30-12-10

Stadsproject Venning: samenwerking stadsbestuur Kortrijk - Goedkope Woning totaal zoek?

Venning Beeldhouwerslaan.JPG

De samenwerking tussen het Kortrijkse stadsbestuur en de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning voor de heropbouw van de sociale woningwijk Venning is totaal zoek. Eerder is al gebleken dat dit belangrijk stadsdossier niet vooraf is uitgepraat tussen beide instanties, hoewel Goedkope Woning kan worden beschouwd als een filiaal van de stad. Het dossier evolueert van het ene conflict naar de andere botsing. Dat heeft als kwalijk gevolg dat het project de door Europa gestelde deadlines niet haalt en de toegzegde Europese subsidies (ECO-Life) verloren gaan. De aanslepende ruzie leidde tot een extra vergadering van het college van burgemeester en schepenen op kerstavond. De dag ervoor werd in hetzelfde stadhuis nog in allerijl de raad van bestuur van Goedkope Woning opgetrommeld. Wat de uitkomst is van beide urgente bijeenkomsten, wordt angstvallig geheim gehouden. Meer nieuws - hopelijk beter nieuws - wellicht na nieuwjaar.

Paniek 

Het moet een unicum zijn in de Kortrijkse geschiedenis: het stadsbestuur dat zich op kerstavond de moeite getroost om een extra vergadering te houden. Op 22 december jl. nam het college van burgemeester en schepenen als laatste en toegevoegd punt de beslissing: "een extra college te houden op vrijdag 24 december 2010 om 10 uur", met als enig agendapunt: 'het bouwdossier Goedkope Woning'. Het verslag van de intussen al dan niet gehouden vergadering is - in tegenstelling met normaal - nog niet beschikbaar voor gemeenteraadsleden zoals ikzelf. Maar via via kwam ik toch al te weten waarover zo dringend moest worden bijeengekomen.

De paniek betreft het 'stadsdossier' heropbouw Venning. De sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning wil de bestaande volkswoningenwijk uit 1960, grotendeels slopen en heropbouwen. In fase 1 wil men de 33 huisjes in de Damastwevers- en Tapijtweversstraat slopen en vervangen door 3 flatgebouwen (70 appartementen) en 12 stapelwoningen. In de volgende fasen moeten 50 bestaande eengezinswoningen in de straten rond het Juweliersplein worden gerenoveerd en 60 afgebroken en herbouwd.

Door aan te sluiten bij een Europees project voor duurzaam bouwen (het project 'Sustainable Zero Carbon ECO-town developments Improving Quality of Life across EU' of ECO-Life) kunnen aanzienlijke Europese subsidies worden bekomen. Een van de voorwaarden is evenwel dat tegen eind 2013 alle bouwfasen moeten zijn voltooid. Door aanhoudend geruzie tussen het stadsbestuur en Goedkope Woning loopt het project steeds meer vertraging op, zodat de Europese subsidies in gevaar komen. Zie ook mijn vroeger stuk.

Struikelblokken 

Een eerste meningsverschil betrof de ruimtelijke ordening. Voor de vernieuwde wijk is een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan nodig (RUP). De stad wou een RUP voor het hele gebied aan de overkant van de Vaart. Goedkope Woning wou een apart RUP voor haar wijk - ook omdat dit minder tijd zou vergen. Uiteindelijk gaf de stad na lang aandringen toe. Maar dan was er al zoveel tijd verloren, dat er moest teruggegrepen worden naar een uitzonderingsprocedure (de 'positieve anticipatie'), waarvan nog lang niet zeker is dat zij goed kan aflopen.

Een tweede reeks struikelblokken betrof - en betreft nog steeds! - de bouwvergunning. In de gemeenteraad van 6 december jl. spitte ik het dossier nog boven. Het stadsbestuur had eind november zodanig veel kritiek op de bouwaanvraag die Goedkope Woning wou indienen, dat het de maatschappij officieel verzocht de indiening uit te stellen. Dat was een procedurestap die ongezien is. De kritiek betrof het aantal geplande autostalplaatsen, de hoogte van de flatgebouwen en de ligging van de gebouwen ten opzichte van de Damastweversstraat.

Op 1 december besliste het stadsbestuur dan toch maar de bouwvergunning gunstig te adviseren, maar onder de strikte voorwaarde dat Goedkope Woning drie wijzigingen zou aanbrengen aan de ingediende plannen (een halfondergrondse parking bouwen onder de flatgebouwen, het hoogste bouwblok 70 cm verlagen en de gebouwen 70 cm op te schuiven naar de Damastweversstraat). Eigenlijk was dat een afkeuring zonder ervoor te willen uitkomen, merkte ik op in de gemeenteraad. Ik kreeg toen van verschillende schepenen en de voorzitter van Goedkope Woning te horen dat ik mij geen zorgen hoefde te maken. De stedenbouwkundige ambtenaar (Vlaams departement RWO) in Brugge kreeg nu het dossier op bureau en hij zou trancheren; zijn advies is immers bindend.

