25-01-07

Zoetzuur offerfeest in Kortrijk

offerf_02_2

Er zijn geen problemen geweest van openbare orde en hygiëne bij het schapenslachten voor het islamitische offerfeest in Kortrijk. Toch heeft het stadsbestuur het de Kortrijkse moslims niet gemakkelijk gemaakt. In het enige slachthuis dat open was op 30 en 31 december 2006, een Desselgemse slachter van ... kippen, zijn amper 50 schapen geslacht. Normaal mag men rekenen op zowat 3 à 400 schapen voor het offerfeest in onze streek. Naar verluidt, zijn veel gelovigen naar Moeskroen en Ronse getrokken met hun slachtdieren. In de andere centrumsteden en ook in veel kleinere gemeenten opent de overheid voor het offerfeest een tijdelijke slachtvloer, met toenemend succes. Waarom kan dat ook in Kortrijk niet? Daarover voerde ik een korte maar felle discussie met burgemeester Stefaan De Clerck op de jongste Politieraad.

Het begon met een interpellatie van VB-raadslid Maarten Seynaeve, die wou weten hoeveel bekeuringen de politie in Kortrijk, Kuurne en Lendelede had uitgeschreven voor overtredingen bij het offerfeest van de moslims. Het antwoord was: geeneen. Als het zijn bedoeling was de moslimgemeenschap met de vinger te wijzen, was hij eraan voor zijn moeite. Het enige voorval dat werd genoteerd, was een zak met schapenbeenderen op het Guldenspoorfietspad ter hoogte van de Sint-Antoniusstraat. Waar is de tijd dat ten alle kante slachtafval werd aangetroffen in beken, grachten en bermen.

Wat dat betreft, geen probleem meer dus. Wat niet wil zeggen dat stad Kortrijk het offerfeest in optimale omstandigheden heeft laten verlopen.

Op dat islamitische feest worden, ter herdenking van het offer van Abraham/Ibrahim, honderden schapen volgens rituele voorschriften geslacht. In onze streek rekent men doorgaans op zowat 4 à 500 dieren. Een deel van het vlees wordt in familieverband feestelijk verorberd; een ander deel wordt weggeschonken - in Leuven ging het schenkvlees bijvoorbeeld naar het armenrestaurant Poverello, nochtans van christelijke inspiratie.

In Kortrijk leven sinds de jaren zestig een toenemend aantal islam-gelovigen. In tegenstelling met andere steden en gemeenten, waar het exotische feest al is ingeburgerd, verloopt de rituele slachting in onze stad nog altijd niet rimpeloos. Thuisslachtingen zijn verboden, om tal van evidente redenen (al was het maar van hygiëne en voedselveiligheid). Uiteindelijk wordt er telkenjare dan wel in extremis een privaat slachthuis gevonden dat, zonder veel enthousiasme, zijn deuren wil openzetten voor de schapen. In 2006 wees toenmalig schepen Philippe De Coene er de burgemeester op dat het offerfeest extra moeilijkheden zou geven. De vastgestelde datum was immers 31 december 2006 (voor een deel van de moslims, voor de anderen was het 30 december). Vindt maar eens een slachthuis dat wil werken op oudejaarsavond.

Naar mijn aanvoelen is de burgemeester te laat in gang geschoten. Hijzelf reageert verontwaardigd op mijn uitspraak. Hij heeft al in mei 2006 contact gezocht met de Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen van West-Vlaanderen. En die hebben hem, naar eigen zeggen, na aanvankelijke positieve reacties, laten stikken. Stefaan De Clerck is daar heel verwonderd over, maar misschien heeft hij niet de juiste contacten gelegd - ook dat is improvisatie. In zijn katholieke kerk is het gemakkelijk: als je iets te regelen hebt, ga je naar de bisschop in Brugge. De islam is niet zo hiërarchisch georganiseerd. Elke moskee staat op zichzelf en veel moskeeën herbergen bovendien verschillende gemeenschappen. Beter had de burgemeester contacten gelegd met de moslimgemeenschappen in eigen stad en streek.

Dat heeft hij dan eindelijk ook, rijkelijk laat, gedaan, in november. Na een vruchteloze zoektocht naar een slachthuis voor de gelovige moslims, belandt men eind november bij NV Slachthuis Verbist in Izegem. Die wil het doen maar slechts als hij zeker is van 300 schapen tegen 60 euro het stuk. De interesse is heel gering; de meeste families vinden het te duur. De burgemeester probeert nog op de 'Conferentie van de burgemeesters' van de streek zijn collega's mee te krijgen, om toch aan die 300 te geraken. Maar dan schrijven we al 8 december. Op 20 december zegt Verbist zijn samenwerking met stad Kortrijk op, wegens te weinig toegezegde slachtdieren.

Als noodoplossing zoekt Kortrijk dan maar een uitweg bij stad Waregem, waar ze een slachter van ... kippen - ook geen professioneel dus - bereid gevonden hadden zijn diensten aan te bieden voor het offerfeest. Daar moesten de moslimfamilies maar 50 euro per schaap betalen. Die ultieme oplossing kon pas op 20 december aan de pers worden bekendgemaakt.

Het is geen succes geworden. Amper 50 schapen werden er binnen gevoerd. Ik verneem dat er heel wat moslims naar Moeskroen en enkelen naar Ronse zijn getrokken om hun schaap te laten slachten. Maar ik ben ervan overtuigd dat er ook wel een aantal thuis of onder vrienden zijn geslacht. Een West-Vlaming, ook al is hij moslim, behelpt zich als het beleid steken laat vallen.

Hoewel het deze keer, gezien de datum, nog moeilijker was dan anders, zal het sukkelen blijven zolang Kortrijk niet, zoals de andere centrumsteden en heel wat kleinere gemeenten, een stedelijke tijdelijke slachtvloer inricht. Antwerpen, Gent, Lokeren, Leuven, Ronse, Dendermonde, enzovoort kunnen het, met stijgend succes en met een serieuze vermindering van de thuisslachtingen; waarom kan Kortrijk dat dan niet?

De afvalintercommunale Imog had nochtans een gedetailleerd scenario uitgedokterd voor gemeenten die een tijdelijke slachtvloer wilden organiseren. Imog zelf wou het slachtafval op deskundige wijze verwijderen.

In zijn eerste contacten met de Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen van West-Vlaanderen had de burgemeester de optie tijdelijke eigen slachtvloer ter bespreking gelegd. Gevraagd naar hun wensen had de Unie een voorstel uitgewerkt dat niet minder dan 36.000 euro had gekost. Dat is inderdaad niet weinig. Volgens de burgemeester is dat kostenplaatje een reden om geen stedelijke slachtvloer te openen.

Maar de plaatselijke moslimgemeenschap maakt zich sterk dat het voor veel minder kan. Bovendien kan contact gezocht worden met andere gemeenten om de kosten te delen; zo doet men het met veel succes in Dendermonde en omstreken. En ten slotte beslaat een groot deel van de kosten materiaal dat men ook de volgende jaren zou kunnen gebruiken. In de andere steden vult men voor die dag het ingezette gemeentepersoneel aan met vrijwilligers.

Het volgende offerfeest valt halverwege december 2007 (de islamitische kalender telt 13 dagen minder dan onze jaartelling). Ik hoop dat de gelegde contacten met de plaatselijke moslimfamilies leidt tot een convenabele oplossing.

Kortrijk mag zich niet wegstoppen achter het kleine aantal officieel gekende aantal geslachte schapen. Men mag er niet mee tevreden zijn dat onze stadsgenoten hun religieuze verplichtingen noodgedwongen gaan voldoen in Moeskroen of Ronse. Op die manier ontlopen wij als centrumstad onze verantwoordelijkheden.

De burgemeester wist ook te vertellen dat 'veel' moslims ervoor gekozen hadden het offerfeest op een andere manier te vieren, met een feestmaal en enkele aalmoezen. Ten eerste geloof ik dat niet. En ten tweede ga ik er niet mee akkoord om dat een uiting van integratie te noemen, zoals de burgemeester zich op een onbewaakt ogenblik liet ontvallen. Integratie betekent niet dat men zijn eigen cultuur en gebruiken moet afzweren. Wie dat eist van de nieuwkomers, vraagt 'assimilatie' (volledige versmelting); en dat vind ik een verarming voor onze maatschappij.

16-01-07

Eerste vergadering nieuw schepencollege: namen (be)noemen

 stadhuisbalie

Op de receptie na de installatievergadering van de gemeenteraad heeft men de kersvers benoemde schepenen twintig minuten moeten missen. Zij hadden zich teruggetrokken voor hun allereerste officiële collegevergadering. Zij verdeelden onder elkaar de verschillende bevoegdheden, en wel op een nogal merkwaardige manier waar vooral de burgemeester beter van wordt.

Voorts werden lange lijsten namen van stadsambtenaren goedgekeurd om te voorkomen dat burgemeester en schepenen schrijfkramp zouden oplopen. Die ambtenaren kregen de machtiging om hun handtekening te zetten onder allerlei documenten die anders door burgemeester en schepenen ondertekend zouden moeten worden. Marie-Claire Vandenbulcke heeft als schepen van administratieve vereenvoudiging blijkbaar nog wel wat werk voor de boeg in de stedelijke administratie.

Op zijn allereerste vergadering besliste het nieuwe college van burgemeester en schepenen vooreerst voortaan elke dinsdag om 8.30 uur bijeen te komen in de Schepenzaal van het Stadhuis. Dat wordt vroeg opstaan, Wout!

 

Bevoegdheden schepenen

 

Als tweede punt werd onmiddellijk de verdeling van de bevoegdheden vastgelegd. Die verdeling is 'slechts' een werkafspraak, aangezien burgemeester en schepenen volgens het gemeentedecreet als college en in consensus besturen. Maar in de praktijk gaat het wel degelijk om een harde bevoegdheidsafbakening. De bevoegdheden zijn verdeeld als volgt: 

 

Stefaan DE CLERCK, burgemeester: strategische planning (inclusief Europese zaken en 'rasterstad'), cultuur, communicatie & recht, politie en brandweer, en protocol 

 

Lieven LYBEER, eerste schepen, schepen van Werk, Wonen en Welzijn (de drie w's): werk (inclusief sociale economie), wonen, welzijn (inclusief sociaal beleid, integratie, senioren, mindervaliden), gebiedsgerichte werking ('in tandem' met Jean de Bethune), en jumelages

 

Wout MADDENS, tweede schepen, schepen van Stedenbouw en Ruimtelijke ordening: stedenbouw (inclusief bouwkundig erfgoed), ruimtelijke ordening, huisvestingsreglementering, grondbeleid

Stefaan BRAL, derde Schepen, schepen van Leefmilieu en Sport: leefmilieu, afvalstoffen, 'publiek domein' (deeltje groen), 'grote evenementen' (Kortrijk Bruist), sport

Guy LELEU, vierde schepen, schepen van Infrastructuur en Mobiliteit: 'publiek domein' (deeltje wegen, infrastructuur, rioleringen), mobiliteit, parkeerbeleid (inclusief Parko)

 

Alain CNUDDE, vijfde schepen, schepen van Jeugd en Financiën: financiën, jeugd, kinderopvang en gezinsbeleid, vrijwilligerswerk, en ontwikkelingssamenwerking

 

Hilde DEMEDTS, zesde schepen, schepen van Personeel en Facility: personeel en facility

 

Jean de BETHUNE, zevende schepen, schepen van Economie, Onderwijs en Toerisme: economie (inclusief landbouw, markten, foren, braderieën), onderwijs, toerisme, ontmoetingscentra, preventiebeleid, ICT, kerkfabrieken, en gebiedsgerichte werking (in tandem met Lieven Lybeer)

Marie-Claire VANDENBULCKE, achtste schepen, schepen van Burgerzaken en Administratieve Vereenvoudiging: bevolking, burgerlijke stand, begraafplaatsen (administratief beheer), kiezerslijsten, en vooral niet te vergeten: 'administratieve vereenvoudiging'

Verdeel en heers

Bij die verdeling valt een en ander op. Stefaan De Clerck gaat er prat op verschillende 'tandems' te hebben gemaakt. Zou hij het er bewust op aangelegd hebben om voor zoveel mogelijk bevoegdheden een dubbele leiding te creëren? Het gevolg laat zich raden: de meningsverschillen zullen rap genoeg opduiken. Waarop de burgemeester, als chef de file en bevoegd voor de 'strategische planning', de knopen kan doorhakken ... en met de eer kan weglopen.

Overigens zijn de schepenen die hun mandaat verlengen, dooreengegooid zoals het gebruikelijk is in de diplomatie ('de grote beweging': om de zoveel jaar wordt iedereen van zijn vertrouwde post weggehaald om in een andere hoofdstad weer te gaan pionieren).

Zo is de populaire Lieven Lybeer zijn personeelsbevoegdheid afgepakt - te populair mag hij nu ook niet worden. Hij behoudt de bevoegdheid 'werk', maar dan 'in tandem' met Jean de Bethune, die 'economie' behoudt. Ook 'gebiedsgerichte werking' moet Lieven delen met Jean. 'Wonen', de bevoegdheid waarvan Frans Destoop zo weinig heeft gebakken in de vorige zes jaar, moet hij dan weer delen met VLD-schepen Wout Maddens. En "welzijn' met zijn ACW-rivaal Alain Cnudde (die de welzijnsmateries kinderopvang, gezinsbeleid is toegewezen) en uiteraard ook met zijn andere ACW-rivale Francesca Verhenne, OCMW-voorzitter. En komt Alain Cnudde met ontwikkelingssamenwerking (stedenband met het Fillippijnse Cebu) niet in het vaarwater van de jumelage-bevoegdheid van Lybeer?

Wout Maddens staat met zijn bevoegdheden ruimtelijke ordening, stedenbouw en grondbeleid onder rechtstreekse voogdij van de burgemeester, die zich de strategische planning en het stedelijke beleid heeft laten voorbehouden. En met zijn bevoegdheid 'huisvestingsreglementering' is hij aan een enkel gekluisterd aan wonen-schepen Lieven Lybeer.

Stefaan Bral erft de bevoegdheden van Philippe De Coene, die daarop zodanig zijn stempel heeft gedrukt dat nieuwe initiatieven voor jaren uitgesloten zijn. Overigens had Bral die ecologische bevoegdheden vroeger al. Hij behoudt sport, waarin de stedelijke vzw Sportplus een stevige eigen koers vaart. Cultuur heeft hij voor het grootste deel moeten afstaan aan de burgemeester van Buda. Alleen Kortrijk Bruist mag hij voortdoen, hopelijk met genoeg budget zodat hij niet op een creatieve manier op bedeltocht moet trekken. Wat zijn bevoegdheid 'straatgroen' betreft, moet Bral zich nauw afstemmen op het beleid van ACW-bulldozer Guy Leleu.

Guy Leleu behoudt zijn topzware bevoegdheden verkeer en openbare werken. Of dat een cadeau is in het licht van de verkeerschaos die Foruminvest kan veroorzaken en in het licht van de Leiewerken die niet opschieten, is maar de vraag. Hij zal met Stefaan Bral moeten overeenkomen welke straat welke bomen krijgt.

Hilde Demedts, historisch berucht als de zuinigste schepen van financiën ooit in Kortrijk en andere centrumsteden, krijgt de bevoegdheden waarnaar het meeste geld gaat: personeel en stadsgebouwen. Ik hoop voor de betrokkenen (èn voor een degelijke werking van de stadsdiensten) dat zij met de jaren wat 'milder' is geworden, maar ik denk dat zij precies wegens haar reputatie die bevoegdheden heeft toegeschoven gekregen.

