15-03-10

Mag het Ring Shopping Center zich verdedigen tegen K in Kortrijk?

Ring Shopping Center

Het kersverse winkelcentrum in de binnenstad, K in Kortrijk heeft zopas een schitterend openingsweekend achter de rug. Veel volk en tot ieders tevredenheid bleef de verkeerschaos binnen redelijke perken. Precies op dat moment raakt bekend dat het stadsbestuur van Kortrijk een verbouwingsaanvraag weigert voor dat andere, eerdere winkelcentrum van de stad: het Ring Shopping Center aan de R8 ter hoogte van Kuurne. De aanvraag kwam er om het vertrek op te vangen van het grootwarenhuis Colruyt. Colruyt trekt naar een eigen stek aan de overkant van de Ring, op het grondgebied Kuurne. Men wou dat gat (2400 m²) in het Ring Shopping Center vullen door het op te splitsen in kleinere winkelruimten. Tegelijk wou met een uitbreiding (1517 m² nieuwbouw met een verdieping van nog eens 282 m²) voor eveneens kleinere verkoopsoppervlaktes.

Het stadsbestuur weigert die verbouwing. Het schaart zich achter de argumenten van een deel van het 'Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie', dat zegt dat kleinhandelszaken in het stadscentrum thuishoren. Zou het ook hebben meegespeeld dat Ring Shopping met deze verbouwing over meer 'enseignes' (90) zou beschikken dan concurrent K in Kortrijk (86)? In elk geval bezorgt het stadsbestuur Ring Shopping een zware opdoffer, op een ogenblik dat het zich niet alleen moet weren tegen de concurrentie van nieuwkomer K in Kortrijk maar dat ook Carrefour heeft beslist zijn hypermarkt daar stop te zetten (6400 m²).

Opdoffers

Het Ring Shopping Center is van bij zijn oprichting in 1973 door het Kortrijkse stadsbestuur beschouwd als een vreemd element, als een bedreiging voor de winkelstad die Kortrijk altijd is willen zijn in zijn centrum. Het lag ook aanvankelijk op grondgebied Kuurne, de heel verstedelijkte gemeente die toch niet bij Kortrijk wou gevoegd worden. Door de fusies van de gemeenten in 1976 kreeg stad Kortrijk het deel van Kuurne dat binnen de Kortrijkse ringweg R8 lag, met inbegrip van het Ring Shopping Center. Het stadsbestuur heeft nooit enige poging ondernomen om Ring Shopping te integreren in het stadsgebeuren. Nochtans had Overleie daar misschien wel van kunnen profiteren.

Verwacht wordt dat Ring Shopping voortaan stevige concurrentie zal krijgen van het zopas geopende winkelcentrum K in Kortrijk, dat wel in de binnenstad is gelegen. Alvast het openingsweekend was een voltreffer. En de enigszins gevreesde verkeerstoestanden zijn redelijk achterwege gebleven; die mogelijke domper op de verdere bloei blijkt dus niet te bestaan.

Precies op dat moment krijgt concurrent Ring Shopping een paar stevige opdoffers te verwerken. Supermarkt Colruyt vertrekt er naar een aparte locatie, aan de overkant van de R8 naast de Lidl in Kuurne. En ook Carrefour heeft aangekondigt zijn hypermarkt in Ring Shopping binnen afzienbare tijd te sluiten. Daarmee verliest het winkelcentrum twee trekkers.

H&M en ESPRIT

Om het vertrek van Colruyt op te vangen heeft de uitbater van het grootste deel van Ring Shopping, de Brusselse maatschappij Vastgoedinvestering Kortrijk Ring Shopping Center NV, een aanvraag ingediend voor een sociaal-economische vergunning voor het herinrichten en een uitbreiding van de leeggekomen ruimte. Het Center heeft nog een andere eigenaar: de Vastgoedmaatschappij Redeveco Retail Belgium CV bezit de verkoopsoppervlakten van Carrefour, Hema en Lunch Garden. Ongetwijfeld zal ook die maatschappij mettertijd een aanvraag indienen om de sluiting van de hypermarkt van Carrefour op te vangen - maar dat is voor later.

Het gat dat Colruyt achterlaat, is 2408 m² bruto groot. Die lege ruimte zou worden ingedeeld in kleinere winkels. H&M zou er een kleerwinkel inrichten van 603 m². Voorts zou er een interieurzaak komen van 650 m², en nog drie andere kleer- of schoenwinkels (van 200, 128 en 471 m²). Ring Shopping zou van de gelegenheid willen gebruikmaken om zijn winkelhal uit te breiden. Men wil er een vleugel bijbouwen van 1517 m² met daarop een verdieping van 282 m² - het Shopping Center heeft twee verdiepingen. De klerengigant C&A zou de verdieping innemen en 282 m² gelijkvloers, om zijn bestaande winkel te vergroten. ESPRIT wil 829 m². Voor een kleren- of schoenenzaak rest er dan nog 202 m² en voor een winkel met eetwaren 43 m².

Als die herinrichting en uitbreiding zou doorgaan, zou het Ring Shopping Center beschikken over een totale netto winkeloppervlakte van meer dan 25.000 m². Momenteel biedt het onderdak aan 78 kleinhandelaars en 12 zaken van horeca en dienstverlening. Na de aangevraagde operatie zouden er zowat 90 winkels zijn naast de 12 horecazaken. Door de uitbreiding zou de bestaande parking (1670 stalplaatsen)  worden uitgebreid met nog eens 54 plaatsen (op het dak van het nieuwe gedeelte).

Overkant Ringweg

De aanvraag werd eind vorig jaar voor advies overgezonden aan het daartoe bevoegde Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (van de federale overheidsdienst Economie). De meningen van de experten en vertegenwoordigers van diverse sectoren in dat comité liepen uiteen. Bepaalde leden waren er niet voor te vinden dat grote winkelgehelen worden opgesplitst in kleinere eenheden. Daardoor trekt men - volgens hen - winkels weg uit het stadscentrum naar 'buitenstedelijke projecten', wat de commerciële leefbaarheid van het centrum aantast. Andere leden - blijkbaar de minderheid - wezen er dan weer op dat het Ring Shopping Center van meetafaan in 1973 was samengesteld uit een mengeling van kleine, middelgrote en grote winkeleenheden. 

Ook de voorschriften van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Kortrijk wijzen op mogelijks ongelijk van de meerderheid van het Sociaal-Economisch Comité. Het structuurplan bepaalt dat de kleinhandelsactiviteiten in Kortrijk verder uitgebouwd moeten worden zowel in de binnenstad, de dorpskernen als in de 'concentratiegebieden voor grootschalige kleinhandel' (zoals het Ring Shopping Center).

Overigens is het Sociaal-Economisch Comité blijkbaar onwetend over de ontwikkelingen aan de overkant van de Ringweg, op Kuurns grondgebied. Het is een illusie te denken dat de winkels die in Ring Shopping niet mogen komen, zullen verhuizen naar de Kortrijkse binnenstad. Ze gaan simpelweg aan de overkant van de Ring, buiten Kortrijk, hun tenten opslaan.

Partijdig?

In elk geval volgt het Kortrijkse stadsbestuur het ongunstige advies van het grootste deel van de leden van het Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie. De aanvraag voor de verbouwing en uitbreiding van Ring Shopping wordt radikaal geweigerd. Op het moment dat Ring Shopping in hevige concurrentiestrijd is gewikkeld met K in Kortrijk, zal het voor het stadsbestuur heel moeilijk zijn de verdenking van partijdigheid van zich af te schudden. De weigeringsbeslissing is ook slecht nieuws voor wie nadenkt over de gevolgen van de aangekondigde sluiting van Carrefour (6700 m², hondertal banen) in datzelfde Shopping Center.

01:22 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

14-03-10

'Minder hinder' in Kortrijk: geen woorden maar daden?

