26-11-10

Geen showrooms op groene zone Venning en toch een golfterrein in het zuiden van Kortrijk?

 

ven2.JPG

Het stadsbestuur van Kortrijk wil de intercommunale Leiedal laten onderzoeken of het plan om in de groene open ruimte tussen de sociale woonwijk Venning en de Ring R8 een KMO-zone voor een showroom of twee in te richten, kan opgedoekt worden. In de Watermolenstraat, Overleie, wil men bedrijfsgrond opgeven, voor woningen.

Anderzijds wil men in het mooie landschap in het zuiden van de stad de mislukte poging om er een golfterrein te maken, hernemen. 

In de zone rond Kapel ter Bede, de gronden van de gewezen pannenfabriek, wil men op het vastgelegde 'wetenschapspark' meer gewone bedrijven toelaten. En in de schaduw van de windmolens wil men iets doen met een zone voor grootstedelijke functies (voetbalstadion, olympisch zwembad, of wat?).

Voor die plannen ziet het stadsbestuur nu een kans omdat buurgemeente Deerlijk 'de afbakening van het regionaal stedelijk gebied' wil wijzigen. Deerlijk wil een nieuw regionaal bedrijvengebied nabij Gaverzicht. Er staat beide lokale besturen nog een topzware procedure te wachten.

Begin 2006 legde de Vlaamse Regering het regionaal stedelijk gebied Kortrijk vast. In dat gebied – dat ruimer is dan het verstedelijkte deel van stad Kortrijk – wil men een stedelijke ontwikkeling mogelijk maken. In dat gebied heeft men in één moeite ook grond bestemd voor een aantal stedelijke projecten. Die beslissing van de regering kwam er na langdurige discussies waaraan ook de gemeenteraad, de bevolking en de belangengroepen konden deelnemen. Zo was er een felle discussie over de wenselijkheid van een hectaregroot golfterrein in het mooie landbouwgebied op en voorbij Hoog Kortrijk, en over de mogelijke vestiging van twee showrooms aan de Ring ter hoogte van de Venning (nu nog een groene open ruimte).

Mijn oog viel een paar weken geleden op volgende beslissing van het stadsbestuur van Kortrijk, over mogelijke wijzigingen aan die regionaalstedelijke afbakening:
“1. De discussie rond de eventuele herzienbaarheid van onderstaande items moet geopend worden:
- herziening zone voor regionaalstedelijke functie aan Kortrijk-Oost aansluitend op Langwater
- golf en recreatie
- functie Kapel ter Bede als researchpark onderzoeken
- KMO-zone Venning (eventueel ruil voor residentieel)
- Watermolenstraat (eventueel ruil voor residentieel)
2. Leiedal de opdracht te geven om voor bovenstaande punten een discussienota voor te bereiden en hiervoor een offerte op te vragen.”

Die formulering is zodanig dubbelzinnig en vaag dat geen buitenstaander kan begrijpen wat het stadsbestuur daarmee nu precies in gang wil steken. Ik heb dan maar de telefoon gepakt. Bij de dienst Stadsplanning van de stad kwam ik eindelijk te weten wat er achter die beslissing zat. Er zit nieuws in!

Langwater

Dat gaat over terreinen aan beide kanten van de Oudernaardsesteenweg ter hoogte van Cowboy Henk. Het bedrijvenpark Evolis, met de vier windmolens, komt daar – in tegenstelling tot wat velen denken – niet tot aan de steenweg. Er ligt zowat 4 hectare ertussen. Die terreinen en 3 hectaren aan de overkant van de steenweg, aansluitend aan een nog te ontwikkelen woonzone Langwater (aan de Morinnestraat), zijn vastgelegd als zone voor regionaalstedelijke ontwikkelingen. Ooit was er bijvoorbeeld eventjes sprake van de bouw van een gloednieuw voetbalstadion aan de Oudenaardsesteenweg. Als Kortrijk dergelijke zaken wil bouwen, heeft men alleen daar gronden ter beschikking.

Maar het komt niet zo goed uit dat de Oudenaardsesteenweg die beide zones doorkruist. De kant Langwater zou in feite slechts dienst kunnen doen als parking. Men zal dus proberen zeven hectaren voor grote stadsfuncties aan de ene kant van de steenweg te houden, kant Evolis. Het stuk aan de overkant kan dan woonzone worden, aansluitend aan de woonzone Langwater. De parkeerbehoefte van de ‘stedelijke functies’ kan dan worden opgevangen op het bedrijventerrein, in de weekends bijvoorbeeld. 

