30-08-11

Wat de Kortrijkse gezinnen betalen aan stroom en gas: een wereldrecord

 

RKilowatt 1.JPG

Een studie van Test-Aankoop leidt tot schokkende bevindingen over Kortrijk. De Kortrijkse gezinnen betalen, meer dan in alle Belgische en Europese steden, de hoogste prijs voor hun gas en elektriciteit: 30% meer dan in Antwerpen bijvoorbeeld en zelfs het dubbele van in Rijsel!

De enige reden is dat de intercommunale Gaselwest, waarbij Kortrijk is aangesloten, de duurste prijzen van Europa (de wereld?) hanteert voor het gebruik van haar gas- en stroomleidingen. Die prijzen worden vastgelegd door de bestuursorganen van Gaselwest, waarin ook vertegenwoordigers van Stad Kortrijk zetelen. De aangesloten steden en gemeenten ijveren traditioneel voor zo hoog mogelijke deelnames in de winst van Gaselwest. Die winst wordt overigens nog gedeeld met private partner Electrabel. Voor elke euro die naar de steden en gemeenten gaat, moet er een halve euro aan Electrabel worden gegeven. Het is door die hoog opgedreven winstuitkeringen dat de energiefacturen van de Kortrijkse gezinnen zo duur uitdraaien. Eigenlijk is dat een verdoken belasting, maar dan wel een onrechtvaardige belasting op een basisbehoefte en een peperdure belasting. In de gemeenteraad van september wordt gestemd over een resolutie om die dure gas- en elektriciteitsprijzen te verminderen.

Slechtste voorbeeld

Test-Aankoop heeft in een studie de tarieven voor gas en elektriciteit vergeleken voor de gezinnen in de verschillende centrumsteden van België en in de buurlanden. In die studie en in het hoofdartikel dat Test-Aankoop aan zijn studie wijdt in zijn maandblad (september 2011), wordt Kortrijk uitdrukkelijk vernoemd, als slecht voorbeeld. Zelfs als het slechtste voorbeeld van alle onderzochte steden!

Een gezin dat in Antwerpen 3500 kWh elektriciteit per jaar nodig heeft (een doorsneeverbruik) betaalt daarvoor gemiddeld 723 euro. Een Kortrijks gezin moet voor hetzelfde verbruik niet minder dan 933 euro afdokken. Een gezin in Rijsel, op 25 km van Kortrijk, komt ervan af met 480 euro - de helft goedkoper dan in Kortrijk dus!

Factuur

Op de factuur die je thuis krijgt - van Electrabel, Nuon, Essent, Luminus enzovoort - staat 1 bedrag dat je moet betalen. Maar dat bedrag is het resultaat van twee onderdelen. Het eerste onderdeel is de kost van de elektriciteit en het gas volgens jouw verbruik. Je kan kiezen bij welke energieboer je dat koopt; je kan de goedkoopste kiezen - wat de meeste gezinnen nog altijd niet doen.

Het tweede onderdeel is de kost van de leidingen waarlangs gas en elektriciteit tot in je huis zijn geraakt. Voor dat tweede onderdeel kunnen de gezinnen niet kiezen. Er is maar één enkel leidingennet aanwezig per streek - de wet zegt dat er niet meer mogen zijn en dat is ook logisch. Die leidingen zijn geheel of gedeeltelijk in handen van de steden en gemeenten.

De lokale overheden hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen en ze hebben 'intercommunales' opgericht. In bepaalde streken zijn die intercommunales 'zuiver', dat is: zonder privé partner. In andere streken zijn ze 'gemengd' (toch nog voor een tijdlang): de machtige energiegroep Electrabel is mede-eigenaar. In Kortrijk zijn de leidingen in handen van de intercommunale Gaselwest, waarvan de steden en gemeenten de aandelen delen met genoemde Electrabel.