Nieuwstraat afgesloten

Het stadsbestuur van Kortrijk (CD&V-OpenVLD) weigert de engagementsverklaring 'Minder hinder bij openbare werken' te ondertekenen. Het werd daartoe aangeschreven door de zelfstandigenorganisatie Unizo. Het stadsbestuur meent dat het al genoeg doet om de hinder bij openbare werken in de stad zo beperkt mogelijk te houden. Het komt erop neer dat men de minderhinderoptie niet wil opnemen in een bindend reglement. Ook wil het bestuur - hoewel diverse schepenen zich tot Unizo bekennen - niet toetreden tot een initiatief van slechts een van de middenstandsorganisaties.

De motivatie van het stadsbestuur is toch wat dubbelzinnig. Enerzijds vreest het bestuur te verregaande gevolgen (verplichtingen en schadeclaims?) indien er een reglement zou bestaan. Het vreest verder te moeten gaan dan wat het nu al doet. Anderzijds meldt men aan Unizo dat men de bestaande minderhinderpraktijk niet wil 'verengen'. Niet alleen winkeliers en andere ondernemers lijden tijdelijk schade bij openbare werken, ook scholen en de bevolking wordt gehinderd. Inderdaad, maar dat is geen argument om geen passend reglement te maken waarin de rechten en plichten worden vastgelegd bij openbare werken ...

t

21:12 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-03-10

Zijn de deurwaarders op weg naar het Guldensporenstadion, of niet?

kvk1

Zijn de deurwaarders op weg naar het Guldensporenstadion? Sommigen lieten dat uitschijnen nadat de oppositie in de Kortrijkse gemeenteraad een voorstel van het stadsbestuur (CD&V-OpenVLD) had afgeschoten om 'bij hoogdringendheid' de toekenning van een omvangrijke subsidie aan de Kortrijkse voetbal-eersteklasser (website)toe te voegen aan de lijst van de te bespreken punten (gemeenteraad van 8 maart 2010). Opvallend was dat twee leden van de meerderheid evenmin het voorstel wilden goedkeuren, met name de parlementsleden Carl Decaluwe en Roel Desseyn. Een dergelijke laattijdige toevoeging vergt een tweederdenmeerderheid. Er waren 23 stemmen voor, 14 tegen en 2 onthoudingen.

Het voorstel bestond erin aan de werkmaatschappij van KVK, cvba Kortrijk Voetbalt, 300.000 euro toe te schuiven. Pas op het einde van het pittige debat haalde sportschepen Stefaan Bral, CD&V, zijn ultieme argument boven: KVK zit in financiële problemen te wijten aan al te voortvarende investeringen. Hij kon er geen twee derden van de gemeenteraadsleden mee overtuigen. De schuldeisers van KVK gaan toch nog een maandje langer moeten wachten op hun centen. De gemeenteraad krijgt op die manier genoeg tijd om het dossier in al zijn aspecten te bestuderen.

Tweederden

Het rare is dat de voetbalclub eigenlijk geen toelage wou maar een lening. De club wou aan de publieke opinie 'een zeer krachtig signaal' geven: "Als voetbalvereniging kunnen we niet blijven rekenen op de belastingbetaler". En dus stond rood-wit erop het geld op termijn terug te betalen. Zij vroegen wel 100.000 euro meer dan de stad nu wil schenken.

Na veel heen- en weergeschrijf stemde het bestuur van de voetbalclub pas op 3 maart in met het voorstel van het stadsbestuur. Dat was te laat om het voorstel nog op de agenda van de gemeenteraad van maart 2010 te plaatsen. Een laattijdig punt toevoegen aan die agenda kan slechts met tweederdenmeerderheid. En die meerderheid is niet gevonden. Zelfs in de meerderheid (CD&V-OpenVLD) waren er twee dissidenten. En het waren niet de minsten: Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwe en federaal kamerlid Roel Desseyn onthielden zich.

Verpanden

De hele kwestie begon in september vorig jaar. De voetbalclub vroeg aan de stad een lening van 450.000 euro, zijnde de investeringen die de club op eigen houtje had gedaan voor de verfraaiing van het Guldensporenstadion. De werken hadden betrekking op de horeca-activiteiten in de voetbaltempel. De loges werden opgefrist; de kantoren werden van onder de tribunes gehaald en verhuisd naar bureaucontainers buiten; de vrijgekomen ruimte werd gebruikt voor de uitbreiding van kantine en restaurant; er werden buiten drankchalets ingericht; de kleedkamers en het dokterskabinet werden vernieuwd (met steun van de Kortrijkse decorateur Meuleman 'Vakmanschap sinds 1885'); en er werd een hypermoderne ledwall opgesteld (tegen een prijsje geleverd door Barco).

De stad is al langer een belangrijke sponsor van KVK. Zo kreeg de club een extra subsidie van 1,5 miljoen euro toen hij promoveerde naar eerste klasse in 2008. De onderhandelingen over de nieuwe financiële behoeften van KVK duurden lang. Intussen poogde cvba Kortrijk Voetbalt ook een lening te krijgen bij de banken (ING). Maar dat liep op een sisser uit; blijkbaar weigeren de banken nog geld te stoppen in een zo onzekere sector als de voetbalsport. Zelfs met mogelijke stadswaarborg (voor een lening van 350.000 euro) slaagde het clubbestuur er niet in aan een lening te komen.

Op 25 februari 2010 deed de club daarom een nieuw verzoek aan de stad: een lening van 400.000 euro. Als garantie was de club zelfs bereid zijn uitgaande facturen te verpanden. Dat zogenaamde 'factoringskrediet' zou de schuldenaars van de eersteklasser verplichten hun facturen te betalen op een rekening van de stad. Maar de stad ging daar niet op in.

Play offs

Na een hoogoplopend intern debat kwam het stadsbestuur met een ultiem aanbod: de stad zou zomaar 300.000 euro schenken aan de voetbalclub. In ruil voor die geste vraagt de stad dat de club zich ertoe zou verbinden - op straffe van onmiddellijke terugbetaling van de toelage - tegen eind 2010 zes verregaande voorwaarden na te komen.

In de discussie in de gemeenteraad haalde sportschepen Stefaan Bral, CD&V, een aantal vermeldenswaardige argumenten boven. Vooreerst wees hij erop dat de investeringen van de club ten goede waren gekomen aan het stadion, dat eigendom is van de stad. De schepen moest tegelijk toegeven dat de stad met die inrichtingen weinig zou kunnen aanvangen als de club ten onder zou gaan. Ook zei hij dat de club slechts met tijdelijke betalingsproblemen kampt. Op het einde van het seizoen krijgen ze als onverwachte deelnemer aan de play offs aanzienlijke extra TV-rechten uitbetaald. Daarmee zouden ze op dat moment hun schulden kunnen delgen. Maar de schuldeisers willen daar blijkbaar niet op wachten.

Overigens is de schepen van mening dat die extra TV-gelden moeten dienen voor sportieve uitgaven (spelers, trainers) en niet voor investeringen in het stadion. Met een omvangrijke toelage - die moet worden bekeken in het licht van een jaaromzet van 4,5 miljoen euro - wordt de toekomst van de club verzekerd, aldus de schepen.

Zes voorwaarden

De zes voorwaarden voor de toelage zijn de volgende.
1. Een aanpassing van de statuten van cvba Kortrijk Voetbalt moet het onmogelijk maken dat een aandeelhouder te veel macht krijgt. Het aantal aandelen per aandeelhouder (en familie en verbonden vennootschappen) moet altijd minder dan 25% zijn. De vrijgekomen aandelen van de huidige grootaandeelhouder(s) moeten verspreid worden bij het ruimere publiek.
2. Kortrijk Voetbalt moet zijn raad van bestuur afslanken en er moeten deskundigen en managers in komen.
3. De stad moet inzicht krijgen in de boeken en de rekeningen - momenteel worden die niet vrijgegeven door het clubbestuur. Daartoe stelt de stad een extern accoutant/revisor aan, voor driemaandelijkse controles.
4. De club moet een ernstig businessplan opstellen voor de komende vijf jaar, met daaraan gekoppeld een masterplan infrastructuur en een plan voor de verdere ontwikkeling van de jeugdwerking. Bij het uitwerken van dat plan moet de stadsadministratie worden betrokken.
5. Cvba Kortrijk Voetbalt en KVK engageren zich tot sociale acties en verdere deelname aan het Open Stadionproject (waardoor onder meer matchen van de Homeless Cup kunnen gespeeld worden in het Guldensporenstadion).
6. De club zal zijn bestaande engagementen ten opzichte van de stad 'formaliseren' (worden niet voldoende nagekomen misschien?). Dat gaat dan over publiciteit voor de stad, toegangskaarten voor het stadsbestuur, toegangskaarten jeugdvoetbalploegen, VIP-kaarten, shirtsponsoring enzovoort.