Golf en recreatie

Eerder ondernam het stadsbestuur als verschillende pogingen om in het zuiden van de stad zowat 60 hectare ‘landschappelijk waardevolle’ landbouwgrond op te offeren voor een golfterrein met 18 holes. Zie mijn eerdere stukken. De Vlaamse Regering ging daar niet op in, gezien haar vaste stelregel dat er voor golfterreinen geen landbouwgrond  in ‘agrarische gebieden met bijzonder waarde’ of  100% agrarisch gebied mag worden ingenomen. Ook in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan is er geen ruimte vrijgemaakt voor een golfterrein in Kortrijk. 

Niettemin wil het stadsbestuur nu een nieuwe poging wagen. Rekenen zij op N-VA-minister Muyters (bevoegd voor ruimtelijke ordening en sport) in de Vlaamse Regering? Daarmee gaat het stadsbestuur verder met het afknabbelen van de almaar schaarser wordende landbouwgrond. Het moeizaam verkregen maar voorbeeldige evenwicht tussen natuurontwikkeling en landbouwexploitatie in de omgeving van de Marionetten komt daarmee in gevaar. En het bestaande mooi afwisselende landschap dreigt versimpeld te worden tot een immens gazon, geprivatiseerd op de koop toe. 

golf 2.jpg

Voorts zoekt het stadsbestuur ruimte voor recreatieprojecten. Denk niet alleen aan pretparken maar bijvoorbeeld ook aan private sport- en ontspanningsinitiatieven. Enkele jaren geleden wou de Vlaamsgezinde privéclub Wikings haar terreinen tussen de Leie en de Vaart in Kortrijk inruilen tegen grond op Kapel ter Bede. De club zag toen een deel van zijn sportterreinen en zijn clubhuis verloren gaan aan de Leieverbreding. De ruimte die de Wikings toen zouden overlaten, was uitstekend van pas gekomen om het bestaande openluchtzwembad in de Abdijkaai te moderniseren en uit te breiden. Maar voor Kapel ter Bede had het stadsbestuur een andere bestemming in petto. Zie verder. De Wikings hebben zich dan maar ingegraven op hun aloude gronden; ze hebben er onder meer een sporthal en een nieuw clubhuis gebouwd.  

Kapel ter Bede

In het regionaalstedelijk gebied is de omgeving van Kapel ter Bede, de gronden van de gewezen pannenfabriek Du Littoral, geklasseerd als ‘wetenschapspark’. Daar heeft men immers een oplossing gezocht voor het researchpark dat de stad eerder wou oprichten in de schaduw van de universiteit KULAK maar dat hardnekkig verzet van omwonenden heeft onmogelijk gemaakt.

Het komt erop neer dat een ‘wetenschapspark’ een bedrijvenzone is met heel strenge vestigingscriteria. In 2006 gold voor dergelijke resaerchparken nog een vette Vlaamse subsidieregeling. Maar sindsdien is die regeling drastisch afgezwakt, min of meer tot op het niveau van de toelagen voor gewone KMO-zones. 

Intussen is ook gebleken dat de belangstelling voor dergelijke wetenschapsparken niet massaal te noemen is. Zelfs de researchzone in Leuven, aansluitend bij de volwaardige Kath. Universiteit Leuven, is nog altijd niet uitverkocht. Hoe groot kan de vraag dan geschat worden voor Kortrijk dat slechts over een partiële universiteit beschikt? 

Het is dus de bedoeling van het stadsbestuur om te onderzoeken of die stringente vestigingscriteria voor Kapel ter Bede moeten blijven gelden. Heeft Kortrijk nog wel nood aan een specifiek terrein voor resaerchbedrijven?

KMO-zone Venning

Aan de vensters van ‘het Kasteeltje’ op de hoek van de Deerlijksestraat en de Vennestraat hangen de protestaffiches nog altijd: “Behoud 8 hectare groen Venning”. Tussen de Vennestraat en de Ring R8 ligt een open ruimte, ooit akkers en weiden van boer Depestele. Op vraag van de buurt, lange tijd georganiseerd in het bewonerscomité Vaart, heeft het grootste deel van het gebied een groene bestemming gekregen. Er is een wondermooie vlindertuin met aanpalende stukken natuur; er zijn volkstuintjes; er is een speelplein; buurtbewoners later er paarden  en geiten grazen, enzovoort. Maar op het stuk aan de Ring, jaar na jaar bezet met maïs, wou het stadsbestuur graag een paar showrooms zien neerstrijken. Die showrooms zouden dan kunnen gebruikmaken van de zichtlocatie aan de Ring.

