte Bockor en de hobby van de burgemeester

stadhuis3

De stadsbegroting voor 2008 voorspelt weinig goeds. De belastingen blijven hoog en een poging om ze nog te verzwaren werd pas na hoogoplopende ruzie in de meerderheid (voorlopig) afgeblazen. Toch vallen de stadsinvesteringen terug op hun peil van tien jaar geleden. En de bevolking zal niet ontsnappen aan pijnlijke besparingen. Maar er komt wel een 'kunstenfabriek' van 1,725 miljoen euro op Buda, de hobby van de burgemeester indachtig.

Vroeger was de bespreking van de begroting de koninginnenzitting van het jaar in de gemeenteraad. Die bespreking verdiende dat ook. Want met de begroting vraagt het stadsbestuur aan de gemeenteraad het nodige geld om in het komende jaar zijn beleid te kunnen uitvoeren. Daartoe vraagt het stadsbestuur aan de verkozenen van de bevolking ook de toestemming om dat geld te mogen ophalen via allerhande inkomsten van hogerhand en van de eigen bevolking (belastingen en tarieven). Maar je ziet onmiddellijk dat daar veel cijfertjes aan te pas komen en dat schrikt een beetje af. Jammer toch!

Zelf denk ik dat je het beleid van het stadsbestuur op geen enkel moment beter kunt beoordelen dan op het moment waarop zij met de factuur afkomen. Daarom heb ik mij ondanks die oceaan van cijfertjes op de begroting gegooid en heb ik het woord gevraagd in de gemeenteraad. Ik heb er het volgende opgemerkt.

Pessimistische begroting

Als we de door het stadsbestuur, CD&V-Open VLD, mogen geloven, zullen er in 2008 oor de stad 107 miljoen euro worden uitgegeven. Daartegenover zou maar 104 miljoen euro inkomsten geboekt worden. Dat is dus een tekort 'op het eigen dienstjaar' van 3 miljoen euro. Dat tekort wordt bijgepast door een greep te doen in de financiële reserves van de stad. Zit de stad in slechte papieren - zoals de burgemeester en financieschepen Alain Cnudde de pers wilden doen geloven? Ik ben overtuigd van niet! 

Hou er vooral rekening mee dat een begroting een voorspelling is. Een voorspelling kan optimistisch zijn of pessimistisch. In Kortrijk opteert men uit - overdreven? - voorzichtigheid meestal voor het pessimisme. Op het einde van het jaar blijkt dat het voorspelde tekort niet uit te komen. In de voorbije twintig jaar is de stad iedere keer uitgekomen met een overschot, schommelend tussen de 1 en de bijna 9 miljoen euro, met zowat 3 à 4 miljoen euro in normale jaren. 2008 zal niet anders zijn.

Het staat nu al vast dat de greep in de reserves niet nodig zal zijn. Bij de begroting steekt een financieel meerjarenplan waaruit blijkt dat 2007 zal eindigen met zowat 3 miljoen euro meer overschot dan geraamd. Daarmee alleen al is het gat toegereden, want het resultaat van 2007 wordt in april 2008 in de begroting voor 2008 verwerkt. 

In de gemeenteraad heb ik gezegd niets tegen voorzichtige begrotingen te hebben. Maar die al te pessimistische inschattingen mogen niet misbruikt worden om politieke redenen. Precies daaraan bezondigt het huidige stadsbestuur zich. De zogenaamd precaire toestand van de stadsfinanciën is het alibi om  met de botte bijl te gaan besnoeien en/of om op zoek te gaan naar nieuwe belastingen. Dat overdreven pessimisme heeft trouwens een ruzie uitgelokt in de meerderheid, waardoor de redelijkheid helemaal is zoek geraakt.

Zwakke investeringen

Ondanks de moeilijke financiële toestand blijven de stedelijke investeringen op peil, verkondigde het stadsbestuur over de begroting 2008. Dat is gewoon niet waar!

