Gemeenteraad 11 oktober 2010: de stadsfinanciën, betalend parkeren en de Venning

Hoeveel Kortrijkzanen weten wat er over hen en hun belangen wordt gezegd in de gemeenteraad elke maand? Kortrijklinksbekeken publiceert voortaan daarom een verslag van de maandelijkse gemeenteraadszitting.

Dit verslag brengt beknopt een selectie van wat er is gezegd en beslist op 21 oktober 2010.

De officiële agenda en de toelichting vind je hier.

Een live verslag krijg je van Axel Weydts vanop de publieksbanken. Dat vind je op zijn website.

De gemeenteraad begint in mineur. Op het moment dat de voorzitter de raad opent (18.38 uur), is de meerderheid 'niet in aantal'. Er zijn niet genoeg gemeenteraadsleden van de meerderheid aanwezig om te kunnen vergaderen als de oppositie zou besluiten het af te trappen. Dat duurt tot na 19 uur. Maar de oppositie doet niet moeilijk.

Tweede flauwigheid: de hotspot van het stadhuis laat het een groot stuk van de vergadering afweten. Alle gemeenteraadsleden beschikken over een laptop en kunnen in de raadszaal gebruik maken van een draadloze internetverbinding. Dat kan handig zijn om bijvoorbeeld nog rap iets op te zoeken tijdens de debatten. Die draadloze verbinding valt voortdurend uit. De stadssecretaris, het hoofd van de stadsadministratie, slaagt er niet in iemand van de ICT-dienst van de stad op te trommelen.

Benoeming expert Vliegveld Bissegem-Wevelgem

Onverwachts (per vergissing?) wordt de kandidaat van de progressieve fractie benoemd tot expert bij de raad van bestuur van het vliegveld. De meerderheidsfracties, CD&V en OpenVLD waren vergeten een kandidaat in te dienen. En ook VB had niemand voorgedragen. Het mandaatje ging zo naar Xavier Meurisse, die trouwens ook sp-a-voorzitter van Kortrijk is. Er was toch 1 tegenstem.

Een testament met onduidelijke begunstigde

Een wat komisch incident betreft een 'legaat' (testamentaire schenking) van een overleden Kortrijkzaan van telle en schrijve 629,40 euro. Het legaat was toegekend aan "Kortrijk Cultuurstad". Daarvan verwittigd door de notaris, meent het stadsbestuur dat dit een synoniem is van Stad Kortrijk. En op voorstel van het stadsbestuur heeft de gemeenteraad die schenking dan ook aanvaard.

Bij de bespreking blijkt evenwel dat dit wel eens een vergissing zou kunnen zijn. VB'er Jan Deweer beweert bij hoog en bij laag dat het sommetje toekomt aan zijn "Comité Kortrijk Cultuurstad", een actiegroep die ijvert tegen het gebruik van andere talen in het stadsbeeld. Burgemeester Lieven Lybeer en cultuurschepen Christine Depuydt kijken even beteuterd en vragen dan bewijzen. Die bewijzen kan Deweer niet geven. De testamentaire schenking blijkt te zijn neergekrabbeld op een snipper papier, zonder verduidelijking van de begunstigde. De schenker was wel een heel Vlaamsgezind iemand.

 Venning-Goedkope Woning: afbraak en heropbouw sociale woonwijk

Op de Venning, een sociale woonwijk aan de overkant van de Vaart Kortrijk-Bossuit, wil de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning een grootschalig renovatieproject uitvoeren. De hele wijk, 163 woningen, wordt leeggemaakt. Een groot deel van de woningen wordt gesloopt, de andere worden grondig gemoderniseerd. Waar het nu allemaal eengezinswoningen zijn, wordt een deel van de wijk (het stuk tussen de Damastweversstraat en de Tapijtweversstraat) gereserveerd voor drie grote flatgebouwen. Op die manier wordt het aantal sociale huurwoningen opgetrokken tot een 200-tal.

Het project is ambitieus wat betreft groen en zachte verbindingen. En er zal ook doorgedreven aandacht zijn voor ecologische aspecten (bijna een passiefwijk). Daardoor is het project trouwens geselecteerd voor aanzienlijke Europese subsidies (Eco-Life). Om de wijk zo te vernieuwen moet er een 'ruimtelijk uitvoeringsplan' worden goedgekeurd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een voorontwerp goed te keuren zodat het openbaar onderzoek kan beginnen.