Distributieprijs Gaselwest

Als je gas of elektriciteit verbruikt, laat Gaselwest jouw leverancier (Electrabel, Nuon, Essent, Luminus of weet ik veel, naar jouw eigen keuze) een prijs betalen voor het bezigen van de leidingen. Jouw leverancier rekent die prijs dan door aan jou. Het is dàt onderdeel van de prijs, die jij uiteindelijk betaalt, die in Kortrijk zoveel hoger ligt dan overal elders. Dat is aan Gaselwest te wijten - Gaselwest waarin de steden en gemeenten van onze streek het voor het zeggen hebben!

Test-Aankoop stelt vast dat in Kortrijk de distributiekosten (dat tweede onderdeel van de prijs dus) voor elektriciteit liefst 41% bedragen van de factuur. Dat is een record, meer dan overal elders in België, meer dan overal elders in de onderzochte Europse steden - een wereldrecord als het ware! De distributieprijs voor een inwoner van het werkgebied van Gaselwest bedraagt niet minder dan 300 euro (driehonderd euro!) meer dan voor een gezin dat het geluk heeft aan de leidingen te zitten van de Régie de Wavre.

Hoge winstuitkeringen

De hoge prijs voor elektriciteit en gas die de Kortrijkse gezinnen al jaren betalen heb ik al eerder aangeklaagd, bijvoorbeeld in de Kortrijkse gemeenteraad. Zie mijn stuk van enkele jaren geleden. Ik ken ondertussen de uitvluchten waarmee Gaselwest en haar aandeelhouders - jouw en mijn stadsbestuur! - telkens weer mee afkomen. Ook nu weer verklaart Gaselwest, in een eerste reactie, dat de hoge aangerekende prijs te wijten is aan het feit dat haar grondgebied veel landelijker is dan bijvoorbeeld dat van IMEA in Antwerpen. Hoe verklaart men dan dat men duurder is dan in de Ardennen bijvoorbeeld?

De hoofdreden voor de duurte van gas en elektriciteit in Kortrijk is de ongelofelijk hoge winst die steden en gemeenten (èn hun private spitsbroeder Elektrabel) zichzelf uitkeren. In het jaarverslag van Gaselwest (2010) zijn cijfers te vinden waarvan je achterover valt. Op een omzet (alle mogelijke inkomsten bijeen) voor elektriciteit van 280 miljoen euro wordt niet minder dan 24 miljoen euro uitgekeerd aan de steden en gemeenten en 10 miljoen euro aan private partner Electrabel. De eigenlijke winst is groter, want er zijn vooraf al aanzienlijke afhoudingen gebeurd voor de reserves (wat goed is!). Voor gas zijn de cijfers nog spektaculairder. Op een omzet van 75 miljoen euro is er in 2010 liefst 14 miljoen euro uitgekeerd aan de steden en gemeenten, en bijna 6 miljoen euro aan Electrabel. Dat is een uitkeerbare winst op de gasleidingen van ... 26%!

Aan stad Kortrijk keerde Gaselwest vorig jaar 4,114 miljoen euro dividenden uit. Weet dat daartegenover een cheque aan Electrabel staat van 1,7 miljoen euro.

Laffe belasting

Eigenlijk zijn die winstdeelnames van Gaselwest noch min noch meer een stedelijke belasting op het verbuik van gas en elektriciteit. Maar het is wel een laffe belasting; ze wordt geheven zonder dat de Kortrijkse gezinnen er zich van bewust zijn. Het is ook een dure belasting. Tegenover elke euro die deze verborgen belasting in de stadskas brengt, staat bijna een halve euro (0,41 euro) die naar de private partner Electrabel gaat. Een belasting met een inningskost van 41% is een heel dure en inefficiënte belasting!

En tenslotte is het ook een erg onrechtvaardige belasting. Aangezien elk gezin, arm of rijk, zich moet verwarmen, moet koken, wassen enzovoort, gaat het om een belasting op een baisbehoefte. Die belasting is voor de armere gezinnen een veel zwaardere vaste kost dan voor de meer begoede gezinnen.