Jean de Bethune behoudt economie (zonder 'werk', dat naar Lieven Lybeer gaat), onderwijs (dat nauwelijks nog iets inhoudt in Kortrijk als we het recreatief onderwijs - muziekconservatorium en academie - buiten beschouwing laten), en ... kerkfabrieken (zeg maar doorgeefleningen). Hij krijgt: 'toerisme' (de ondergewaardeerde bevoegdheid die Bral moest afstaan), 'ontmoetingscentra' (onder strakke voogdij van de burgemeester die ook cultuur opgeëist heeft), ICT (in tandem met facilityschepen Demedts). Hij moet zelfs zien overeen te komen met Lieven Lybeer, in de gebiedsgerichte werking (de ene het gebied Marke en omstreken en de andere Sint-Jan en Sint-Elisabeth?).

En Marie-Claire Vandenbulcke moet vooral niet moeilijk doen (schepen van 'administratieve vereenvoudiging'), maar heeft voor de korte periode dat ze zich mag omgorden met de schepensjerp, vooral een sympathieke job als schepen van de trouws en de jubilees. Ze zal dat schitterend doen, ben ik van overtuigd. Of drie jaar lang genoeg zal zijn om een onvergetelijke indruk te maken op de kiezers, betwijfel ik echter.

Wie zei ook weer: verdeel en heers?

Namedropping

Op dezelfde eerste vergadering van het schepencollege machtigde burgemeester Stefaan De Clerck een batallion ambtenaren om in zijn plaats allerlei handtekeningen te plaatsen. Is die wettelijke signatuuropdracht van de burgemeester nog op zijn plaats in het jaar 2007? 

Tot het afgeven van uittreksels uit of afschriften van andere akten dan die van de burgerlijke stand, en tot het voor eensluidend verklaren van stukken zijn volgende ambtenaren gemachtigd - het is meteen een lijst van het puikje van het stedelijke korps -: 

Geert Hillaert, stadssecretaris

Mieck Vos, adjunct-stadssecretaris

Johan Vanhoutte, stadsontvanger

Frans Van Den Bossche, hoofdingenieur-directeur

Yves Vanneste, juridisch adviseur

Jean Pierre Vanacker, architect-directeur

Robert Stock, ingenieur-directeur

Mia Maes, directeur

Luk Vanbeneden, ICT-adviseur

Paul Demarez, directeur

Machteld Claerhout, directeur

Domien Dessein,directeur

Yves Baptiste, coördinator leefmilieu

Hendrik Verdonck, brandweercommandant

Lode Valcke, milieuambtenaar

Geert Houtteman, adjunct van de directeur

Patricia Ghekiere, adjunct van de directeur

Frank Delaere, adjunct van de directeur

Petra Verhenne, adjunct van de directeur

Philippe Vandeleene, administratief hoofdmedewerker

Johan Vermandele, administratief medewerker

Een tweede reeks ambtenaren (nu uitsluitend van de dienst burgerzaken, de vroegere 'burgerlijke stand') kreeg van Stefaan De Clerck machtiging om in zijn naam te ondertekenen:

1.  voor eensluidend verklaarde uittreksels en getuigschriften die geheel of gedeeltelijk op basis van het bevolkingsregister worden opgemaakt;

2.  identiteitsdocumenten voor Belgen;

3. identiteitsbewijzen voor kinderen die de volle leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben, ongeacht hun nationaliteit;

4. wettiging van handtekeningen;

5. de eensluidendverklaring van fotokopies met hun origineel;

6. rijbewijzen;

7. beslissingen tot bevel om het grondgebied te verlaten bij toepassing van de vreemdelingenwet van 15 december 1980;

8.  identiteitsdocumenten voor vreemdelingen;

9.  uittreksels uit de bevolkingsregisters die in het stadsarchief berusten;

10. erfrechtverklaringen.

 

Die gemachtigde medewerkers zijn:

a)       Voor de documenten genoemd sub 1 tot en met 5 hierboven:
Greet De Praitere, Nadine Coolsaet, Caroline Demaitre, Caroline Ghiesmans, Martine Creupelandt, Marijke Vantomme, Cynthia Lavaert, Martine Vanmarcke, Ann Vanackere, Egide Dhert, Sylvie Weydts, Anne Vanyzere, Ann Rabaut, Delphine Remmerie, Hendrik Ryckoort, Sarah Goeminne, Marleen Debersaques, Rita Neyrinck, Nathalie Nolf, Jacqueline Vansteenkiste, Mireille Anckaert, Catherine Dewaele, Lieve Allegaert, Marie-Claude Soete, Karin T’Joen, Paul Soenen, Magda Ghillebert, Connie De Jonckere, Joery Beulque, Philippe Devos en Lieven Terrie

b)       Voor de documenten genoemd sub 6 hierboven:
Martine Creupelandt, Marijke Vantomme, Caroline Ghiesmans, Cynthia Lavaert, Joery Beulque, Philippe Devos en Lieven Terrie

c)        Voor de documenten genoemd sub 7 hierboven:
Joery Beulque, Philippe Devos en Lieven Terrie

d)       Voor de documenten genoemd sub 8 hierboven:
Karin T’Joen, Marie-Claude Soete, Lieve Allegaert, Catherine Dewaele, Joery Beulque, Philippe Devos en Lieven Terrie

e)       Voor de documenten genoemd sub 9 hierboven :
Ann Augustyn, Joery Beulque, Philippe Devos en Lieven Terrie

f)          Voor de documenten genoemd sub 10 hierboven :
Rita Neyrinck, Joery Beulque, Philippe Devos Nathalie Nolf en Lieven Terrie

11-01-07

Meester Pol Hiergens als ijsbreker voor fractieondersteuning?

achterkant stadhuis

Kabinetten (persoonlijke medewerkers) voor burgemeester en schepenen: het is een recent verschijnsel, overgenomen van een al lang bestaande praktijk bij de ministers. Nog geen uur nadat hij tot schepen was benoemd door de gemeenteraad, kreeg Wout Maddens, VLD, zijn eigen kabinet, met twee medewerkers. Een van die medewerkers is niemand minder dan Pol Hiergens, advocaat en gewezen VLD-provincieraadslid.

Intussen doktert de Vlaamse Regering aan een besluit om de veralgemening van kabinetten in de gemeenten in goede banen te leiden. Het nieuwe van dat initiatief is dat ook de mogelijkheid wordt geschapen om secretarissen op kosten van de gemeente te benoemen voor de gemeenteraadsfracties (de partijen met verkozenen in de gemeenteraad). Dat is een maatregel die het grote machtsverschil tussen de schepenen met hun personeel èn persoonlijk kabinet en de aan hun lot overgelaten gemeenteraadsleden moet verminderen. Ik juich het toe. Nu nog afwachten of de meerderheid in Kortrijk zo fair zal zijn om van die mogelijkheid gebruik te maken.

Kabinetten zijn een recent verschijnsel in het stadhuis van Kortrijk. De bedoeling is de burgemeester en de schepenen enkele persoonlijke medewerkers te bezorgen, die hun baas met hun werkkracht en deskundigheid bijstaan bij de uitoefening van het mandaat. Vroeger was het een soort voorrecht van de burgemeester. Maar toen de christendemocraten voor het eerst een andere partij moesten dulden in 'hun' schepencollege - de intrede van sp.a-er Philippe De Coene als schepen in 2001 -, kregen ook de schepenen kabinetsmedewerkers. Na veel pramen kreeg De Coene, als enige andersgekleurde, twee medewerkers (Inge Vervaeke en Thomas Bulcaen). De andere schepenen moesten het stellen met aan halftijdse kabinetsbediende.

Etat major

Zoals hier al uitvoerig becommentarieerd, heeft CD&V de sp.a als coalitiepartner ingeruild voor de VLD. Waar CD&V in de periode 2001-2006 nog altijd met 1 gemeenteraadslid de meerderheid had in de Kortrijkse raad (21 op 41), is dat overwicht afgekalfd tot 18 zetels. De nieuwe coalitiepartner kon dus in principe hardere eisen stellen aan CD&V. Dat VLD uiteindelijk slechts 1,5 schepenambten uit de brand heeft gesleept, is een bewijs van zwakke onderhandelingen (en van de onverbeterlijke arrogantie van de vroegere meerderheidspartij). Die zwakte wordt thans bevestigd als we kijken naar de verdeling van de kabinetsmedewerkers.

