20-12-07

De nieuwjaarsbrief van de ACW-voorzitter van Kortrijk

blauwe poort1
Hij was de meest geciteerde man op de begrotingsbespreking in de gemeenteraad van Kortrijk: Yann Mertens, voorzitter van ACW-Kortrijk. In zijn jaareindetoespraak had hij voor de goede verstaanders het stadsbestuur van Kortrijk de mantel uitgeveegd. In ACW-kringen is men er niet over te spreken dat in Kortrijk de woonpremies zijn afgeschaft (tijdelijk?). De jonge voorzitter - met een grote toekomst, als je het mij vraagt - drong erop aan om van wonen in Kortrijk nu eens ècht een prioriteit te maken. Zijn speech, die ik hier integraal publiceer met enig commentaar achteraan, kon, afgezien van enkele details en accenten, ook uitgesproken zijn in het Textielhuis, het lokaal van de Kortrijkse socialitische beweging. Yann Mertens gaf zijn toespraak ook niet in de ACW-burcht in de Wijngaardstraat - Het Raamhof ('De Gilde' voor Kortrijkzanen) beschikt niet over een voldoende grote zaal. De eindejaarsreceptie werd gehouden in BUSO De Hoge Kouter.

ACW Kortrijk wil 250 sociale woningen per 1000 nieuwe woningen

Beste vrienden, geachte aanwezigen,

Eerst en vooral hartelijk welkom op de ACW-eindejaarsreceptie. 2007 loopt op zijn laatste benen, 2008 staat voor de deur. Het gepaste moment om even terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. Laten wij dit dan ook doen over het onderwerp dat het ACW na aan het hart ligt: duurzaam en vooral betaalbaar WONEN.

Gezien de moeilijke financiële situatie van onze stad en de belofte de belastingen niet te verhogen was het schepencollege genoodzaakt de middelen voor onder andere woonbeleid te terug te schroeven. Dit tot onze grote spijt: want iedere euro minder voor wonen is er één teveel! Als ACW-bestuur erkennen we de inspanningen geleverd door onze schepenen en onze OCMW-voorzitter om de schade zoveel als mogelijk te beperken. Vandaag is het wellicht het gepaste moment om onze doelstellingen voor het woonbeleid nog eens dik in de verf te zetten. Wonen is voor het ACW een topprioriteit en eist van de stad hetzelfde!

We blijven het groots zien, en, we weten het wel, we moeten prioriteiten stellen. Men kan niet alles tegelijk doen. Daarom vraagt het ACW andacht voor 4 doelgroepen, namelijk: de jonge gezinnen, de ouderen, de huurders en de mensen met bijzondere noden. Het is uitermate belangrijk om dezer kwetsbare groepen te ondersteunen in hun zoektocht naar aangepaste en betaalbare huisvesting. 

- Met behulp van de gebiedsgerichte werking kunnen we de leefbaarheid van een aantal wijken verbeteren. Denken we daarbij aan de Venning, Overleie, Bellegem en Rollegem.

- Het is eveneens belangrijk om een gezonde en evenwichtige sociale en culturele mix te hebben.

- Om ook ouderen en andersvaliden zo lang mogelijk thuis te laten wonen moet er speciale aandacht zijn voor aangepaste woningen. Hier moeten de sociale bouwmaatschappijen, veel meer dan vroeger, het voorbeeld geven. Bij al hun projecten moet een deel van hun woningen aan deze doelgroepen worden aangepast.

- Sociale bouwmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor zijn samen met het OCMW belangrijke partners in het huisvestingsproces. Zij zijn de steunpilaren om ervoor te zorgen dat van de 1000 woningen die de volgende jaren in Kortrijk zullen worden gebouwd er minstens 250 bestemd zijn voor sociale woningbouw.

- Het ACW vraagt aan het stadsbestuur om zich in te spannen om de beschikbare sociale kavels zo vlug als mogelijk op de markt te brengen. De administratieve rompslomp mag voor ons ACW in sneltreinvaart afgewerkt worden. Ook de belasting op onbebouwde percelen heeft een belangrijk resultaat als gevolg: meer dan 25% van deze gronden is reeds van eigenaar veranderd. Volhouden dus!

