23-08-06

Behoud 8 hectare open ruimte Venning

Zoals aangekondigd in de gemeenteraad heb ik een bezwaarschrift ingediend in het openbaar onderzoek van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. Ik blijf mij verzetten tegen het plan om de 8 hectare open ruimte tussen de Venningwijk en de Ring te schenden met een bedrijventerreintje voor een paar showrooms.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, wat bedoel je?

Stilaan wordt ruimtelijke ordening met 'gewestplannen' ingeruild voor een modernere aanpak met structuurplanning. Er is het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; er zijn de provinciale structuurplannen en ook de gemeenten moeten, als instanties die het dichtst bij de mensen staan, structuurplannen maken. Het grote verschil met de - in principe eeuwige - gewestplannen is dat die structuurplannnen een versheidsdatum meekrijgen en na enkele jaren moeten geactualiseerd worden.

Op basis van dat gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan de gemeente dan ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) maken die even binden zullen zijn dan de huidige BPA's (op basis van het gewestplan). De opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is ook een voorwaarde om als gemeente zelfstandig bouwvergunningen te mogen afhandelen (en niet meer naar Brugge - AROHM - te moeten).

In heel Vlaanderen zijn nog maar 6 gemeenten in orde met hun gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, waaronder Avelgem en Zwevegem.

In de gemeenteraad heb ik het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk "een proper werkstuk" genoemd. Het is een redelijke basis voor een doordachte ruimtelijke ordening. Er is veel aandacht voor de evenwichten tussen alle krachten die ruimte nodig hebben: natuur en groen, wonen, werken, openbare voorzieningen, landbouw, verkeer en vervoer. Zowel de stad als het platteland komen ruimschoots aan bod.

Tot 15 augustus liep het openbaar onderzoek over dat door de gemeenteraad goedgekeurd ontwerpplan. Bij de bespreking in de gemeenteraad heb ik aangekondigd dat ik als burger gebruik zou maken van mijn democratisch recht om een bezwaarschrift in te dienen. Die bezwaarschriften zullen eerst besproken worden in de GECORO, de brede adviesraad van belangengroepen. Nadien zal de gemeenteraad de knopen doorhakken.

Een bezwaarschrift, waarom?

Mijn bezwaar betreft de bestaande open ruimte tussen de Venningwijk (Vennestraat) en de grote ring (R8), tevens de laatste open ruimte tussen Kortrijk stad en stad Harelbeke. Het ontwerpplan wil daar een lokaal bedrijventerrein van 3 hectare te ontwikkelen. Ik ben daar om drie redenen vierkant tegen.

1. Een lokaal bedrijventerrein aan een ventweg/oprit van een niet afgewerkt stuk R8 zal onvermijdelijk grote problemen veroorzaken van ontsluiting. Er is daar een hoge talud. Die steile berm maakt een rechtstreekse ontsluiting via de R8 onmogelijk (in tegenstelling tot wat in het plan wordt beweerd).

Waarschijnlijk is het de bedoeling te profiteren van het drukke verkeer op de Ringweg om enkele showrooms in de kijker te plaatsen. Dat is een vergissing. Op het moment dat de automobilisten, potentiële klanten, de vitrines zullen opgemerkt hebben in het voorbijrijden, zijn ze al te ver en kunnen ze niet terug tenzij ze allerlei sluikwegen inslaan en nutteloos verkeer op gang brengen.

Het terrein(tje) kan in de praktijk slechts ontsloten worden (aanvoer van goederen, ontvangst van klanten, afvoer van gekochte waren) over een nieuw aan te leggen weg. In gelijk welke hypothese zal een dergelijke weg zware schade aanbrengen aan de woonfunctie in de omgeving.

Ofwel loopt die weg naar de Vennestraat, met extra verkeersoverlast voor de Venningwoonwijk. Ofwel loopt die weg rechtstreeks naar de Zandbergstraat (verlengde Deerlijksestraat), met extra verkeersoverlast en een moeilijke uitrit in die al zeer drukke straat. De optie Zandbergstraat vergt bovendien de sloop van enkele rijwoningen. De optie Vennestraat zal het unieke natuur-, tuin- en parkgebied schenden, het stadsgroen Venning met inbegrip van de Vlindertuin.

2. Een tweede reden heeft te maken met de natuur. De 3 hectare die bestemd zijn voor het 'bedrijventerrein', behoren tot een zeldzame biotoop in onze stad. Het is een restant van een landduin. De lichte, zanderige grond, die tegelijk waterrijk is door de dikke kleilaag waarop hij ligt, is uitermate geschikt voor natuurontwikkeling. Dat wordt bewezen door de Vlindertuin en het natuurpark, die op de andere 5 hectare van het open gebied tussen de Venningwijk en de Ring groeien en bloeien.

Niet alleen zou het zonde zijn om die 3 ha grond met grote biologische mogelijkheden te bebouwen. De omvangrijke bedrijfsgebouwen (wellicht showrooms) zouden ook ten zeerste afbreuk doen aan het landschappelijk uitzicht van de bestaande natuurinitiatieven. Nu kun je je daar nog in de open natuur wanen. Als die bedrijfsgebouwen daar staan, is de horizon verknoeid.

3. Ten slotte past het project 'lokaal bedrijventerrein Venning' niet in het uitgangspunt van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zelf. Het is inderdaad waar dat in vergelijking met andere centrumsteden Kortrijk een uitgebreid KMO-weefsel bezit in de vorm van bedrijven die verweven zijn in het woongebied. De bedoeling van het GRS is nieuwe lokale bedrijventerreinen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het bestaande weefsel. Het voorgestelde bedrijventerrein op de Venning ligt volledig los van de bestaande bebouwing en schaadt daardoor de resterende open ruimte die mee de leefbaarheid van omliggende woonbuurten bepaalt.

Mijn conclusie:

Het voorstel van een lokaal bedrijventerrein op de Venning heeft meer nadelen (aartsmoeilijke onsluiting, verspilling waardevolle biotoop, schade aan leefbaarheid van omliggende woonbuurten) dan voordelen (3 hectare, waarop amper een paar, hoogstwaarschijnlijk commerciële bedrijven zich kunnen vestigen). De voordelen zijn niet in een verantwoorde verhouding met de nadelen. De lokale bevolking is zich daarvan terdege bewust en ik verwijs daarvoor naar diverse acties, een grote petitie en afficheslag, die in het verleden hebben plaatsgevonden. Ik vraag met dit bezwaarschrift de schrapping van het project.

Zie ook: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/?number=1&...

22-08-06

ZOMER IN KORTRIJK: laatste nummer

Afscheid van de reeks Zomer in Kortrijk. Met Jenny en Geert op het schuilterras van de Pinochio op de Veemarkt.

Bedankt Febe! Vanaf morgen weer stukjes.

Meer over Geert: http://users.skynet.be/geert.verbeke.bowls, http://haiku-e-zine.skynetblogs.be, http://haikugeert.skynetblogs.be.

En hoe het er in Kortrijk echt aan toe ging van de zomer (foto's carnaval): http://dhaene.blogspot.com/2006/08/carnaval-in-kortrijk-o...

08:33 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kortrijk, terras |  Facebook |

21-08-06

ZOMER IN KORTRIJK: nummer 15

Dieet? Kuurnsesteenweg.

07:43 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kortrijk |  Facebook |

20-08-06

ZOMER IN KORTRIJK: nummer 14

Kleur in de stad. Pottelberg aan De Prince (afgetreden). Marke.

09:13 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: marke, kleur |  Facebook |

19-08-06

ZOMER IN KORTRIJK: nummer 13

Waarom mama zo lang op haar boodschappen moet wachten. Het succes van zomer 2006. Minister Liebaertlaan.

09:43 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

18-08-06

ZOMER IN KORTRIJK: nummer 12

 

Heel gedetailleerd verkeersbord in "rijk Kooigem". Molentjesstraat.

14:05 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-08-06

ZOMER IN KORTRIJK: nummer 11

 

Saint-Trop? Nee, oude fabriek (BSI) aan oude Leie, nieuwe lofts aan prille jachthaven. Damkaai.

10:19 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-08-06

ZOMER IN KORTRIJK: nummer 10

Straffe colle! Sticker van de gemeenteraadsverkiezingen van 1994. De kandidaat is nu baas van Lidl in België. De PVV heeft zich herdoopt. Nog altijd te zien in de Leopold III-laan. 

08:56 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |