19-03-12

Laat Kortrijks stadsbestuur Kuurne en Lendelede opdraaien voor meerkosten Politiezone Vlas?

pol1.JPG

Op maandag 26 maart 2012 krijgt de politieraad van de zone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) eindelijk de politiebegroting voor 2012 voorgeschoteld. Ze moest al een maand of vier eerder zijn goedgekeurd. Die laattijdige ontwerpbegroting is een beetje eigenaardig. Het blijkt dat de gemeenten Kuurne en Lendelede wel de door de politie gevraagde verhoging met 2% van hun dotatie hebben goedgekeurd. Stad Kortrijk houdt het daarentegen op het bedrag van vorig jaar.

De afrekening van 2011 toont dan weer aan dat de financiële problemen van de lokale politie niet moeten overdreven worden. 2010 eindigde met een overschot van een miljoen euro. In 2011 is daar nog 400.000 euro bijgekomen. Ook op de afrekening van de, aparte, investeringsbegroting voor 2011 is er een resultaat van een dikke 400.000 euro. Op de bankrekening van de politie op 6 januari 2012 (bij Dexia) staat er 2,641 miljoen euro; een jaar eerder was dat 2,385 miljoen euro. Verre van liquiditeitsproblemen derhalve. Wat moeten wij hiervan denken? Ik ben toch hoogst benieuwd naar de resultaten van de (eindelijk!) aangevraagde audit (grondige controle en beoordeling) van de werking en de financies van de Politiezone door de Algemene Inspectie. Hierover meer in een later stuk.

De politie van de eengemaakte korpsen van Kortrijk, Kuurne en Lendelede, zone Vlas dus, schikt volgend jaar 23 miljoen euro uit te geven voor haar normale werking. Daarbij komen nog eens 706.000 euro voor investeringen, maar die worden begrotingstechnisch uit de gewone begroting gehouden omdat ze traditioneel gedekt worden met leningen - de jaarlijkse afbetaling van die leningen komt dan wel weer in de normale begroting.

Die 23 miljoen uitgaven worden voor het grootste deel betaald door de partnergemeenten. 66% (een dikke 15 miljoen euro) komt van Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Zowat 32% zijn federale vergoedingen en subsidies. De rest zijn inkomsten van betaalde prestaties en intresten.

Wanverhouding

Volgens de wet kunnen de partners van een politiezone de gemeentelijke dotaties onder elkaar verdelen naar eigen inzichten. In de zone Vlas zijn ze heel ongelijk verdeeld. Stad Kortrijk betaalt het leeuwenaandeel: 13.136.798 euro of 175,5 euro per inwoner. Kuurne stort 1.575.264 euro in de pot, of slechts 122 euro per inwoner. En Lendelede komt ervan af met 474.123 euro of amper 85,5 euro per inwoner. En eigenlijk werd van Kortrijk 13.400.000 euro (2% meer dus) verwacht of 180 euro per inwoner.  

De reden van die wanverhouding is historisch. Toen de politiezone uit de startblokken ging in 2001 stelden Kuurne en vooral Lendelede vast dat zij onmogelijk zoveel aan de politie konden spenderen als Kortrijk. Beide gemeenten waren het niet gewoon veel aan een eigen korps uit te geven. Kuurne had slechts een heel beperkt korps en Lendelede nauwelijks een veldwachter. Men maakte meer dan Kortrijk gebruik van de diensten van de toenmalige Rijkswacht. Om Kuurne en Lendelede niet in financiële moeilijkheden te brengen ging het Kortrijkse stadsbestuur ermee akkoord dat de kleinere partners verhoudingsgewijs minder moesten inbrengen. Vandaar die ongelijke verdeling van de financiële last. Maar is dat eigenlijk geen beloning voor jarenlang ondermaats veiligheids- en politiebeleid?

Sindsdien is aan die verdeling geen wijziging meer gebracht. Integendeel: elke keer dat beslist werd de gemeentelijke dotaties op te trekken, is het verschil van inbreng tussen de drie partners nog vergroot.

Heronderhandelen

Met de begroting 2012 is daar wat verandering ingekomen. Kuurne en Lendelede betalen wel de 2% meer zoals gevraagd door de politie, Kortrijk niet. Maar wellicht zal ook Kortrijk in de loop van het jaar bijdraaien, met name op het moment dat de eigen stadsfinancies kunnen opgefleurd worden met het overschot van 2011.

Daarmee blijft de vraag overeind hoe rechtvaardig de verdeling van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone wel is. Moet die verdeling niet eens opnieuw bekeken en onderhandeld worden tussen de drie partnergemeenten? Dat dossier zal zeker ter tafel komen volgend jaar bij de vernieuwing van de politieraad na de komende gemeenteraadsverkiezingen!


Over de financiële toestand van de politiezone en de ingrijpende besparingen bericht ik in een volgend stuk. Ondertussen kun je hier mijn tussenkomst lezen in de politieraad van 26 maart 2012:

 

De financiën van de politiezone Vlas

Dit is een eigenaardig moment in het financiële leven van de politiezone.Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat het korps zelf alles behalve gelukkig is met het keurslijf waarin deze laattijdige begroting 2012 het snoert. Hoe moeten wij anders dat even merkwaardige als toe te juichen document 'De kracht van de cijfers – de financiën van de politiezone Vlas' interpreteren? Ik hoop dat die oefening een jaarlijkse traditie wordt.

