16-01-07

Eerste vergadering nieuw schepencollege: namen (be)noemen

 stadhuisbalie

Op de receptie na de installatievergadering van de gemeenteraad heeft men de kersvers benoemde schepenen twintig minuten moeten missen. Zij hadden zich teruggetrokken voor hun allereerste officiële collegevergadering. Zij verdeelden onder elkaar de verschillende bevoegdheden, en wel op een nogal merkwaardige manier waar vooral de burgemeester beter van wordt.

Voorts werden lange lijsten namen van stadsambtenaren goedgekeurd om te voorkomen dat burgemeester en schepenen schrijfkramp zouden oplopen. Die ambtenaren kregen de machtiging om hun handtekening te zetten onder allerlei documenten die anders door burgemeester en schepenen ondertekend zouden moeten worden. Marie-Claire Vandenbulcke heeft als schepen van administratieve vereenvoudiging blijkbaar nog wel wat werk voor de boeg in de stedelijke administratie.

Op zijn allereerste vergadering besliste het nieuwe college van burgemeester en schepenen vooreerst voortaan elke dinsdag om 8.30 uur bijeen te komen in de Schepenzaal van het Stadhuis. Dat wordt vroeg opstaan, Wout!

 

Bevoegdheden schepenen

 

Als tweede punt werd onmiddellijk de verdeling van de bevoegdheden vastgelegd. Die verdeling is 'slechts' een werkafspraak, aangezien burgemeester en schepenen volgens het gemeentedecreet als college en in consensus besturen. Maar in de praktijk gaat het wel degelijk om een harde bevoegdheidsafbakening. De bevoegdheden zijn verdeeld als volgt: 

 

Stefaan DE CLERCK, burgemeester: strategische planning (inclusief Europese zaken en 'rasterstad'), cultuur, communicatie & recht, politie en brandweer, en protocol 

 

Lieven LYBEER, eerste schepen, schepen van Werk, Wonen en Welzijn (de drie w's): werk (inclusief sociale economie), wonen, welzijn (inclusief sociaal beleid, integratie, senioren, mindervaliden), gebiedsgerichte werking ('in tandem' met Jean de Bethune), en jumelages

 

Wout MADDENS, tweede schepen, schepen van Stedenbouw en Ruimtelijke ordening: stedenbouw (inclusief bouwkundig erfgoed), ruimtelijke ordening, huisvestingsreglementering, grondbeleid

Stefaan BRAL, derde Schepen, schepen van Leefmilieu en Sport: leefmilieu, afvalstoffen, 'publiek domein' (deeltje groen), 'grote evenementen' (Kortrijk Bruist), sport

Guy LELEU, vierde schepen, schepen van Infrastructuur en Mobiliteit: 'publiek domein' (deeltje wegen, infrastructuur, rioleringen), mobiliteit, parkeerbeleid (inclusief Parko)

 

Alain CNUDDE, vijfde schepen, schepen van Jeugd en Financiën: financiën, jeugd, kinderopvang en gezinsbeleid, vrijwilligerswerk, en ontwikkelingssamenwerking

 

Hilde DEMEDTS, zesde schepen, schepen van Personeel en Facility: personeel en facility

 

Jean de BETHUNE, zevende schepen, schepen van Economie, Onderwijs en Toerisme: economie (inclusief landbouw, markten, foren, braderieën), onderwijs, toerisme, ontmoetingscentra, preventiebeleid, ICT, kerkfabrieken, en gebiedsgerichte werking (in tandem met Lieven Lybeer)

Marie-Claire VANDENBULCKE, achtste schepen, schepen van Burgerzaken en Administratieve Vereenvoudiging: bevolking, burgerlijke stand, begraafplaatsen (administratief beheer), kiezerslijsten, en vooral niet te vergeten: 'administratieve vereenvoudiging'

Verdeel en heers

Bij die verdeling valt een en ander op. Stefaan De Clerck gaat er prat op verschillende 'tandems' te hebben gemaakt. Zou hij het er bewust op aangelegd hebben om voor zoveel mogelijk bevoegdheden een dubbele leiding te creëren? Het gevolg laat zich raden: de meningsverschillen zullen rap genoeg opduiken. Waarop de burgemeester, als chef de file en bevoegd voor de 'strategische planning', de knopen kan doorhakken ... en met de eer kan weglopen.

Overigens zijn de schepenen die hun mandaat verlengen, dooreengegooid zoals het gebruikelijk is in de diplomatie ('de grote beweging': om de zoveel jaar wordt iedereen van zijn vertrouwde post weggehaald om in een andere hoofdstad weer te gaan pionieren).

Zo is de populaire Lieven Lybeer zijn personeelsbevoegdheid afgepakt - te populair mag hij nu ook niet worden. Hij behoudt de bevoegdheid 'werk', maar dan 'in tandem' met Jean de Bethune, die 'economie' behoudt. Ook 'gebiedsgerichte werking' moet Lieven delen met Jean. 'Wonen', de bevoegdheid waarvan Frans Destoop zo weinig heeft gebakken in de vorige zes jaar, moet hij dan weer delen met VLD-schepen Wout Maddens. En "welzijn' met zijn ACW-rivaal Alain Cnudde (die de welzijnsmateries kinderopvang, gezinsbeleid is toegewezen) en uiteraard ook met zijn andere ACW-rivale Francesca Verhenne, OCMW-voorzitter. En komt Alain Cnudde met ontwikkelingssamenwerking (stedenband met het Fillippijnse Cebu) niet in het vaarwater van de jumelage-bevoegdheid van Lybeer?

Wout Maddens staat met zijn bevoegdheden ruimtelijke ordening, stedenbouw en grondbeleid onder rechtstreekse voogdij van de burgemeester, die zich de strategische planning en het stedelijke beleid heeft laten voorbehouden. En met zijn bevoegdheid 'huisvestingsreglementering' is hij aan een enkel gekluisterd aan wonen-schepen Lieven Lybeer.

Stefaan Bral erft de bevoegdheden van Philippe De Coene, die daarop zodanig zijn stempel heeft gedrukt dat nieuwe initiatieven voor jaren uitgesloten zijn. Overigens had Bral die ecologische bevoegdheden vroeger al. Hij behoudt sport, waarin de stedelijke vzw Sportplus een stevige eigen koers vaart. Cultuur heeft hij voor het grootste deel moeten afstaan aan de burgemeester van Buda. Alleen Kortrijk Bruist mag hij voortdoen, hopelijk met genoeg budget zodat hij niet op een creatieve manier op bedeltocht moet trekken. Wat zijn bevoegdheid 'straatgroen' betreft, moet Bral zich nauw afstemmen op het beleid van ACW-bulldozer Guy Leleu.

Guy Leleu behoudt zijn topzware bevoegdheden verkeer en openbare werken. Of dat een cadeau is in het licht van de verkeerschaos die Foruminvest kan veroorzaken en in het licht van de Leiewerken die niet opschieten, is maar de vraag. Hij zal met Stefaan Bral moeten overeenkomen welke straat welke bomen krijgt.

Hilde Demedts, historisch berucht als de zuinigste schepen van financiën ooit in Kortrijk en andere centrumsteden, krijgt de bevoegdheden waarnaar het meeste geld gaat: personeel en stadsgebouwen. Ik hoop voor de betrokkenen (èn voor een degelijke werking van de stadsdiensten) dat zij met de jaren wat 'milder' is geworden, maar ik denk dat zij precies wegens haar reputatie die bevoegdheden heeft toegeschoven gekregen.

Jean de Bethune behoudt economie (zonder 'werk', dat naar Lieven Lybeer gaat), onderwijs (dat nauwelijks nog iets inhoudt in Kortrijk als we het recreatief onderwijs - muziekconservatorium en academie - buiten beschouwing laten), en ... kerkfabrieken (zeg maar doorgeefleningen). Hij krijgt: 'toerisme' (de ondergewaardeerde bevoegdheid die Bral moest afstaan), 'ontmoetingscentra' (onder strakke voogdij van de burgemeester die ook cultuur opgeëist heeft), ICT (in tandem met facilityschepen Demedts). Hij moet zelfs zien overeen te komen met Lieven Lybeer, in de gebiedsgerichte werking (de ene het gebied Marke en omstreken en de andere Sint-Jan en Sint-Elisabeth?).

En Marie-Claire Vandenbulcke moet vooral niet moeilijk doen (schepen van 'administratieve vereenvoudiging'), maar heeft voor de korte periode dat ze zich mag omgorden met de schepensjerp, vooral een sympathieke job als schepen van de trouws en de jubilees. Ze zal dat schitterend doen, ben ik van overtuigd. Of drie jaar lang genoeg zal zijn om een onvergetelijke indruk te maken op de kiezers, betwijfel ik echter.

Wie zei ook weer: verdeel en heers?

Namedropping

Op dezelfde eerste vergadering van het schepencollege machtigde burgemeester Stefaan De Clerck een batallion ambtenaren om in zijn plaats allerlei handtekeningen te plaatsen. Is die wettelijke signatuuropdracht van de burgemeester nog op zijn plaats in het jaar 2007? 

Tot het afgeven van uittreksels uit of afschriften van andere akten dan die van de burgerlijke stand, en tot het voor eensluidend verklaren van stukken zijn volgende ambtenaren gemachtigd - het is meteen een lijst van het puikje van het stedelijke korps -: 

Geert Hillaert, stadssecretaris

Mieck Vos, adjunct-stadssecretaris

Johan Vanhoutte, stadsontvanger

Frans Van Den Bossche, hoofdingenieur-directeur

Yves Vanneste, juridisch adviseur

Jean Pierre Vanacker, architect-directeur

Robert Stock, ingenieur-directeur

Mia Maes, directeur

Luk Vanbeneden, ICT-adviseur

Paul Demarez, directeur

Machteld Claerhout, directeur

Domien Dessein,directeur

Yves Baptiste, coördinator leefmilieu

Hendrik Verdonck, brandweercommandant

Lode Valcke, milieuambtenaar

Geert Houtteman, adjunct van de directeur

Patricia Ghekiere, adjunct van de directeur

Frank Delaere, adjunct van de directeur

Petra Verhenne, adjunct van de directeur

Philippe Vandeleene, administratief hoofdmedewerker

Johan Vermandele, administratief medewerker

Een tweede reeks ambtenaren (nu uitsluitend van de dienst burgerzaken, de vroegere 'burgerlijke stand') kreeg van Stefaan De Clerck machtiging om in zijn naam te ondertekenen:

1.  voor eensluidend verklaarde uittreksels en getuigschriften die geheel of gedeeltelijk op basis van het bevolkingsregister worden opgemaakt;

2.  identiteitsdocumenten voor Belgen;

3. identiteitsbewijzen voor kinderen die de volle leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben, ongeacht hun nationaliteit;

4. wettiging van handtekeningen;

5. de eensluidendverklaring van fotokopies met hun origineel;

6. rijbewijzen;

7. beslissingen tot bevel om het grondgebied te verlaten bij toepassing van de vreemdelingenwet van 15 december 1980;

8.  identiteitsdocumenten voor vreemdelingen;

9.  uittreksels uit de bevolkingsregisters die in het stadsarchief berusten;

10. erfrechtverklaringen.

 

Die gemachtigde medewerkers zijn:

a)       Voor de documenten genoemd sub 1 tot en met 5 hierboven:
Greet De Praitere, Nadine Coolsaet, Caroline Demaitre, Caroline Ghiesmans, Martine Creupelandt, Marijke Vantomme, Cynthia Lavaert, Martine Vanmarcke, Ann Vanackere, Egide Dhert, Sylvie Weydts, Anne Vanyzere, Ann Rabaut, Delphine Remmerie, Hendrik Ryckoort, Sarah Goeminne, Marleen Debersaques, Rita Neyrinck, Nathalie Nolf, Jacqueline Vansteenkiste, Mireille Anckaert, Catherine Dewaele, Lieve Allegaert, Marie-Claude Soete, Karin T’Joen, Paul Soenen, Magda Ghillebert, Connie De Jonckere, Joery Beulque, Philippe Devos en Lieven Terrie

b)       Voor de documenten genoemd sub 6 hierboven:
Martine Creupelandt, Marijke Vantomme, Caroline Ghiesmans, Cynthia Lavaert, Joery Beulque, Philippe Devos en Lieven Terrie

c)        Voor de documenten genoemd sub 7 hierboven:
Joery Beulque, Philippe Devos en Lieven Terrie

d)       Voor de documenten genoemd sub 8 hierboven:
Karin T’Joen, Marie-Claude Soete, Lieve Allegaert, Catherine Dewaele, Joery Beulque, Philippe Devos en Lieven Terrie

e)       Voor de documenten genoemd sub 9 hierboven :
Ann Augustyn, Joery Beulque, Philippe Devos en Lieven Terrie

f)          Voor de documenten genoemd sub 10 hierboven :
Rita Neyrinck, Joery Beulque, Philippe Devos Nathalie Nolf en Lieven Terrie