Gemeenteraad 8 november 2010: het rapport van het stadsbestuur, parking Broel, jeugdherberg

Hoeveel Kortrijkzanen weten wat er over hen en hun belangen wordt gezegd in de gemeenteraad elke maand? Kortrijklinksbekeken publiceert voortaan daarom een verslag van de maandelijkse gemeenteraadszitting.

Dit verslag brengt beknopt een selectie van wat er is gezegd en beslist op 8 november 2010.

De officiële agenda en de toelichting vind je hier.

Een live verslag krijg je van Axel Weydts vanop de publieksbanken. Dat vind je op zijn website.

De vliegende peer

De gemeenteraad van 8 november 2010 zal geboekstaafd staan – toch in enkele blogs – als de raad van de vliegende peer. Om de aandacht te trekken op de nationale vrouwendag (11 november 2010) deelde het Gelijkekansenplatform Kortrijk aan de ingang van de raadszaal blozende eetappels uit aan de vrouwelijke raadsleden en stoofperen aan de mannen. Op een bepaald moment vond schepen Jean de Bethune het nodig zijn peer de zaal in te keilen; hij mikte op Lieve Vanhoutte maar trof Johan Coulembier, allebei partijgenoten (CD&V).

Dezelfde schepen bestond het om de raad urenlang te gijzelen met uitgesponnen referaten die nergens op sloegen. Wat hij zei had weinig belang aangezien er toch niemand was die nog volgde. Een eminent lid van de meerderheid (CD&V-OpenVLD) noemde de eindeloze woordenkramerij van de CD&V-schepen ‘filibusteren’. Die ‘taktiek’ (?), bestaande uit het houden van urenlange uitweidingen, wordt heel soms in een parlement aangewend om de goedkeuring van een wetsvoorstel uit te stellen. Hier ergerde de lokale bewindsman niet alleen zijn tegenstrevers maar ook zijn politieke vrienden van de meerderheid. Maar burgemeester Lieven Lybeer, tevens voorzitter van de gemeenteraad, durfde het niet aan zijn collega het zwijgen op te leggen.

Zonder het gefilibuster van de Bethune had de beperkte maar interessante agenda nochtans kunnen zorgen voor een spetterende gemeenteraad.

Rapport stadsbestuur: bevolking niet erg tevreden 

Bij punt drie, goedkeuring van het voortgangsrapport 2010 voor het Stedenfonds, sloeg het vuur al in de pan. Stad Kortrijk krijgt als een van de dertien centrumsteden jaarlijks een aanzienlijke extra toelage uit het Stedenfonds. Er loopt daartoe een overeenkomst van 2008 tot 2013. Een van de voorwaarden is dat de stad in 2010 een ‘voortgangsrapport’ opstelt, om te laten zien dat het geld goed wordt besteed. 

Het rapport is bij wijlen ontluisterend. Zo geeft het stadsbestuur zelf toe dat “de algemene tevredenheid van de Kortrijkzaan een moeilijk punt blijft”. Er heerst bij de bevolking “een eerder pessimistisch beeld”. De afwerking van de grote projecten (K, nieuwe bruggen, heraanleg invalswegen) heeft er niet toe geleid dat de Kortrijkzanen zich meer met hun stad verbonden voelen.  Ze zijn wel meestal tevreden over hun eigen wijk.  

Een jaar of vijf geleden werd de Kortrijkse ziekte al eens onder de loep genomen, door een ‘visitatiecommissie’. Zie mijn stukje van toen. Zij constateerden dat het stadsbestuur te veel in overdrive werkte. Blijkbaar is dat nog zo: “We willen in alles goed zijn en hebben moeite om keuzes te maken”. En wat gaat men daaraan doen? Men neemt zich voor om tegelijk en ineens Overleie, de Leieboorden, de Pluimstraat en omgeving, de Stationsomgeving , Kortrijk Weide, de Blekerij en de Venning met masterplannen binnenste buiten te keren. De bevolking heeft daar ondertussen zijn mening over: hoe meer en hoe fantastischer de plannen, hoe meer geduld men moet koesteren voor de realisatie.

Het rapport geeft toe dat de communicatie van het stadsbestuur soms zwak en versnipperd is. Moeilijk om dan de inwoners aan het beleid te laten participeren. Het stadsbestuur doet onder meer daarom opmerkelijke inspanningen om een heel systeem van 'gebiedswerking' - zeg maar netwerk van burgerlijke onderpastoors - uit te bouwen, met wisselend succes. Maar of dat de beste reactie is op de steeds weerkerende vaststelling dat "het buurtgevoel sterker is dan het stadsgevoel" is een andere vraag. Men geeft dan maar aan de gebiedswerkers de opdracht om in hun 'gebieden' (deelgemeenten en stadswijken) de 'stadsverbondenheid' te vergroten. Iets anders is de 'buurtwerking', die wordt opgezet in "buurten waar meer dan gemiddeld problemen zijn"(Venning en Veemarkt, hoor ik ze denken). Die werking wordt vanaf 2011 volledig doorgeschoven naar het OCMW.

Op vragen van Maarten Seynaeve, VB, Philippe De Coene en Bart Caron, allebei Progressieve fractie, over die gebiedswerking reageerde voormelde schepen de Bethune met een hele exposé. Hij kondigde onder andere aan dat er volgend jaar een 'burgerplan' zou uitgewerkt worden. In het voorlaatste jaar van de bestuursperiode is dat behoorlijk laat.

De discussie in de gemeenteraad spitste zich dan toe op de mate waarin het bestuur rekening houdt met de bevolking, bewonersparticipatie. Bart Caron wees erop dat participatie al te veel wordt gebruikt om de bevolking te sussen in plaats van om ze van in het begin bij projecten te betrekken. Zo heeft men in Aalbeke het voetbalveld op een totaal andere plaats aangelegd dan was afgesproken met de bevolking, die dat dan moest lezen in de krant.

Voor een ander dossier, de grondige renovatie van de sociale woonwijk Venning, eiste Philippe De Coene een informatievergadering voor de wijkbewoners in het kader van het openbaar onderzoek voor het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).  Na wat aandringen antwoordde het stadsbestuur bij monde van OpenVLD-schepen Wout Maddens vlakaf dat zij weigeren een dergelijke vergadering bijeen te roepen. Zij hebben nog vijf weken als zij van gedacht zouden veranderen, want tot dan loopt het openbaar onderzoek waarbij de bewoners opmerkingen en bezwaren kunnen indienen over de plannen voor hun wijk.

In de praktijk verloopt de bewonersparticipatie dus lang niet zoals het wordt voorgespiegeld.

Fortstraat

Wat luchtiger was het debatje over de wijziging van de naam van een straatje. Het straatje in kwestie wordt in de volksmond de Fortstraat geheten maar is officieel een zijtak van de Kleine Leiestraat. Beide takken van de Kleine Leiestraat lopen van het Plein naar de Leie. Tussen beide takken van de Kleine Leiestraat staat een flatgebouw van Goedkope Woning. Hoewel die appartementen ingangen hebben in beide takken van de Kleine Leiestraat, is hun postadres Plein 2 en 4. Begrijpe wie het kan. Nu wil het stadsbestuur de tak van de Kleine Leiestraat aan de kant van de 'Pleinschool' Het Fort (vroeger OLV ter Engelen), de Fortstraat dus, omdopen tot een deel van het 'Plein'. In de Fortstraat zijn er momenteel geen brievenbussen maar daar komt verandering is door de bouw van een privaat flatgebouw, achter de broodzaak De Trog.

De meest logische oplossing zou zijn het straatje de naam te geven van Fortstraat, met behoud van het postadres Plein 4 voor de bestaande flats van Goedkope Woning. De flats met uitgang aan de andere kant, in de eigenlijke Kleine Leiestraat dus, hebben immers ook een postadres Plein 2. Het private flatgebouw in opbouw zou dan het duidelijke postadres Fortstraat 1 krijgen. Maar het stadsbestuur weigert, ondanks aandringen van de oppositie, de naam Fortstraat te officialiseren.

Parking Broeltorens

Het stadsbestuur wil nu ook Parking Broel(torens) betalend maken, zoals de andere parkings binnen de kleine ring. VB en Progressieve fractie zijn het daar niet mee eens. Het is opmerkelijk dat OpenVLD die maatregel als meerderheidsfractie mee goedkeurt; in de vorige bestuursperiode was het betalend parkeren een van hun hardste kritieken op het beleid.

Bart Caron wees erop dat Parking Broel niet echt een centrumparking kan worden genoemd, hij ligt min of meer aan de rand van de stadskern. De parking bood een uitweg aan wie aan het betalend kortparkeren in het centrum wou ontsnappen, bijvoorbeeld aan wie zijn wagen ergens moest stallen om in het centrum zijn dagtaak te gaan volbrengen. De vraag om de parking betalend te maken kwam onder meer van de winkeliers, die graag wat rotatie zien ten behoeve van hun klanten. Maar er zijn ook andere mensen die hun wagen moeten kunnen stallen. Er is bovendien nog aan andere grote stadsparking binnen de kleine ring: de parking op het Conservatoriumplein.  Wordt die ook betalend?

