10-04-12

De Kortrijkse politie op zwart zaad gezet?

te paard 8 IV 12.JPG

2012 is voor de lokale politie in Kortrijk, Kuurne en Lendelede een penibel besparingsjaar. Dat blijkt uit de laattijdig goedgekeurde begroting en de analyse ervan door de politiediensten zelf. Die botte bijl staat in schril contrast met de stoere indruk die het Kortrijkse stadsbestuur wil geven op gebied van veiligheid.

Theater

Neo-burgemeester Stefaan De Clerck weert zich als een duivel in een wijwatervat om de indruk weg te wissen die het grote publiek heeft van zijn veiligheidsbeleid. Daags na de politieraad waarop duidelijk werd hoe hard men wou besparen op de politiediensten, belegde hij een persconferencie op het stadhuis. Daar pakte hij uit met allerlei plannen en opvallende initiatieven om te weerleggen dat de politiewerking zou te lijden hebben onder de botte bijl van de besparingen.

Hij verwees eens te meer naar zijn zogenaamd negenpuntenplan dat hij eerder bekendmaakte op de gemeenteraad van februari, waarop een uitgebreid veiligheidsdebat werd gehouden - op vraag van sp.a-fractieleider Philippe De Coene trouwens. Het zit hem wel niet mee, want bij nader toekijken blijken niet alle punten juridisch uitvoerbaar. Zo is zijn idee om lastverkopers huisarrest te geven zonder langs de rechter te passeren, niet realistisch. Nog los van de - pertinente! - vraag of een burgemeester dat zomaar kan, valt een dergelijk arest niet te controleren zonder elektronisch toezicht (enkelband bijvoorbeeld).

Zijn plannetje om straatverbod op te leggen aan bepaalde individuen, is voorlopig onwettelijk. Een Antwerpse poging werd afgeschoten door de Raad van State. Minister van Binnenlandse Zaken Joelle Milquet verklaarde zich wel bereid een wettelijke regeling te treffen maar die moet nog eerst naar de federale ministerraad (niet eerder dan mei) en moet dan nog de hele procedure doorlopen in het federale parlement: niet meer voor dit jaar bijgevolg.

Enige theatraliteit kan ook helpen om een vastberaden indruk te maken. In die enscenering  past het verzoek van de burgemeester, voorzitter van politiecollege en -raad van de zone Vlas, aan de federale politie om een tijdlang te paard te patrouilleren in de stadskern.

Besparingen 

Voor het eerst in de jonge geschiedenis van de politiezone Vlas worden er minder uitgaven opgenomen in de begroting dan het jaar voordien. Op de gewone begroting voor 2011 stond een totaal van uitgaven van 23.962.400 euro, in oktober vermeerderd tot 24.412.394,38 euro na een dikke 730.000 euro besparingen. Ook in 2011 moest de politie dus al de buikriem toesnoeren. Volgens de begroting voor 2012 mag de politie nog maar 24.192.947,50 euro meer uitgeven. Dat is minder dan na de begrotingswijzing voor 2011 in oktober. 

Dat noopt de lokale politie tot nog drastischer besparingen in 2012 . Er wordt zowel besnoeid in de personeelskosten als in de werkingskosten. Ik citeer een intern document van de politie.

Personeel

Het personeel vergt logischerwijze het grootste deel van het budget, bijna 84%. Vier leden van het operationeel kader - het 'blauw op straat' dus - die in 2012 op pensioen gaan, worden niet vervangen: een besparing van 168.811 euro. De verwachte indexaanpassing van de lonen in november wordt niet ingeschreven; als ze moet worden uitgegeven zal dat ten koste gaan van andere uitgaven (32.665 euro).

De extra-prestaties worden met 2.916 uren verminderd (64.570 euro), de weekendprestaties met 6.156 uren (99.107 euro), de nachtprestaties met 5.549 uren (37.234 euro). Een totale personeelbesparing bijgevolg van 402.387 euro.

Op de politieraad van maart bleek alvast dat er 12 vacatures waren in het operationeel kader. Daarvan worden er slechts 4 ingevuld 'om budgettaire redenen'.

Werkingskosten

In de politiezone wordt er al jaren erg zuinig omgesprongen met de werkingskosten. Toch ook hier ingrijpende besparingen. 24.035 euro wordt gewonnen door de dienstvergoedingen te verminderen (bijvoorbeeld de telefoonvergoeding). Een besparing die vragen oproept omdat de uitgave in feite betwistbaar is, is de betaling van de loonkosten van een medewerker op het kabinet van de burgemeester (zogenaamd verbindingsambtenaar): samen met het stopzetten van expertiseopdrachten min 150.700 euro.

In de administratieve kosten zoals allerhande personeelsbegeleiding en -vorming wordt voor 118.500 euro het mes gezet, en in de technische kosten 55.000 euro.

Het zou mij een mirakel lijken als deze aanzienlijke besparingen geen weerslag zouden hebben op de dienstverlening van het korps!

De commentaren zijn gesloten.