Hoewel de VLD thans in theorie in een sterkere positie staat als coalitiepartner dan de sp.a zes jaar geleden, heeft VLD-schepen Wout Maddens slechts evenveel (even weinig?) medewerkers kunnen afdwingen als Philippe De Coene indertijd. Hij mag 1 voltijdse kabinetsattaché aanwerven (niveau A1-A3) en 1 voltijdse kabinetsbediende (niveau C1-C3). Trek daarmee maar eens ten strijde tegen de - onevenredige - overmacht van CD&V in het college van burgemeester en schepenen!

De burgemeester daarentegen kan met een hele 'état major' van niet minder dan 5 medewerkers optrekken: 1 kabinetssecretaris, 1 kabinetsattaché, 2 kabinetsbedienden en 1 persoonlijke chauffeur. De andere schepenen moeten zich behelpen met een halftijdse bediende.

Uiteraard kan men zich de vraag stellen of de stedelijke bewindslieden niet evengoed zouden kunnen werken met het reguliere personeel van de stadsdiensten die aan hen zijn toevertrouwd. Maar die opmerking geldt dan wel in de eerste plaats voor de burgemeester. Ik kan erinkomen dat een van de anderhalve VLD'ers van dienst in het schepencollege, wat politieke medewerkers krijgt om de VLD-inbreng in het beleid mee te bewaken.

Schepen Wout Maddens koos als kabinetsattaché advocaat Pol Hiergens. Pol Hiergens zag zich als blauwe kopman voor de provincieraadslijst, overvleugeld door populair cafébaas en gemeenteraadslid Hans Masselis. Ik vraag mij af of het verlies van dat provinciemandaat wel afdoende wordt goedgemaakt door die job als kabinetsmedewerker. Soit, ik wens hem veel werkgenoegen.

Als kabinetsbediende ging Wout Maddens iemand zoeken van buiten Kortrijk: Amélie Lapauw van Zwevegem.

Fractiesecretarissen

Intussen is het te verwachten dat Kortrijk zijn kabinettenregeling binnenkort zal moeten aanpassen. Er is een besluit van de Vlaamse Regering in de maak (dat met terugwerkende kracht vanaf nieuwjaar 2007 zou gelden). Dat besluit is vorige vrijdag (12 januari) op de ministerraad gekomen.

Het interessante aan dat besluit is dat er naast kabinetspersoneel nu ook 'fractiepersoneel' kan aangeworven worden in de gemeenten. Met fractiepersoneel bedoelt minister Marino Keulen: "personeel ten behoeve van de fracties in de gemeenteraad", m.a.w. een of meer secretarissen voor de partijen die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd. In artikel 2 wordt onmiddellijk elke partijdige discriminatie onmogelijk gemaakt: "Indien de gemeente fractiepersoneel wenst aan te stellen, doet zij dit voor alle fracties die dit wensen".

Ik ben groot voorstander van de inschakeling van fractiepersoneel. De gemeenteraadsleden zijn geen professionele politici. De meesten kunnen hun mandaat slechts uitoefenen in de uren die hen resten na hun gewone dagtaak. Daartegenover zijn de burgemeester en de schepenen in principe voltijds (sommige halftijds) beschikbaar voor hun opdracht en beschikken ze naast hun persoonlijke medewerker(s) over de ettelijke personeelsleden van hun diensten.

Als wij ervan uitgaan dat de allereerste opdracht van de gemeenteraad erin bestaat het beleid van het schepencollege te controleren en bij te sturen, is het overduidelijk dat de gemeenteraadsleden erg weinig middelen hebben om die belangrijke democratische opdracht te vervullen. Een beetje professionele hulp zou zeer welkom zijn. Ik doe dus een oproep aan de meerderheid om de mogelijkheid van fractiepersoneel in Kortrijk te gebruiken.

Afsprakennota

Het besluit van de Vlaamse Regering schetst meteen het statuut van zowel de kabinets- als de fractiemedewerkers. Dat statuut is trouwens identiek voor beide groepen. De gemeenteraad moet vastleggen hoeveel kabinets- en fractiemedewerkers er mogen komen en van welke graad die mogen zijn. Er kunnen zowel nieuwe mensen aangeworven worden als bestaande stadsmedewerkers die voor een periode worden ter beschikking gesteld. Uiteindelijk is het het college van burgemeester en schepenen die de kabinets- en fractiemedewerkers aanwerft, onder de voorwaarden van de gemeenteraad. Voor de fractiemedewerkers moet het schepencollege de mensen kiezen die zijn voorgesteld door de fracties zelf.

Al die speciale medewerkers krijgen hetzelfde loon als hun collega's van dezelfde graad in de stadsdiensten. Daar bovenop kunnen zij nog een kabinets- of fractietoelage ontvangen. Nu het overheidspersoneel geregeld wordt geëvalueerd, is dat ook het geval voor die medewerkers. Die evaluatie gebeurt evenwel voor het fractiepersoneel op basis van een verslag van de fractie.

Nieuw is dat er een 'afsprakennota' moet worden opgesteld om de interne werkverdeling tussen de stadsadministratie en het kabinets- en fractiepersoneel te regelen. Geen overbodige luxe, me dunkt. Misschien is het moment waarop die afsprakennota in de gemeenteraad komt, de gelegenheid om de eis voor een betaalde secretaris voor elke fractie kracht bij te zetten.

30-12-06

Wordt 2007 een boerejaar?

Nieuwjaar 2007

Mijn beste wensen voor 2007 aan alle lezers en toevallige passanten van deze weblog.

Wat je ziet, is typisch Kortrijk. Een luisterrijke voordeur van een nederige woning, einde 19de eeuw, Zwevegemsestraat 80. Zelfs eenvoudige Kortrijkzanen voerden enige grandeur. De eigenaars heetten dan ook Deglorie.

Het huis, tot voor kort bewoond door Russische vluchtelingen, is aangekocht door de stad. Het wordt gesloopt om plaats te maken voor het kopgebouw van het Pradoproject, sociale stadsvernieuwing.

29-12-06

Het nieuwe bestuursakkoord: markante punten

Schaeken2

Het zou logisch zijn dat het bestuursakkoord van de nieuwe CD&V-N-VA-VLD-bestuursploeg ter bespreking zou voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Ik begrijp dat dit niet gebeurt op de installatievergadering van 2 januari. Maar er zijn nog maandagen in januari; ik ben benieuwd. Natuurlijk lijkt zo een akkoord nog het meest op een nieuwjaarsbrief. Mooie voornemens, liefst niet te concreet geformuleerd, en we zien nog wel wat ervan terechtkomt. Toch vind je in de - toegegeven: smakelijke - pap hier en daar een stukje appel, waarop wat kan geknabbeld worden. Op zoek naar enkele lekkere discussiebrokjes.

Deodorant

Het bestuursakkoord begint, opvallend, met een hommage aan de vorige bestuursploeg (CD&V-sp.a): "De voorbije zes jaar is in heel Kortrijk een nieuwe dynamiek op gang gekomen. Die vertaalt zich in zichtbare veranderingen in de publieke en private ruimte." Je kunt je de vraag stellen waarom er dan zo nodig gewisseld moest worden van partner. Of het zou moeten zijn dat CD&V bedoelt dat het met hen nooit mis kan lopen ongeacht de partner... Is Stefaan De Clerck allergisch aan zweet? In elk geval kan hij niet tegen een partner die zich uit de naad werkt: die partner kan wel eens te sterk worden. Wout en Marie-Claire wezen gewaarschuwd.