Als de zes voorwaarden niet zijn vervuld tegen 31 december 2010 moet de club op 1 januari 2011 het hele bedrag van 300.000 euro ineens en zonder ingebrekestelling terugbetalen.

Leekens

In naam van de progressieve fractie (sp.a-Groen!) vroeg Philippe De Coene in de gemeenteraad waarom dat voorstel zo halsoverkop moest worden goedgekeurd. "Als Georges Leekens zijn matchen zo zou voorbereiden zoals het stadsbestuur het KVK-dossier, dan speelden we nu tegen de degradatie" meent De Coene.

Pas een werkdag voor de gemeenteraad, ontvingen de raadsleden de mededeling dat het stadsbestuur hoogdringendheid zou inroepen voor een toelage van 300.000 euro extra aan KV Kortrijk. In die omstandigheden is het niet mogelijk dat ook maar iemand van de 'verkozenen van het volk' zich een volledig beeld kan vormen van het dossier en daar in volle objectiviteit kan over oordelen. Wat is de werkelijke financiële toestand van de club? Waarom wil de stad niet simpelweg een lening toestaan? Waarom moet het per se een schenking zijn? Waarop zijn die zes voorwaarden gebaseerd? Wie beheerst er bijvoorbeeld momenteel te veel aandelen van de cvba? Wie zal de naleving van de gestelde voorwaarden controleren?

Overigens merkt De Coene op dat het Gemeentedecreet niet zomaar spoedbehandeling toestaat. Artikel 29 van dat decreet zegt: "Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren". Schepen Bral heeft het gevaar dat de stad boven het hoofd hangt bij het geringste uitstel van die KVK-toelage niet kunnen aantonen.

Supporter

Na het wegstemmen van de hoogdringende toevoeging aan de lijst van de te bespreken punten, stelden sommigen het voor alsof de oppositie nu verantwoordelijk was voor de ondergang van de Kortrijkse eersteklasser. Burgemeester Lieven Lybeer sneerde bijvoorbeeld: "KVK zal u dankbaar zijn!". Philippe De Coene: "Ik ga naar KVK sedert de fusie in 1971 en ik betaal mijn tickets en mijn pintjes daar zelf. In goede en in slechte tijden. In perioden dat er 8000 mensen in het stadion zijn, maar ook op momenten dat er maar 800 naar de Meensesteenweg zijn afgezakt. Ik ben dus een trouw supporter. Maar als gemeenteraadslid is het mijn plicht toe te zien op het correcte gebruik van belastingsgeld".

De toelage komt wellicht terug aan bod in de gemeenteraad van april. Kan de club zo lang op dat geld wachten of staan inderdaad de deurwaarders aan de poorten van het Guldensporenstadion? Als het stadsbestuur intussen een ordentelijk dossier maakt, met alle nodige gegevens en uitleg, dan wil de progressieve fractie zeker helpen aan een duurzame ondersteuning van de club. De Coene laat dat ook zo weten aan de supportersclubs en aan het KVK-bestuur. Hij contacteerde al KVK-voorzitter Joseph Allijns. De man was ooit schepen in Menen en weet dus maar al te goed dat er in een gemeenteraad niet veel kan geïmproviseerd worden. De voorzitter is zelfs bereid gevonden zich te laten ondervragen door de gemeenteraad. Zo erg kan dat maandje uitstel dan toch niet zijn...

Andere stemmen over dit onderwerp: Matti Vandemaele, Kortrijkwatcher en Axel Weydts.

23:11 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

07-03-10

Nieuw verkeerscirculatieplan leidt (bijna) alle wegen naar K in Kortrijk

verkeerscirculatieplan

Als de voorstellen van het studiebureau Mint het halen, zal de verkeerscirculatie op verschillende plekken in Kortrijk grondig wijzigen. Het stadsbestuur nam vorige week akte van het eindrapport van Mint. Het bureau werkt sinds vorig jaar in opdracht van het stadsbestuur aan een nieuw 'verkeerscirculatieplan voor de stad Kortrijk'.

De voorstellen van het bureau komen erop neer dat auto's de binnenstad alleen nog gaan kunnen doorrijden als ze een omweg maken via 'K in Kortrijk', het megawinkelcentrum. De suggesties kunnen misschien het verkeer in de stadskern verminderen, maar zullen in elk geval de verkeersdruk op de as Gentsesteenweg-Plein-Veemarkt-Zwevegemsepoort-Oudenaardsesteenweg nog verhogen. En Overleie verliest zijn eeuwenoude functie van noordelijke ingangspoort van de stad. Het is onverantwoord dat de gemeenteraad - en waarom niet het ruimere publiek? - niet van bij het begin wordt betrokken bij dergelijke fundamentele keuzes voor de stad.

Draaischijf

Wie met de wagen vanuit Overleie (het noorden) naar het stadscentrum moet, zal binnenkort niet meer de eeuwenoude weg Overleiestraat-Budastraat-Leiestraat kunnen nemen. Men zal verplicht worden om te rijden over de Groeningebrug, de Julien Liebaertlaan, het Plein ... en K. Een wat langere weg gaat over de Meensesteenweg, de Westelijke binnenring, klokhuisrotonde Appel, en dan langs station en spoorweg naar de Zwevegemsestraat (weeral K dus). Op de oude verbindingsas komt er eenrichtingsverkeer staduitwaarts. Om te voorkomen dat men een sluikwegje stadinwaarts zou creëren via de Dam en het Broelbrugje, komt er ook op dat brugje eenrichtingsverkeer staduitwaarts.

Wie vanuit het zuiden naar het stadscentrum moet, zal eveneens geconfronteerd worden met eenrichtingsverkeer staduitwaarts in de Doorniksewijk en zal daarom worden afgeleid naar de as Oudenaardsesteenweg-Zwevegemsestraat (K dus).

K in Kortrijk en omgeving worden bijgevolg gepromoveerd tot de nieuwe verkeersdraaischijf van Kortrijk. Om er zeker van te zijn dat de Grote Markt die functie definitief kwijtspeelt, komt er volgens de studie van Mint "een knip op de Grote Markt die de oost-westuitwisseling van autoverkeer onmogelijk maakt". Ermee rekening houdend dat de enkele verkeersrichting in de OLVrouwestraat wordt omgekeerd (waarmee de oude verbinding Plein-Grote markt wordt hersteld), betekent dit dat men niet rechtdoor zal kunnen rijden in de Rijselsestraat.

Tegenrichting

Een andere drastische maatregel is het omkeren van de enkelrichting in de Pluimstraat tussen de Slachthuisstraat en de Zwevegemsestraat. Daarmee wordt een alternatieve route gecreëerd naar K (via de Hugo Verriestlaan, de Wandelingstraat, de Veemarkt, de Slachthuisstraat en de Pluimstraat) om het verkeer om te leiden op momenten dat de as Oudenaardsesteenweg-Zwevegemsestraat zou vastgelopen zijn in een aanschuiffile.

Voorts wordt de as Noordstraat-Beheersstraat verkeersluw gemaakt met een systeem van enkele richtingen waarin ook de Blekersstraat en de Meersstraat (verbindingen met de westelijke binnenring) meespelen. Het komt er ongeveer op neer dat het voor het doorgaand verkeer komende uit de Noordstraat geen zin meer zal hebben de Noordbrug (in opbouw) over te steken. Die brug zal hoofdzakelijk dienst doen voor wagens die de binnenstad noordwaarts uitrijden.