Maar nog voor RWO-Brugge beslist heeft, is er alweer een schijnbaar verschrikkelijk meningsverschil opgedoken tussen de stad en zijn filiaal. Een eigenaardige rol wordt daarin gespeeld door schepen Guy Leleu, die in beide instanties zetelt. Bij elk conflict krijgt hij van de raad van bestuur van Goedkope Woning de dwingende opdracht om het standpunt van de maatschappij bij het stadsbestuur te verdedigen. Welnu, iedere keer wanneer het dossier op een vergadering van het stadsbestuur wordt besproken, verlaat Leleu het strijdtoneel!

Algemene verontwaardiging

Wat is het nu weer? Volgens de afspraak (eenzijdig bevel) van 1 december heeft Goedkope Woning zijn plannen aangepast en opnieuw ingediend. Om te beginnen was dat blijkbaar al verkeerd, want de betrokken stadsdiensten lieten Goedkope Woning weten dat gezien de wijzigingen in de plannen, de procedure moest worden herbegonnen. Na raadpleging van een advocaat kon Goedkope Woning het stadsbestuur op andere gedachten brengen.

Maar toen liet het stadsbestuur weten dat het de bouwvergunning afhankelijk maakte van een aparte overeenkomst die Goedkope Woning vooraf zou moeten ondertekenen. Typerende bijzonderheid: die overeenkomst werd aan Goedkope Woning pas bezorgd twee uur voor de vergadering van haar raad van bestuur. Veel tijd voor enige voorbereiding en bestudering van het voorstel werd hen dus niet gelaten. Zo moest dat ontwerp van overeenkomst zeker worden getoetst aan de voorwaarden opgelegd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW, die financiert) en door ECO-Life (die subsidieert). En toen de raad van bestuur kennis nam van de voorgestelde overeenkomst was er "algemene verontwaardiging".

Stapelwoningen

Goedkope Woning zag drie fundamentele knelpunten. Vooreerst eist het stadsbestuur dat de flatgebouwen nog een extra meter verder wegschuiven van de Tapijtweverstraat. Aangezien de gebouwen niet smaller kunnen worden gemaakt zonder een nieuw ontwerp, zou dat betekenen dat zij aan de andere kant tot halverwege de breedte van de Damastweversstraat zouden komen. Dat is uitgesloten. Die eis maakt dus met een pennetrek de bouw van 70 appartementen onmogelijk!

Voorts eist het stadsbestuur de schrapping van voormelde 12 stapelwoningen. Goedkope Woningen reageert in alle staten, "gelet op de lange wachtlijsten" (tiens, de eerste keer dat dit wordt toegegeven!). Bovendien gaat die eis voorbij aan de doelstelling van het project om compact te bouwen, een voorwaarde om het project duurzaam, toekomstgericht, ecologisch en betaalbaar te maken. De geschrapte woningen betreffen bescheiden volumes met twee bouwlagen en een hellend dak. De gelijkvloerse verdieping wordt ingericht voor mindervaliden. Wil het stadsbestuur geen aangepaste woningen?

En ten slotte duikt in het ontwerp van overeenkomst weer een aloud geschil tussen de stad en zijn dochtermaatschappij op. Het stadsbestuur wil dat Goedkope Woning de heraanleg van straten, plein en groen uit eigen zak betaalt, op de wijze waarop private verkavelaars het doen. Te recht stelt Goedkope Woning dat dit onbespreekbaar is. Er is een Vlaamse regeling in de sociale huisvesting waarbij de aanleg van het openbaar domein voor 60% wordt betaald door de Vlaamse overheid en voor 40% door de stad. Nu blijkt dat de straten en het plein op de Venning nog nooit zijn overgenomen door de stad. Diverse pogingen daartoe stuitten steeds op het veto van de stadsdienst openbare werken. Vandaar dat het stadsbestuur meent hier geen verantwoordelijkheid te hebben. Pikant detail, weeral, precies schepen Leleu, lid van de raad van bestuur van Goedkope Woning, is in het stadsbestuur bevoegd voor openbare werken!

Aanbesteding

Om geen tijd te verliezen heeft Goedkope Woning, ondanks alle onzekerheid, toch al een openbare aanbesteding gehouden voor fase 1 van het Venningproject. De opdracht is, "onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een bouwvergunning", gegund aan de tijdelijke aannemerscombinatie Depret nv-Roegiers nv, tegen de prijs van bijna 11 miljoen euro (7% onder de raming!). Hopelijk komt die bouwvergunning er; anders is het risico op enige schadevergoeding aan de aannemerscombinatie niet uitgesloten. Overigens mag er aan het ontwerp ook niet te veel veranderen, of dat wordt beschouwd als een andere opdracht en dan moet de aanbesteding  opnieuw gedaan worden...

Ik ben werkelijk benieuwd of en, zo ja, hoe beide twistende partijen zich deze keer zonder kleerscheuren uit hun zoveelste schermutseling hebben weten te redden. Konden beide instanties, twee handen op een buik eigenlijk, dit ongelofelijk geknoei niet voorkomen met ernstig voorbereidend overleg? Het gaat hier ten slotte om een van de belangrijke 'stadsprojecten' die de huidige meerderheid, CD&V-N-VA-OpenVLD, in haar op zijn einde lopende bestuursperiode tot een goed einde wilde brengen.

Venning Verversstraat.JPG

 

De commentaren zijn gesloten.