Op de begroting 2006 stond voor 60,1 miljoen euro investeringen. Voor 2007 was dat 32,5 miljoen, en nu, voor 2008, heeft met 22,3 miljoen euro ingeschreven. Volgens mij is dat een steile daling in plaats van op peil te blijven. De investeringen dalen weer naar het niveau van tien jaar geleden. Op de begroting 1998 stond voor 24,99 miljoen euro ingeschreven. Terloops: ik ben eens benieuwd of die afname van de stedelijke overheidsopdrachten een effect zal hebben op het orderboekje van de bouwsector. In de voorbije periode van oververhitting stond ook de stad te dringen bij de aannemers; nu het wat minder druk is in de sector, vermindert ook de stad zijn opdrachten. Goed voor de tewerkstelling kan dat toch niet zijn...

Het investeringsprogramma van de stad voor 2008 is veelzeggend; het bij de begroting gevoegde lijstje van 'tijdens het dienstjaar 2008 uit te voeren buitengewone werken' is ontluisterend. Ik vind er vernieuwingswerken aan twee en een halve straat, met name: de Koninklijkestraat in Kooigem, de Luignestraat-Schorbeekstraat in Aalbeke en de tweede helft van de Elfdejulilaan in Kortrijk. Ik stel vast dat het krediet voor de aanleg van nieuwe voet- en fietspaden drastisch daalt, van 800.000 euro op de begroting 2007 tot nog slechts 600.000 euro nu. Het krediet voor het onderhoud van voetpaden daalt van 300.000 euro naar 194.700 euro. En het krediet voor het onderhoud van fietspaden zakt van 250.000 naar 162.250 euro. Alles samen is dat een terugval in de investeringen van bijna 400.000 euro voor de bewoners van al die straten die ongeduldig wachten op een herstel van hun trottoir en voor alle zwakke weggebruikers.

Draaikolk Foruminvest

Schepen voor openbare werken Guy Leleu antwoordde daarop dat hij in 2008 een record aan voet- en fietspaden zou realiseren. Hij verwees daarbij naar de heraanleg van de Zwevegemsestraat en Oudenaardsesteenweg door het Vlaamse Gewest, waarbij de stad moet instaan voor de trottoirs en de fietspaden. Nu, ik ben heel blij dat die grote invalsweg eindelijk wordt aangepakt. Maar je mag die investering niet meerekenen als je de cijfers vergelijkt van het investeringsvolume van 'normale' voet- en fietspaden. De aanleiding voor de heraanleg van de steenweg is de bouw van het mega shoppingcenter door Foruminvest. 

Een belangrijk deel van de investeringen gaat immers naar de aanpassing van de stad aan Foruminvest en aan de ontwikkelingen op Hoog Kortrijk (de nieuwe kliniek en haar ontsluitings- en parrkingproblemen). In dat licht is de scherpe daling van de investeringen des te erger. Het betekent dat buiten de invloedssfeer van Foruminvest en buiten Hoog Kortrijk veel investeringen op de lange baan zijn geschoven. Ik blijf voorstander van de komst van het mega shoppingcentre - het is een kans die Kortrijk moet grijpen. Maar ik zou het tragisch vinden als Foruminvest uiteindelijk een draaikolk zou blijken waarin de belangen van de rest van de stad worden meegezogen. De komst van Foruminvest zou er integendeel het stadsbestuur moeten toe aansporen om ook elders in de stad een tandje bij te steken.

De belastingen blijven hoog

De belastingen stijgen niet. Dat klopt. Er zijn slechts twee kleinere taksen die stijgen. Ik noem ze toch omdat ze zo uitdrukkelijk werden bestreden door de liberale coalitiepartner in de vorige bestuursperiode. Dat zijn de terrastaks voor de horeca en de belasting op parkeren.

