17-10-11

Sociale vernieuwbouw Venning Kortrijk, tweede fase: opnieuw geklungel

Venning Tekenaarslaan.JPG

Het is werkelijk onvoorstelbaar! De sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning Kortrijk is bezig aan het vervangen van de bestaande sociale woonwijk Venning door een compleet nieuwe wijk. Dat aanzienlijke project moet van de aanvankelijke 163 woningen 196 woongelegenheden maken. Eer de eerste fase van stapel kon lopen werd een heuse administratieve guerrilla gevoerd tussen het stadsbestuur (CD&V en OpenVLD) en Goedkope Woning (nochtans een filiaal van de stad) - tot en met bouwovertredingen die dan om pragmatische redenen uiteindelijk met de mantel der liefde werden toegedekt.

Thans wil Goedkope Woning de tweede fase (van drie) aanvatten. Maar het stadsbestuur heeft nu ook voor dat deelproject de bouwvergunning geweigerd! Weeral meent Goedkope Woning, nochtans bestuurd door dezelfde coalitie als het stadsbestuur (met onder meer Koen Byttebier, OpenVLD als voorzitter en parlementslid Carl Decaluwe en schepen Guy Leleu, CD&V als invloedrijke bestuurders) de geldende regels te kunnen negeren. Zo wil men stapelwoningen bouwen buiten de daartoe aangewezen zone. En weeral zijn er parkeerplaatsen te kort.

Hoe is dat toch mogelijk? Is dat een voorbeeld van goed bestuur? Hoeveel vertraging zal het project door die aanhoudende tegenwringerij oplopen? Zal men er nog in slagen tijdig het project af te werken binnen de deadlines voor de beloofde Europese subsidies (ECO-Life)? Wat heeft dat voor gevolgen voor de huidige bewoners die in onzekerheid blijven? Is het echt niet mogelijk structureel te gaan samenwerken tussen Goedkope Woning en stadsbestuur om dergelijk geklungel te vermijden? Deze en andere vragen wil ik het stadsbestuur stellen op de volgende gemeenteraad.

De eerste fase

Iedereen dacht dat de betrokken partijen, stadsbestuur en maatschappij Goedkope Woning, hun lessen zouden hebben getrokken uit het eindeloze geklungel dat voorafging aan de start van de eerste fase van de renovatie van de Venningwijk, vorig jaar. Eerst was er grote ruzie over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) - de stad wou een groot plan voor alle tussen de Vaart en de Deerlijksestraat; de maatschappij wou een apart plan voor haar sociale woonwijk (zie mijn eerder stuk). De maatschappij heeft het gehaald (gemeenteraad 14 februari 2010). Dan waren er grote meningsverschillen over de bouwplannen. Dat bracht het stadsbestuur er zelfs toe de raad van bestuur van Goedkope Woning een officiële brief te schrijven met het verzoek hun bouwaanvraag in te trekken. Pas na extra vergaderingen van het stadsbestuur en na ultiem overleg kwam men tot een compromis, dat er eigenlijk geen was. Zie mijn eerder stuk over de problemen bij de eerste fase .

Dat leidde zelfs tot een flagrante bouwovertreding: Goedkope Woning liet de aannemerscombinatie Depret nv-Roegiers nv met de werken starten nog vooraleer de vereiste samenwerkingsovereenkomst door Goedkope Woning was ondertekend. Die bouwovertreding werd dan door het stadsbestuur om praktische redenen door de vingers gezien. Enfin, van de zomer kon Goedkope Woning dan toch Vlaams woonminister Freya Van den Bossche, sp.a, een gedenksteen laten metsen op de fundamenten van de eerste fase die dan toch op gang was gekomen. De lachende gezichten op dat feestje, waarop de minister haar kleedje verprutste met een onhandige klodder mortel, konden niet laten vermoeden dat ook de tweede fase een martelgang zou moeten doorlopen.

Bouwvergunning geweigerd

Het stadsbestuur heeft op zijn vergadering van 12 oktober jl. inmiddels de beslissing genomen de bouwaanvraag voor de tweede fase van het Venningproject te ... weigeren.

De maatschappij kan tegen die beslissing in beroep gaan, maar dat zal niet veel uithalen. Het stadsbestuur heeft immers zijn weigering op voorhand voorgelegd aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (RWO, departement Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Brugge). Daar werd bevestigd dat het stadsbestuur overschot van gelijk had, omdat het ingediende deelproject op minstens twee punten in strijd was met de voorschriften van het RUP 'Venning-Goedkope Woning' (waarover ook al zoveel ruzie was geweest).

Gestapeld

Goedkope Woning wil deze keer 64 woongelegenheden bouwen na afbraak van 75 bestaande tuinwijkhuizen. Van die 64 zijn er 24 'gestapelde woningen'. Goedkope Woning benadrukt dat die gestapelde woningen geen appartementen zijn maar eengezinswoningen die op en naast elkaar worden gebouwd maar toch alle een eigen voordeur hebben op straatniveau. 