Veel deodorant gaan de liberale schepenen de eerste jaren niet hoeven te gebruiken. Het afscheidnemende college van burgemeester en schepenen heeft zoveel grote stadsprojecten op stapel gezet, dat er geen ruimte rest voor veel nieuws. Denk aan de ontwikkeling rond de 'westelijke ring' en Kortrijk Weide met o.m. het nieuwe politiehoofdkwartier, de heraanleg van de Oude Leieboorden en het Buda-eiland, de opwaardering van 'historisch Kortrijk' (omgeving Groeninge- en OLVstraat), het project van Foruminvest, de stationsomgeving met o.m. het Muziekcentrum en de Bibliotheek, enzovoort.

Zelfs voor Stefaan De Clerck is het stilaan welletjes: "Dit is een voorlopig eindpunt van een grote stadstransformatie die ongeveer een decennium in beslag zal hebben genomen". Hij vergeet erbij te vermelden dat die grote stadstransformatie slechts een inhaalbeweging is na de even grote stadsstagnatie van Kortrijk onder zijn voorgangers-partijgenoten Sansen en de Bethune.

Een van de nieuwe 'frisse' mogelijke projecten is de heraanleg van het Schouwburgplein, mismeesterd door beide illustere voorgangers. In de voorbije legislatuur was er geen geld om de bomkrater van de Grote Hallen er wat minder te laten uitzien dan het dak van een parking.

Hefbomen

In het hoofdstukje "Bestuur op maat van Kortrijk" worden enkele "vernieuwende inzichten en methodes" geschetst. Methodes als "maximale betrokkenheid van de burger" en "gebiedswerking systematisch doorvoeren" zijn in de voorbije zes jaar al ontwikkeld. Dat er een "integrale aanpak van werken aan de publieke ruimte" nodig is en dat "alle interne beheer nog beter afgestemd moet worden" (in de diensten van de verschillende schepenen) is een oud zeer. Hopelijk slaagt men erin.

Ook niet zo nieuw is het voornemen om "hefbomen" te maken van "strategische planning en Europese zaken". Ik kan mij weinig concreets voorstellen - nog afgezien van nu en dan een staatsiebezoek aan Rijsel - van een bombardement van begrippen zoals "Kortrijk, de referentiestad voor de regio", "strategische opties die in de voorbije jaren werden genomen" en die het bestuur "in de komende jaren met grotere slagkracht wil implementeren", "creatie, innovatie en design als kernwaarden" (sic: design, vormgeving dus, als waarde - maar hoe zit het met de inhoud?), "de rasterstad als functioneringsmodel" (voor de ingewijden: als daar maar geen "verknoping" van komt of juist wel!), en "het Eurodistrict als breder kader". Dat gezegd zijnde, zou ik het ten zeerste toejuichen als men systematisch op zoek zou gaan naar Vlaamse en Europese subsidies; misschien moet men maar eens een subsidioloog aanwerven.

Bij "gebiedswerking" lees ik: "De zwakste buurten krijgen prioriteit". Ik hoop het, want tot nu toe was dat niet zo!

Woonwinkel

Het baanbrekendst - en dan heb ik het niet over de aanslepende gevolgen van het "voluntaristische" beleid van schepen Leleu - is het hoofdstukje over "gezinsvriendelijk wonen in Kortrijk".

Ferm zegt het akkoord: "Het nieuwe bestuur maakt van het woonbeleid één van haar absolute topprioriteiten" (dat is dan een prioriteit tot de derde macht!). Mijn reactie is: eindelijk! Het woonbeleid is het absolute dieptepunt geweest van de voorbije legislatuur.

Er komt een "woonplan", gebaseerd op de "kwalitatieve en kwantitatieve behoeften. Alle woonpartners, zoals de stadsdiensten, de sociale huisvestingsmaatschappijen, het OCMW, het sociaal verhuurkantoor De Poort, het Stadsontwikkelingsbedrijf (ex-Woonregie) en de private vastgoedsector, gaan erbij betrokken worden. Ook dat is voorbeeldig maar dringend nadat die "partners" jaren aan de kant werden gelaten.

Er komt zelfs een "Woonwinkel", een aloud (1994) socialistisch voorstel. Een goed voornemen is het streefdoel om de afleveringstermijn voor bouw- en andere vergunningen te verkorten. Er wordt daar niet bij vermeld dat men van plan is om de stedenbouwkundige diensten - constant op de grens van hun mogelijkheden - te versterken. Dat is nochtans een noodzakelijke voorwaarde om het ambitieuze streefdoel te bereiken.

Een ander vroom voornemen is: "op zo kort mogelijke termijn autonoom de stedenbouwkundige vergunningen te kunnen afleveren". Nu moet voor de meeste bouwvergunningen de interventie van de Vlaamse administratie in Brugge ingeroepen worden. Dat de stad nog altijd die omweg moet maken, heeft zij deels aan zichzelf te danken. Men kon vroeger en vlugger de gestelde vereisten ingevuld hebben (bijvoorbeeld een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) als men er inderdaad een "topprioriteit" van had gemaakt.

Langwater

Tot zover het aspect 'goed bestuur' - waar ik volledig achter sta -, maar hoe zit het met de beleidskeuzes? Wat mij verontrust, is volgend uitgangspunt: "Voor een gezonde prijzenontwikkeling is het essentieel dat het aanbod snel op een toename van de vraag kan inspelen". Daar zit de illusie achter dat men de prijs van de bouwgronden kan doen dalen door veel bouwgrond ineens op de markt te brengen. Ik vrees dat het beoogde effect een illusie is: zo lang de rentestand laag is, gaan de bouwlustigen met hun grotere leningskracht tegen elkaar blijven opbieden. Ook gaat dat uitgangspunt uit van de niet realistische hoop dat bouwgrond onbeperkt vrijgemaakt kan worden. Grond is per definitie begrensd en eindig; je kan er geen bijproduceren: op is op en vol is vol. Kortrijk is nog niet helemaal volgebouwd. Maar grootschalige uitbreidingsoperaties zoals de kolonisatie van Sint-Elisabeth (burgemeester Lambrecht) in de jaren 50 zijn niet meer mogelijk zonder grove schade aan te brengen aan de leefbaarheid van onze stad.

Zonder enige verwijzing naar de randvoorwaarden stelt het bestuursakkoord: "Het aansnijden van nieuwe woongebieden moet nauw de evoluties van de vastgoedmarkt kunnen volgen". Betekent dit dat men Kortrijk opnieuw stedenbouwkundig zal laten overkoken? Hoeveel open ruimte mag daarbij sneuvelen? Alvast willen de nieuwe schepenen een inventaris maken van alle verkavelbare gronden van stad, OCMW en kerkfabrieken - duidelijk een blauw voorstel waar ik niet tegen ben.

In elk geval wil men de stadsverkavelingen Goed te Bouvekerke en Langwater zo vlug mogelijk realiseren. Goed te Bouvekerke is de restgrond aan boven de hoeve van Den Achtkanter, Sint-Denijseweg-Amb. Baertlaan. Opeenvolgende verkavelingsplannen sneuvelden telkens omdat men bepaalde stedenbouwkundige randvoorwaarden over het hoofd gezien had: zoals de nabijheid van het crematorium en het ontbreken van een deftige afwatering (alles loopt aan Zwevegemse kant zomaar de beken en grachten in).

Het project Langwater staat nog nergens. Het betreft ettelijke hectaren tussen de Morinnestraat en de Oudenaardsesteenweg (aansluitend bij de Langemunte). Pogingen werden ondernomen om dat gebied vroegtijdig tot bouwgrond om te turnen (bij de afbakening van het stedelijk gebied Kortrijk en bij het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan), maar die hebben voorlopig nog niets opgeleverd. Een nevendiscussie bij Langwater is wat het aandeel sociale woningen zal zijn in de hele stadsverkaveling. Volgens het provinciaal ruimtelijk structuurplan moet dat 25% zijn, maar in andere provincies heeft de Raad van State dergelijke quota verworpen.

Leeftijdsdiscriminatie?

Opvallend zijn de talrijke verwijzingen in de tekst naar het verlangen om meer jonge gezinnen aan te trekken. Helemaal niets op tegen, integendeel - de stad verwordt stilaan tot een 'gerontopolis' met alleen nog geïsoleerde bejaarde mensen in appartementen die niet zijn afgestemd op veel sociaal contact.

Aan projectontwikkelaars wordt steeds de boodschap meegegeven "zich te oriënteren naar de markt van de jonge gezinnen" zegt het akkoord. Je zou het niet zeggen als je ziet op welke manier de stad zich in haar kern en in de randgemeenten aan het vernieuwen is - een lovenswaardige poging van het Stadsontwikkelingsbedrijf in de Nieuwstraat (als het lukt!) niet te na gesproken.

Dus OK, haal jonge gezinnen naar de stad. Maar hoe doe je dat? Ik vrees dat de aangekondigde "financiële en fiscale stimulansen met nadruk op jongeren van minder dan 35 jaar" de anti-discriminatietoets van het Arbitragehof niet zullen doorstaan. Helemaal ongehoord is de opdracht die aan het sociaal verhuurkantoor De Poort zal worden gegeven om zich "nadrukkelijker te richten tot de jonge gezinnen". De Poort geeft onderdak aan mensen die de middelen niet hebben om zich te installeren op de private huurmarkt en die het slachtoffer zijn van de lange wachtlijsten voor een sociale woning. Wie zich als oudere in een dergelijke situatie bevindt, heeft het zo mogelijk nog moeilijker dan de jonge probleemgezinnen.

Bravo De Coene

Aangezien het document te lang is voor een gedetailleerde bespreking beperk ik mij, zoals Kortrijkwatcher, tot enkele "markante punten". Over andere punten heb ik het misschien later nog eens. Ik eindig met een eresaluut in het bestuursakkoord aan uittredend milieuschepen Philippe De Coene. Zo lees ik letterlijk: "Inzake afvalbeheer staat Kortrijk aan de top in Vlaanderen". De schepen van de vuilkar heeft blijkbaar zijn best gedaan.

Zeer 'onblauw' - en daar ben ik blij mee - is de volgende passage: "Het [afvalbeheer] blijft een kerntaak in de dienstverlening aan de burger. Daarom is het aangewezen om de afvalinzameling (ook van bedrijfsafval) en de afvalstromen in eigen beheer te houden". Welke socialist heeft meegeschreven aan dat akkoord?

 

11:07 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

26-12-06

De 39 benoemingen van 2 januari 2007

 
sth2107

Op de installatievergadering van de gemeenteraad van Kortrijk moeten de pas ingezworen raadsleden al meteen 39 benoemingen doen. Voor zes jaar worden de belangrijkste stedelijke functies vastgelegd. Wie krijgt wat en valt daarover iets te zeggen?

Voorspelbaar

Nog maar pas zelf benoemd, moeten de 41 leden van de Kortrijkse gemeenteraad 8 schepenen benoemen - de burgemeester is het 9de lid van het college van burgemeester en schepenen, maar die wordt door de Vlaamse Regering benoemd, weliswaar op voordracht van een meerderheid van de verkozenen.

De benoeming van de schepenen is heel voorspelbaar geworden met de vernieuwingen in het gemeentedecreet. Vroeger was het een beetje spannend: ook de oppositie kon kandidaten indienen en misnoegde leden van de meerderheid konden daardoor voor verrassingen zorgen. Dat kan niet meer. Kandidaat-schepenen moeten voorgedragen worden op een akte. Die akte is slechts ontvankelijk als ze is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen èn door meer dan de helft van de verkozenen van de lijst waarop de kandidaat zelf stond.

Een wankel lid van de meerderheid zou wel eens in een opwelling twee voordrachtsakten kunnen ondertekenen. Maar dat wordt dan weer gesanctioneerd: iemand die meer dan een voordrachtsakte ondertekent, kan voor niets meer benoemd worden door de gemeenteraad, noch tot schepen, noch tot lid van OCMW-raad of politieraad, noch als vertegenwoordiger in bijvoorbeeld een intercommunale...

Schepenen

Aangezien er dus maar een voordrachtsakte is ingediend en er niet meer kandidaten zijn dan te verdelen ambten, mogen volgende heren en minoritaire dames nu al felicitaties in ontvangst nemen: eerste schepen: Lieven Lybeer (stemmenkampioen van de CD&V, ACW-strekking), tweede schepen: Wout Maddens (VLD, ooit binnengehaald door Ivan Sabbe en in een vorig leven VU-gemeenteraadslid in Wervik), derde schepen: Stefaan Bral (CD&V, zeer drukbezet lid van Unizo), vierde schepen: Guy Leleu (CD&V, de wegenbouwer van het ACW), vijfde schepen: Alain Cnudde (CD&V, ACW, probeert sympathiek te staan bij vrijwilligers van alle slag), zesde schepen: Hilde Demedts voor de eerste drie jaar (CD&V, werkte ooit voor de Boerenbond), zesde schepen bis: Christine Depuydt, voor de tweede time (CD&V, middengroepen), zevende schepen: Jean de Bethune (CD&V Marke, werkte ooit op kabinetten van Unizo-ministers, voorzitter Provincieraad, slechts voorlaatste schepen omdat men hoopte dat hij deputee zou worden van de provincie), achtste schepen: "En-geef-Marie-Claire-ook-nog-iets" Vandenbulcke voor de eerste helft van de legislatuur (VLD, dochter van Leon die ooit als CVP-verkozene een beloofde schepenpost niet kreeg en daarop de nipte CVP-meerderheid aan het wankelen bracht - had haar vader dàt nog mogen meemaken!), achtste schepen bis: Filiep Santy (CD&V, ACW-historicus).

Wat de ogen uitsteekt, is de ondervertegenwoordiging van de VLD, met haar schamele anderhalve mandaat. Drie VLD'ers ware rechtvaardiger geweest. Kartelpartner N-VA krijgt van CD&V geen enkel stukje schepenambt. Maar tja, ze zijn er zelfs in geslaagd om de ene N-VA-verkozene te laten overlopen naar de christendemocratische standenpartij. Van standen gesproken, onze concurrent op de markt van de arbeidersstemmen, het ACW, komt veleer bekaaid uit de postjesverdeling, met 3,5 schepenen t.o.v. 3 schepenen en een burgemeester (weegt als postje voor 2) voor Unizo.

Voorzitter OCMW

Aan de gemeenteraad wordt ook voorgesteld om van de voorzitter van het OCMW geen schepen te maken. Voor het inkomen van Francesca Verhenne als OCMW-voorzitter speelt dat geen rol, maar voor de stad is het een extra te betalen ambt. Overigens is 8 het maximum van het aantal schepenzetels dat mag verdeeld worden; voortaan mag minder ook, maar daarvan heeft de meerderheid geen gebruik willen maken.

Paars-gele strik

De prille gemeenteraad zal ook akte nemen van een verklaring van de verkozenen van sp.a-spirit en Groen! om voortaan te zetelen als een eengemaakte fractie. Rood- en groen-getinte sociaal-democraten eindelijk verenigd, met een paars-gele strik. Beter laat dan nooit, maar waren wij samen opgekomen voor de verkiezing van 8 oktober, dan zaten wij niet met zijn achten maar met zijn tienen in de gemeenteraad. Dat had een heel andere machtsverhouding in de gemeenteraad kunnen teweegbrengen: CD&V 17, VLD 9, en de verenigde progressieven 10, VB 5.

OCMW-raad

Vervolgens kiest de gemeenteraad 13 leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad). Aangezien er 15 kandidaten zijn voorgedragen, komt er een echte verkiezing. De procedure is nogal ingewikkeld, maar het komt erop neer dat de kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen. Waarom dienen twee partijen meer kandidaten in dan ze logischerwijze kunnen verkozen krijgen? Dan kan twee redenen hebben: je weet maar nooit dat er bij de andere partijen raadsleden zijn die zich om een of andere reden willen 'vergissen', maar de meer voor de hand liggende reden is dat een partij met meer dan een kandidaat, kandidaten van beide geslachten moet indienen. VB en de sp.a-spirit-fractie kunnen elk twee OCMW-raadsleden verwachten. Hoe het bij VB zit, gaat mij niet aan, maar bij sp.a-spirit willen wij in de eerste 3 jaar twee mannen naar het OCMW sturen en nadien de legislatuur laten volmaken door twee vrouwen. Om die taktiek te kunnen gebruiken, konden wij niet anders dan nog een derde kandidatuur in te dienen met een vrouw, ABVV-secretaris Phyllis Roosen als titularis.