In het bestuursakkoord staat dat het stadsbestuur zich engageert "tot een plafonnering van de globale belastingen op het huidige niveau". Ik stel vast dat de globale belastingsontvangsten met bijna 9% toenemen ten opzichte van de laatste reële cijfers (rekening 2006). Daarmee stijgen de belastingen sneller dan de totale uitgavan in eigen dienstjaar. De stijging is ook beduidend sneller dan de index. Het klopt dus dat de belastingstarieven niet stijgen. Maar het 'gelijkblijvend belastingsniveau' betekent wel dat de Kortrijkzanen de relatieve stijging van hun welvaart afgeroomd zien. 

Ik heb het niet kunnen laten om de burgemeester in de gemeenteraad te herinneren aan zijn belofte van 2001, namelijk dat hij de belastingen zou verminderen als zou blijken dat de politiehervorming niet zoveel kostte als hij toen vreesde. Intussen is het duidelijk (zie hier) dat de jaarlijkse dotatie aan de politiezone VLAS zeer ruim bemeten is. de politie is financiële reserves aan het opstapelen, zelfs met een dotatie van stad Kortrijk die voorlopig niet meer stijgt. De burgemeester wimpelde mijn vraag af. Weer een belofte die niet wordt ingelost.

Pijnlijke besparingen

Een plan om de waterfactuur van de Kortrijkse gezinnen met bijna 3 miljoen euro op te trekken, is (voorlopig?) gekelderd. Zie mijn stukje van enkele dagen geleden. In die schermutseling sneuvelden  eveneens de huisvestingspremies. 500 overwegend jonge, renoverende gezinnen worden voor 2008 in de kou gezet.  Maar er zijn nog andere pijnlijke besparingen.

De werkingstoelage aan het OCMW wordt bevroren op het niveau van twee jaar geleden (9,2 miljoen euro). Alsof de prijzen, de lonen en de noden van de behoeftigen niet zijn gestegen en niet blijven stijgen. Meer nog: het is de bedoeling van het stadsbestuur oml pas in 2011 het OCMW ruimere middelen te verschaffen. Zoals mijn vrienden in de OCMW-raad al hebben opgeworpen: de stad zet het OCMW op droog zaad. Dat is onverantwoord en onverantwoordelijk. Het stadsbestuur verplicht het OCMW zijn reserves op te vreten, reserves die zijn aangelegd voor de opvang van de vergrijzing in onze stad en voor de toename van de energiekosten.

Collega Bart Caron, spirit, heeft uitgezocht hoeveel euro per bewoner de 13 Vlaamse centrumsteden geven aan hun OCMW. Kortrijk ligt met 124,68 euro ruim onder het gemiddelde en komt na Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas, Leuven, Genk, Turnhout en Oostende. In 2011 bengelt Kortrijk gegarandeerd onderaan de ranglijst. In een recente studie van Dexia wordt ouderenzorg een van de vele opdrachten van het OCMW genoemd die steeds meer gaan doorwegen op het budget van het OCMW. Door de vergrijzing van de bevolking moeten er veel meer rusthuis- en RVT-bedden komen. Er moeten nieuwe vormen van opvang ontwikkeld worden, zorgzones bijvoorbeeld waarbij hulpbehoevende bejaarden langer thuis kunnen wonen. En vergeet niet dat het aantal aanvragen voor financiële steun voor de kosten van huisvesting en zorg van bejaarden pijlsnel zal stijgen in de komende tien, twintig jaar. In die omstandigheden het mes zetten in de moeizaam opgebouwde financiële mogelijkheden van het OCMW is asociaal, aldus Caron.

Hobby

Afgeschaft zijn ook de bijzonder succesvolle gratis computerlessen waarmee in de voorbije jaren niet minder dan 4000 Kortrijkzanen op weg geholpen zijn in de wereld van ICT en internet. Maar tja, dat was een project van gewezen sp.a-schepen Philippe De Coene! Bij de deelnemers was nochtans vraag naar meer. Uit een onderzoek bleek voorts dat met gerichte inspanningen ook moeilijk bereikbare groepen zoals allochtone vrouwen en alleenstaande senioren naar de cursussen konden gehaald worden. Europa is nog altijd bereid mee te financieren. Het stadsbestuur laat hier een kans liggen. Huidig ICT-schepen Jean de Bethune antwoordde dat zijn diensten 'geen tijd' hadden gehad om de cursussen opnieuw te organiseren. Maar hij beloofde er in de komende jaren weer werk van te maken. Wait and see! 