En busverkeer in tegenrichting zal worden toegestaan in de Leiestraat, de Wandelingstraat (tussen de Veemarkt en de Pluimstraat), en de Doorniksewijk (stadinwaarts). Er komen ten slotte nog wat circulatiebeperkingen in de omgeving van de school Stella Maris (Boerderijstraat, Wagenmakersstraat, Volksplein). Leerlingen van die school mogen daarover een onderzoek uitvoeren, onder supervisie van Mint.

Ontwikkelingen

Al die ingrepen staan in het eindrapport van het studiebureau Mint, dat vorig jaar de opdracht kreeg een studie te maken over het 'verkeerscirculatieplan Kortrijk'. Het stadsbestuur was tot de conclusie gekomen dat het bestaande verkeersciculatieplan, dat dateert van 2003, niet meer beantwoordt aan de gewijzigde omstandigheden in het licht van de Leieverbreding en het winkelcentrum K  in Kortrijk. Ter motivering van de studieopdracht werd ook verwezen naar de 'ontwikkelingen op Kortrijk Weide' en naar het project van de BibLLLiotheek, maar dat was puur pro forma. In de voorstellen van Mint wordt met die onzekere ontwikkelingen eigenlijk nog geen rekening gehouden.

Mint, Mechelen kreeg de opdracht na een beperkte prijsvraag bij drie bureaus. Ook Tritel, Brussel en Vectris, Leuven dienden een offerte in. Wat de prijs betreft, schommelden de drie offertes rond de 18.000 euro, zijnde 10% goedkoper dan de raming. Mint haalde het omdat het bureau meer medewerkers op seniorniveau wou inzetten. Mint nv maakt ook deel uit van het trio studiebureaus dat een masterplan voor Overleie mag uitwerken (samen met HUB en IDEA).

Verzadiging

De opdracht aan het studiebureau was om de bereikbaarheid voor het autoverkeer in de binnenstad zo te organiseren dat de wagens zo snel mogelijk hun bestemming kunnen bereiken en na gedane zaken weer zo snel mogelijk naar de binnenstadsring worden gebracht. Daarbij moest men het doorgaand verkeer uit de binnenstad weren. Daarbij beperkt men die binnenstad tot de buurten die binnen de binnenring liggen - dat is nogal willekeurig want aan de buitenkant van de binnenring liggen evengoed dichtbewoonde wijken.

De vraag is of het bureau in zijn opdracht is geslaagd. Ik heb veeleer de indruk dat het verkeer dat in Kortrijk-stad moet zijn, onnodig goedendag moet gaan zeggen aan K in Kortrijk. Om het winkelcentrum, dat in het hartje van de stad ligt, vlot bereikbaar te maken, is in samenwerking met het Vlaamse Gewest al een doorgaande route gerealiseerd tussen de Gentsesteenweg en de Oudenaardsesteenweg. Het ziet ernaar uit dat die route vaak zijn verzadigingspunt zal bereiken op shoppingdagen. Als men daar nu ook nog eens het verkeer zal op steken dat naar andere bestemmingen moet in de binnenstad, dan dreigt het filerisico alleen maar te vergroten. En dat zou misschien nog zo erg niet zijn als die doorgaande route niet dwars door volkrijke buurten loopt.

Gemeenteraad

Het stadsbestuur heeft op 3 maart jl. 'akte genomen' van het eindrapport. In de officiële notulen staat niet wat men er voorts mee van plan is. Gaat men de aanbevelingen van Mint uitvoeren? En zo ja, wanneer? Er worden ook geen aanstalten gemaakt om het plan te bespreken met de gemeenteraad, de vertegenwoordigers van de kiezers, laat staan dat men de mening zou vragen van de bredere bevolking. Eigenlijk is dat niet ernstig gezien de verregaande maatregelen die het eindrapport voorstelt.

13:15 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

01-03-10

Opnieuw een serieus haar in de boter tussen Goedkope Woning en stad Kortrijk

men11

Pure Kafka. Het Kortrijkse stadsbestuur weigert voor de tweede maal een gunstig advies voor een sociaal huisvestingsproject op Overleie. Het betreft een gedurfd project van de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning, waarvan nota bene de stad hoofdaandeelhouder is. De redenen van weigering zijn deze keer nog onbegrijpelijker dan de vorige keer. De weigering kan heel ernstige gevolgen hebben. Het project maakt deel uit van een aanvraag van Europese subsidies, en dat project moet in 2016 worden voltooid en geëvalueerd, zo niet worden de subsidies ingetrokken. Het project is mede dringend omdat het een deel van de bevolking van de sociale woonwijk Venning moet opvangen tijdens de renovatie van de wijk. En ten slotte zou het wel eens kunnen dat de strenge nieuwe eisen van de stad de geplande samenwerking tussen Goedkope Woning en de Evangelische Kerk, eigenaar van een groot pand dat in het project zou worden betrokken, onmogelijk zouden maken. De interne nota van de directie Stadsplanning en Ontwikkeling was nochtans voorwaardelijk gunstig, maar het stadsbestuur heeft gemeend strenger te moeten zijn.

Pot

In 2004 kon de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning Kortrijk tegen een zeer schappelijke prijs een bouwrijp stuk bouwgrond kopen van ruim 200 m² in de Meensestraat. Verkoper was de distributienetbeheerder Gaselwest waarin gewezen burgemeester Antoon Sansen (CD&V) en ikzelf (sp.a) toen zetelden in de bestuursorganen. Van Goedkope Woning was Sansen toen oud-voorzitter en ik voorzitter (tot 2007). In 2006 dienden de aangestelde architecten een bouwvergunning in. Maar twee jaar later botste die aanvraag, ondanks een voorwaardelijk gunstig advies van de stadsdienst Stadsplanning en Ontwikkeling, op een njet van het stadsbestuur (CD&V-OpenVLD). Zie voorgeschiedenis en omgevingsschets.

De motieven van het stadsbestuur om een project van 17 flats op de lange baan te sturen, waren toen al 'van de pot gerukt'. Vooreerst vond men het ontwerp te groot en te hoog. Op de Veemarkt hebben de investeerders van K in Kortrijk probleemloos een reusachtige toren met tien verdiepingen en hoogstammige bomen op het dak mogen neerpoten. Maar in de Meensestraat, aan de verkeersader die de binnenring is, opteert men voor laagbouw (om zeker te zijn dat geen huurder ontsnapt aan de uitlaatgassen en het fijn stof?).

Voorts eiste het stadsbestuur meer parkingplaatsen in het gebouw. Een ronduit bureaucratische eis als men weet dat Goedkope Woning aan de overkant van de Meensestraat een appartementencomplex heeft met een ruime ondergrondse parking die men nog nooit helemaal verhuurd heeft gekregen (zelfs niet aan de mensen uit de buurt).

Die beslissing van het stadsbestuur was erg, omdat ze wees op een totaal gebrek aan overleg tussen de stad en de huisvestingsmaatschappij waarvan de stad trouwens hoofdaandeelhouder is. Maar de weigering gaf Goedkope Woning toch de kans om een ander project in te dienen dat nog ambitieuzer was dan het eerste. De maatschappij nam daarvoor een ander architectenbureau onder de arm - wat leidde tot een scherp, nog altijd niet opgelost conflict met de eerste architecten.

Pottenbakkershoek

Een ambitieuzer project, met meer appartementen, werd mogelijk door een tweede buitenkans. Toen ik nog voorzitter van Goedkope Woning was, vernam ik van een huurster dat de Evangelische Kerk, die huist op een groot perceel naast de bouwrijpe grond, mogelijkheden zocht om haar lokalen voor kerkdiensten te moderniseren. Door mijn toedoen kwam het tot onderhandelingen tussen Goedkope Woning en de kerkverantwoordelijken om op zoek te gaan naar een gezamenlijk project.

In ruil voor een betere kerkinfrastructuur, was de Evangelische Kerk bereid haar pand en haar grond op de hoek van de Meensestraat en het steegje Pottenbakkershoek in te brengen in een groot gezamenlijk project. Daarin zou zowel plaats zijn voor nieuwe kerklokalen als voor sociale appartementen. De, toen nieuwe, directeur van Goedkope Woning, Ilse Piers, is daar onmiddellijk op gesprongen en zij heeft er blijkbaar na mijn vertrek flink aan voortgewerkt.

