10-12-11

Gewezen Kortrijks stadsdepot Tuighuisstraat wordt opvangtehuis voor (vooral) mannen

tuighuisdepot 1JPG.JPG

In de Sint-Antoniusstraat en de Tuighuisstraat vraagt men zich af wat er in de plaats komt van het gewezen stadsdepot op de hoek van beide straten. Welnu, er komt wellicht een opvangcomplex voor mannen en alleenstaanden met kinderen en een winternachtopvang voor daklozen. CAW (centrum voor algemeen welzijnswerk) Stimulans vroeg daarvoor een stedenbouwkundig attest aan. Het stadsbestuur reageerde positief, met enkele opmerkingen. Het bouwdossier moet wel nog enkele etappes doorkruisen. De grond is door de stad verkocht; de kerkfabriek van Sint-Maarten neemt een deel van de investeringsinspanning op zich.

Stimulans

Ambtelijke molens malen langzaam, vooral als het gaat om ingewikkelde dossiers die staan of vallen met subsidies en waarin stadsgrond betrokken is. De eerste aanvraag van CAW Stimulans dateert al van 17 november 2008. De instelling vroeg aan de stad om het oude stadsdepot op de hoek van de Sint-Antoniusstraat en de Tuighuisstraat ter beschikking te krijgen (aankoop of nog liever langdurige erfpacht). Stimulans zocht een betere plaats voor zijn mannencentrum dat momenteel nog geprangd zit in de Herdersstraat op Overleie.

Een maand later besliste het stadsbestuur al om de grond onderhands aan Stimulans te verkopen. Let wel, een openbaar bestuur mag zijn eigendommen niet zomaar onderhands verkopen. De regel is dat er een openbare verkoop moet zijn, met meer garantie op een goede prijs. Maar in het algemeen belang mag men daarvan afwijken. Het algemeen belang is in dit geval het bewonderenswaardige sociale werk dat Stimulans verricht, met uitdrukkelijk respect voor de levensbeschouwelijke overtuiging van de hulpvragenden, zoals dat is geformuleerd in de statuten van de vzw. De verkoopprijs was van meet af aan de officieel geschatte minimumprijs van 200 euro per m².

Maar Stimulans is verre van een rijke organisatie. Men schrok van de prijs en men liet aan het stadsbestuur weten toch liever te opteren voor een erfpacht. Op die manier hoefde het CAW niet onmiddellijk de koopsom op tafel te leggen. De verkoop werd dus uitgesteld.

Kerkfabriek Sint-Maarten

In die tijd kwam ook een tweede gegadigde opduiken: de kerkfabriek van Sint-Maarten. Ook de kerkfabriek was op zoek naar grond voor een sociaal project. De katholieke instelling had plannen voor de bouw van appartementen voor rolstoelgebruikers. Ze wou dat eerst doen op haar grond op de hoek van de Marksesteenweg en de Karel de Goedelaan (historisch de leprozerij van Kortrijk en dan de stedelijke begraafplaats, nabij de ruïne van de Magdalenakapel). Evenwel liet de hogeschool Howest weten die grond te willen aankopen voor de uitbreiding van zijn campus. Om de druk wat op de ketel te zetten, verwittigde de kerkfabriek het stadsbestuur en de schooldirectie alleen te willen verkopen als zij een alternatieve grond kon vinden. Het project zou een samenwerking zijn met het sociale verhuurkantoor De Poort.

Geconfronteerd met twee aankoopvragen besliste het stadsbestuur in maart 2009 over te gaan tot een verkoop met biedingen. Wie het meeste bood, kon de grond hebben. In de zomer van 2009 kon Stimulans de kerkfabriek echter overtuigen zijn bod in te trekken. Meer nog, beide instanties kwamen overeen om een gezamenlijk project op te zetten. Overigens had Stimulans gewoonweg niet kunnen meedoen aan de verkoop met biedingen. De organisatie is immers afhankelijk van Vlaamse subsidies. Vandaar ook dat Stimulans verklaarde alleen te kunnen aankopen onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van het subsidiedossier. Daarmee ging het stadsbestuur dan weer niet akkoord; het wou wat meer zekerheid en eiste van Stimulans een 'eenzijdige aankoopbelofte'.

