04-10-11

Stad Kortrijk en Dexia: wat als...?

stadhuis clair obscur.JPG

Stad Kortrijk is aandeelhouder van Dexia (via de Gemeentelijke Holding) en heeft wellicht nog veel geld belegd in Dexia-rekeningen. De bank zit in slechte papieren. Wat heeft dat voor gevolgen voor de stadsfinanciën?

De bank Dexia zit in heel slechte papieren. Risicovolle beleggingen zoals in Griekse overheidsleningen of in kredieten aan Franse lokale besturen die ze nauwelijks kunnen terugbetalen, sleuren de bank naar de afgrond. Nochtans hadden de Belgische, Franse en Luxemburgse overheden in 2008 de bank- en verzekeringsgroep nog miljarden euro's toegeschoven in een reddingspoging. Door grote waarborgen te geven aan de Gemeentelijke Holding, een van de grote aandeelhouders van Dexia (goed voor 14%) en houder van de Dexia-aandelen van de steden en gemeenten, is ook de Vlaamse overheid betrokken bij de kapseizende financiële groep.

Kortrijk en Dexia

Stad Kortrijk is op verschillende manieren partij bij het wedervaren van Dexia.
1. De stad is een van de grote participanten aan de Gemeentelijke Holding. Die aandelen zijn in de stadsbalans ingeschreven tegen aankoopprijs. Als ze al dan niet gedwongen moeten worden verkocht, of als ze compleet waardeloos worden, is dat een aanzienlijk verlies voor het vermogen van de stad.
2. De stad betrekt van de Gemeentelijke Holding een jaarlijks dividend (winstdeelname). Dat inkomen dreigt weg te vallen of sterk te verminderen.
3. De stad heeft ook aanzienlijk veel geld staan op diverse rekeningen bij Dexia. Als de bank overkop gaat - wat nog altijd hoogst onwaarschijnlijk is maar toch niet helemaal meer uitgesloten - is de stad die miljoenen euro's grotendeels kwijt.
4. De stad leent voor zijn investeringen ook nagenoeg exclusief bij Dexia, dat als opvolger van het vroegere Gemeentekrediet steevast de voordeligste tarieven biedt. De stad moet er niet op hopen dat over die uitstaande schuld de spons wordt geveegd als Dexia overkop zou gaan.

De Kortrijkse Dexia-aandelen

Op de stadsbalans van eind 2010 vinden we dat Kortrijk 187.654 aandelen in de Gemeentelijke Holding bezit. Die zijn geboekt met een waarde van 5.101.307,51 euro of 21,2 euro per aandeel. Vandaag (4 oktober 2011) is de waarde van het aandeel Dexia op de beurs van Brussel evenwel gezakt tot 1,01 euro. Als Kortrijk zijn aandelen momenteel te gelde zou maken, zouden ze geen 5 miljoen maar slechts een kleine 190.000 euro opbrengen. Eigenaardig genoeg zou dat grote vermogensverlies zich op begroting en begrotingsrekening vertonen onder de vorm van een extra inkomen, ... een 'meevaller' dus! Voor een enkel jaartje althans zou dat restant het overschot op de jaarrekening vergroten. Het gaat immers als het ware om slapend vermogen. Verkoop tegen dumpingprijs zou betekenen dat men slechts een klein deel van dat slapend vermogen uit de coma kan halen.

Overigens heeft Kortrijk in de voorbije moeilijke Dexia-jaren zijn aandelenkapitaal in de bankgroep meer dan verdubbeld. Eind 2007, toen er nog geen vuiltje aan de lucht was voor Dexia, bezat de stad voor 2.156.673,67 euro (aanschafwaarde) aan aandelen Dexia. Zoals gezegd, is die participatie na de eerste Dexia-crisis in 2008 opgedreven tot meer dan vijf miljoen euro. 'Never catch een falling knife' is een stelregel op de beurs als men te maken krijgt met aandelen in vrije val en die hier niet is gevolgd. Maar Kortrijk kon moeilijk anders want zowat alle steden en gemeenten deden mee.