Die onderhandelingen mondden uit in een ontwerp van een imposant gebouw (18 m hoog, 14.5 m diep) met onderaan de kerklokalen en daarboven vier bouwlagen met 26 sociale appartementen. In de Meensestraat zou de façade bestaan uit een betonkleurige sokkel waarin de kerk haar onderkomen vindt. Die sokkel wordt overkapt met gaanderijen in gegalvaniseerd staal op een warme donkergrijze gevel met toegangsdeuren en keukenramen van de flats.

Aan de kant van de bestaande woningen (6m hoog) zakt de hoogte van het gebouw tot 12 m (3 bouwlagen). De hele grond is onderkelderd met een parking (26 stalplaatsen). Achter de kerksokkel is een gemeenschappelijke patio, verhard met betontegels. In het ontwerp is ook bijzonder veel aandacht besteed aan energiezuinigheid. Zo is geopteerd voor schrijnwerk in houten passief-ramen. De bestaande kerkgebouwen, een verbouwde pottenbakkerij, verdwijnen.

men8

Gabarietenplan

Het gebruikelijke openbaar onderzoek (de gele aanplakbieven) leverde één (1) bezwaar op. Dat kwam niet van een of andere omwonende maar van het architectenbureau dat het eerste ontwerp had gemaakt en over het hoofd werd gezien voor het tweede ontwerp. Met dat bezwaar wil het bureau blijkbaar zijn positie verstevigen in zijn conflict met Goedkope Woning - een conflict dat gaat over erelonen. Bij de Raad van State zou een dergelijk bezwaar niet in aanmerking worden genomen wegens 'gebrek aan belang'. Het bezwaar komt erop neer dat de bezwaarschrijver zegt: als ons ontwerp is afgekeurd omdat het te groot was, kan nu zeker geen groter project worden goedgekeurd. Hopen zij op die manier te mogen voortwerken aan hun eerste, kleinere ontwerp?

Wat er ook van zij: hun redenering gaat niet op. Het nieuwe project is uiteraard groter aangezien ook het pand en de grond van de Evangelische Kerk erin is betrokken. De bezwaarschrijver verwijst onder meer naar het 'gabarietenplan'; dat is een beleidslijn waaraan stadsdiensten en -bestuur zich meestal houden en die het aantal verdiepingen voor elke straat beperkt. De bedoeling is wat meer eenheid in de stad te creëren. Maar dat gabarietenplan is nimmer goedgekeurd door de gemeenteraad of enige instantie. Zeker als men het motiveert, kan het stadsbestuur ervan afwijken. Zo gaf het stadsbestuur indertijd aan ster-architect bOb Van Reeth zonder problemen een vergunning om op een oever van de Oude Leie een appartementenblok te bouwen even hoog als de Broeltorens in wiens schaduw het staat.

En zoals al gezegd, zijn hier toch wel redenen om voor een sociaal flatgebouw het aantal verdiepingen niet te beperken tot drie en de hoogte tot een tiental meter. Er is vooreerst het feit dat de - hoge -benedenverdieping wordt ingericht als kerkgebouw en aanverwante lokalen. Ook weet men toch dat men uitlaatgassen, fijn stof en verkeerslawaai kan ontvluchten door wat hoger te bouwen. Voorts is een sociale huisvestingsmaatschappij bijna gedwongen zo prijsbewust mogelijk te bouwen om te kunnen overleven. En ten slotte staat aan de overkant van de straat een veel hoger flatgebouwencomplex.

Kafka

Hoe dan ook geeft het stadsbestuur de bezwaarschrijver gelijk. Het stadsbestuur noemt de bouwaanvraag "niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving". Meer bepaald is het stadsbestuur van oordeel: "Het nieuwbouwvolume overschrijdt inderdaad ruimschoots de bepalingen van het gabarietenplan en overschrijdt tevens het bouwvolume van het geweigerd dossier".

Dat is toch wel pure kafka. De stad is nota bene hoofdaandeelhouder van Goedkope Woning en is volgens artikel 28 van de Vlaamse Wooncode verplicht zoveel mogelijk overleg te plegen met zijn dochterfirma. Het getuigt niet van veel overleg als de stad de huisvestingsmaatschappij eerst laat ploeteren om dan uiteindelijk een ontwerp koudweg af te keuren. Waarom begeleiden de stadsdiensten Goedkope Woning niet pro-actief bij de ontwikkeling van projecten?

Of is er iets anders aan de gang? Desavoueert het stadsbestuur in dit dossier zijn eigen administratie Stadsplanning en Ontwikkeling. Feit is dat die administratie het project voorwaardelijk had goedgekeurd.

Drie miljoen euro

De afwijzing van het project door het stadsbestuur kan zware gevolgen hebben. Vooreerst betekent de weigering van positief advies een serieuze vertraging. Daardoor zou het wel eens kunnen dat Goedkope Woning voor drie miljoen euro Europese subsidies zou verliezen! Goedkope Woning doet samen met de projecten in Höje Taastrup, Denemarken en Birstonas, Litouwen mee aan ECO-Life (Concerto-programma).

Een van de voorwaarden om de omvangrijke subsidie in de wacht te slepen is dat het project tegen 2016 moet worden voltooid. Het project dat Goedkope Woning heeft ingediend betreft de grondige renovatie van haar Venning-wijk en daaraan gekoppeld de nieuwbouw in de Meensestraat. Ook voor de renovatie van de Venningwijk zijn er trouwens moeilijkheden met de stad, onder meer over de ruimtelijke plannen die daarvoor moeten worden opgesteld (zie mijn eerder artikel).

Een tweede risico is dat de baanbrekende samenwerking tussen Goedkope Woning en een andere partner, hier de Evangelische Kerk, dreigt op de klippen te lopen. Het was de bedoeling een win-win-situatie te creëren waarin Goedkope Woning sociale woongelegenheden zou kunnen realiseren en de kerk nieuwe lokalen voor haar eredienst zou bekomen. Maar nu verplicht het stadsbestuur Goedkope Woning een ontwerp in te dienen met minder verdiepingen en appartementen. Blijft dan nog genoeg ruimte over om beide doelstellingen te halen? Kan Goedkope Woning er dan financieel nog aan uit geraken als ze minder flats kan verhuren?

En ten slotte was het de bedoeling dat het project aan de Meensestraat een deel van de gezinnen van de Venning zou kunnen opvangen. De maatschappij wil immers haar wijk drastisch vernieuwen en moet daarvoor de huidige bevolking (tijdelijk?) verplaatsen. De stokken die het stadsbestuur in de wielen van het Pottenbakkershoekproject steekt, kunnen ertoe leiden dat de Venningverlaters daar niet tijdig naartoe kunnen.

men9

De Pottenbakker

Het pand waarin de Evangelische Kerk in Kortrijk onderkomen heeft gevonden, was vroeger een van de verschillende pottenbakkerijen die Kortrijk ooit rijk is geweest. De gebouwen zijn grondig vertimmerd om dienst te kunnen doen in de religieuze activiteiten van de kerk, maar bepaalde onderdelen zijn nog authentiek. Het was Constant Willemyns die er vanaf 1826 een pottenbakkerij, waar typisch Kortrijks aardewerk werd vervaardigd in donkergroene, -blauwe en bruine kleuren, runde.

De pottenbakkerij lag aan het steegje dat in 1876 de Pottenbakkershoek werd genoemd. Na sluiting van de pottenbakkerij in 1930 kreeg de Belgische Evangelische Zending in 1931 een bouwvergunning om de fabrieksgebouwen om te vormen tot een Evangelisch kerkgebouw, naar het ontwerp van de Schaarbeekse architecten J. Van Hove en Vandewey . De protestantse gemeente nam de naam aan van "de Pottenbakker". De Zending groeide uit een Amerikaans initiatief tijdens de Eerste Wereldoorlog. Protestantse zendelingen brachten troost in de loopgraven van het IJzerfront en zetten hun missie nadien verder. Aan de Meensestraat heeft de Evangelische gemeente eveneens het oude herenhuis van pottenbakkersbaas Willemyns in gebruik.