Gezamenlijk project

Stimulans en de kerkfabriek van Sint-Maarten hadden tijd nodig tot juni 2010 om een gezamenlijke aankoopbelofte te doen. Maar: zij vroegen de betaling te mogen spreiden over 10 jaar. Nee, zei het stadsbestuur, hoogstens 5 jaar en een eerste betaling van een vijfde op de dag van 'het verlijden van de akte' (verkoop bij de notaris). Daarop volgde weer een tegenbod van de gegadigden: 30% van de totale aankoopsom bij het verlijden van de akte (82.920 euro) en de rest in 7 jaarlijkse schijven van 10% (27.640 euro) - alles bijeen dus 276.400 euro. Het stadsbestuur ging uiteindelijk akoord met dat compromis. De gemeenteraad keurde de verkoop unaniem goed op 11 april 2011.

De kerkfabriek wordt daarmee eigenaar van 291 m², Stimulans van 1091 m². De kerkfabriek betaalt zijn deel cash (58.200 euro) bij de eigendomsoverdracht bij de notaris. Het kerkbestuur doet dat met eigen middelen - in tegenstelling met de aankoop van een halve winkel in de Steenpoort, zie mijn eerder stuk. Stimulans moet tegen dan 24.720 euro zien te vinden.

st-antoniusp2.JPG

Au Bon Marché

Beide initiatiefnemers willen op de aangekochte grond een huisvestingsproject opzetten met vier diverse onderdelen. Dat blijkt uit de aanvraag van een stedenbouwkundig attest.

Tegen de blinde gevel van het laatste huis van de Sint-Antoniusstraat (die met de langzaam wegterende, vooroorlogse zijgevelreclame "Visitez les Grands Magazins Au Bon Marché, rue Neuve, Bruxelles") wordt een nachtopvang gebouwd voor 10 à 15 daklozen. Het gebouwtje zal in de trant zijn van de huizenrij van de Sint-Antoniusstraat: twee bouwlagen en een hellend dak. Gelijkvloers wordt het huis 17 m diep, op de verdieping een dikke 12 meter. Er komen 8 kamers met sanitair, gemeenschappelijk sanitair en gemeenschappelijke ruimten. De daklozenopvang wordt niet meer beperkt tot 's winters.

Een zestal meter achter dat huis en tot bijna aan het fietspad Gulden Spoor zou er een tweede gebouw komen: een opvangtehuis voor 30 mannen. Dat moet vier bouwlagen krijgen en een kelder onder een plat dak. Op de benedenverdieping moeten de ondersteunende diensten van CAW Stimulans ondergebracht worden, met sanitair en gemeenschappelijke keuken. Op de eerste, tweede en derde verdieping telkens 10 kamers. De eerste verdieping is voor een 'leefgroep', met gemeenschappelijk sanitair; de hogere verdiepingen zijn voor studio's met eigen sanitair.

Eenoudergezinnen

Het derde gebouw komt aan de kant van de Tuighuisstraat: 7 tweeslaapkamerappartementen voor eenoudergezinnen met kinderen. Het wordt een flatgebouw met 4 bouwlagen, een kelder en een plat dak. Per verdieping twee appartementen; op de benedenverdieping slechts 1 appartement en ruimte voor een collectieve fietsstalling.

Deel vier moet achter het derde gebouw komen. Het wordt een garage en atelier, met 1 bouwlaag en een plat dak. Aan de kant van de Sint-Antoniusstraat is er nog plaats overgehouden voor een open ruimte met onder meer een paar rokerskabines.

Au Bon Marché.JPG

Fietsstallingen

De stadsdiensten zijn redelijk enthousiast over de aanvraag. Wel zijn er wat vragen over de brandveiligheid. De vier parkeerplaatsen waarin wordt voorzien, worden onvoldoende geacht. In plaats van de 10 fietsstallingen moeten er niet minder dan 48 komen.

Het stedenbouwkundig attest, dat al is afgeleverd op 4 mei 2011, is geen bouwvergunning. Het is een louter informatief document en het geldt maar voor twee jaar. Er is nog geen definitieve bouwvergunningsaanvraag ingediend.depot1.JPG


De commentaren zijn gesloten.