Parkeerschepen Guy Leleu, CD&V, hield voet bij stek. Wat het Conservatoriumplein betreft, zal het pas betalend worden op het moment dat de plannen voor de herinrichting van de stationsomgeving zijn uitgevoerd.

De Broelparking wordt dus op zijn geheel betalend dagparkeren (met het eerste uur gratis - met andere woorden: shoppers hoeven niet te betalen, werkers wel). Ook de strook betalend kortparkeren aan de centrumkant verdwijnt. Patrick Jolie, CD&V, wil die duurdere strook behouden. Hij vreest dat de hele parking zal ingenomen worden door dagparkeerders en dat er geen plaats meer zal zijn voor winkelbezoekers. Schepen Leleu antwoordde dat die kortparkeerders nog terechtkunnen op de nabijgelegen parking Dam.

Eindelijk renovatie Jeugdherberg

Dat de Kortrijkse Jeugdherberg bij het Groeningeheem hopeloos verouderd en onderkomen is, is al langer geweten. Toen OpenVLD nog in de oppositie zat, maakten ze daar zelfs een dossiertje over. De huidige Jeugdherberg is 'geherbergd' in een stadsgebouw, het internaat van de vroegere Sint-Gabriëlscollege van de Passionisten, na de sluiting van de school aangekocht door de stad. In de school zelf richtte de stad multifunctionele ruimten in voor het verenigingsleven, het Groeningeheem. In 2007 koesterde patrimoniumschepen Jean de Bethune, CD&V, grootse plannen. Met een private promotor en wat steun van het Vlaamse Gewest zou een nagelnieuwe Jeugdherberg verrijzen, al dan niet op zijn huidige locatie. Zoals ik toen al voorspeld heb (stukje van oktober 2007), is de ingewikkelde constructie op niets uitgedraaid.

Maar er is goed nieuws. Er komt een nieuwe poging, met meer slaagkansen. Toerisme Vlaanderen steekt de stad 4 miljoen euro toe (beslissing Vlaamse Regering van 21 mei 2010), daarin gevolgd door de Provincie West-Vlaanderen en de hogescholen die samen ook nog eens 800.000 euro aanbrengen (150.000 door Howest, 150.000 door Catho en 500.000 door de provincie). De bijdrage van de stad blijft beperkt tot de inbreng van de grond en de bestaande gebouwen.

De stad zal wel het hele project voorfinancieren en zelf de aanbesteding uitschrijven. Als het gebouw - het gerenoveerde bestaande gebouw of een geheel nieuw, dat staat nog niet vast - klaar is, wordt het in erfpacht gegeven aan Toerisme Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen zal dan een soort marktbevraging doen om een exploitant te selecteren voor wat van dan af  'Jeugdhostel' wordt genoemd. Wordt de Vlaamse Jeugdherbergcentrale daarmee buiten spel gezet? In elk geval zal de nieuwe jeugdherberg, als het lukt, groter zijn dan op heden: 100 tot 120 bedden in plaats van de huidige 96. Er komen ook allerlei functionele ruimtes zoals restaurant/eetruimte, inkomhal met receptie, bureau, zithoek, internethoek, indoor-sportaccomodatie enzovoort. Het is wel weer wat spannend: het hele opzet valt in het water als Toerisme Vlaanderen zijn 4 miljoen euro niet vastkrijgt tegen 31 december 2010.

Bert Herrewyn, Progressieve fractie, vroeg om ook de andere stedelijke jeugdverblijven van Kortrijk niet uit het oopg te verliezen. In het beleid ontbreekt een globale visie. Elkeen is met zijn eigen dossier en naast elkaar bezig. Alle initiatieven hebben nood aan investeringen. Het jeugdverblijf op De Warande moet dringend compleet worden vernieuwd. De Verblijfshoeve Van Clé in Marke is toe aan een grondige opfrissingsbeurt (maar zij staat op de lijst van te verkopen stadsgoederen!). En is er al enige tijd sprake van de inrichting van de Hoeve Ponfort (Sint-Anna) als bijkomend jeugdverblijf maar de eerste streep van eventuele verbouwingsplannen moet nog op papier worden gezet.

Komt er eindelijk een zwerfwagenterrein in Kortrijk?