Het stadsbestuur probeerde die ‘lokale KMO-zone’ te koppelen aan de afbakening van het regionaalstedelijk gebied in 2006. Daar was veel protest tegen, van voormeld Comité Vaart, Natuurpunt en anderen. Ook de Vlaamse Regering ging niet in op de vraag van de stad. Volgens de regering moet de stad lokale initiatieven maar zelf regelen; de Vlaamse overheid houdt zich alleen bezig met bovenlokale projecten. Het stadsbestuur heeft die KMO-zone dan ook opgenomen in zijn eigen Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk.

Maar intussen zijn enkele studies ondernomen over dat gecontesteerde project en die leren dat de rendabiliteit ervan hoogst twijfelachtig is. De kosten voor de moeilijke ontsluiting van die twee showrooms zijn te hoog. Er is nog slechts een waterkansje dat de KMO-zone er ooit komt. Als het Vlaamse Gewest ooit zou besluiten die KMO-zone een op- en afrit te geven via de ventweg van de Ring zelf, dan zou de stad het nog zien zitten. Er loopt momenteel een mobiliteitsstudie over de vele op- en afritten van de R8 aldaar.

In het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor een eventuele wijziging van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk, wil het stadsbestuur laten weten dat het eventueel bereid is de KMO-zone Venning te laten schieten in ruil voor extra bedrijvengrond elders. De buurt mag stilaan opgelucht beginnen te ademen! 

Watermolenstraat

Ook het project Watermolenstraat, nog een lokaal bedrijventerrein, kreeg in 2006 niet het fiat van de Vlaamse Regering. Het stadsbestuur wou daar uitbreidingsmogelijkheden scheppen voor stalenmeubelfabrikant Mewaf, met een groene buffer ten opzichte van de woningen in de Iepersestraat, de Izegemsestraat en de Kleine Iepersestraat. 

Aangezien ook dat project nader beschouwd financieel onrendabel is gebleken, is het stadsbestuur ook hier bereid ervan af te stappen, in de hoop bij de Vlaamse Regering steun te vinden voor compenserende hectaren bedrijventerreinen elders. Overigens is intussen de uitbreidingsdrang van Mewaf fel verzwakt. Mogelijks worden nu op die resterende landbouwgronden woonprojecten toegelaten. 

Gaverzicht

De aanleiding voor die plotse opflakkering van de aandacht voor die projecten is het voornemen van het gemeentebestuur van Deerlijk om een nieuw regionaal bedrijventerrein in te richten naast Gaverzicht. Als men daar begint te prutsen aan de afbakening, kan men evengoed ook de desiderata van de andere betrokken gemeentebesturen meenemen in een grote aanpassing. Zo is dat afgesproken op een ‘conferentie van burgemeesters’ van de zomer.  

Het Kortrijkse stadsbestuur bestelt alvast bij Leiedal een discussienota.

golf 1.jpg

Commentaren

Marc, ik bezoek graag uw webstek. Doch, kun je iets doen aan die vervelende plopvensters die steeds opduiken? Ik heb daar een hekel aan.
MVG
Adelbert.

Gepost door: Adelbert, kunstenaar/nachtburgemeester | 27-11-10

Tja, die plopvensters, waar komen die vandaan? Ik word er ook mee bestookt als ik in internet explorer werk. Als ik Mozilla Firefox gebruik, blijven ze weg.

Is er toevallig geen lezer die weet hoe ik die pop ups kan wegjagen, niet alleen bij mij maar bij iedereen die Kortrijklinksbekeken opent?

Gepost door: marc | 27-11-10

Beste Marc
Jouw pop-ups komen omwille van de gratis site waarop je dit maakt: skynetblogs. Stap over op blogger.com of op wordpress.com en je bent er van verlost.