Dexia-dividenden 

Maar slapend vermogen of niet, het bracht in de voorbije jaren aardig wat inkomsten op voor de stad in de vorm van dividenden. De opbrengsten waren in 2003: 412.496 euro, in 2004: 451.081 euro, in 2005: 519.272 euro, in 2006: 596.617 euro, in 2007: 696.087 euro, in 2008: 775.000 euro, in 2009: niets, in 2010: 224.889,28 euro (hoewel er slechts 36.541 euro als prognose op de begroting was opgenomen). Voor 2011 is op de begroting nogmaals 36.541 euro opgenomen.

Maar het zou kunnen zijn dat het noppes wordt. De Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewest hebben immers nogmaals hun waarborgen op de schulden van de Gemeentelijke Holding verhoogd, maar deze keer onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de holding geen dividenden meer mag uitkeren aan de steden en gemeenten zolang de waarborg loopt. Men kan zich de vraag stellen wat voor zin het nog heeft dat de stad die participatie in de Gemeentelijke Holding (onrechtstreeks in Dexia-aandelen) behoudt als ze toch niets meer opbrengt. Verkopen die handel! Maar wacht misschien nog eventjes af of de aandelen niet opnieuw gaan stijgen.

Uitstaand geld bij Dexia

Behalve die aandelen heeft stad Kortrijk ook heel wat geld staan op beleggings- en andere rekeningen bij Dexia. De balans van eind 2010 toont een dikke 40 miljoen euro 'beleggingen op hoogstens 1 jaar'. Daarvan staan er meer dan 35 miljoen op een Dexia-spaarrekening. Op diverse financiële (zicht-)rekeningen hield de stad eind vorig jaar zowat 27 miljoen euro (debetsaldo). Daarvan stond 8,4 miljoen euro op een Dexia-rekening.

Eind 2007, vlak voor de eerste Dexia-crisis, had de stad minder geld op beleggingsrekeningen bij Dexia. Dat was slechts 5 miljoen euro. Maar 't was een momentopname; in dat jaar had de stad niet minder dan 30 miljoen Dexia-schatkistcertificaten te gelde gemaakt. De financiële rekeningen bij Dexia bulkten eind 2007 dan ook van het geld: meer dan 16 miljoen euro.

Vermeldenswaard is dat Kortrijk eind 2007 nog aan 'ethisch beleggen' deed. Er stond 250.000 euro bij Triodos, een bank gespecialiseerd in verantwoorde beleggingen. Intussen heeft het stadsbestuur die rekening opgedoekt. Of het beleid van Dexia altijd zo ethisch verantwoord is, is verre van zeker. Zo steekt de bank ook geld in illegale Israëlische kolonies op Palestijns gebied.

Voor particulieren geldt een waarborg op hun spaargeld tot 100.000 euro per persoon als Dexia dan toch de geest zou geven. Particulieren hebben dus geen zinnige reden om hun geld bij Dexia weg te trekken, met alle kosten daaraan verbonden. Maar die garantie zou de stad niet helpen. Gisteren raakte bekend dat de gemeente Kalmthout (gemeentebestuur CD&V-N-VA) uit voorzichtigheid al 2,5 miljoen euro van zijn Dexia-rekeningen naar ING heeft verplaatst. Moet Kortrijk, eventueel tijdelijk, ook niet overgaan tot grotere spreiding van zijn gelden?

Leningen bij Dexia

Stad Kortrijk doet ook anderzijds zaken met Dexia. De meeste leningen waarmee investeringen worden gefinancierd, zijn afgesloten bij Dexia. Eind 2010 had de stad voor 197,6 miljoen euro leningen uitstaan bij Dexia, waarvan er nog 150 miljoen moets worden terugbetaald. In 2010 werd 10 miljoen euro aan Dexia afbetaald, in 2011 wordt dat 11,75 miljoen. Die bedragen zijn de voorbije jaren niet erg gestegen. In 2007 betaalde Kortrijk bij Dexia 9 miljoen euro af. Nochtans bedroegen de lopende leningen toen maar 169 miljoen euro waarvan nog 120 miljoen euro moest worden terugbetaald. Ook de stad heeft kunnen profiteren van de lage rentestand.

De commentaren zijn gesloten.