28-11-11

Onenigheid in Kortrijks stadsbestuur legt ook Politiezone Vlas lam

PZ VLAS.JPG

Na stad Kortrijk zal nu ook de Politiezone Vlas het in de eerste maanden van 2012 moeten stellen zonder begroting. Ook de politie zal moeten leren leven met de beperkingen van de voorlopige twaalfden. Dat bleek op de politieraad van 28 november jl. Een interventie, die door niemand was verwacht, ook niet door burgemeester Lieven Lybeer, van Alain Cnudde (in Kortrijk schepen maar in de politieraad gewoon lid) liet de meerderheid beslissen het eerste agendapunt, goedkeuren van de begroting voor 2012, voor onbepaalde tijd uit te stellen. Volgens burgemeester Lybeer, tevens voorzitter van de politieraad, is de reden dat Kortrijk als medefinancierend bestuur, zelf nog geen goedgekeurde begroting heeft. In de wandelgangen verneem ik dat de echte reden de grondige tweedracht in het Kortrijkse stadsbestuur is. Alvast het dossier van de veiligheidscamera's loopt hiermee vertraging op.

Uitstel begroting

Vanavond was het politieraad van de Politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede). Het eerste punt op de agenda was: "De begroting van de politiezone Vlas voor het dienstjaar 2012. Vaststellen". Grote consternatie toen Alain Cnudde, financiesschepen van Kortrijk maar in de politieraad gewoon lid, naar voren ging voor een privaat gesprek met een zichtbaar verraste voorzitter Lieven Lybeer, ook burgemeester van Kortrijk. Na wat nerveus gefezel off the record nam Lybeer weer de micro en verklaarde dat de meerderheid een schorsing van de vergadering vroeg voor een apart overleg.

De oranje-blauwe meerderheid zonderde zich daarop af voor een klein kwartier. Toen ze terug plaatsnamen in de vergadering, verklaarde voorzitter Lybeer dat het politiecollege (de drie burgemeesters) had beslist om de bespreking en de goedkeuring van de begroting uit te stellen voor onbepaalde tijd. Hij voegde eraan toe dat de Politiezone het wellicht zoals stad Kortrijk (zie mijn eerder stuk) voor enkele maanden met voorlopige kredieten zou moeten stellen.

Echte reden

Als officiële reden voor het verdagen van de begroting gaf Lieven Lybeer op dat Stad Kortrijk als medefinancierend bestuur zelf nog geen begroting had en er ook geen zou hebben tot in februari 2012. Welnu, dat is een eigenaardig argument. De steden en gemeenten van een politiezone moeten immers met een apart besluit van de gemeenteraad beslissen hoeveel de dotatie aan de politie zal bedragen. Als dat is beslist, kan de zone het bedrag opnemen in haar begroting. Daarvoor hoeft dat bedrag nog niet te zijn opgenomen op een goedgekeurde stadsbegroting. Het argument van Lybeer klopt dus niet.

De echte reden zou zijn, hoorde ik in de wandelgangen, dat niet iedereen in het Kortrijkse stadsbestuur akkoord gaat met de voorgestelde verhoging van de Kortrijkse dotatie. Op de voorgestelde, uitgestelde, begroting staat dat in 2012 stad Kortrijk 13,4 miljoen euro zou stoppen in de politiezone. Dat is 4% meer dan de 13,1 miljoen euro in 2011. In dat lopende jaar is de dotatie al met 2% verhoogd (begrotingswijziging in oktober). Bij de stemming daarover was er toen al een onthouding te noteren van Christine Depuydt, in Kortrijk schepen van cultuur maar in de politieraad gewoon lid. Zij pikte het niet dat er meer geld werd gevraagd aan een Kortrijks stadsbestuur waarin alle schepenen gedwongen worden te besparen tot hun handen kraken. Ook stelde zij vast dat de Politiezone nog beschikte over financiële reserves en dat die eerst moesten worden aangesproken.

Bestuurszwakte

Heel eigenaardig was dat Lieven Lybeer, die als burgemeester het stadsbestuur voorzit, niet bleek te weten dat zijn Kortrijkse collega's en meerderheidsgenoten de bespreking van zijn begroting gingen onmogelijk maken. Is de onenigheid in het Kortrijkse stadsbestuur zo groot geworden dat men belangrijke vergaderingen niet meer gezamenlijk voorbereidt?

In elk geval is hiermee a fortiori bewezen dat het uitblijven van de Kortrijkse stadsbegroting voor 2012 absoluut geen daad van goed bestuur is maar een teken van bestuurszwakte.

Vertraging

Het regime van voorlopige twaalfden houdt in dat men slechts een twaalfde mag uitgeven van wat er het jaar voordien als krediet werd begroot. Nieuwe uitgaven zijn dus niet toegestaan. En bovendien kunnen alleen voorlopige kredieten worden vrijgemaakt voor de 'verplichte uitgaven'. Facultatieve uitgaven zijn verboden. De belangrijkste facultatieve uitgaven zijn de investeringen. Voor de verhuis van het verkrotte politiecommissariaat in de Sint-Amandslaan naar een modern bedrijfsgebouw in de Baliestraat in Marke zal de politie dus moeten wachten tot er een begroting is (in maart?).

Een ander dossier dat vertraging oploopt door die verwikkeling is dat van de veiligheidscamera's. Voorzitter Lybeer wist nochtans bij het begin van de vergadering te melden dat er schot kwam in het project. Vorige week heeft het Politiecollege de voorbereidende studie gegund aan Optimit, Mechelen. Tegen halverwege februari 2012 hoopt men het technisch rapport van die specialist te ontvangen. En het was de bedoeling dat de drie gemeenten dan direct een aanbesteding zouden uitschrijven voor de levering en plaatsing van camera's. Men zal daarvoor dan toch moeten wachten op een goedgekeurde stadsbegroting.

De commentaren zijn gesloten.