05-10-12

Worden 1,5 hectare bomen in het Kennedybos gerooid op een drafje?

sh....JPG

Het stadsbestuur (CD&V-OpenVLD) heeft zopas beslist te laten onderzoeken hoe men kan ontsnappen aan het verplichte milieu-effectenonderzoek (MER) voor de aanleg van een personeelsparking van AZ Groeninge in het beschermde Kennedybos. Als die MER-procedure moet worden gevolgd, kan de parking nooit gereed geraken tegen de opening van de tweede fase van het ziekenhuis in 2016. Om diezelfde reden moet de 'hoogwaardige openbaarvervoerverbinding' - zeg maar sneltram van 't Hoge naar het station - wachten, want als men dat prestigeproject erbij neemt, is zeker een MER-onderzoek nodig. Het valt te verwachten dat die beslissing de gemoederen bij de tegenstanders van de amputatie van het Kennedybos nog zal doen oplaaien. Een reden te meer om deel te nemen aan de mensenketting op zaterdag 6 oktober om 17 uur aan het bos.

Enkele weken geleden wijdde ik er al een zondags stukje aan (zie ansicht 45). Het Kennedybos is een waardevol natuurgebied waarmee heel wat Kortrijkzanen een emotionele band hebben met de kleistapeling waar zij er ooit een boom plantten. Het bos moest een groene verbinding krijgen met het verderop gelegen in ontwikkeling zijnde Preshoekbos. Maar in die verbindingsstrook langs de E17 werd enkele jaren geleden beslist daar, buiten de bebouwde stadskom, het fusieziekenhuis AZ Groeninge neer te poten. De verbinding is plaatselijk verengd tot een bufferstrook.

Workshop

Voor dat ziekenhuis moest een ruimtelijk uitvoeringsplan worden gemaakt: het RUP nr. 5. In dat plan is ook een parkeergebouw opgenomen. Nu is men tot de vaststelling gekomen dat het geplande parkeergebouw, dat deels ondergronds zou moeten worden gebouwd, te duur is voor het ziekenhuis. Ook ligt het te ver van de kantorenzone Kennedypark en het expositiehallencomplex Xpo opdat zij er op piekmomenten gebruik van zouden kunnen maken. Er worden nog enkele andere redenen aangehaald maar die zijn er onmiskenbaar bijgesleurd. Zo zegt men dat het parkeergebouw het ziekenhuis zou afsnijden van het landschap - is het niet veeleer het ziekenhuis dat het zicht op het landschap verhindert?

Op een 'workshop' van de intercommunale Leiedal begin dit jaar is een alternatief uitgewerkt. Een bezoekersparking zou worden gebouwd onder een opgehoogde Kennedylaan en een personeelsparking op 1,5 hectare van wat nu nog beschermd bosgebied is, het Kennedybos. De inname van bosgebied zou men proberen te compenseren met wat meer bomen in de stadsgroen Marionetten. Dat alternatief vergt een nieuw RUP.

Milieu-effecten

Alvast heeft het stadsbestuur de intercommunale Leiedal aangesteld als stedenbouwkundig ontwerper voor het uitwerken van een 'startnota' en een 'schetsontwerp', kostend 21.917,92 euro plus een indexverhoging. In de toelichting bij de beslissing van het stadsbestuur wordt gewezen op een 'vrij positief' onthaal van het plan door de 'betrokken actoren'. Dat ontlokt een wrange grimlach. Zowel in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) als de milieu- en natuurraad (minaraad) werd er immers fel tegen geprotesteerd. Ook het Agentschap Natuur en Bos (Vlaamse administratie) en Natuurpunt-Kortrijk reageerden uitsluitend negatief. Die twee laatste actoren werden zelfs niet geraadpleegd maar het stadsbestuur neemt zich voor om dat voortaan wel te doen, in een 'vaste werkgroep'.

Nu, als men een RUP met een dergelijke ingrijpende weerslag op natuur en bos wil uitvaardigen, kan dat normaal niet zonder eerst een grondig onderzoek te doen naar de milieu-effecten (MER-onderzoek). Zo een MER duurt lang. Volgens de toelichting bij de beslissing van het stadsbestuur tè lang. Als men eerst een MER moet laten uitvoeren, haalt men de deadline niet meer van de opening van de tweede bouwfase van het ziekenhuis tegen 2016.

Ontheffing

Daarom heeft men nu beslist een poging te ondernemen om te ontsnappen aan die MER-plicht. Het lijkt het stadsbestuur "opportuun om een externe MER-deskundige in fauna en flora aan te stellen die de intercommunale Leiedal voldoende ondersteuning kan bieden bij de inschatting van de milieu-effecten". Men zal dat doen "gezien de gevoeligheid rond de inname van het Kennedybos". Wat? "Inname van het Kennedybos": gaat uiteindelijk heel het bos voor de bijl? Op basis van het rapport van die MER-deskundige zal men, als het uitkomt, een 'ontheffing tot opmaak van een planMER' aanvragen bij de Vlaamse dienst MER.

Als zou blijken dat er geen ontsnappen aan is, aan die MER-plicht, dan laat men het hele plan varen. Dan zal men terugvallen op het nu al in het RUP nr. 5 opgenomen half ondergronds parkeergebouw op de huidige terreinen van AZ Groeninge. Voor alle zekerheid heeft AZ Groeninge ook al laten weten dat de alternatieve oplossing (inname Kennedybos) niet duurder mag zijn dan de bestaande mogelijkheid.

Op basis van de voorstudie, met inbegrip van de oppervlakkige screening door de MER-deskundige, zal het stadsbestuur begin januari 2013 de knoop doorhakken. Een niet onbelangrijke vraag hierbij is: welk stadsbestuur zal dat dan zijn? Er zijn immers verkiezingen die de politieke verhoudingen wel eens grondig door elkaar zouden kunnen gooien. Het nieuwe RUP zou dan tegen eind 2013 kunnen goedgekeurd zijn, zodat begin 2014 de bouwwerken van het parkeergebouw kunnen starten. Eerst zien en dan geloven! 

Kennedybos.jpg

Commentaren

Goed samengevat in begrijpelijke taal, marc! (.had eerder deze middag al het verslag van het desbetreffende schepencollege gelezen dat bert me doorstuurde .)

Hopelijk komt er een MASSA volk morgen !
Meteen een barometer voor de verkiezingsuitslag :-)

Groetjes,hilde

Gepost door: Hilde damman | 05-10-12

Het was in ieder een geslaagde protest-actie. Tussen de 300 à 400 man schat ik. De CD&V en de OpenVld viel nergens te bespeuren. Als dat geen duidelijk signaal naar de kiezer toe is! Duurzaamheid is geen optie van de huidige meerderheid. Het mooiste bewijs dat op de grote markt waar het grote elektronische infobord dag en nacht energie staat te vreten en bovendien bijdraagt aan de visuele vervuiling van het plein.

Gepost door: Vrijdenker | 07-10-12

Het Heilig Kennedybos ! Hoeveel Kortrijkzanen hebben daar al ooit één voet in gezet ? Hoeveel ? En hoeveel Groenen ? Sossen ? En andere pseudo-groene totentrekkers ?
Het Kennedybos : weg ermee ! Maar er één grote parking van.

Gepost door: walter maes | 15-10-12

De commentaren zijn gesloten.