Als gewezen voorzitter van Goedkope Woning wil ik hierover toch mijn zeg doen. Ik juich het project op zich ten zeerste toe. Maar ik kan niet akkoord gaan met de weinig sociale manier waarop stadsbestuur en Goedkope Woning zijn tewerkgegaan. Lange tijd heeft men de bewoners volstrekt in het ongewisse gelaten. De woningen waar de huurder vertrok, werden niet opnieuw verhuurd. Huurders die met gerechtvaardigde klachten naar de maatschappij gingen, werden wandelen gestuurd. Noodzakelijke herstellingen werden niet uitgevoerd. In feite heeft men de wijk uitgerookt. Pas heel laat heeft men aan de resterende bewoners uitleg verschaft over de bedoelingen achter de bewust gecreëerde leegstand. Dat heeft de sfeer in de wijk grondig verpest. En de ultieme boodschap die de mensen toen kregen was: de wijk wordt vernieuwd maar ook u zult allemaal moeten vertrekken!

In West-Vlaanderen zijn voorbeelden van maatschappijen die eveneens een hele wijk of een heel flatgebouw hebben leeggemaakt voor verbouwingswerken. Maar die maatschappijen hebben ervoor gezorgd dat zij eerst nieuwe woongelegenheden hadden gebouwd waar de bewoners van de oude wijk naartoe konden. Goedkope Woning heeft dat niet gedaan. De verplaatste gezinnen moeten van hun verouderde woning op de Venning naar een andere verouderde woongelegenheid van de maatschappij. En dat niet voor enkele maanden maar voor enkele jaren. Vooral voor oudere mensen is dat dramatisch.

Mijn derde opmerking betreft de samenwerking tussen het stadsbestuur en de maatschappij. Er is enorm veel tijd verloren met discussies, ruzies en dovemansgesprekken. Daardoor komen zelfs de Europese subsidies in gevaar. Want om die te kunnen trekken, moeten de nieuwe en vernieuwde woningen op de Venning in 2016 al opnieuw bewoond zijn. Om niet langer tijd te verliezen opteert het stadsbestuur nu voor een uitzonderingsprocedure. Maar die kan slechts slagen als er geen enkel bezwaar binnenkomt bij het openbaar onderzoek - en dat is lang niet zeker.

[Intussen verneem ik dat krakers hun intrek hebben genomen in enkele leegstaande huizen op de Venning. Zij kunnen daar niet zomaar uitgezet worden. Per gekraakt huis moet een apart proces worden gevoerd. Hoeveel vertraging zal dat weer niet opleveren? Het fenomeen wijst wel op het ongerijmde van jarenlange leegstand van sociale woningen terwijl de wachtlijsten intussen blijven aangroeien. Als men eerst een nieuwe vervangwijk had gebouwd, had men dat probleem niet gehad. Brute en overdreven repressie is in elk geval niet het gepaste antwoord op de goedbedoelde actie van enkele idealisten, noch is het een goede manier om de sfeer bij de resterende bewoners leefbaar en gezellig te houden.]

Schepen van Stedenbouw Wout Maddens zegt daarop dat er ook altijd discussies zijn als een private bouwmaatschappij een project indient. Kan wel zijn, antwoord ik, maar hier gaat het om een maatschappij waarin de stad hoofdaandeelhouder is. Dan mag toch worden verwacht dat men dergelijke belangrijke projecten op voorhand gezamenlijk uitwerkt. De schepen geeft toe dat het nipt wordt om de Europese deadlines te halen.

