06-08-12

Haalt muurhagedis Kortrijk-Weide onderuit?

Kortrijk-Weide 1.jpg

Een tussentijds verslag over de uitwerking van een ruimtelijk structuurplan (RUP) Kortrijk-Weide deed het stadsbestuur opschrikken met de melding dat er in het gebied een muurhagedis was opgedoken 'in zijn habitat'. Die verschijning van een in onze contreien heel zeldzaam èn beschermd reptiel vergt allerhande aanpassingen aan de ambitieuze plannen die in dit gebied worden gekoesterd. Intussen is de datum waarop eventueel een vergunning kan worden verkregen voor het nieuwe politiehoofdkwartier opgeschoven tot halverwege 2013. Als er geen nieuwe problemen opduiken, bijvoorbeeld in de vorm van nog zeldzamer beschermde diersoorten of bezwaren van mensen (over de geluidsoverlast of het fijn stof van de 'Westelijke Binnenring' - ik zeg maar wat). Zie voor het ruimere plaatje mijn eerder stuk.

Voorontwerp RUP

In 2007 gaf het stadsbestuur het startsein voor de uitwerking van een RUP Kortrijk-Weide. Men dacht toen eventjes dat die opdracht rap kon worden geklaard: de intercommunale Leiedal had immers al heel wat werk verzet voor een BPA (bijzonder plan van aanleg). Maar dat was zonder de vereisten van de nieuwe, strengere procedures gerekend. Ook hoopte men te ontsnappen aan de MER-procedures (milieu-effectenrappotage). Dat ging evenmin door. Nogal logisch eigenlijk voor een plan met dergelijke omvang (13 hectare in de onmiddellijke omgeving van het stadscentrum).

Om de planningsprocedures toch wat te laten opschieten, is dan maar geopteerd voor een gelijktijdige aanpak van de MER (met inbegrip van een verkeerseffectenonderzoek) en de opmaak van het RUP. Beide opdrachten naderen hun voltooiing. Op 18 juli nam het stadsbestuur kennis van het voorontwerp van RUP. Dat wordt dan begin september voorgelegd aan een 'plenaire vergadering' (bijeenkomst met alle belanghebbende instanties).

Habitat

Het is bij die kennisname van het voorontwerp van RUP dat het stadsbestuur plots die muurhagedis zag opdoemen en meer nog: dat bleek dat het zeldzame reptiel daar een 'habitat' had, er zich met andere woorden perfect thuisvoelde tussen de betonnen brokstukken en ruïnes van eerdere bedrijfsgebouwen in het gebied. De natuur- en milieuinstanties kunnen er niet om lachen. Het RUP zal nu garanties moeten bieden dat de muurhagedis daar ongestoord kan blijven gedijen èn kweken ("een voldoende kwalitatief leefgebied behouden" voor "een duurzame populatie").

Dat vereist onder meer dat het gebied achter de NMBS-loods "opgewaardeerd wordt en maximaal (!) in oppervlakte gevrijwaard wordt". Als men het zou aandurven de loods toch nog te vergroten, moet men de verloren oppervlakte compenseren met een ander gebied dat minstens even goed is voor de hagedissen. De gevraagde opwaardering kan bestaan uit de bouw van stapelsteenmuurtjes en "parkjes met schrale vegetatie". Dat kan bijvoorbeeld op de spoorwegberm.

Ook kan onderzocht worden of men de hele nest niet moet verhuizen naar een beter geschikt gebied. Eerder deed men dat bijvoorbeeld voor de kamsalamanders die enkele jaren geleden ontdekt werden in de bomputten achter de Pottelberg. Voor de ontwikkeling van de bedrijvenzone Ter Doenaert werden de beestjes met putten en al verkast naar Aalbeke. Toevallig resideert nu ook op dat (gewezen) reptielengebied een deel van de Kortrijkse politie (het nieuwe commissariaat van de politiezone Vlas Ter Doenaert)...

Onder die omstandigheden kan de bouw van het nieuwe politiehoofdkwartier (lokale zone Vlas, post Federale Politie, gerechtelijke politie en eventueel zelfs de andere hulpdiensten zone Fluvia) toch doorgaan. Maar dus niet zonder maatregelen!

Muurhagedissen zijn in ons land veeleer zeldzaam. Ze houden te veel van de zuiderse warmte. In Wallonië komt de soort al meer voor, vooral op naar het zuiden gerichte rotspartijen. In het Vlaamse Gewest duiken ze sinds enkele jaren vooral op rond spoorweginstallaties. Het zijn slanke, afgeplatte bruine diertjes, van kop tot lange staart tot 22 cm lang. Die staart kunnen ze afgooien als er gepakt worden.