In de voorbereidende commissievergadering vernam ik in de marge van het jeugdherbergdossier dat er wellicht op dezelfde site een zwerfwagenpleisterplaats komt. Op de huidige parking van Jeugdherberg en Groeningeheem komt met de steun van Toerisme Vlaanderen een 'kampeerautoterrein'. Tegen volgend jaar moet men daarover uitsluitsel krijgen. Het gaat om een investering van 60.000 euro, waarvan de helft wordt toegeschoten door Toerisme Vlaanderen. 

Zoals ik eerder aankloeg (stukje van januari 2006 en een stukje van september 2006) is Kortrijk voor zwerfwagens (mobilhomes) een gat. Die groeiende soort toeristen is met weinig tevreden. Maar een centraal gelegen - en liefst ook mooi gelegen - vlakke parkeerplaats met een kraantje en een putje, kan er in onze stad blijkbaar niet van af. Jammer, zo missen we een gemakkelijke kans op internationale uitstraling. Eventjes was er ook sprake van dat er in de buurt van de nog te ontwikkelen jachthaven in de Oude Leiearm - nog zo een dossier dat maar blijft aanslepen - ook plaats zou worden gemaakt voor zwerfwagentoeristen. Maar blijkbaar is men daar nu van afgestapt. Overigens heeft Kortrijk ook nog altijd geen toeristencamping, hoewel het is gelegen aan de grote noord-zuidroute van de zomervakantietrek.

 Meer personeel voor integratie

De gemeenteraad keurde ook een uitbreiding goed van een convenant met de Vlaamse Gemeenschap voor integratiebeleid. Zoals te verwachten keurde de VB-fractie dit punt niet goed. Sinds 1999 heeft de stad een erkende integratiedienst. De Vlaamse Gemeenschap betaalt één voltijds personeelslid op voorwaarde dat de stad een halftijdse kracht ter beschikking stelt. Het is de bedoeling dat mensen van vreemde origine zonder veel problemen kunnen meedraaien in het stadsleven. De dienst wordt momenteel waargenomen door Ann Van Damme en Catherine Dupont. Door de goedgekeurde uitbreiding wordt dat personeel met Vlaamse steun verdubbeld. Het stadsbestuur hoopt evenwel zijn inbreng (nog een halftijdse) te kunnen beperken door daarvoor de huidige toezichter van het doortrekkersterrein naar voren te schuiven.

Die ene extra kracht die er dan toch bijkomt, zou vooral moeten proberen de scholingskansen van allochtone jongeren te verbeteren. Nu stromen er uit die categorie veel minder door naar het hoger onderwijs dan gemiddeld. Gemeenteraadslid Sliman You-ala, Progressieve fractie, nam in de commissie de gelegenheid te baat om de lange wachtlijsten voor de cursussen Nederlands Tweede Taal aan de kaak te stellen: "De allochtonen zijn dan enthousiast om Nederlands te leren en dan krijgen ze er de kans niet toe hoewel ze min of meer verplicht zijn". Integratieschepen Filip Santy, CD&V, gaf Sliman You-Ala gelijk. Er zijn momenteel een tweehonderdtal kandidaten die moeten wachten. Dat werkt erg demotiverend. het probleem is dat er niet voldoende subsidies komen van de Vlaamse Gemeenschap. Het stadsbestuur onderzoekt mogelijkheden om eventueel zelf middelen daarvoor vrij te maken of om te werken met vrijwilligers (gepensioneerde leerkrachten bijvoorbeeld) maar dat is niet zo eenvoudig.

 Gewezen schepen Vandenbulcke vangt bot

Gewezen schepen Marie-Claire Vandenbulcke, OpenVLD, deed het voorstel om de gebruikelijke stadsgeschenken te vervangen door de onlangs gelanceerde cadeaubon van het Kortrijkse centrumwinkeliers (BID). Als het aan haar lag zou die cadeaubon zelfs de geboortepremie vervangen. Philippe De Coene, Progressieve fractie, verzette zich alvast tegen dat laatste voorstel. Die premie is geen cadeau; het is een tegemoetkoming voor de kosten die jonge ouders te beurt vallen. Ze kunnen het geld beter gebruiken dan een aankoopbon met beperkte mogelijkheden. Schepen Alain Cnudde, CD&V, verklaarde van zijn kant 'voorlopig' niet te willen ingaan op het voorstel van zijn meerderheidsgenote. Die cadeaubon is momenteel beperkt tot de winkels het BID-gebied (winkelkern van de stad met inbegrip van K). Het zou anders zijn als de bon werd uitgebreid tot alle winkels van heel Groot-Kortrijk. Philippe De Coene kreeg de lachers nog op zijn hand toen hij erop wees dat men toch ook aan hoge gasten, zoals de ambassadeur van Oezbekistan, niet zo een cadeaubon kon geven als relatiegeschenk...