En dit zullen de verkozenen zijn: Eline Brugman (26 jaar, VLD), Marc Cottenier (64 jaar, VB), Ben Delabie (40 jaar, CD&V), Jan Dhaene (47 jaar, sp.a-spirit, voor de eerste drie jaar, nadien opgevolgd door Els Maertens), Ludo Halsberghe (41 jaar, VLD), Frank Neirynck (45 jaar, CD&V), Patrick Nuyttens (53 jaar, sp.a-spirit, voor de eerste drie jaar, nadien opgevolgd door Hilde Overbergh), Gérard Parmentier (57 jaar, CD&V), Vincent Salembier (54 jaar, VLD), Luc Scharre (54 jaar, CD&V), Jean Marc Van Belle (41 jaar, VB), Katrien Van der Meulen (47 jaar, CD&V), Franceska Verhenne (40 jaar, CD&V).

Politieraad

Ook de leden van de politieraad, het 'parlement' van de Politiezone Vlas, moeten op de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad worden verkozen. De Politiezone Vlas omvat Kortrijk, Kuurne en Lendelede. In de raad van die zone heeft Kortrijk 17 mandaten, Kuurne 3 en Lendelede 1.

Ook hier een echte verkiezingen aangezien er 18 kandidaten zijn voor 17 plaatsen (het VB diende eentje teveel in - het zal hen niet baten). CD&V-N-VA krijgt 8 leden, VLD 4, sp.a-spirit-Groen! 3, en VB 2.

Lid van de politieraad worden: Koen Byttebier (VLD), Johan Coulembier (CD&V), Carl Decaluwe (CD&V), Hilde Demedts (CD&V), Roel Desseyn (CD&V), Joost Ghyssel (VLD), Bert Herrewyn (sp.a), Patrick Jolie (CD&V), Guy Leleu (CD&V), Marc Lemaitre (sp.a - die ken ik!), Roger Lesaffre (sp.a), Hans Masselis (VLD), Maarten Seynaeve (VB), Marie-Claire Vandenbulcke (VLD), Lieve Vanhoutte (ex N-VA, nu CD&V). De laatste zetel is voor het Vlaams Belang en gaat ofwel naar Nadia Zonnekein of naar Jan Deweer, twee atypische blokkers.

En nogmaals: de gemeenteraad is openbaar. Iedereen welkom op 2 januari 2007 om 20 uur in het stadhuis. Achteraf receptie. Tot dan?

24-12-06

Kortrijkse discussie uit 1962 doemt weer op

grote markt

In 1962 werd de Korte Steenstraat voetgangersgebied. Veel handelaars uit de buurt waren er vierkant tegen. Het gemor verstomde met het onmiddellijke succes van onze Shoppingstreet, de eerste van België. Ene Jan Dormael, een Brusselse zakenman, heropent de discussie met een brief aan alle gemeenteraadsleden van de oude gemeenteraad. Geven we, in afwachting van de realisatie van Foruminvest, weer het hele winkelwandelgebied prijs aan de auto's? Ik ben niet direct helemaal overtuigd.

"Er is geen leven meer in Kortrijk" is de boude stelling van ene meneer Jan Dormael, die mij een brief schrijft in naam van NV Industrie Hotelière, J. Bordetlaan 160/1, 1140 Brussel. Of die Brusselse visie op onze Groeningestad klopt met de realiteit, laat ik voorlopig in het midden. Voor hotelindustrieel Jan is het in elk geval een vertrekpunt om bijna 50 jaar Kortrijks verkeersbeleid onderuit te halen: "Vele handel is uit het stadscentrum weggejaagt wegens het parking en verkeersprobleem. Geen auto's in de stad is geen leven in de stad." (Sic; stoor u niet aan het schabouwelijke taaltje en de spellingsfouten van onze correspondent).

De heer Dormael - die het adres gebruikt van de Brusselse vastgoedmakelaar Château Promotion - stelt dat "Stefaan Declerck (sic) heeft geblunderd": "Hij heeft willen luisteren naar enkele progressieve art-liefhebbers die komen vertellen dat de 9,8% inwoners die het openbaar vervoer gebruiken interessanter zijn dan de 90,2% die met de wagen komen." Heeft de man ooit al eens geprobeerd zijn lefbak te stallen in het Kortrijkse centrum? Ik denk van niet, want dan zou hij ervaren hebben dat er in Kortrijk voor dagjesmensen geen parkeerprobleem (meer) is, zeker niet na de ingebruikname van de ondergrondse Veemarktparking en de overname door de stad van de ondergrondse parking Schouwburgplein.

Parkeerproblemen die nog niet helemaal zijn opgelost in Kortrijk, betreffen de centrumbewoners en de pendelaars, niet de shoppende bezoekers. Overigens is het openbaar vervoer in onze stad nog altijd een zwak broertje - en dat is dan weer een reden om niet in Kortrijk te komen wonen -, dat wel nog wat meer steun van de stedelijke overheid zou mogen krijgen.

Voor Jan de kastelenpromotor - châteaux en Espagne? -, heeft Kortrijk meer parkings nodig. Prioritair noemt hij parkings onder de Markt en het Vandaeleplein! In afwachting van die realisaties acht hij het "absoluut noodzakelijk om bovengronds parkeren op de volledige Markt en het Vandaeleplein terug toe te laten". Meer nog: hij vraagt de herinvoering van het verkeersbeleid van "10, 20, 30, 40 en 50 jaar geleden". De man weet waarschijnlijk niet dat er 50 jaar geleden nog trams reden door onze stad; ik mis ze nog elke dag. "En" zegt Jan: "als je direct spectaculair resultaat wil, stel dan de Korte en Lange Steenstraat open voor autoverkeer en parkeren".

Ooit heb ik Marie-Claire Vandenbulcke, als VLD-fractieleider, in de voorbije zes jaar voorzichtig dezelfde stelling horen opperen, maar dat was nog voor de komst van Foruminvest. De heer Dormael is blijkbaar niet op de hoogte van de bouw van een mega-winkelcentrum in het grote bouwblok tussen de Wijngaardstraat en de Langesteenstraat. De ondergrondse parking onder de shopping mall, aansluitend op de grote parkeerkelder onder de Veemarkt, zal meer dan voldoende stalruimte opleveren voor kooplustige bezoekers.

Het verkeersprobleem van de komende jaren zal niets te maken hebben met parkeren - zelfs al maak je de Grote Markt helemaal parkingvrij! Maar ik voorspel de schepen van mobiliteit grote kopzorgen om een ordentelijke manier te vinden om de onophoudelijke stroom auto's en camions door het fijnmazige stadsweefsel naar het centrum te loodsen. De vraag is of er een wel een goede manier daarvoor bestaat.

Wonen in de binnenstad

En als er al een probleem van leven is in de binnenstad, dan heeft dat minder met het slabakken van de winkels te maken - Foruminvest zal wel voor enkele jaren een nieuwe 'boost' met zich meebrengen - dan met het gebrek aan actieve centrumbewoners. Wie zich met zijn of haar gezin in het hartje van de stad wil vestigen moet er veel voor over hebben. Je hebt er nauwelijks aanspreekbare buren. Je vindt er bijna geen plaats voor je gezinswagen, laat staan dat je met je aankopen tot bij je voordeur kunt rijden. Waar kunnen je kinderen in een redelijk veilige omgeving gaan spelen en de wereld verkennen? En bovenal: als je nu koper bent of huurder, het vastgoed blijft er stinkend duur. Je moet er met je gezinsbudget een ongelijke strijd leveren tegen het kapitaal van de winkelketens.

Daaraan iets doen, is dè uitdaging voor het stedelijk beleid. Een uitstekend instrument daartoe zou het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK, ex-Woonregie) kunnen zijn. Maar dat heeft nu juist zijn doelstellingen verlegd van het wonen naar de handel in de binnenstad.

Voor zover het geen grap is, bewijst de heer Jan Dormael met zijn voorstellen dat hij onze stad van toeten noch van blazen kent. Ik hoop maar dat de aantredende CD&V-N-VA-VLD-coalitie zich niet laat verleiden door het sirenengezang vanuit Evere. Zoniet mogen zij zich verwachten aan een onmiddellijke reactie van de sp.a-spirit-Groen!-oppositie.

23-12-06

Waarom is Stefaan De Clerck nog niet ingezworen als burgemeester?

sdc2

Starten wij in Kortrijk de nieuwe zesjaarlijkse bestuursperiode zonder burgemeester? In elk geval blijkt dat Stefaan De Clerck, aftredend en gedoodverfd nieuw burgemeester, nog altijd zijn eed niet heeft afgelegd bij de gouverneur van West-Vlaanderen. Scheelt er iets?

Op tweede nieuwjaar, dinsdag 2 januari 2007, wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, met de dames en heren die het gehaald hebben in de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. Op de agenda staan 9 punten, waarbij met enig ceremonieel de kersverse gemeenteraad uit de startblokken kan schieten voor de komende zes jaar. Waarom moet dat op een dag waarop je verondersteld wordt je naar het werk te begeven om je collega's uitbundig te zoenen? Wel, volgens artikel 7 §1 van het gemeentedecreet moet het - "van rechtswege" dan nog - gebeuren "in het gemeentehuis op de eerste werkdag van januari om 20 uur". Of een decreet zo betullend gedetailleerd hoeft te zijn, is een andere vraag.

Eerste punt op de agenda: kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen van West-Vlaanderen verklaarde de Kortrijkse gemeenteraadsverkiezing op 8 december jl. geldig. Zoals je weet, gaven de Kortrijkse kiezers sp.a-spirit 7 zetels (t.o. 6 voor de socialisten alleen in 2000), VLD 9 zetels (evenveel als in 2000 samen met VU-ID21), Groen! 1 (min 1 ten opzichte van Agalev in 2000), Vlaams Belang 6 (3 meer dan het Vlaams Blok in 2000), CD&V-N-VA 18 (een verlies van 3 t.o.v. de CVP in 2000, min 4 als je er rekening mee houdt dat Lieve Vanhoutte overgekomen is van de N-VA-vleugel van de oude VU).

"XX"

Punt 2 op de agenda is normaliter een formaliteit, maar in de gegeven omstandigheden toch een beetje pikant: "Kennisgeving van benoeming en eedaflegging van de burgemeester". Waarom pikant? Wel, in het dossier van dat punt zit een nota waarin de data van het vereiste besluit van de Vlaamse Regering en het proces-verbaal van eedaflegging bij de provinciegouverneur zijn ingevuld met "XX". Beide procedures hebben nog niet plaatsgevonden.

Dat is dan toch een beetje eigenaardig. Eergisteren waren er in West-Vlaanderen nog slechts enkele gemeenten waarvan de burgemeester zich nog niet naar de salons van gouverneur Paul Breyne heeft moeten begeven om er de eed af te leggen. Van Middelkerke en Anzegem is het duidelijk waarom: minister van Binnenlandse Aangelegenheden Marino Keulen wil het benoemingsbesluit van Michel Landuyt en Victor Gerniers voorlopig nog niet tekenen omdat beide heren gerechtelijke problemen hebben.

Bij andere steden en gemeenten zoals Brugge, Kortrijk, Pittem, Deerlijk, Wielsbeke en Blankenberge is het minder duidelijk. Soms kwam de voordrachtsakte te laat toe op het kabinet van Vlaams minister Keulen. Het zou mij verwonderen als dat met Kortrijk het geval zou zijn; de nieuwe CD&V-N-VA-VLD-coalitie was al beklonken in oktober.

Bij anderen bleef het vereiste advies van de procureur-generaal te lang op zich wachten. De procureur-generaal gaat na of er een informatie- of onderzoeksprocedure of gerechtelijke vervolgingen ten laste van de voorgedragen kandidaat-burgemeester hangende zijn. Als het advies van de procureur-generaal bij het hof van beroep te weinig preciseringen geeft over de ten laste gelegde feiten of over de ernst van een ingediende klacht, moet de provinciegouverneur aanvullende inlichtingen aan het parket vragen. Ik heb er geen weet van of er hier iets schort in Kortrijk.

Ook de gouverneur zelf moet voor de minister van Binnenlandse Aangelegenheden een omstandig advies opmaken over de kandidaat-burgemeesters. Hij moet zich uitspreken over de geschiktheid van de kandidaat om het ambt van burgemeester te vervullen. Dat advies mag zich niet beperken tot de weergave van de resultaten van het onderzoek dat hij heeft verricht naar de ontvankelijkheid van de voordracht. De gouverneur wordt geacht ook zijn persoonlijke visie te geven over de bekwaamheden en morele kwaliteiten van de kandidaat die nodig zijn voor een correcte uitoefening van het ambt van burgemeester. Ik denk niet dat Paul Breyne zijn vriend Stefaan De Clerck ooit een slecht rapport zou geven.

Ik ben benieuwd of we op 2 januari onze herbenoemde burgemeester zullen kunnen begroeten.

Installatie

Punt 3 van de agenda vormt de hoofdbrok van de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad. Het is tevens de reden waarvoor het talrijke publiek van familieleden en supporters is opgekomen.

Eerst worden de "geloofsbrieven" van de verkozen raadsleden onderzocht. Men bedoelt dat wordt nagegaan of de verkozenen voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en niet in een geval van onverenigbaarheid verkeren. Daartoe wordt een commissie aangesteld die zich even terugtrekt om daarover te beraadslagen. Ik denk niet dat ze daarvoor veel tijd zullen nodig hebben. Nadien stemt de voltallige raad over de bevindingen van de commissie.

En dan komen wij tot het hoogtepunt van de installatievergadering: de eedaflegging van de nieuwe gemeenteraadsleden. De eed is helemaal anders dan vroeger. Tot en met de vorige keer moesten wij verklaren: "Ik zweer getrouwheid aan de koning en gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk". Bij mijn eerste mandaat, als opvolger in de raad van het OCMW in 1984, haspelde ik de deugden van getrouwheid en gehoorzaamheid door elkaar bij mijn eedaflegging t.o.v. van toenmalig burgemeester Jozef De Jaegere, schoonvader van Stefaan De Clerck. De strenge man gaf mij een berisping en liet mij de toverspreuk opnieuw zeggen.

Na de regionalisering van de regeling van de gemeentebesturen heeft de Vlaamse Regering een wat zakelijker eed uitgevonden: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen." Nog 10 dagen om dat van buiten te leren!

De gemeenteraadsleden leggen de eed af volgens hun rangorde van anciënniteit in de raad. Tot mijn verontrusting ben ik al opgeschoven naar de 3de plaats. Voor mij komen alleen gewezen burgemeester Antoon Sansen (die doet voor 50 jaar raadslid) en schepen Hilde Demedts. Ik besef dat ik na 20 jaar in de gemeenteraad stilaan de afgrond zie naderen - maar ik blijf tegenspartelen zulle!

Bij de sp.a-spirit-fractie doet verkozene Eddy Van Lancker afstand van zijn mandaat. Hij prefereert alleen in de provincieraad te gaan zetelen, waarvoor hij ook verkozen was. Zijn opvolgers Hilde Overbergh en Jan Dhaene verzaken eveneens. Beiden gaan in de komende zes jaar een halve termijn naar de raad van het OCMW. Vandaar dat Sliman You-Ala, basketlegende en van Marokkaanse afkomst, als socialist zijn intrede doet in de gemeenteraad.

 

 

En a propos: de gemeenteraad is openbaar. Iedereen welkom op 2 januari 2007 om 20 uur in het stadhuis. Achteraf receptie. Tot dan?