Minder rouwig ben ik om de afschaffing van de zogenaamde 'energiecheque' aan grote gezinnen. Vroeger kregen gezinnen met drie kinderen en meer drie pakken witte huisvuilzakken per jaar. In 2006, het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen wou en zou burgemeester De Clerck, CD&V, dat steuntje vervangen door een 'circulaire cheque' door hemzelf ondertekend, van 50 euro. Van in den beginne was duidelijk dat het sociale gehalte van dat cadeautje heel gebrekkig was. Talrijke cheques gingen richting de betere buurten, maar kansarme gezinnen met minder dan drie kinderen konden op hun kin kloppen. Het stadsbestuur maakt nu zelf die bedenking. Afgeschaft na amper twee jaar, is het nu wel overduidelijk dat die cheque een platte verkiezingsstunt van de burgemeester was, op kosten van de belastingbetaler. 

In schril contrast met de pijnlijke besparingen en met het uitstel voor diverse aangekondigde projecten (50 meter-zwembad, bibliotheek van de toekomst, muziekcentrum enzovoort) staat de grootste investering voor 2008: de realisatie van de kunstenfabriek op Buda in de gebouwen van de gewezen textielveredelingsfabriek Desmet-Dejaeghere. Dat is een uitgave van 1,725 miljoen euro. Er blijkt dus wel geld te zijn voor ... de hobby van de burgemeester. 

Desmet-Dejaeghere kunstenfabriek

Slecht getapt

Begroting en beleidsprogramma 2008 hebben iets van een slecht getapte Bockor: veel schuim maar weinig bier, bovendien geserveerd in een te duur café. De beloftes in het bestuursakkoord van CD&V en Open VLD zijn indrukwekkend en als je de beleidsnota en het jaaractieplan leest, verwacht je een groots 2008 in Kortrijk. Maar als je dan naar de centen kijkt die daarvoor worden vrijgemaakt, is de teleurstelling zeer groot. De bevolking krijgt bedroevend weinig voor het vele geld dat zij aan het stadsbestuur moet afdragen.

21:52 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kortrijk, begroting, ocmw |  Facebook |

23-10-06

Kortrijk, Kuurne en Lendelede betalen teveel voor zuinige Politiezone VLAS

Foto PZ VLAS
 
pzvlas1
Zoals in de twee voorgaande jaren boekte de Politiezone VLAS ook in 2004 een ferm financieel overschot. Die cijfers zijn pas nu bekend. Dat wijst erop dat de politie van de zone Kortrijk-Kuurne-Lendelede zuinig en efficiënt omspringt met de haar toegeschoven middelen. Maar het wijst er ook op dat de drie aangesloten gemeenten een pak teveel betalen: al meer dan 3 miljoen euro in die 3 jaar. Er zijn volgens mij geen goede motieven voor die 'speklaag' op kosten van de belastingbetaler. En daarmee is eens te meer bewezen dat de onheilsprofeten - "de politiehervorming zal de gemeenten stukken van mensen kosten" - in 2001 volkomen ongelijk hadden.
 
Pas vanavond wordt de 'rekening 2004' van de Politiezone VLAS voorgelegd aan de politieraad. Cijfers na de verkiezingen zijn een beetje zoals vijgen na pasen, maar omdat ze heel verhelderend zijn, geef ik ze toch mee. In 2004 blijkt de Politiezone VLAS 866.887,12 euro overschot te boeken na aftrek van de uitgaven van haar inkomsten. In 2002 (het oprichtingsjaar van de Politiezone) bedroeg het overschot 1,28 miljoen euro; in 2003 was dat 0,933 miljoen euro. Samen met de doorgeschoven overschotten van de jaren 2002 en 2003 sluit de rekening 2004 met een globaal overschot van 3.080.647,81 euro.
 
De totale uitgaven bedroegen twee jaar geleden 18.149.459,02 euro (ontvangen facturen). Dat is een pak minder (93,9%) dan voorzien in de begroting. Daarvan ging het grootste deel naar de personeelskosten: 15,573 miljoen euro. De werkingskosten vergden 2,342 miljoen euro, de uitgaven voor de vorming van de politiemensen 4.221 euro en de financiële kosten (leningskosten) 0,230 miljoen euro.
 
De totale inkomsten beliepen 18,971 miljoen euro (toegezegde toelagen en andere ontvangsten). Dat is bijna zoveel als verwacht (97,9%). 5,036 miljoen euro kwam van de federale overheid en daar mag je nog eens 339.512 euro bijtellen van het Boetefonds. De drie aangesloten gemeenten dokten 13,469 miljoen euro af: Kortrijk 11,681 miljoen euro, Kuurne 1,374 miljoen euro en Lendelede 0,413 miljoen euro.
 
Gezien het overschot van meer dan 866.000 euro lijkt de toelage van de drie aangesloten gemeenten mij te hoog. Zo kon Kortrijk, die het grootste aandeel in de dotatie betaalt, in 2004 meer dan 700.000 euro (toch een dikke 28 miljoen Belgische frank) bespaard hebben zonder dat de Politiezone in het rood zou geëindigd zijn.
 
Nonkels en tanten
 
Zoals gezegd, heeft de Politiezone in haar korte bestaan (opgericht in 2002) al een spaarboek aangelegd van meer dan 3 miljoen euro. Die geruisloos aangroeiende reserve is tot de laatste frank betaald door de belastingbetalers van de drie aangesloten gemeenten.
 
Er wordt gezegd dat dit geld gespaard wordt om toekomstige investeringen mee te financieren, zonder daarvoor leningen te moeten aangaan. Voor de bouw en de inrichting van een nieuw politiehoofdkwartier op Kortrijk Weide bijvoorbeeld. Ik kan daarmee niet akkoord gaan. Zelffinanciering is een goede financieringstechniek voor familiebedrijven. Maar een Politiezone is geen familiebedrijf waar een groot stuk van de overschotten buiten het bereik moeten gehouden worden van de nonkels en de tanten die zoveel mogelijk van de winst willen delen.
 
Een Politiezone is een openbare instantie bestuurd en gecontroleerd door een democratisch samengestelde raad en college. Het systematisch overschatten van de lopende kosten om overschotten opzij te kunnen zetten, is een vorm van sluipende besluitvorming. Op wat is de grootte van het gewenste jaarlijkse overschot berekend? Hoeveel reserve moeten wij bijeensparen en tegen wanneer? Als iemand het al weet: wie heeft daarover beslist? Dat is allemaal niet duidelijk. Op die manier wordt de democratische controle omzeild. Ik heb liever klare beslissingen over nauwkeurig berekende investeringen en over de wijze waarop men ze zal financieren.
 
Wanneer 2005?
 
In elk geval bewijzen de overschotten dat de nieuwe structuur van de politie niet zo rampzalig is voor de stadsfinanciën als burgemeester Stefaan De Clerck in 2001 stelde. De kosten van de politiehervorming riep hij in als een van de oorzaken van de slechte toestand van de stadsfinanciën van Kortrijk bij zijn aantreden. De organisatie van de Politiezone VLAS, heeft de stad, samen met Kuurne en Lendelede, inderdaad wat financiële inspanningen gekost (in 2001 kostte de politie stad Kortrijk netto 9,3 miljoen euro; in 2004 was dat, na aftrek van het Kortrijkse deel van het overschot: 10,9 miljoen euro). Maar dat is beduidend minder dan gevreesd en we hebben er een betere politie voor in de plaats gekregen.
 