Ecologisch begraven en de recyclage van oude grafmonumenten

Progressief raadslid Bart Caron gaf een pleidooi voor ecologisch begraven. Bijvoorbeeld het gebruik van biologisch afbreekbare urnen, een begraafbos in plaats van een strooiweide enzovoort. Onmiddellijk duwde ook OpenVLD-raadslid Monique Gheysens op haar knop om Caron erop te wijzen dat zij hetzelfde voorstel al enkele maanden geleden had gedaan: "Ik ben eens benieuwd of Caron meer bijval zal krijgen dan ik omdat hij een man is". En dat bleek inderdaad zo te zijn! Schepen Stefaan Bral, CD&V,  verklaarde het voorstel van Caron hoogst genegen te zijn: "De vraag is niet meer of we het gaan doen maar wanneer we het gaan toestaan". Hij wil wel nog eerst de resultaten afwachten van de experimenten in andere steden en een bevraging doen in het buitenland. Hij wees er zelfs op dat ook andere ecologische teraardebestellingen mogelijk worden, zoals het vriesdrogen van stoffelijke overblijfselen.

Monique Gheysens herhaalde dan weer haar voorstel om creatief na te denken over de recyclage van afgedankte grafmonumenten. Eerder stelde zij voor om die gewoon te laten staan - in wat voor staat ze ook zijn - als sfeerlandschap. Een andere mogelijkheid is hergebruik. De stad zou afgedankte grafstenen te koop kunnen aanbieden voor nieuwe begravingen. En een andere mogelijkheid is de gesculpteerde stenen te hergebruiken om bijvoorbeeld paden te plaveien of muren te bekleden. Zij vroeg op het kerkhof Sint-Jan, naast KVK, een 'grafzerkenpad'. Schepen Jean de Bethune verklaarde zich bereid die mogelijkheid nog eens te onderzoeken. Schepen Stefaan Bral daarentegen stelde als compromis voor om die grafzerken grof te vermalen en er schanskorven mee te vullen om muurtjes mee te bouwen op de begraafplaatsen. Nog een geluk dat Moniek Gheysens dat blijkbaar niet heeft gehoord. Zij zou op zijn minst in een poëtische colère zijn geschoten.

De Groote Oorlog

Philippe De Coene herinnerde aan zijn eerder voorstel om ook in Kortrijk vanalles te organiseren bij de 100ste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog in 2014. Kortrijk was een Etappen-Kommandatur en de Duitse keizer kwam hier enkele malen zijn bezetterstroepen inspecteren. Het stadsbestuur verklaarde zich bereid daaromtrent actie te ondernemen. Maar op voorstel van de Erfgoedcel van stad Kortrijk, onder leiding van Ruben Mayeur, wil schepen Christine Depuydt, CD&V, veeleer mikken op 2015 en 2016. Dit, omdat het dan een eeuw geleden is dat in 1915 en 1916 de sociale en economische gevolgen van de Duitse bezetting ten volle zich lieten gevoelen. 

Gepost door Marc Lemaitre Permalink | Commentaren (3)

Commentaren

Bestond er niet een plan om tussen de IJzerkaai en de Damkaai een nieuw parkeergebouw op te trekken met winkels en design-flats?

Gepost door: Polo | 11-11-10

Ja, inderdaad. In het Bestuursakkoord van de huidige CD&V-OpenVLD-ploeg staat letterlijk: "Nieuwe parkeergebouwen zijn voorzien, dit ter ondersteuning van nieuwe projecten en ter compensatie van het verdwijnen van bovengrondse plaatsen. Het gaat vooral om een parkeercomplex aan de Broeltorens en aan het Conservatoriumplein."

Het Stadsontwikkelingsbedrijf SOK is daarvoor nog aan het werk gezet. Blijkbaar een van de dolle plannen van ex-burgemeester Stefaan De Clerck die met zijn verhuis naar het ministerie van Justitie achter zijn gat zijn geschrapt.

Gepost door: marc | 11-11-10

Dit staat allemaal niet in de krant. De perse van de dode bomen. Wat te doen?

Gepost door: Frans Lavaert | 12-11-10

De commentaren zijn gesloten.