Gepost door: Maarten Devos | 27-11-10

Inderdaad Marc, vlug naar een échte (betaalde) website op bijv. wordpress. Maak een persoonlijke website. Voor zo'n 30 € per jaar, geen gesukkel meer. Gratis skynetblogs zijn voor amateurs en zijn wij geen professionelen?

Gepost door: walter maes | 29-11-10

Ha, eindelijk weer beweging in het dossier van het golfterrein. Misschien komt het er toch nog van. Zuid Kortrijk is een droomlokatie. Hoe het komt dat zogezegde 'natuur-en groenliefhebbers' zo fanatiek tegen zijn, het is een raadsel. Stille rustige sport en rekreatie. Niet bezoedelend, lawaailoos en gezond.
En waarom geen 'publiek' golfterrein?

Gepost door: walter maes | 29-11-10

@ Walter Maes. Waarom geen golfterrein op Kortrijk-Zuid? Je zegt het zelf: omdat het een zeldzame droomlocatie is. Omdat zo'n golfterrein op niks lijkt in vergelijking met het agrarische gebied nu. Omdat een golfterrein op het vlak van biodiversiteit nul komma nul waard is. Omdat het voorbehouden is voor een klein clubje dat zichzelf boven het plebs verheft (publiek golfterrein; kom nou, je gelooft jezelf niet!). Omdat er in Kortrijk haast geen boom en geen wei meer over is. Omdat dit verder achteruitgang is. Punt.
Een golfterrein op Evolis, of bij de Koramic,... ze krijgen die grond toch niet verkocht; dat kan voor mij nog.

Gepost door: Filip D'Huyvetter | 03-12-10

Weg met die plopvensters!!! Ik haat ze.

Gepost door: Adelbert, kunstenaar/nachtburgemeester | 04-12-10

Ik gebruik Firefox op Ubuntu en heb geen last van pop-up-vensters. In Firefox kan je trouwens instellen als je al dan niet pop-up-vensters op een bepaalde website wil zien (Ik heb dat wellicht ooit voor deze website niet toegestaan - ben ik vergeten).

Het is interessant om lezen hoe de lezers die IE gebruiken zich ergeren aan de pop-up's. Dat zijn zichtbare zaken. Ik zou me meer ergeren aan het feit dat InternetExplorer een pak technische interne gegevens van je pc vrijgeeft! Niet geweten is natuurlijk niet geërgerd! Maar goed wie de technologie van de vrienden van het grootkapitaal (Microsoft ea) wil gebruiken (en er zelfs afhankelijk van gemaakt wordt en er zelfs duur voor betaald - in Duitsland betaal je 80€ minder voor een pc met Ubuntu) dient maar op de blaren te zitten!

Gepost door: Vrijdenker | 05-12-10

Golfterrein op Evolis op Koramic : dat ik dààr nog niet aan gedacht had. Ja, natuurlijk, waarom niet? Dat is pas een droomlokatie !
En voor de onverbeterlijke azijnpissers die tègen een golfterrein zijn, ga eens kijken naar Ieper : 1 publieke golf (zéér demokratisch)en 1 privé. Waarom kan dat in Kortrijk niet met al zijn ambities en grandeur ? Of moeten we toch naar Ieper of naar Noord-Frankrijk ?

Gepost door: walter maes | 08-12-10

Zeg,Walter hoe zou dat nu kunnen?
Gans Evolis is al in kavels opgedeeld hoor!

Gepost door: jan | 09-12-10

Ach ja, dat was natuurlijk ironisch bedoeld. Evolis en Koramic zijn totaal ongeschikt. Golf moet zich zoveel mogelijk integreren in een bestaand groen landschap. Er is maar één denkbare (droom)lokatie voor golf in Kortrijk : het licht 'golvend' landschap van zuid Kortrijk. Dat hebben ze zelfs in Ieper, Waregem of Roeselare niet.
Maar tegen de ideologische tegenstand van azijnpissers is geen kruid gewassen...