Bestuursorganen

De prijzen voor het gebruik van de stroom- en gasleidingen van Gaselwest worden vastgelegd door de bestuursorganen van de intercommunale. Daarin zetelen vertegenwoordigers van de deelnemende steden en gemeenten en van private partner Electrabel. Voor Kortrijk, veruit de grootste aandeelhouder, zetelen Guy Leleu en Carl Decaluwe, CD&V, in zowel de raad van bestuur al in het directiecomité.

Traditioneel dringen de steden en gemeenten in die bestuursorganen aan op zoveel mogelijk winstdeelname. Een uitzondering indertijd was de socialitische burgemeester van Wervik Albert Deconinck. Hij werd door zijn collega's bekeken als een spelbreker. In elk geval zijn het de steden en gemeenten die de overdreven tarieven van Gaselwest naar beneden kunnen halen. Het volstaat hun winstdeelnames tot redelijker proporties te laten zakken.

In voormeld jaarverslag verklaart Gaselwest-voorzitter Luc Dehaene, burgemeester van Ieper, dat het niet Gaselwest is die de distributietarieven bepaalt maar de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas). "We werken tegen kostprijs en doen permanent inspanningen om de doorgerekende kosten tot een minimum te beperken" zegt ie zonder verpinken. Dat men inspanningen doet om de kosten te beheersen, kan perfect zijn en is maar logisch ook. Maar ze werken absoluut niet tegen kostprijs. Er blijven enorme bedragen aan de strijkstok hangen, in de vorm van winstuitkeringen aan de steden en gemeenten en aan Electrabel. Liegt de voorzitter of is 't ie niet helemaal bekwaam?

CREG

De voorzitter weet toch ook dat Gaselwest en de andere gemengde distributienetbeheerders jarenlang een reuzengevecht hebben gevoerd tegen de CREG om precies hun tarieven te kunnen opslaan. De CREG is de federale regulator voor de elektriciteits- en gassector. Het is logisch dat de overheid regelend optreedt, omdat de netbeheerders zoals Gaselwest een wettelijk monopolie hebben. Een duidelijke regulering in het belang van de verbruikers is hier op zijn plaats.

Jarenlang heeft de CREG zich verzet tegen een reeks boekhoudkundige opties van Gaselwest en andere maatschappijen. Dat ging bijvoorbeeld over de afschrijvingen voor de kabines en het leidingennet, op 50 of op 33 jaar. Gaselwest koos voor opties die de uitkeerbare winst opdreven. De CREG verzette zich tegen de tariefvoorstellen die daarop waren gebaseerd. Iedere keer weer leidde dat tot processen die Gaselwest en co aanspanden tot op het hoogste niveau. Proces- en vooral advocatenkosten werden -  eveneens tegen de zin van de CREG - doorgerekend in de tarieven voor de verbruikers. In 2007 heeft de CREG definitief in het zand gebeten na een uitspraak van het hof van beroep van Brussel.

Het zijn dus wel degelijk Gaselwest en co die de distributienettarieven zelf bepalen. De CREG keurt die goed als ze beantwoorden aan bepaalde regels. Maar de CREG zal zich helemaal niet verzetten tegen voorstellen om die tarieven te verminderen.

Voorstel

Vandaar dat ik in de komende gemeenteraad (maandag 12 september 2011, 18 uur - vrije toegang) een voorstel ter stemming leg om de Gaselwesttarieven naar beneden te halen. Zie mijn voorstel van resolutie. Mijn voorstel is dat het stadsbestuur een standpunt zou uitwerken dat dan aan Guy Leleu en Carl Decaluwe kan worden meegegeven met de opdracht dat te verdedigen in de bestuursorganen van Gaselwest. Terzelfdertijd krijgt het stadsbestuur zelf de opdracht bondgenoten te zoeken onder de andere steden en gemeenten die zijn aangesloten bij Gaselwest.

Intussen liet schepen Guy Leleu, in tegenstelling met eerdere uitspraken, in Het Nieuwsblad weten mijn voorstel te zullen bijtreden. Ik ben benieuwd op welke manier hij dat zal doen. Voor uitvluchten en loze beloftes is het na de onweerlegbare studie van Test-Aankoop te laat. 