13:31 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

27-02-10

Schepen Jean de Bethune koopt frisdrank

frisdrank

Stad Kortrijk verbruikt naar raming 424 bakken Coca Cola - alle soorten bijeen - per jaar. Voor deze en andere frisdrank heeft het stadsbestuur op voorstel van frisdrankenschepen Jean de Béthune een raamcontract afgesloten met leverancier bvba Bayart, Menen (tegen 17.069,82 euro per jaar). De zoektocht naar de beste leverancier is gebeurd samen met het OCMW. Door de grotere gezamenlijke offerteaanvraag kon een goedkopere prijs worden bedongen. Bayart kreeg de opdracht omdat hij ook Fair Trade-producten in zijn assortiment heeft. Een poging om op die manier samen met het OCMW ook goedkoper WC-papier aan te kopen, mislukte. Ik moet toegeven dat ik dit stukje ook schrijf voor de onwaarschijnlijkheid van zijn titel...

Tafelbier

De ambtenaar van het OCMW had zich vergist. In de 'raadsnota' die hij opstelde voor de OCMW-raad onder de titel 'Gunning aankoop frisdrank' had hij het over "de levering van wijnen en sterke dranken". Dat krijg je soms als je een nota maakt op basis van een andere nota... Maar het gaat wel degelijk over frisdrank. Frisdrank wordt in Kortrijk door de stad en het OCMW samen aangekocht. Voor wijnen en sterke dranken speelt de bevoegde schepen, Jean de Béthune, liever cavalier seul. Maar bij de bestelling van frisdrank vindt de stad zelfs tafelbier te decadent, in tegenstelling met het OCMW.

Met zijn woon- en zorginstellingen en dienstencentra is het OCMW van Kortrijk groot verbruiker van frisdrank. Om de zoveel jaar sluit het daarom een 'raamcontract' met een leverancier waarbij het de concurrentie laat spelen om zo gunstig mogelijke voorwaarden te bekomen. Ook de Kortrijkse stadsdiensten consumeren redelijk wat frisdrank. In het kader van een beoogde grotere samenwerking tussen stad en OCMW is dan ook beslist beide aankopen samen te voegen in de hoop zo nog beter bediend te kunnen worden.

Bayart

Het OCMW lanceerde een 'algemene offerteaanvraag voor de levering op afroep voor een periode van twee jaar van frisdranken, waters en tafelbier'. Vijf leveranciers schreven in maar de firma Verhaeghe werd onmiddellijk afgewezen omdat het bod te laat en niet aangetekend was ingediend. Na opening van de enveloppen vielen ook de nochtans bekende frisdrankproducenten Ginstbronnen (NV Evidel) van Scheldewindeke en Lébergbronnen (NV Minak) van Roosdaal af. Zij hadden geen volledige offerte ingediend.

De concurrentie speelde dus tussen de twee overblijvende firma's: Brouwerij Rosseel van Izegem en BVBA Dranken Bayart van Menen. Hoewel Bayart zowat 10.000 euro duurder was dan Rosseel, haalde hij het toch omdat in zijn aanbod Fair Trade-producten waren opgenomen. Rosseel was de leverancier die tot nu toe het OCMW bevoorraadde, maar de relatie was niet helemaal rimpeloos.

Bij de gunning werd niet alleen met de prijs rekening gehouden maar ook met factoren zoals de soepelheid van levering, de verzorgde dienstverlening, de kwaliteitsgarantie, de klachtenbehandeling en ... duurzaam ondernemen. Met dat laatste bedoelt men aandacht voor zaken zoals sociale tewerkstelling, recycleerbaar verpakkingsmateriaal, steunen van sociale projecten, energiebewuste maatregelen en het verdelen van Fair Trade-producten. De firma Bayart biedt Fair Trade-producten aan en wel tegen gunstige prijzen. Rosseel heeft die producten niet.

Fair Trade

Fair Trade staat voor eerlijke wereldhandel. De koffieboeren of appelsienenkwekers uit Latijns-Amerika, Afrika en Azië krijgen een eerlijker prijs voor hun producten dan de internationale markt hen biedt. Dat is een prijs die hun werkelijke productiekosten dekt en nog wat meer om hun ontwikkelingskansen te vergroten. Voorts worden strenge milieu- en sociale vereisten opgelegd zoals een verbod op kinderarbeid. In ons land krijgen Fair Trade-producten het Max Havelaarkeurmerk.

De dertien Vlaamse centrumsteden hebben er zich alle toe geëngageerd Fair Trade te bevorderen, zo ook Kortrijk (in 2006). De wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 staat aan de overheden toe dat ze bij aanbestedingen en offerteaanvragen voorkeur geven aan producten met het Max Havelaar- of een gelijksoortig keurmerk. Met het nieuwe contract met Bayart neemt de stad zich voor om in de komende twee jaar voor nagenoeg 6500 euro Fair Trade-fuitsap af te nemen.

Het gezamenlijke raamcontract met Bayart is 67.450,73 euro per jaar waard. Daarvan neemt de stad 14.688,65 euro voor zijn rekening, of over twee jaar: 29.377,30 euro. De raming was 36.000 euro; wat betekent dat de prijs van de Meense leverancier 6.622,70 euro voordeliger is. Samenaankoop loont dus.

Boma

Schepen de Béthune wou hetzelfde bereiken bij de aankoop van 'hygiënische papierwaren'. Maar die samenaankoop is mislukt. De prijs van de laagste aanbieder lag nog 22% boven de raming. Uit de offertes blijkt dat de leveranciers alleen hun duurste WC-papier hebben aangeboden. Op het stadhuis zijn ze evenwel gewend aan goedkopere alternatieven, zonder dat er klachten zijn. Voor het OCMW, met zijn specifieke woon-, zorg- en dienstencentra is alleen het beste goed genoeg. Wellicht hebben de aanbieders gedacht dat ze voor beide instanties dezelfde kwaliteit moesten bieden. 

De laagste prijs bedroeg 28.014,39 euro per jaar. Nu het stadsbestuur daar niet op ingaat, gaat het op eigen houtje prijs vragen aan negen firma's. Het gaat om Continental Clean van Moorsele-Gullegem, Essef bvba van Sint-Eloois-Winkel, Salubris van Beernem, King Belgium van Genval, Belgaclean van Wevelgem, Cogam van Brussel, Alpheios van Wilrijk, Boma van Antwerpen en Ascubel van Meulebeke. De raming is 22.811,26 euro. Benieuwd wie er het meest onder gaat.

10:39 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-02-10

Overleeft Kortrijk het verwachte succes van K?

trotplein

Op donderdag 11 maart 2010 opent het megawinkelcentrum K in Kortrijk zijn deuren. De nieuwsgierigheid is groot. De verwachtingen van publieksopkomst zo mogelijk nog groter: 40.000 bezoekers per dag en 5 à 6 miljoen per jaar. De shopping mall ligt evenwel in het hartje van de stad. Stilaan beginnen ook de beleidslui te beseffen dat het springtij van verkeer, zeker in de eerste weken, moeilijk te beheersen zal zijn. Dat het aanschuiven wordt met wagen - en bus! - is een certitude. De vraag is hoe lang de files zullen zijn en of elke automobilist uiteindelijk zijn voertuig zal kwijt kunnen geraken op bereikbare afstand van K in Kortrijk. Bepaalde berekeningen zijn heel onheilspellend. Zo bijvoorbeeld die van stadsblogger Pär Ongeluck. Hij becijferde al in 2008 dat de wagens van de Ring (R8) tot aan K een kleine twee uur zullen moeten aanschuiven.

Monsterfiles

Op donderdag 11 maart 2010 wordt het megawinkelcentrum 'K in Kortrijk' feestelijk geopend, door een mysterieuze gast. Op de officiële website van Stad Kortrijk staat een aftelklok die tot op de seconde aanduidt hoelang we nog geduld moeten uitoefenen. Er is zelfs een link gelegd met de private website van de shopping mall - toch wel een beetje raar ten opzichte van andere winkelcentra in de stad (Ring en Pottelberg).