Belvédère

Het voorontwerp van RUP bouwt, zoals opgelegd, voort op het Masterplan van SBA (Stéphane Beel Architecten) van 2003. Daarin worden grofgeschetst volgende plannen gekoesterd. Beneden, tegen de Leie aan en aansluitend op de nieuwe promenades van de verbrede rivier, komt een woonpark: drie woontorens in een groene omgeving en waarvan eentje met een voet in het water mag staan. Op het hoogste deel, tegen de Magdalenastraat krijgt de gewezen NMBS-loods een nieuwe bestemming. De grote laadkoer wordt een 'belvédèreplein' dat overdag kan dienst doen als randparking en 's avonds als evenementenplein. Aan beide zijden van de westelijke stadsring (R36), die het gebied doorkruist, zullen ook de bouwranden worden afgewerkt. Daar kan vanalles komen; men denkt vooral aan kantoren en eventueel wat kleinere commerce.

Het hele gebied is door die 'westelijke ring' komen bloot te liggen. Maar precies die verkeersader is ook de zwakke kant van het omvangrijke ontwikkelingsproject. Het onderzoek naar de draagkracht van het gebied (MER) wees uit dat het risico bestaat dat de ontwikkeling van dat gebied bij het centrum zou kunnen leiden tot congestie. Eerdere onderzoeken toonden al aan dat zelfs met het huidige, passerende, verkeer de drempels van fijn stof en geluidsoverlast worden benaderd.

Al vast wordt nu voorgesteld geen doorgaand verkeer toe te laten van de Magdalenastraat over de westelijke ring naar de nieuwe weg langs de Leie. De randparking wordt beperkt tot 300 plaatsen. Om de doorstroming van de 'kluifrotonde' aan Den Appel te verbeteren, wil met de stroom kruisende ... voetgangers verminderen. Daarvoor hoopt men bijvoorbeeld een voetgangersbrug naast de spoorweg te bouwen over de tunnel Zandstraat.

Opgetild

Het voorontwerp van RUP kan een ontwerp worden als het wordt goedgekeurd door genoemde plenaire vergadering begin september (te organiseren door de dienst Stadsplanning en -ontwikkeling). Als er onderweg geen wiel afdraait - er komt nog een openbaar onderzoek en een bespreking in de nieuw verkozen gemeenteraad! -, kan het RUP dan halverwege 2013 definitief worden goedgekeurd. Vanaf dan kunnen de nodige vergunningen worden uitgereikt, zoals voor de bouw van 'de opgetilde driehoek' die het nieuwe politiehoofdkwartier moet worden. 

Volgens een heel optimistische burgemeester Stefaan De Clerck (uitspraak gedaan begin 2008) had het nieuwe hoofdkwartier van de politie al in 2011 moeten in gebruik zijn genomen. Rekening houdend met een bouwperiode van een paar jaar ziet het er thans niet naar uit dat die ingebruikname eerder dan in 2015-2016 zal zijn. Het project leidt aan dezelfde kwaal van andere grote stadsprojecten: de kar is voor het paard gespannen geweest. Toen de interntionale architectuurwedstrijd voor dat hoofdkwartier werd gelanceerd, was de stad nog niet eens eigenaar van de grond waar het moest komen. De werkzaamheden voor een RUP moesten nog beginnen. En van de noodzakelijke sanering van de zwaar vervuilde terreinen en andere problemen had men nog geen weet. Of diezelfde De Clerck als burgemeester het lintje zal mogen knippen bij de opening van het gebouw, zal de kiezer binnen een paar maanden uitmaken.  

evenementenplein

Commentaren

je bedoelt wellicht 2013 ipv 2003 in de laatste paragraaf ;-) (en de Brugemeester Lambrechtlaan is onderdeel van de "kleine ring" of "stadsring", niet de 'binnenring', want zowel de grote (R8) als kleine (R36) hebben een buiten- (wijzerzin) én binnenring (tegenwijzerzin)! :)

Gepost door: marc | 08-08-12

Voornaamgenoot, je hebt twee keer gelijk. Uiteraard moet het 2013 zijn - typisch slordigheidje.

'Binnenring': inderdaad, ik bedoel de cityring, stadsring, kleine ring of R36. Maar bij de beslissing de stadsring daar door te trekken en de hevige discussie daarover - er waren alternatieven, zelfs van Em. de Bethune, maar die historie is een beetje vergeten! - zei men altijd de 'Westelijke Ring'. Die terminologie was niet zonder connotaties; sommigen wilden een heuse expresweg enten op de stadsboulevard die de kleine ring toen was. Om daartegen in te gaan ben ik toen nadrukkelijk 'westelijke binnenring' gaan gebruiken. Vandaar dat ik soms nog in die terminologie verval.

En inderdaad, vandaag las ik in een krant over de renovatie van de binnenring van de R8, de grote Kortrijkse ringweg. In die zin is het wel beter de term 'westelijke binnenring' niet meer te gebruiken.

Ik pas beide onnauwkeurigheden aan. Bedankt voor de hint.

Marc Lemaitre

Gepost door: marc lemaitre | 08-08-12

graag gedaan :) jij bedankt voor deimmer interessante artikels! :)

Gepost door: Marc | 10-08-12

De commentaren zijn gesloten.