Reddy Kilowatt.JPG

Commentaren

Zijnde van Kortrijk kan ik dat beamen... woon in een gewone woning 'alleen' ben ganse dagen niet thuis en betaal 168e per maand!! tsssssss
Mijn oma woont in tourcoing is ook alleen tv ligt ganse dagen aan en chauffage en betaald daar 97e ?????

Howard

Gepost door: howard | 09-09-11

Voor elektriciteit betaal ik bijna evenveel aan netwerkkosten (Gaselwest) als aan de energie zelf (Electrabel).

Gepost door: Frans Lavaert | 09-09-11

Ik heb nu zelf mijn laatste afrekeningsfactuur eens opgesnord. Ik ben ook nog bij Electrabel, uit luiheid. De netwerkkosten - 'doorgestort aan Gaselwest' staat erbij - voor elektriciteit bedragen niet minder dan 46% van mijn rekening. Dat is dan nog 5% méér dan de 41% die Test-Aankoop al zo schandalig vindt!

Gepost door: marc | 09-09-11

Ik woon in Groot-Kortrijk, ben single...Ik probeer mijn ecologische zo laag mogelijk te houden, liever de chauffage een graadje lager en een dikkere trui aandoen... Zo leef ik al 10 jaar. Als ik mijn rekening in die 10 jaar bekijk, ben ik 'gestart' aan 56 euro/mnd, nu betaal ik 123 euro/mnd! Alstublieft!!

Gepost door: G.F. | 14-09-11

Al 10 jaar woon ik alleen in mijn huisje in Groot-Kortrijk en als ik mijn facturen van de laatste 10 jaar is het bijna onwezenlijk! Ik ben dan nog zo'n mens die zijn ecologische voetafdruk zo klein wilt houden D.W.Z. liever een graadje minder en een dikkere trui aandoen... Ik ben gestart (10 jaar geleden) aan 56 eur/mnd en nu betaal ik 123 euro/mnd!!! ALSTUBLIEFT!!

Gepost door: G.F. | 14-09-11

Net mijn slotfactuur gehad, na te zijn verhuisd, het is om onwel van te worden, alleenstaande mama met 2 kinderen, niet bij mij gedomicilieerd dus ook geen korting. Ik betaal (in Deerlijk) meer distributiekosten dan ik verbruik heb betaald. Dat is toch je reinste waanzin. Ik ben zo zuinig mogelijk met energie, en toch vraag ik mij af hoelang ik dit nog zal kunnen betalen...

Gepost door: GH | 12-01-12

Afrekening electriciteit en aardgas gekregen: de distributiekosten aan Gaselwest zijn hoger dan de energiekost zelf: voor electriciteit 555€ verbruik en 602,45€ distributiekosten!!! Voor aardgas komt daar nog eens 510,21€ distributiekosten bij!!! En ik woon niet in Kortrijk, maar in Leisele!!!!

Gepost door: IDS | 05-03-12

Ik betaalde maandelijks 110€, bij de afrekening kreeg ik 354@ terug. Mijn maandelijkse bijdrage zu naar omlaag moeten wrden getrokken. Neen, dit is pure waanzin, mijn maandelijkse bijdrage werd 118€. Ik ben overgestapt naar Eneco, en betaal nu een maandelijks bedrag van 90€. Ik bespaar dus 336€ voor het ogenblik. Eneco is ok groene energie.Ik wacht nu af tot mijn afrekening. Ik ben geen grote verbruiker en ben 95% zeker dat ik bij de afrekening van Eneco ook terug zal krijgen. Mensen ga naar de website van Vreg en doe de V-test een echte aanrader. Electrabel is enorm duurder dan andere energieleveranciers.

Gepost door: Lilianne | 18-07-12

Ontdek hoeveel u kunt besparen met energieleveranciers vergelijken!
http://www.levver.be/

Gepost door: paulc | 26-09-14

ik betaal altijd meer dan ik gebruik. moet ik beter verstappen?

Gepost door: Electricien denhaag | 24-12-14

De commentaren zijn gesloten.