04-07-12

Dreigende staking bij het burgerpersoneel van de Politiezone Vlas?

pol1.JPG

Een invloedrijke politievakbond dreigt met staking indien in de Politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) vijf kopstukken van het burgerpersoneel een aangepast statuut krijgen en de rest moet wachten. Na een fel debat in de politieraad werd de onvolkomen wijziging van de personeelsformatie voor het burgerlijk personeel toch meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

Op 18 juni 2012 werden de politievakbonden van de Politiezone VLAS bijeengeroepen op het gemeentehuis van Kuurne. Daar werden ACOD, ACV, NSPV en VSOA - bij de politiediensten heeft het sindicaal landschap een wat ander uitzicht - geconfronteerd met een voorstel van het politiecollege (de verzamelde burgemeesters en korpschef Stefaan Eeckhout) om de personeelsformatie voor het burgerpersoneel aan te passen. Alvorens de bespreking van start kon gaan, was er wat ergernis te horen bij de vakbonden omdat zij het dossier veel te laat hadden ontvangen. Maar dat bezwaar werd weggewuifd door de werkgever met een verwijzing naar de hoogdringendheid: 't zou nu of nooit zijn.

Achterhaald

In de Politiezone VLAS zijn heel wat administratieve functies toevertrouwd aan burgerpersoneel. Zo kunnen de geüniformeerden meer ingezet worden voor de operationele taken. Dat is een voorbeeldige beleidskeuze. Jammer genoeg heeft dat burgerpersoneel ('CALog'-personeel genoemd in politiejargon, van 'Cadre Administratif et Logistique') bij VLAS nog altijd geen ernstig statuut. Het 'nieuwe' statuut voor het CALog-personeel is nochtans al in 2007 ingevoerd door de federale regering. Bij VLAS werkt men nog altijd met de personeelsformatie van 2003.

Die achterhaalde toestand begint door te wegen. De politiezone wordt geconfronteerd met het dreigende vertrek van waardevolle elementen naar jobs met betere verloning en/of carrièremogelijkheden. Dat had men kunnen voorkomen door eerder de personeelsformatie up-to-date te maken. Het gaat bij het burgerpersoneel om 56 personeelsleden. Het kader van 2003 voorziet in een formatie van slechts 41 leden. Daarin zijn 3 ambtenaren niveau A (hoogste niveau), 8 niveau B, 22 niveau C en 8 niveau D.

A B C D

Om bepaalde hooggekwalificeerden aan boord te houden, wil het uitvoerend bestuur van de politiezone (het 'politiecollege') het aantal leden van het hoogste niveau optrekken tot 8 (dus +5). Dit, door het optrekken van 3 B-functies naar A en de creatie van 2 nieuwe A-functies. Het gaat om volgende gespecialiseerde betrekkingen: een personeelsdirecteur (de job wordt nu waargenomen door een geüniformeerde), een communicatieverantwoordelijke (idem), een adviseur financiële en milieurecherche (nu een B-functie), een adviseur operationele analyse (idem) en een adviseur informatica (idem). Vooral op die laatste functie is het moeilijk geschikt personeel in huis te houden; elders - niet alleen in de privésector maar ook in andere politiezones - kunnen aantrekkelijker werkvoorwaarden bekomen worden.

Behalve de opwaardering van 3 niveau B's (en dus de vermindering van het aantal functies op B-niveau tot 5) blijft de formatie op de lagere niveaus onaangeroerd. Alles bijeen komt men dan uit op een formatie van 43. Niettemin is men niet van plan de bestaande formatie van 41 uit te breiden. Het is niet geheel duidelijk waar die 2 overtallige jobs gaan sneuvelen.

Die versterking van de top van het burgerpersoneel zal later gevolgd worden door een tweede fase waarin ook de lagere niveaus zullen kunnen delen in de omschakeling van contractuele jobs naar statutaire benoemingen, die een beter loon en meer carrièremogelijkheden bieden. Tot daar het voorstel dat de vakbonden onverhoeds op hun bord kregen.

Stakingsaanzegging

De reactie was unaniem negatief. Eind vorig jaar hadden de vakbonden al het probleem van het contractueel personeel op tafel gegooid. Daar is toen niet op ingegaan. En nu de werkgever erop in gaat, betreft het voorlopig alleen een vijftal topfuncties. De rest van het personeel wordt in de kou gelaten. Bovendien wordt er ook voor de topfuncties geïmproviseerd dat het niet leuk meer is. In niveau A bestaan verschillende klassen. De vijf nieuwe functies worden alle voorlopig in de laagste klasse geparkeerd; dat is niet houdbaar. Overigens is het ook in strijd met het voornemen gespecialiseerd personeel aan boord te houden met concurrentiële werkvoorwaarden.

Toen de vertegenwoordigers van het politiecollege niet wilden toegeven, werd de discussie beëindigd met unanieme afkeuring van vakbondszijde. Meer zelfs, de grootste vakbond, het Nationaal Syndicaat voor Politie en Veiligheidspersoneel liet in het verslag optekenen dat er een stakingsaanzegging komt in september als de politieraad (zeg maar de algemene vergadering van de Politiezone, samengesteld door afgevaardigde gemeenteraadsleden) het tweefasenvoorstel goedkeurt.

Onrust

Intussen heeft de politieraad dat betwiste voorstel inderdaad goedgekeurd (25 juni 2012), na een fel debat. Zelfs vanuit de meerderheid gingen kritische stemmen op tegen de stuntelige aanpak. De burgemeesters (het politiecollege dus) wilden de gemoederen bedaren met een drietal argumenten. Ze beloofden zeker een tweede fase waarvan ook het 'lagere' personeel zou kunnen genieten. Alleen kan die tweede fase niet meer worden afgerond door het huidige bestuur. Er zijn immers in oktober gemeenteraadsverkiezingen en uit de nieuwe gemeenteraden komt er een geheel nieuwe politieraad en politiecollege. Kan het huidige bestuur zomaar zijn opvolgers binden?

Ten tweede wees het politiecollege op de audit (grondige doorlichting) die is opgestart naar de werking en de personeelsbehoeften van de Politiezone Vlas. Maar is dat dan geen reden om heel de operatie op te schorten tot na die audit?

En ten slotte werd er uitgepakt met het dreigende vertrek van noodzakelijk personeel, vooral de informaticaspecialist zou zich met de huidige voorbijgestreefde formatie elders flink kunnen verbeteren. Maar wist men dat al niet lang? En komt het nu wel op die enkele maanden aan, als men de persoon in kwestie kan garanderen dat zijn statuut heel wat zal verbeteren bij de aangekondige actualisering van de personeelsformatie.

Die argumenten hebben ons niet kunnen overtuigen. Wij hebben tegen gestemd. De sp.a-fractie in de politieraad bestaat uit Bert Herrewyn, Roger Lesaffre en ikzelf. Wij konden onmogelijk instemmen met een voorstel dat de niet onterechte onrust bij het burgerpersoneel alleen maar kan aanwakkeren. Een eventuele staking zal hoe dan ook zijn weerslag hebben op de operationele activiteiten van de lokale politie en dus op het veiligheidsbeleid. Afwachten wat het wordt in september!

De commentaren zijn gesloten.