Invoeren betalend parkeren in de Hoveniersstraat, Bloemistenstraat, Graaf Boudewijn IX-laan, Noordstraat, Beheerstraat, Havenkaai, Blekersstraat en Meersstraat

Het stadsbestuur breidt de zones voor betalend parkeren alsmaar uit. Nu ook in voormelde straten waar tot nu alleen blauwe zone gold met vrijstelling voor de bewoners. Namens de progressieve fractie ergert Philippe De Coene zich aan het ontbreken van enige motivatie voor die maatregel. Hij wijst erop dat betalend parkeren meestal van kracht is op momenten dat de bewoners gaan werken zijn en dat er van parkeerdruk in veel van die straten eigenlijk geen sprake is. Niettemin schrijven de parkeerwachters van Parko fluks parkeerbonnen uit, ook als er nog parkeerplaatsen zat zijn in de onmiddellijke omgeving. De Coene vraagt een grondige evaluatie van die aanpak. Die evaluatie is trouwens al langer beloofd.

Tweede wijziging van de begroting voor 2010

De begroting 2010 wordt voor de tweede keer dit jaar 'geajusteerd'. De wijzigingen laten uitschijnen dat ook 2010, net als de vorige jaren, zal uitlopen op een aanzienlijk overschot. Eens te meer spreek ik daar mijn verwondering over uit. Het is geen teken van goed bestuur als een stadsbestuur al te veel geld oppot op kosten van zijn bewoners.

Het overschot is zo groot dat het stadsbestuur nu plots op het einde van het jaar de verenigingen kan verblijden met extra subsidies (plus 50%!); het is hen gegund. Maar eerder op het jaar vroeg het CD&V-OpenVLD-stadsbestuur hen nog een inlevering. Jammer dat bij het uitdelen van die extra subsidies het Groencomité (bebloemingsactie) is vergeten. Enkele jaren geleden verminderde het stadsbestuur de toelage aan de bebloemingsactie van 13.000 tot 10.000 euro. het was nog Philippe De Coene geweest die als schepen in de vorige bestuursperiode de toelage fors had opgetrokken. Jammer voor de meer dan 2500 gezinnen die aan de bebloemingsactie jaarlijks deelnemen.

De extra subsidies aan de verenigingen bedragen precies evenveel als het stadsbestuur nu ook extra uitgeeft aan VTM (onder de noemer 'propaganda' - zo staat het er letterlijk!): 148.000 euro.

Opvallend aan de tweede begrotingswijziging is voorts de ware verschrompeling van de investeringen. Er waren er voor 51 miljoen euro ingeschreven; er blijven er maar voor 44 miljoen over. En op het einde van het jaar zal blijken dat het nog veel minder is. Een resem projecten worden simpelweg geschrapt, bijvoorbeeld de verbreding van de Kennedylaan voor AZ Groeninge (min 830.000 euro), de uitbreiding van het containerpark van Rollegem (- 200.000 euro) enzovoort. Geschrapt zijn ook dringende herstellingswerken aan de Sint-Rochuskerk waarvan het dak vermolmd is door de insecten en de paddestoelen (- 90.000 euro). En de oorlog tussen het stadsbestuur en KVK komt tot uiting in de schrapping van niet minder dan 1.350.000 euro geplande investeringen voor Kortrijks eersteklasser. Voelbaar voor de bevolking zijn de vermindering van het krediet voor asfaltlagen met 540.000 euro en het uitstellen van dringende rioleringswerken in de Molentjesstraat en Hoogstraat in Kooigem.

Ik stel ook vast dat het stadsbestuur nu plots stopt met investeringen te betalen uit de vette reserves. Er wordt weer overgeschakeld op leningen. Dat is niet onverstandig nu de rente zo laag blijft. Maar intussen heeft men wel al die miljoenen euros bijeengeschraapt op kosten van de Kortrijkse belastingsbetaler. Dat bewijst eens te meer dat de belastingen in Kortrijk structureel te hoog zijn. Het zou kunnen dat het stadsbestuur volgend jaar een geste doet in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Maar men had de belastingen al veel eerder moeten terugschroeven.

De progressieve fractie heeft tegen de begrotingswijziging gestemd.

Jeugdbeleidsplan

Schepen Alain Cnudde vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring van het Jeugdbeleidsplan. Aan het werkstuk is duidelijk hard gewerkt. Naast het bieden van stevige steun aan de jeugdbewegingen en -verenigingen blijft het ook inzetten op die delen van de jeugd die niet door het reguliere jeugdwerk worden bereikt. Daarbij out schepen Cnudde zich als iemand die nimmer lid is geweest van een of andere jeugdbeweging, een zeldzaamheid bij CD&V! VB'er Maarten Seynaeve vindt nogal voorspelbaar dat de stad te veel inspanningen levert voor de allochtone jongeren. Cnudde pareert met erop te wijzen dat het gros van die jongeren gewoon Belg zijn en dat de moeilijk bereikbare groepen lang niet beperkt zijn tot jongeren waarvan de grootouders uit een ver land geïmmigreerd zijn.