Maar het eigenaardigste vandaag is dat Kuurne en Lendelede wel 2% meer willen betalen en Kortrijk niet. Het Kortrijkse stadsbestuur verklaart in de begrotingscommissie te willen wachten met de verhoging tot na de aangekondigde audit en een eventuele andere verdeling van de taken van het CALopersoneel. Ik kan daar inkomen. Men sleept er ook de uitvoering van het zogenaamde negenpuntenplan bij, maar dat is niet ter zake. Hoe valt het te rijmen dat men meer dienstverlening eist en tegelijk de geldkraan toedraait? Er zijn zo van die zelfvervullende profetiën...

Misschien is daarmee het moment gekomen om de verdelingscriteria van de gemeentelijke dotaties eens te evalueren. Die zijn indertijd zonder veel discussie vastgelegd en sindsdien nimmer opnieuw bekeken. De verhogingen waren lineair, tot nu (voorlopig?). Ik pleit ervoor om die criteria eens onder de loep te nemen en te kijken of ze nog beantwoorden aan de realiteit en de noden. Dat zou zelfs een commissie ad hoc van de politieraad kunnen zijn aangezien die verdeling onze bevoegdheid is.

Nu stel ik vast dat Lendelede met zijn 5553 inwoners een dotatie betaalt van 474.123 euro. Dat is 85,5 euro per inwoner. Kuurne heeft 12.910 inwoners en betaalt 1.575.264 euro of 122 euro per inwoner. En Kortrijk betaalt met zijn 74.911 inwoners een dotatie van 13.136.798 euro; dat is 175,5 euro. De verschillen zijn groot en worden groter naar gelang men de dotatie laat stijgen. Is dat nog wel redelijk?

Inhoudelijk biedt de begroting ook heel wat stof tot discussie.

Ik heb de lijst van de beoogde besparingen bekeken. Ik stel vast dat die besparingen operationele gevolgen gaan hebben: minder extra-prestaties, minder inzet in 't weekend en 's nachts. Bovendien zien we dat het personeel wordt ingekrompen. Straks wordt ons gevraagd vier plaatsen in het operationele kader vacant te verklaren in plaats van de twaalf mogelijke plaatsen. En u bent zo eerlijk erbij te vermelden dat die inkrimping er komt “om budgettaire redenen”. Is dat te verantwoorden na het veiligheidsdebat dat hier en in de Kortrijkse gemeenteraad is gevoerd? Hoe gaat u met een uitgedund korps het ambitieuze negenpuntenplan van vorige maand kunnen uitvoeren?

In elk geval maken die personeelsbesparingen de aangekondigde audit des te dringender. Ik begrijp daarbij niet dat u er nu al blijkt van uit te gaan dat die audit zal aantonen dat het ook met minder personeel (en nog minder werkingskosten) kan. Dat staat helemaal niet vast. Een grondige doorlichting zou ook wel eens het tegenovergestelde kunnen aantonen.

De werkingskosten worden verminderd met 6% ten opzichte van de rekening 2011. Is dat wel haalbaar? Of... blijkt nu dat tot vandaag bepaalde zotte kosten waren? Hoe zit dat bijvoorbeeld met die verbindingsambtenaar op het kabinet van de burgemeester? Kan ik daar wat meer uitleg over krijgen? Waarom moest de burgemeester de kosten daarvan afwentelen op de politiezone?

Als Kortrijk de 2% extra betaalt, komen wij uit op een sluitende begroting. Wat in de praktijk betekent dat er een zeker overschot zal zijn. Zijn in dat geval alle geopperde besparingen wel even verantwoord?

Ik zie ook dat de zone verstandiger is dan Kortrijk. In Kortrijk heeft de schepen van Financiën de gemeenteraad bij hoog en bij laag laten geloven dat de stad die zogenaamde responsabiliseringsbijdrage al in 2012 moest betalen. Ik zie dat de zone beter op de hoogte is: ze moet slechts eind 2013 worden betaald.

De meest veelzeggende tabel in het document is die over de evolutie van het jaar resultaat. In de beginjaren zijn indrukwekkende overschotten geboekt – gefinancierd met te hoge gemeentelijke dotaties, die men op een bepaald moment is beginnen weg te stoppen in de reserves. Het is pas vanaf 2009 dat we die spaarpot, dat buikspek, zijn beginnen op te gebruiken. Ik blijf bij mijn stelling van altijd dat die grote overschotten in de beginjaren nergens voor nodig waren. Tenzij misschien om de financiële weerslag op de steden en gemeenten van de politiehervorming erger voor te stellen dan hij was. Overigens vind ik het maar normaal dat men eerst die reserves gebruikt vooraleer de partnergemeenten aan te spreken. Die gewone – maar abnormale – reserve zal grotendeels op zijn in 2012: dat is niets om paniekerig over te doen.

En we hebben nog een tweede reserve, de buitengewone. Daar zit nog 1,5 miljoen euro in. En de begroting laat 2012 eindigen met een overschot op de buitengewone begroting van een dikke 200.000 euro. Het zal uiteraard meer zijn. In die omstandigheden begrijp ik niet goed waarom men dan toch nog 490.000 euro zal lenen om 706.000 euro te investeren? Gebruik dan toch dat overschot voor de financiering en haal wat je te kort hebt uit de spaarpot!

Marc Lemaitre

politieraadslid sp.a


De commentaren zijn gesloten.