Het is heel jammer dat wij die discussie over de werkelijke kosten van de politiehervorming niet hebben kunnen voeren in de voorbije jaren. De cijfers die wij vanavond bespreken in de politieraad betreffen bovendien nog maar 2004. Wanneer krijgen wij de afrekening van 2005? Ik hoop dat dit nog dit jaar is, zodat de nieuw samengestelde politieraad in 2007 kan starten met duidelijke gegevens over de financies. Voor de stadsbegroting 2007 zie ik alvast geen redenen om de dotatie aan de Politiezone op te trekken.

21-07-06

De kostprijs van een bedrijfsbrand in Aalbeke

De verwoestende brand bij Cold Store in Aalbeke mobiliseerde alle brandweerkorpsen uit de regio. Zij deden prachtig werk en behoedden de omgeving voor nog grotere rampen. De kosten van de brandbestrijding zijn evenwel zo hoog dat de ingeschreven kredieten op de stadsbegroting niet volstaan. Na de vakantie is een begrotingswijziging nodig om alle rekeningen te kunnen betalen en het materiaal dat in de blussingswerken is gesneuveld te vervangen. Maar ik denk niet dat iemand dat weggesmeten geld vindt.

Op 24 mei 2006 brandde het bedrijf Cold Store van Claude en Jochen Stroobant (geen familie van elkaar) tot bijna op de grond af. "Bijna tot op de grond" want onder de smeulende asse vond men nog intacte verpakkingen (die nadien aan het rotten gingen, maar dat is intussen opgeruimd). De succesvolle jonge firma legde zich toe op stockage en invriezen van voedingswaren voor derden. Door de brand gingen tienduizend paletten met zowat 1,2 miljoen kilo ijs, vlees, frieten en boter te niet. Ook de bedrijfsgebouwen, een investering van drie miljoen euro, verdwenen in de brand.

Op het moment dat de vettige producten vuur vatten, breidde de brand zich zeer snel uit. Alle middelen werden ingezet om de naburige huizen en nabijgelegen bedrijven te vrijwaren. Daartoe werden alle brandweerkorpsen uit de regio opgeroepen. Even werd gevreesd dat een stroom hete gesmolten boter in de richting van het bedrijf Louis De Poortere zou lopen. Deskundig ingrijpen voorkwam dat een tank gevuld met 3000 liter gifitge ammoniak mee in brand zou vliegen.

De omvang van de brand was zo groot dat de Kortrijkse pompierskorpsen zelf niet voldoende blusschuim in voorraad hadden. De schuimautopomp van de Kortrijkse brandweer moest opnieuw gevuld worden met 1000 liter schuimproduct, geleverd door de collega's van Kuurne en Roeselare. Dat moet uiteraard teruggegeven worden.

Het brandweermateriaal had erg te lijden van de hevige hitte, het contact met het vervuilde bluswater en de vetneerslag. Veel van dat materiaal is nu defect of onherstelbaar beschadigd. Dat moet dringend vervangen worden - stel je voor dat er een nieuwe grote brand uitbreekt. Ook de interventiekledij werd zwaar beschadigd; veel pakken zijn niet meer waterdicht.

In de hele actie werden dag en nacht meer dan honderd pompiers ingezet uit verschillende korpsen. De nablussingswerken duurden vier dagen. Al die manschappen moeten bevoorraad worden. Ook die rekeningen moeten betaald worden. Zo zijn er broodjes besteld bij Sandwichbar Baskuul, drank bij Johan Gheskiere en maaltijden bij restaurant 't Hemelhof. Ook de vriendenkring Bijpost Bissegem en de verbroedering Bijpost Aalbeke (2e foto) dienden ticketten in.

Dat alles kost zoveel dat de kredieten op de stadsbegroting 2006 niet meer volstaan voor de rest van het jaar. Er komt dus in het najaar een wijziging van de begroting waarbij de brandweerkredieten (artikel 351/124-02) uitzonderlijk worden verhoogd met 10.684,40 euro.