15-09-12

Gouverneur (plaatsvervanger) voorkomt staking bij Kortrijkse politie

PZ VLAS.JPG

Eerder berichtte ik over een dreigende staking bij de lokale politie van de zone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). Onder het personeel was grote onrust ontstaan nadat de politieraad op aangeven van de drie burgemeesters had beslist een vijftal hogere ambtenaren van het burgerpersoneel een beter statuut toe te kennen en de rest van het Calog-personeel te laten wachten op hun lang gevraagde 'statutisering'. Wij hebben ons met de sp.a-fractie (Bert Herrewyn, Roger Lesaffre en ikzelf) fel tegen verzet. Op de komende politieraad (24 september 2012) krijgen de raadsleden een officieel schrijven voorgelegd van de waarnemende gouverneur, waarin hij de omstreden beslissing van de politieraad niet goedkeurt en ons eigenlijk gelijk geeft. Nu belooft het politiecollege (de drie burgemeesters en de korpschef) tegen eind november met een plan af te komen waarbij in één beweging het hele burgerpersoneel een statuut kan krijgen.

Afgeschoten voorstel

In de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) heeft het burgerpersoneel nog altijd geen ernstig statuut. De federale regering creëerde nochtans al in 2007 een degelijk statuut voor het zogenaamde CALog-personeel (Cadre Administratif et Logistique) in de lokale politiezones. Maar in Kortrijk heeft men nog steeds de personeelsformatie van 2003 niet aangepast aan dat nieuwe statuut. De burgerpersoneelsleden bij de politie, die het door hun werk mogelijk maken dat de echte flikken meer kunnen worden ingezet voor operationele opdrachten, missen op die manier al jaren een beter loon en interessante loopbaankansen.

Momenteel werken bij de Kortrijkse politie 56 burgers. Het voorbijgestreefde kader van 2003 telt evenwel slechts 41 plaatsen: 3 van niveau A, 8 B's, 22 C's en 8 D's. De vakbonden vragen al lang een beter statuut voor dat personeel en dienden eind 2011 daartoe nog een verzoek in.

In het begin van de zomer waren vakbonden en personeel dan ook erg ontgoocheld bij het heel beperkte en zelfs discriminerende voorstel waarmee het bestuur (politiecollege, bestaande uit de drie burgemeesters - 2 CD&V en 1 OpenVLD - en de korpschef) laat maar toch nog onverhoeds uitpakte. Het nieuwe statuut zou in twee fasen ingevoerd worden. De top zou eerst bediend worden (5 extra niveau A's door een promotie voor 3 B's en de aanwerving van 2 externen). De rest van het personeel zou moeten wachten tot na het aantreden van de nieuwe politieraad na de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Beslissing gouverneur

Daarop liet de vertegenwoordiger van de grootste vakbond, het Nationaal Syndicaat voor Politie en Veiligheidspersoneel, in het verslag noteren dat er een stakingsaanzegging zou komen als de politieraad dat onaanvaardbare voorstel van het politiecollege zou goedkeuren. In de politieraad (samengesteld uit gemeenteraadsleden van Kortrijk, Kuurne en Lendelede) werd daarover fel gedebatteerd. Zelfs vanuit de meerderheid (CD&V en OpenVLD) gingen kritische stemmen op tegen het tweefasenplan. Met de sp.a-fractie (Bert Herrewyn, Roger Lesaffre en ikzelf) haalden wij alles uit de kast op het voorstel af te schieten, maar ondanks onze tegenstem werd het goedgekeurd.

Maar een dergelijke beslissing moet naar de 'toezichthoudende overheid', in casu de gouverneur van West-Vlaanderen. En nu blijkt dat die hogere overheid de genomen beslissing niet goedkeurt (en ons eigenlijk gelijk geeft!). Op 26 juli 2012 viel bij de politie een brief in de bus van waarnemend gouverneur Johan Debyser - gouverneur Carl Decaluwe, tot voor kort zelf nog lid van de politieraad van de zone Vlas, was blijkbaar op vakantie. Johan Debyser is arrondissementscommissaris en draait in de West-Vlaamse administratie mee als leidinggevende van de dienst Politionele Veiligheid-sectie administratie. 

Hij weigert de beslissing tot gedeeltelijke wijziging van de personeelsformatie van de politiezone Vlas goed te keuren om twee redenen. Vooreerst merkt hij op dat het advies van de 'wegingscommissie' (vereist door de omzendbrief GPI 60 van 5 juni 2007) niet tijdig was aangevraagd. Voorts is zijn verzet ook heel inhoudelijk: hij pikt het niet dat de personeelsformatie in twee fasen gewijzigd wordt. Met andere woorden gaat hij niet akkoord met de discriminatie van het grootste deel van het burgerpersoneel.

Waar een wil is...

In de komende politieraad (24 september 2012) wordt 'kennis genomen' van dat schrijven. Het politiecollege kan het niet laten even publiekelijk zijn neus op te trekken voor het standpunt van de gouverneur. het wordt "formalistisch" genoemd. Ook bestempelen de drie burgemeesters en de korpschef de impliciet gevraagde volledige en globale herziening van de personeelsformatie als "een zéér complexe aangelegenheid en een werk van lange duur met intens overleg met diverse partners".

Desondanks achten ze het nu toch mogelijk uit te pakken met een strikte timing voor die moeilijke oefening. Waarmee meteen bewezen is dat er ook in dit dossier een weg is waar er een wil is! Tegen 16 oktober moet er een eerste ontwerp van basisnota en personeelsformatie kunnen overhandigd worden aan de toezichthoudende overheid. Op 19 oktober breekt het politiecollege zich voor het eerst het hoofd over het voorstel. Dan volgt ruim overleg met onder meer vakbonden en gouverneur. Het is de bedoeling om te landen op vrijdag 23 november (definitieve bespreking van basisnota en personeelsformatie in het politiecollege).

Zou het dan mogelijk zijn dat de politieraad in zijn huidige samenstelling de nieuwe personeelsformatie nog kan goedkeuren op zijn allerlaatste vergadering (december 2012)?

De commentaren zijn gesloten.