In elk geval is de nieuwsgierigheid van het publiek bijna tastbaar. De verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen wat de opkomst van bezoekers betreft, zeker in de eerste weken. Op het stadhuis houdt men rekening met aantallen van 40.000 per dag. Van bij de start van het project zeiden investeerders en promotoren te mikken op 5 à 6 miljoen bezoekers per jaar.

Zelfs al komt daarvan maar een fractie opdagen, dan nog zal dat het al drukke verkeer in de Kortrijkse binnenstad zwaar belasten. In 2006 al werd op kosten van de stad en het Vlaamse Gewest een batterij studiebureaus aan het werk gezet om oplossingen uit te dokteren om monsterfiles te voorkomen.

Overrompeling

De ingrepen voorgesteld door Tritel, Sum, Technum, Grontmij en de tijdelijke vereniging Veilig Verkeer Vlaanderen werden uitgevoerd in maandenlange werkzaamheden aan de aan- en afvoerwegen naar K in Kortrijk: bijna vijf kilometer stadskernwegen, van de Ring aan de Gentsesteenweg door het volle centrum tot aan het oprittencomplex van de Ring en de E17 in de Oudenaardsesteenweg. Een investering van nagenoeg 3 miljoen euro. Zo is weer verkeer in twee richtingen toegelaten op het Plein, kant Groeningepoort, waarbij het trottoir aan de overkant is verschrompeld tot nauwelijks een halve meter en het fietspad aan die kant helemaal is opgeofferd (zie foto).

En toch verklaart Mobiliteitsschepen Guy Leleu in het Kortrijks Handelsblad (19 februari 2010) dat er Kortrijk in de beginperiode van K "een ware overrompeling" en een verkeerschaos te wachten staat. Het zal zo erg zijn dat het nieuwe parkeer- en verkeergeleidingssysteem (kostprijs 1,1 miljoen euro zonder BTW plus 120.000 euro jaarlijkse exploitatiekost) er nutteloos zal bijstaan en dat men algemene mobilisatie houdt bij de politie. Een neveneffect van het verkeersgeleidingsysteem zal zijn dat men de files zal uitsmeren over de stad. Als de Zwevegemsestraat bijvoorbeeld vol staat, zullen de aanschuivende wagens worden afgeleid via de Hugo Verriestlaan, tot ze ook daar moeten bumperen, en als ook die laan is volgelopen via de Beekstraat en Sint-Elisabeth enzovoort. Stadsblogger Pär Ongeluck noemt die alternatieve routes 'rattenvallen', omdat de filevluchters wat verderop in hun alternatieve route evengoed zullen worden geconfronteerd met ... filevorming.

Mobiliteitsschepen Guy Leleu en Parko-directeur Jean-Paul Vandewinckele verwachten in de beginperiode van K dagelijks tot 40.000 bezoekers - op een jaar zou dat zowat 10 miljoen zijn. De promotoren van K in Kortrijk hebben altijd verklaard 5 tot 6 miljoen bezoekers per jaar te verwachten. Dat zijn er dan zowat 15.000 per dag. Genoemde Kortrijkblogger Pär Ongeluck (website) is met die basisgegevens al eerder aan het cijferen geslagen (in 2008 al in een discussie op Kortrijk Blogt). Zijn uitkomsten zijn onheilspellend en dus is het des te interessanter ze even te bekijken.

Dichtslibben

Als de meeste bezoekers per auto komen - wat voor de hand ligt - dan geeft dat 8000 tot 10.000 extra wagens per dag in de Kortrijkse centrumstraten, aldus Pär. En al die chauffeurs gaan uiteraard eerst proberen om zo dicht mogelijk bij K - Pär spreekt altijd van het "Gouden Kalf" - een parkeerplaats te vinden: goedkoop onder de Veemarkt bijvoorbeeld of iets duurder onder K zelf. Om die ondergrondse parkings te bereiken moet men noodgedwongen over de twee smalle invalswegen, aan de ene kant komende van de Gentsesteenweg (twee keer lichten en enkele onvermijdelijke kruisingen) en aan de andere kant komende van Cowboy Henk, Oudenaardsesteenweg (drie keer lichten en heel wat kruisingen).

De invalsweg Oudenaardsesteenweg-Zwevegemsestraat is 1,8 km lang. Pär berekent dat zich daarop tegelijkertijd niet meer dan 400 wagens, bumper tegen bumper, kunnen bevinden. De verkeersstroom naar K zal zich hoofdzakelijk voordoen tussen 11 uur 's morgens en 16 uur 's middags; dat is geconcentreerd in vijf uur tijd. En over de week bekeken zal het meeste verkeer zich aandienen op woensdag, vrijdag en zaterdag, de shoppingdagen. Neem nu dat de grote helft van de bezoekers uit de richting Cowboy Henk komt (de andere, kortere richting zal nog veel eerder dichtslibben); dat betekent zeker 5000 wagens op de shoppingdagen. In vijf uur is dat dan 1000 wagens per uur die in K zouden moeten kunnen geraken.

Bareeltje

Volgens Pär kan dat onmogelijk lukken. Hij baseert zijn oordeel op volgende berekening. Vooreerst kunnen er zich geen 400 maar slechts 340 wagens tegelijk op de weg Oudenaardsesteenweg-Zwevegemsestraat bevinden. Er zijn immers die vele kruispunten, die vrijgelaten moeten worden. Het eerste rode licht na de afrit R8 staat op 400 meter (Scheutistenlaan); daarop kunnen hoop en al 80 wagens bumperen. Het volgende rode licht (Piroen) is slechts 300 meter verder (60 wagens), en het derde (Rijkswacht) nog eens 600 m verder (120 wagens). Van daar tot aan de Zwevegemsepoort is het 400 m (80 wagens).

Volgens Pär heeft elke automobilist zeker 20 seconden nodig om de parkeerkelders binnen te rijden: stoppen voor het dichte bareeltje, ticketje nemen, bareeltje zien opengaan en binnenrijden enzovoort. Dat betekent dat de eerste 80 wagens - zij die alle lichten zijn gepasseerd - op zich al een klein half uur nodig hebben om plaats te maken voor de achterkomers. Tegen dat wagen 340 aan de beurt komt, zijn we een kleine twee uur later. En dan moeten er nog 4660 volgen. De vereiste evacuatiecapaciteit is zoals al aangetoond: 1000 wagens per uur. De beschikbare capaciteit is 170 wagens per uur. Komende van de Gentsesteenweg is de capaciteit nog minder. Dat loopt dus goed fout, als Pär zijn berekeningen kloppen!

Parkeren

Even sinister zijn de berekeningen die journaliste Mieke Verhelle maakt in haar column in het Kortrijks Handelsblad (19 februari 2010), onder de veelzeggende titel 'Na de bouwwerf het verkeersinfarct'. Zij spitst zich toe op het parkeren. Het stedelijk parkeerbedrijf Parko beschikt op zijn 'parkeer-route' in de binnenstad over een kleine 2500 stalplaatsen, waarvan 575 in de vlakbij K gelegen parkeerkelder Veemarkt en 395 in de op wandelafstand ondergrondse Schouwburgparking. K in Kortrijk zelf zal parkeeruimte bieden aan 1100 wagens. Dat is zeker veel te weinig ten opzichte van de 40.000 bezoekers (10 à 15.000 auto's) die het stadsbestuur in de eerste weken na de opening van K verwacht. Maar het is ook veel te weinig als men rekening houdt met de 8000 auto's die Pär op de shoppingdagen verwacht.

De tijd zal uitwijzen of Pär en Mieke het bij het rechte eind hebben met hun rampspoedige voorspellingen. Ik hoop van niet. Indien het verkeersinfarct zich wel voordoet en herhaalt, zal aan de vraag naar de verantwoordelijkheden niet te ontkomen zijn!