- Het Kortrijkse ACW moedigt het stadsbestuur aan om te onderzoeken hoe leegstaande gebouwen (ook stadsgebouwen) woonklaar te maken. Hier is wellicht een financiële impuls noodzakelijk. Dan denk ik in het bijzonder aan onze deelgemeente Rollegem waar de sociale bouwmaatschappij graag een woonproject wil realiseren.

- Wie zeker ook niet mag vergeten worden, zijn de huurders, want in deze tijden van exobitante koopprijzen zijn de zwakkeren van de maatschappij genoodzaakt om zich tot de huurmarkt te wenden. Ook onze sociale huurders krijgen het moeilijk. Kan het wel dat zij jaar na jaar een hogere stijging van de huurprijs te verwerken krijgen dan op de privé-huurmarkt? Voor vele sociale huurders zal de huurprijs in 2008 met 5% stijgen. Bijkomend probleem is dat het hoe langer hoe moeilijker is om een degelijke huurwoning te vinden en ook hier is opnieuw een coördinerende rol weggelegd voor de stad.

Het "lokaal woonoverleg" mag zich niet beperken tot vrijblijvende praatjes, maar moet actief ingezet worden om alle partners, ook de privé bouwondernemers en verkavelaars, aan te zetten het "Kortrijkse Woonplan" mee gestalte te geven en uit te voeren. Ik wil hier ook heel uitdrukkelijk verwijzen naar het "Woonregieboek" van Leiedal, en onder coördinatie van Frans Destoop, die heel wat tips bevat om tot een visie op wonen te komen. Verplichte lectuur voor al wie met wonen begaan is.

Kortom, Kortrijk moet zijn voortrekkersrol inzake woonbeleid behouden en van zodra nieuwe begrotingsmiddelen vrijkomen, moeten deze in de eerste plaats aangewend worden voor het uitvoeren van de sociale aspecten van het "Woonplan".

Denk groots’ en om het in bijbelse termen te zeggen ‘wees niet bevreesd’. Het is onze plicht om te zorgen voor een betaalbare, gepaste en aangename huisvesting voor iedereen. Dit is niet alleen een grondwettelijk recht, maar moet ook de uiteindelijke ambitie zijn van de Stad en daarom moet er snel zicht komen op een vernieuwd woonbeleid en aan dit vernieuwd woonbeleid wil het ACW graag constructief meewerken en vraagt dan ook om verder inspraak te hebben.

Yann MertensYann Mertens, ACW-voorzitter

ACW-eindejaarsreceptie 16 december 2007


 

 

 

 

 

Commentaar van een socialistisch veteraan

Volledig akkoord dat het hoog tijd wordt om van het woonbeleid een topprioriteit te maken bij het bestuur van stad Kortrijk. De leegloop van de stad is in absolute cijfers misschien afgeremd, maar het vertrek van jonge mensen en gezinnen naar 'interessanter' oorden gaat onverminderd voort. De bevolking veroudert en verarmt. Terzelfdertijd zijn er te weinig sociale huurwoningen en takelt de private huurmarkt zienderogen af.

Er zijn in de voorbije decennia, vooral in het verstedelijkte deel van de stad te weinig sociale huurwoongelegenheden bijgebouwd. Dat kan misschien wel toegeschreven worden aan een verouderde en onbekwame leiding van de socialehuisvestingsmaatschappij, maar ook van stadswege kwamen weinig aansporingen en stimulansen om sociale bouwprojecten op te zetten. Het succes van het sociale verhuurkantoor De Poort - wèl gesteund door stad en OCMW - is ten dele te danken aan het laten afweten van de socialehuisvestingsmaatschappijen. Intussen zijn de huurprijzen op de private huurmarkt voor velen onbetaalbaar geworden en hebben eigenaardig genoeg minder en minder eigenaars nog de goesting om hun panden te verhuren.

Geen enkel lokaal woonbeleid in Kortrijk kan slagen zonder aanmerkelijk meer sociale huurwoningen te bouwen. Tot dat besef schijnt het stadsbestuur, waaraan ook de ACW-vleugel van CD&V participeert, nog altijd niet gekomen. CD&V-burgemeester De Clerck heeft wel een miljoen euro vrijgemaakt voor woonprojecten van het SOK (Stadsontwikkelingsbedrijf), maar om goed te zijn zou minstens een zelfde bedrag naar de socialehuisvestingsmaatschappijen moeten gaan. Ik weet het wel: die sector is momenteel erg chaotisch gestructureerd in Kortrijk. Niet minder dan 5 aparte maatschappijen, van klein tot hoogstens middelgroot, hebben het grondgebied van groot-Kortrijk onder elkaar verdeeld. Voer daar maar eens een doeltreffend huisvestingsbeleid mee. En dan heb ik het nog niet over de problemen van de kandidaat-huurders die zich aan 5 verschillende balies moeten aandienen om ooit eens betaalbaar onderdak te vinden.

De zittende sociale huurders zullen inderdaad allen zonder uitzondering verschieten van de nieuwe, hogere, huurprijs die ze vanaf nieuwjaar zullen moeten betalen. Dat is het gevolg van de nieuwe berekeningswijze van de huurprijs opgelegd door Vlaams minister Marino Keulen, Open-VLD.

Wat mij een beetje verontrust in de toespraak van de ACW-voorzitter, is de passage "zodra nieuwe begrotingsmiddelen vrijkomen". Gaat het ACW van financieschepen Alain Cnudde nu werkelijk al zijn invloed aanwenden om de bevolking nog meer te laten betalen? Ik voorspel het ACW dat het op grote tegenstand zal stoten als het blijft aandringen op een verzwaring van de drinkwaterfactuur van de Kortrijkse gezinnen. Drinkwater is een basisbehoefte. De kosten daarvan wegen veel meer door op het huishoudboekje van de armen dan van de rijken. 

Overigens kan het volstaan om zich wat 'moediger' te gedragen - 'wees niet bevreesd' - als men een begroting opstelt. Een begroting is een voorspellende raming van inkomsten en uitgaven. Al naar gelang men de uitgaven overschat en de inkomsten onderschat of integendeel meer realistische prognoses hanteert, kan men een begroting met een tekort of een overschot indienen. Door te schuiven met allerhande voorspelde inkomsten en vooral uitgaven, kan men al dan niet budgettaire ruimte scheppen voor een stevig woonbeleid.

Ten slotte ben ik verheugd bij elk initiatief om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Maar wat de Venning betreft, kan men de leefbaarheid daar geen grotere slag toe brengen dan de helft van het open gebied tussen de wijk en de Ring R8, toe te bouwen met bedrijfsgebouwen (wellicht showrooms). Voor het natuurgebied met vlindertuin is het een groot verschil of al dat fraaie groen al dan niet wordt ingeprangd tussen betonnen schoendozen en een ontsluitingsweg. En de wijk zelf kan de doortocht van nog meer zwaar verkeer missen als kiespijn.  

10:37 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kortrijk, wonen, acw |  Facebook |

31-10-07

Den Bouw in Bellegem opgekocht door de stad

Den Bouw 2007

Diverse verenigingen van Bellegem kampen met plaatstekort. Op voorstel van schepen Alain Cnudde koopt de stad het ACW-bastion Den Bouw in de Bellegemsestraat. De aankoop, 380.000 euro, wordt gefinancierd met de verkoop van het oud gemeentehuis in Bellegem (Bockor deed al een bod van 300.000 euro) en met de 100.000 euro die op de begroting 2007 staan voor de jeugd - ik denk dat de nieuwe lokalen voor KLJ-Bellegem (2007) en Chiro (2008) 'sine die' uitgesteld worden. 

Die aankoop zou kaderen in een 'masterplan' voor het Bellegemse dorpsleven, dat evenwel nog moet opgesteld worden. Maar het kan ook zijn dat Den Bouw slechts een tijdelijke opvang zal bieden aan bepaalde Bellegemse clubs, tot alle verenigingen tegen 2010 in het stedelijke ontmoetingscentrum De Wervel bijeengebracht kunnen worden. De gemeenteraad moet de vastgoedverrichtingen nog goedkeuren.

ACW-bolwerk

Het was schepen Alain Cnudde, CD&V (ACW-strekking), die ermee voor de pinnen kwam op de vergadering van het stadsbestuur van 17 juli 2007: er deed zich in de Kortrijkse deelgemeente Bellegem een kans voor die de stad moest aangrijpen, een "opportuniteitsaankoop". Den Bouw in de Bellegemsestraat 107 stond te koop voor 400.000 euro. Hoewel het pand in de notulen wordt omschreven als "voormalig Dexiagebouw", is het een complex waarin naast Dexia (meer bepaald het vroegere BACOB) ook enkele clubs van christelijke strekking lokaal houden.

Wat vandaag Den Bouw wordt genoemd is een nieuwbouw die nog niet zo lang geleden in de plaats kwam van wat ooit als de trots van de 'parochiale gildenbond' in 1874 werd ... 'gebouwd'. Gilden als daar waren: de "jongelingencongregatie", naderhand het Davidsfonds, de toneelvereniging De Gebroken Spiegel, en de Kaarters zonder Troef. Het complex kreeg de naam 'Volkshuis van Bellegem' (let wel niet van socialistisch maar van christelijk gezindte) met als leuze, "Belleghem Boven". Later, in 1909 werd er het Algemeen Christen Werkersverbond er opgericht en werd het onder de naam Den Bouw een ACW-bolwerk.   

 

Den Bouw 1903 1

 Den Bouw in 1903

Op de nok van het dak stond een klokkenstoel, meestal een teken dat er in het gebouw een kapel was ingericht. Dat torentje en de jaarsteen "Anno 1874" zijn gespaard gebleven bij de afbraak en staan opgesteld in de tuin van de nieuwe Den Bouw.
 

Den Bouw torentje

 

Masterplan

De aankoop van Den Bouw wordt gekaderd in een 'masterplan', waarbij het ontmoetingscentrum van Bellegem alle verenigingen van het dorp bijeen zou moeten brengen in het meer in de dorpskom gelegen centrum De Wervel (Processiestraat). Die doelstelling zou tegen 2010 gerealiseerd moeten zijn. Het stadsbestuur geeft evenwel pas nu (23 oktober 2007) groen licht voor de opmaak van een dergelijk masterplan. Ze moeten er dus nog aan beginnen.

Het ziet ernaar uit dat de huisvesting van de Bellegemse sociaal-culturele verenigingen in Den Bouw slechts een overgangsmaatregel is. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 oktober immers ook beslist "in afwachting van het masterplan geen extra investeringen te doen in dit gebouw". Zal de stad het dan opnieuw verkopen in 2010?

Eind augustus 2007 hebben ambtenaren van de jeugddienst en de culturele dienst een informele gespreksronde gehouden met mensen van de chiro van Bellegem, de KLJ en ACW/ACV. Ik kan mij voorstellen dat er nog heel wat pluimen glad te strijken zijn. Gaan de Gilde-clubs voortaan het gezelschap moeten dulden van andere verenigingen in hun vertrouwde lokaal - of moeten die andere verenigingen zich uitsluitend tevreden stellen met het leeggekomen Dexia-kantoor? Slikken de chiro en de KLJ het uitstel (afstel?) van de realisatie van hun dromen van nieuwe lokalen? In de notulen van het schepencollege staat dat schepen Jean de Bethune, verantwoordelijk voor de stadsgebouwen, zijn "mondeling" akkoord gaf.

Oud-Gemeentehuis

De aankoop van Den Bouw kost de stad 380.00 euro. Dat is dan toch al 20.000 euro minder dan de prijs waarmee schepen Alain Cnudde in juli mee afkwam. Voor de financiering van de aankoop wordt 100.000 euro afgenomen van de begrotingskredieten van de jeugd. In die kredieten was 100.000 euro bestemd voor de bouw van een nieuw lokaal voor KLJ-Bellegem in 2007 en evenveel voor de chiro in 2008.

Bovendien hoopt de stad het oud gemeentehuis van Bellegem te verkopen voor een prijs rond de 300.000 euro. Er zou zich al een geïnteresseerde koper hebben aangemeld: de brouwerij Bockor. Ook die vervreemding van een stadseigendom moet nog eerst de gemeenteraad passeren. In elk geval zal een oplossing moeten worden gezocht voor de gedecentralieerde stadsdiensten die thans in dat oud gemeentehuis permanentie doen. Ik denk aan wijkinspecteur Hilde Clement van de politie, de dienst burgerzaken, enzovoort, tot zelfs www-schepen (werk, wonen en welzijn) Lieven Lybeer, die er elke tweede dinsdag van de maand spreekuur houdt.