Bert Herrewyn, progressieve fractie, heeft wel gefundeerde kritiek op het fuifzalenbeleid. In de vorige plannen nam het stadsbestuur zich nog voor te zoeken naar een geschikte locatie voor een middelgrote fuifzaal. Nu wil men niet meer zoeken maar zet men alles in op de ombouw van de NMBS-loods op Kortrijk Weide. Volgens Bert Herrewyn is dat een vermetele gok. Studies wijzen uit dat het gebouw allesbehalve geschikt is voor jongerenfuiven. Geluidshinder voor de buurt is onvermijdelijk want het gebouw is akoestisch gezien zo lek als een zeef. Ook is het niet hoog genoeg voor het aanbrengen van verlichtingsapparatuur. Er is in het beleidsplan bij het begin van de bestuursperiode beloofd dat er voor 2012 een middelgrote fuifzaal zou komen. Dat zal niet lukken. Daarom stelde de sp.a'er, gewezen jeugdraadvoorzitter, voor om op de terreinen van Kortrijk Weide een nieuw gebouw op te trekken.

Patrick Jolie, nu nog CD&V'er, vertolkt dan het standpunt van de N-VA-jongeren - N-VA heeft geen vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Dat standpunt gaat regelrecht in tegen de beleidsopties van CD&V-schepen Cnudde. Zij willen geen zaal op Kortrijk Weide maar stellen voor er een te bouwen op het hoogwaardige bedrijvenpark Evolis (in de schaduw van de vier windmolens en Cowboy Henk).

Tot besluit van het lange en grondige debat stuurt schepen Cnudde zijn standpunt enigszins bij en verklaart hij dat het stadsbestuur voor de beloofde fuifzaal opteert voor Kortrijk Weide; als het in de NMBS-loods niet kan, dan elders op Kortrijk Weide.

Oprichting Woonraad

Het initiatief van neofietschepen Filip Santy, CD&V, bevoegd voor Wonen - OpenVLD-schepen Wout Maddens is tegelijk bevoegd voor huisvesting! - tot het oprichten van een stedelijke Woonraad, kan op niet veel enthousiasme rekenen bij de progressieven. Op onze vraag kunnen nu toch ook vertegenwoordigers uit de gemeenteraad (1 per fractie) deelnemen aan de vergaderingen, zij het slechts als waarnemer.

De Woonraad moet de schepen advies verstrekken in woonkwesties. Eigenlijk gebeurt de oprichting op aandringen van het Vlaamse Gewest. De raad wordt bevolkt door vertegenwoordigers van de 'woontafels'. Dat zijn drie overlegclubs die een heel schimmig bestaan leiden. Er is een woontafel voor de sociale huisvesting, waarin alle sociale huisvestingsmaatschappijen, het stadsontwikkelingsbedrijf SOK, het OCMW, De Poort enzovoort zetelen. De vergaderingen verlopen nogal in een gespannen sfeer en veel conctructiefs is er nog niet uitgekomen. Er is ook een woontafel voor de private belangen: de vastgoedagentschappen, de promotoren, aannemers enzovoort. Die tafel is zelfs nog niet eens bijeengekomen om zichzelf op te richten. In de derde woontafel zetelen de middengroepen: huurdersbond, de klassieke adviesraden voor jeugd, senioren, mensen met een handicap enzovoort, en merkwaardig ook het ACW (als enige onversneden politieke vereniging). Die tafel is een enkele keer bijeengekomen en dan nooit meer.

Philippe De Coene, progressieve fractie, verklaart niet tegen zoveel mogelijk inspraak en participatie te zijn maar hij ziet dat niet erg zitten met deze manier van aanpakken. Schepen Santy belooft de werking stelselmatig te zullen evalueren.

Kloosterstraat Marke

Bart Caron, progressieve fractie, vertolkt de klachten van de bewoners van de Kloosterstraat in Marke. Er wordt in hun straat door het veel te drukke verkeer te hard gereden en hoe langer hoe meer nemen er ook vrachtwagens van meer dan 5 ton die weg door het centrum van de deelgemeente hoewel er een tonnenmaatbeperking is. Verkeerschepen Leleu zegt zich bewust te zijn van het probleem en eraan te werken.

Gepost door Marc Lemaitre Permalink | Commentaren (10)

Commentaren

Goed initiatief! Want op de website van de stad zelf is het verslag van de debatten in de gemeenteraad nergens te bespeuren.

Gepost door: Polo | 12-10-10

Op de website van Stad komt er wel een verslag.Maar men notuleert niet wat de raadsleden hebben gezegd. Zie ook nog kortrijkwatcher.

Gepost door: Frans Lavaert | 12-10-10

Frans, dat is geen verslag op de website, dat zijn de beslissingsfiches, de notulen - inderdaad niet de politieke discussies.

Gepost door: marc | 12-10-10

Marc en co,
Toch beter een cd&v-raadslid als Patrick Jolie, met een gedurfd eigen standpunt, dan één van die troep jaknikkers uit zijn fractie, die er gedwee hun penning komen opstrijken en nog nooit hun mond open hebben gedaan op de gemeenteraad!?

Gepost door: Filip D'Huyvetter | 18-10-10

Filip,

Patrick Jolie gaf daarbij niet zijn eigen standpunt maar, zoals hij dat bij aanvang verduidelijkte, het standpunt van N-VA.

Dat deed hij ingevolge de overeenkomst, vòòr de jongste gemeenteraadsverkiezingen afgesloten tussen de twee partners van het kartel CD&V/N-VA. Daarbij was afgesproken dat, indien N-VA geen zetel in de gemeenteraad zou hebben, iemand van de CD&V de visie van N-VA zou vertolken.

N-VA haalde toen één zetel, maar sinds die verkozene (Lieve Vanhoutte) naar de CD&V overgelopen is, heeft N-VA immers geen zetel meer en voert Jolie de vroegere overeenkomst getrouw uit.

Gepost door: Luc Debels | 19-10-10

Beste Luc,
Je bent zeer goed geïnformeerd. Maar deze taak was volgens mij weggelegd voor de fractieleider van de partij die eventueel geen zetel zou halen. Patrick is geen fractieleider van cd&v.
Zoals hier en elders gesteld, vertolkte hij dit standpunt op eigen houtje; ofwel zonder medeweten van zijn fractieleider ofwel omdat zijn fractieleider dit niet wou. In die zin: eigen initiatief en moediger dan veel zwijgende zetels.
groetjes, Filip

Gepost door: Filip D'Huyvetter | 19-10-10

Wie is er nu fractieleider van CD&V? Ik volg het niet meer zo.

Gepost door: Bart Hanson | 20-10-10

Fractieleider is Soens. Hij weet nergens van. Denkt enkel aan presentiegelden.
Voor Luc nu. Het is wel de eerste keer dat een CDV'er het standpunt van N-VA vertolkt. Zou graag eens die overeenkomst zien.

Gepost door: Frans Lavaert | 20-10-10

Beste Frans,
Je bent doorgaans bijzonder goed op de hoogte van wat er in de gemeenteraad en daarbuiten in Kortrijk gebeurt; hoed af daarvoor! Maar het is niet de eerste keer dat een cd&v-er een standpunt van de N-VA vertolkt op de gemeenteraad. Dat gebeurde wel steeds door de fractieleider. De laatste keer was nog dit jaar; toen ging het over de herinrichting van de Broeltorens, waarvan de N-VA vond dat die ook toegankelijk moesten worden gemaakt voor rolstoelgebruikers.
groetjes, Filip

Gepost door: Filip D'Huyvetter | 20-10-10

Tja, Pieter Soens... ik herinner mij van hem alleen Heule Heule Heule, in een soort onderling wedstrijdje met Patrick Jolie.

Van N-VA herinner ik mij nog dat ze bij één van de vorige 11 juli's via Filip Santy ook eens iets vroegen over bevlagging.

Gepost door: Bart | 21-10-10

De commentaren zijn gesloten.