Precies die gestapelde woningen zijn een doorn in het oog van het stadsbestuur (en van RWO in Brugge). Er is weliswaar een zone uitgetekend waar dergelijke stapelwoningen mogen, maar de bouwaanvraag wil ook buiten die zone dergelijke woningen optrekken. In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening staat uitdrukkelijk dat er bij een bouwvergunning geen afwijkingen mogen worden toegestaan op de bestemming. Goedkope Woning wil hier andere bestemmingen geven aan bouwgrond dan is toegelaten door het RUP. Volgens het RUP moeten het op die plaatsen eengezinswoningen zijn. 'Gestapelde woningen' zijn dat niet. 

Goedkope Woning probeert zich eruit te praten door die stapelwoningen 'kangoeroewoningen' te noemen. Dat zouden dan woningen zijn die bestemd zijn voor de zorgsector en in die zin toch door de beugel kunnen. Neen, zeggen het stadsbestuur en RWO Brugge, die stapelwoningen beantwoorden niet aan de definitie van 'zorgwoningen' zoals beschreven in voormelde Vlaamse Codex. 'Kangoeroewoningen' zijn eengezinshuizen waar - met respect voor de privacy - erboven of ernaast een annex wordt gebouwd voor bijvoorbeeld de grootouders van de kinderen van het gezin. Dan kunnen die grootouders op de kinderen passen als de ouders gaan werken zijn, en kan het jonge gezin zorgen voor gezelschap en steun aan hun oudere meewoners. Ook in de eerste fase was er al een hoogoplopende discussie over 12 stapelwoningen. Uiteindelijk heeft het stadsbestuur daarvoor dan de duimen gelegd.

Speelveldjes

Een tweede geschil gaat over het aantal parkeerplaatsen. In afwijking van wat gebruikelijk is (1,33 parkeerplaatsen per woning), ging het stadsbestuur bij het opstellen van het RUP ermee akkoord dat er op de nieuwe Venning slechts 1 parkeerplaats per woongelegenheid moest worden aangelegd. Maar Goedkope Woning vult dat in op een creatieve manier die bij het stadsbestuur en RWO Brugge niet door de beugel kan. In de tweede fase wil de maatschappij immers twee bezoekersparkings (64 stalplaatsen) aanleggen als ... speelveldjes waarop occasioneel kan geparkeerd worden. Het stadsbestuur ziet het al gebeuren dat er in plaats van 196 volwaardige parkeerplaatsen maar 132 worden aangelegd.

Rooilijn 

Het derde punt van ruzie betreft de verdeling openbaar domein/privaat domein. Daar was al eerder onenigheid over, maar die was bijgelegd in de samenwerkingsovereenkomst die met veel moeite begin dit jaar is goedgekeurd. Blijkbaar heeft die samenwerkingsoevereenkomst dan toch niet de verhoopte consensus opgeleverd. Om het tuinwijkkarakter van de wijk te garanderen wil het stadsbestuur een weelde van groenvoorzieningen en zachte verbindingen. Daartoe wil de stad de bezoekersparking, de pleintjes, de verbindende assen en steegjes met een voldoende breedte en een duidelijk publiek karakter deel laten uitmaken van het openbare domein. Daarom wil men ook de voortuintjes op het Juweliersplein incorporeren in het openbaar groen. Goedkope Woning schept in haar bouwaanvraag evenwel geen duidelijkheid daarover. Er wordt zelfs geen duidelijke rooilijn aangegeven.

Gebrekkig dossier

Overigens stelt het stadsbestuur vast - en dat is dan het vierde meningsverschil - dat de bouwaanvraag eigenlijk niet al te professioneel is opgesteld. Op het stadhuis ergert men zich aan de "zeer summiere inrichtingsstudie": "de weergegeven ontwerpprincipes kloppen niet met de weergave in het dosier".

Vertraging

Er zit dus voor Goedkope Woning weinig anders op dan een nieuwe aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in te dienen, rekening houdend met alle vereisten van het RUP en met de wensen van het stadsbestuur. Een tweede mogelijkheid kan slechts zijn dat men een herzieningsprocedure start voor het in februari goedgekeurde RUP. Maar dat zou nog veel meer vertraging te weeg brengen.

Hoeveel extra vertraging zal die verwikkeling weer veroorzaken? Daardoor zou het wel eens kunnen dat Goedkope Woning voor drie miljoen euro Europese subsidies zou verliezen! Goedkope Woning doet immers samen met projecten in Höje Taastrup, Denemarken en Birstonas, Litouwen mee aan het Europese project ECO-Life (Concerto-programma). Een van de voorwaarden om de omvangrijke subsidie in de wacht te slepen is dat het project tegen 2016 is voltooid: de woningen moeten dan bewoond zijn.

De vertraging verscherpt ook de onzekerheid van de mensen die nu nog in de oude huizen van de wijk wonen en van de bewoners die zijn vertrokken met de belofte dat zij mochten terugkeren na voltooiing van de nieuwe wijk. 

Commentaren

Het steekt blijkbaar niet op een miljoentje in Kortrijk!

Gepost door: Polo | 22-10-11

De commentaren zijn gesloten.