Gepost door: walter maes | 09-12-10

@waltermaes. Je woordenschat spreekt boekdelen. Ik had gehoopt dat men in Vlaanderen op een rationelere en inhoudelijker manier kon debatteren. Niet dus. Ik had graag gehad dat het licht 'golvend' landschap van Kortrijk gevrijwaard bleef van allerhande commerciële activiteiten. De moderne mens heeft meer dan ooit nood aan een omgeving waar hij/zij in alle rust kan gaan genieten van het landschap (wandelen, fietsen) en waar de druk van de commercie en de consumptie buiten gehouden wordt. Dat ik iets dergelijks nog nauwelijks in Vlaanderen kan vinden (en dat ik noodgedwongen naar Noord-Frankrijk moet rijden om nog zoiets te vinden) zou wel eens te maken kunnen hebben met een beleid dat geen ogen heeft voor dergelijke waarden (hetgeen jij azijnpisserij noemt). De vrijheid van de ene eindigt meestal daar waar de vrijheid van de andere begint. Maar goed, rust en schoonheid kan je ook bekomen door wat pilletjes te slikken. Dat is natuurlijk commercieel interessanter dan het cultiveren van een niet-consumptie-gerichte waardenbeleving.

Gepost door: Vrijdenker | 11-12-10

Inderdaad, Vrijdenker : rationeel debatteren. Groot probleem bij de zogenaamde 'natuurliefhebbers' en andere groene fundi's die het debat platslaan met emotionele dooddoeners en steriele ideologische vooringenomenheid. Golf is razendsnel aan het demokratiseren net als tennis veertig jaar geleden. Maar dat willen ze bij de groene fundi's niet geweten hebben. Dom en blind. Verdere demokratisering van golf kan alleen via de aanleg van meer (publieke en private) golfterreinen. Waarom zou niet iedereen toegang mogen hebben tot deze zachte sport midden de natuur? Waarom niet? Waarom kan dat elders maar niet in Kortrijk? Voetbalvelden, sporthallen, olympische zwembaden, tennisterreinen...enzovoort maar geen golfterrein? Begrijpe wie kan. Toch zal het er vroeg of laat van komen in Kortrijk. De opmars van golf is niet meer tegen te houden. De achterhoedegevechten van natuurfanaten, linkserige ijverzuchtigen en ideologische scherpslijpers worden stilaan kolderiek.

Gepost door: walter maes | 12-12-10

Ben je moe van die leningen en hypotheken? Heb je al afgewezen
voortdurend door uw banken en andere financiële instellingen?
Heeft u behoefte aan een lening aan het opzetten van een bedrijf? u neeën te betalen uit uw rekeningen?
YES! Mc Davicine William aanbod leningen, variërend van 2.000,00 Min.
tot $ 25,000,000.00 Max. een 3% rente per annum.All Reacties
moet worden voorgelegd aan E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Wij bieden alle soorten leningen, met inbegrip
* Persoonlijke Leningen
* Business Leningen
* Consolidatie Leningen
* Het opslaan van diensten Leningen
* Bouw Leningen
* Studenten leningen
* Investment Leningen ETC ....

Wij zijn gecertificeerd, betrouwbaar, betrouwbare, efficiënte, snelle dynamische getest en
vertrouwd. Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie

Alle reacties moeten worden toegezonden aan E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Contact Naam: Mc Davicine William
N / B:
M / C / D: ons om hier te lenen is het goed om terug te betalen is het beter om het goed is de beste!
Contacteer ons vandaag!

Bedankt.

Naam: Mc Davicine William
E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com

Gepost door: William Mc Davicine | 21-03-12

Ben je moe van die leningen en hypotheken? Heb je al afgewezen
voortdurend door uw banken en andere financiële instellingen?
Heeft u behoefte aan een lening aan het opzetten van een bedrijf? u neeën te betalen uit uw rekeningen?
YES! Mc Davicine William aanbod leningen, variërend van 2.000,00 Min.
tot $ 25,000,000.00 Max. een 3% rente per annum.All Reacties
moet worden voorgelegd aan E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Wij bieden alle soorten leningen, met inbegrip
* Persoonlijke Leningen
* Business Leningen
* Consolidatie Leningen
* Het opslaan van diensten Leningen
* Bouw Leningen
* Studenten leningen
* Investment Leningen ETC ....

Wij zijn gecertificeerd, betrouwbaar, betrouwbare, efficiënte, snelle dynamische getest en
vertrouwd. Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie

Alle reacties moeten worden toegezonden aan E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Contact Naam: Mc Davicine William
N / B:
M / C / D: ons om hier te lenen is het goed om terug te betalen is het beter om het goed is de beste!
Contacteer ons vandaag!

Bedankt.

Naam: Mc Davicine William
E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com

Gepost door: William Mc Davicine | 21-03-12

De commentaren zijn gesloten.