20:52 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

22-02-10

De Paasfoor moet afslanken in Kortrijk

foor10

Van 1 tot 18 april 2010 is de Kortrijkse binnenstad weer het decor van de jaarlijkse Paasfoor - of is het omgekeerd? Op het moment dat de foor op gang wordt geschoten (met confetti) zal het megawinkelcentrum K in Kortrijk pas een paar weken open zijn en nog volop drommen nieuwsgierigen trekken. Vandaar dat het stadsbestuur bij de plaatstoewijzing van de kramen en attracties vooral dit jaar let op de doorgangsmogelijkheden voor het verkeer op de kermislocaties. Een zestal kermisuitbaters mogen niet meer terugkeren. En in de toelichting bij zijn beslissing laat het stadsbestuur uitschijnen dat het daar in de komende jaren niet bij zal blijven: "In de toekomst moet de paasfoor zeker afslanken".

Métiers

Niet minder dan 137 attracties, 1 losse vergunning voor ballonverkoop en 12 vergunningen voor kleinere standjes (5 droge wijting, 2 'wulloks' en 5 mysterieuze machines zoals waarzeggersautomaten) geeft het stadsbestuur van Kortrijk toegang tot de Paasfoor van witte donderdag 1 april tot 18 april 2010. Dat is lang niet meer zoveel als in de tijd van "de grootste, de mooiste!" toen Bernard Lambrey plaatsmeester was. Toen verdrongen zich meer dan 200 attracties op de huidige locaties plus de intussen uitgeschakelde Handelskaai en Veemarkt. De teller voor 2010 staat op 150. Vorig jaar waren er nog 156.

De Paasfoor wordt grosso modo opgesteld op dezelfde locaties als vorig jaar. Aangezien de verbouwing van het gewezen Postgebouw op de Graanmarkt nog niet is voltooid, heeft men weer een uitwijkplaats moeten zoeken voor de 'métiers' die daar in normale jaren hun vaste stek hebben. Ze moeten zich nog eens tevreden stellen met het Stationsplein of het Conservatoriumplein. Wel belooft het stadsbestuur dat het Conservatoriumplein, een afgelegen waaigat, wat beter zal aansluiten bij het foorplein Casinoplein. Dat kan nu omdat de bouw van de concertzaal van De Kreun is afgewerkt.

De meeste attracties zullen op de Grote Markt staan (35 plus 2 op de Graanmarkt). Maar als je de grote gehelen bekijkt, zie je stilaan een verschuiving van de kermis in de richting Casinoplein-Conservatoriumplein-Stationsplein (47 métiers). Op de Leiekaaien gaan er nog 32 attracties opgesteld staan, op het Schouwburgplein 20 en nog eentje op de Veemarkt.

Pomme-d'amours

Bij de opstelling van de kramen en attracties zoekt het stadsbestuur zoveel mogelijk de doorgang voor het verkeer te garanderen. Dat is niet zo verwonderlijk gelet op de verwachte overrompeling van de stadskern in diezelfde periode voor het pas geopende winkelwalhalla K in Kortrijk. Op de Dolfijnkaai en de Kasteelkaai moeten de wagens vlot kunnen rijden op momenten dat de foor gesloten is. Maximaal moet de toegang open blijven tot de Kasteelbrug aan de Kasteelkaai-Dolfijnkaai, zelfs als de molens draaien. De rijweg op de Grote Markt, kant Damier, wordt breed opengelaten door de metiers met hun poep tegen het muurtje aan de Halletoren te plaatsen. En onder meer om het doorgaande verkeer niet te hinderen, mogen de eetkramen in die rij op de Grote Markt pas openen bij de dagelijkse algemene opening van de foor. Ooit mochten zij heel de dag oliebollen en pomme-d'amours slijten.

De pechvogels die nog een jaartje moeten wachten vooraleer zij kunnen terugkeren naar hun vaste standplaats op de Graanmarkt zijn: het Spaanse eetkraam Del'Churros van Kurt Delorge (moet naar de Doorniksestraat, nabij de Designkiosk), het schietkraam van Leon Vlasselaerts (idem), de ballenschieting Euroball van John Mesdag (naar het Conservatoriumplein), en het lunapark Malibu van François Adler (naar het Stationsplein). De reuzenglijbaan Slalom Tobogan van Rosa Delforge stond eerder aan de kant Casinoplein aan het Conservatorium; omdat het hoekcafé Track weer open is, verhuist de attractie naar de personeelsparking van het Conservatoriu, in de passage tussen het Casinoplein en het Conservatoriumplein. De buggy's Circus Circus van Joyce Bodet kan dan weer terugkeren naar de voorkant van het Conservatoriumgebouw, nu dat de werf van de concertzaal van De Kreun is opgekuist.

Foorschepen

Een nieuwigheid in het jaarlijkse besluit van het stadsbestuur ter regeling van de Paasfoor is dat men thans van zes uitbaters hun 'abonnement' intrekt. Die zware sanctie is gebaseerd op het gemeentelijk reglement op ambulante en kermisactiviteiten van 2008. Vorig jaar zijn de genoemde zes hun verplichtingen niet nagekomen. Enkelen zegden toen te laat af - om een abonnement op een standplaats op te schorten moet men immers drie maanden voor de opening van de Paasfoor een aangetekende brief schrijven aan het stadsbestuur. En de anderen waren te laat voor de betaling van de factuur voor hun standplaats. 

De nieuwe strengheid van het stadsbestuur blijkt ook bij de beoordeling van enkele vragen tot wijziging van attractie. Zo had Fabienne Deseure op de Dolfijnkaai haar lunapark Holly Cranes (8,5 m) willen uitbreiden met de 5 meter façadebreedte van het Bazookakraam van Michel Verhaeren. Het stadsbestuur toont zich weigerachtig om dat verzoek toe te staan: biedt die wijziging wel een meerwaarde aan de Paasfoor? De uitbaatster mag haar zaak toch nog eens komen verdedigen bij Foorschepen Jean de Bethune en stadssecretaris Geert Hillaert. Minder fortuinlijk vergaat het Michel Dupont, die zijn escargotstand op de Dolfijnkaai niet mag ombouwen tot een cocktailbar. Jean-Louis Vlasselaerts mag dan wel weer zijn revolverschietkraam op het Casinoplein vervangen door een ringenspel.

Afslanken 

Opmerkelijk is wel dat het stadsbestuur laat uitschijnen eigenlijk blij te zijn dat het een aantal kermisattracties kan weren. Lees het onthullende zinnetje in de toelichting van het besluit: "In de toekomst moet de Paasfoor zeker afslanken".

Konvooi

De invasie van de kermisexploitanten wordt zoals traditioneel op een bijna militaire wijze georganiseerd. Eerst wordt algemeen verzamelen geblazen op de parking van Xpo, op maandag 29 maart, waarna de laadwagens en -trailers in konvooi en onder gemotoriseerde politiebegeleiding het centrum van de stad binnen trekken. Enkele attracties mogen al wat eerder beginnen met de opbouw: zaterdagnacht 27 maart Frituur Rosa op de Verzetskaai, zondag 28 maart de Carrousele op de Grote Markt, en maandagmorgen even voor de aankomst van de anderen de bootjessmolen SeeStrumBahn op de Verzetskaai. 

De laadwagens en -trailers moeten na installatie van de metiers uit het stadscentrum worden verwijderd. Ze krijgen alle een stalplaats op de pechstrook van de Beneluxlaan (nabij Decathlon). De woonwagens van de kermisuitbaters wil het stadsbestuur daar ook bijeenbrengen. De diensten van Foorschepen Jean de Bethune hadden andere ideeën maar de schepen kon zijn collega's niet overtuigen. Zo opperde men de mogelijkheid om gezinnen met kinderen, samen met het 'foorschooltje', een eigen plaats te geven onder de bomen van de Gasstraat (De Kien).

Andere suggesties waren de parking van het 'Engels Syndicaat' (vroegere vestiging van Euroshop) in de Noordstraat, het verlengde van het Vlaswaagplein in Bissegem, de terreinen van Emdeka in Bellegem, de parking van de sporthal Lange Munte en zelfs het hoogwaardig bedrijventerrein Evolis (onder de windmolens). Als er onvoldoende plaats zou zijn in de Beneluxlaan zou er ook ruimte worden aangeboden aan de stedelijke sporthal Lange Munte.

09:48 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |