17-10-10

Werelddag van verzet tegen armoede in Kortrijk

Zomerresidentie Jack1.JPG

Het is in Kortrijk stilaan een - goede! - traditie geworden om halverwege oktober mee te doen met de Werelddag van Verzet tegen Armoede, met steun van stad en OCMW. Op heel wat verwachte en onverwachte lokaties hingen de opgeknoopte witte lakens te getuigen van de wil om mee de strijd 'aan te knopen'. Van diverse acties trok de 'Soepe Fjièste' op de Veemarkt de meeste aandacht. De jonge actievoerders die in de voorbije week met groot politiespektakel waren weggejaagd uit de sociale woonwijk Venning, poogden er een gesprek 'aan te knopen' met minister van Justitie Stefaan De Clerck, gewezen burgemeester. Hij verwees hen naar de sociale huisvestingsmaatschappij. Feit is dat gebrek aan betaalbare woningen ook in Kortrijk nog een zwaarwichtige factor is van armoede. Op de foto hiervoor de zomerresidentie van Jack, Kortrijks beroemdste BD (bekende dakloze).

In een merkwaardig helder artikel zegt de website van stad Kortrijk het zo: Iemand die gezond is, goed kan plannen en beschikt over openbaar vervoer, heeft volgens recent onderzoek minstens 980 euro per maand nodig om een menswaardig leven te kunnen leiden. De meeste uitkeringen liggen daar evenwel ver onder. Het leefloon voor alleenstaanden in België bedraagt vandaag zelfs niet meer dan 726 euro. Hoewel de Belgische regering al enkele uitkeringen verhoogde, leeft 5% van de bevolking nog steeds onder die armoedegrens. Het overgrote deel van hen heeft nochtans een job. Het zou niet mogen dat mensen voor hun dagelijks leven schulden moeten maken en zo in een hopeloze schuldenspiraal terecht komen.

Zomerresidentie Jack3.JPG

Jack

Een van de meest in het oog springende acties van de Kortrijkse verenigingen die op de Werelddag naar buiten komen is het uithangen van opgeknoopte witte lakens. Het oneigenlijk gebruikte beddengoed doet denken aan de manier waarop bajesklanten het gevangenisleven ontvluchten in oude ganster- of westernfilms. Evenzo moeten mensen in armoede de kans krijgen zich uit dat deprimerende leven te wringen. Het is ook een oproep om solidair mee 'de strijd aan te knopen'. Die actie is in Kortrijk heel creatief aangepakt.

Zo was ook het tulpenbomenpad dat leidt naar het plantsoen met de naam Groeningekouter 'gepint' met witte lakens. Dat plantsoen is 's zomers een van de plekken waar mensen met tegenslagen in het leven even komen verpozen onder lotgenoten. Een bijzondere versiering kreeg de bank die dienstdoet als de zomerresidentie van Jack, Kortrijks beroemdste BD (bekende dakloze). Ondertussen gaat het weer beter met hem; hij was in goede doen aanwezig op de Soepe Fjièste - "of hij naar de kapper was geweest" kreeg hij van zowat iedereen te horen.

Soepe

Origineel was de Grote Regionale Soepe Fjièste op de Veemarkt, georganiseerd door diverse organisaties die zich in Kortrijk met armoede bezig houden: A'kzie, OCMW en stad Kortrijk, Centrum Overleie, Achturenhuis, V-tex, CAW Stimulans en Piramide, De Kier, Unie der Zorgelozen, ATD   4de wereld (All Together for Dignity. In het Frans: Agir Tous pour la Dignité) , ACW, Welzijnsconsortium en hogeschool Ipsoc. Wie een beker kocht, kon een vergelijkende warentest uitvoeren bij de soepkramen van de deelnemers. Het was een ludieke manier om even stil te staan bij de gevolgen van een beperkt voedingsbudget.

soepe fjièste 1.JPG

Het soepfeest was natuurlijk ook een kans om op het gezellige pleintje tussen de tenten aan netwerking te doen. De Overleise vereniging A"kzie presenteerde er een petitie voor hun erkenning als 'organisatie waar armen het woord voeren'. Hoewel de groep al jaren actief is, mistte zij onlangs haar erkenning op een zucht na, omdat ze nog geen twee jaar zichzelf in het keurslijf van een vzw had geperst. Bureaucratie!

Dreadlocks

n het oog sprong ook een groepje jongelui, bij wie de dreadlocks nog volop in de mode bleken. Het was de groep die van de week met veel machtsvertoon door de politie op bevel van de burgemeester was weggejaagd uit de sociale woonwijk Venning. In het vooruitzicht van volledige ontvolking voor een grondige vernieuwing, laat de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning daar meer en meer woningen leegstaan. De jonge idealisten willen dat zij tot ze werkelijk worden gesloopt (voor nieuwbouw) of gestript (voor vernieuwbouw) nog zoveel mogelijk tijdelijk nuttig worden gebruikt, bijvoorbeeld als doorgangswoningen voor daklozen en gezinnen in grote woonnood.

De zogenaamde krakers spraken op de Soepe Fjièste gewezen burgemeester en minister van Justitie Stefaan De Clerck erop aan. Maar ondanks aandringen wou hij zich niet uitspreken over de wettelijkheid van de politieactie - nochtans huisvredebreuk! En met hun suggesties van tijdelijk gebruik verwees hij hen naar de sociale huisvestingsmaatschappij zelf - alsof zijn stad niet de hoofdaandeelhouder ervan is.

Zomerresidentie Jack2.JPG

De commentaren zijn gesloten.