23-08-10

Sp.a Kortrijk pleit voor geïntegreerd woonplan

 

Bouwblokrenovatie3.JPG

Jonge gezinnen kunnen moeilijk een betaalbare woning vinden in het centrum van Kortrijk. Dat blijkt uit een onderzoek van sp.a-Kortrijk. Zie vorig stuk. De sp.a pakt daarom zelf uit met acht voorstellen, een 'octopusplan' als het ware, voor het stadsbestuur. Dat stadsbestuur, CD&V-OpenVLD, reageert inmiddels gepikeerd: "We zijn er zelf al mee bezig!". Voortvarend kan men de meerderheid op het stadhuis niet noemen. Zij hebben immers twee derden van hun bestuursperiode achter de rug. Er rest hun nog twee jaartjes. Wat hebben zij in godsnaam de vorige vier jaar uitgevreten?

Woonplan

Vooreerst moet er, volgens de sp.a, op het Kortrijkse stadhuis een geïntegreerd woonplan worden uitgewerkt. Dat moet niet gebeuren door een of ander geïsoleerd studiebureau of ambtenarencenakel, maar alle stedelijke en regionale betrokken instanties moeten ingeschakeld worden. De klemtoon moet liggen op betaalbaar wonen en aantrekkelijk wonen voor jonge gezinnen. Van een dergelijke planmatige aanpak is momenteel geen sprake. Op diverse beleidsniveaus is iedereen met zijn eigen projecten en projectjes bezig, vaak zonder rekening te houden met elkaar en soms zelfs in concurrentie of tegen elkaar. De spanningen tussen - en zelfs intern in - de meerderheidspartijen CD&V en OpenVLD daarover zijn legio. Het getouwtrek om de centen voor huisvesting en stadsontwikkeling is bij iedere begrotingswijziging opvallend.

In een vlugge reactie op de regionale TV-zender WTV verklaarden de Kortrijkse meerderheidspartijen bezig te zijn aan een dergelijk woonbeleidsplan en dat hun plan binnenkort zou afgerond worden. Waarnemend burgemeester Filip Santy: "Betaalbaar wonen is een prioriteit, ook voor de Kortrijkse meerderheidscoalitie van CD&V en Open VLD. De woon- en huurprijzen zijn de voorbije jaren fors gestegen, en daar zal in het geïntegreerd woonplan, dat momenteel wordt opmaakt, zeker aandacht voor zijn". Intussen heeft die bestuursmeerderheid er wel al vier jaar van haar bestuursperiode opzitten. In 2012 zijn er al opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Veel tijd rest de meerderheid niet meer. Ze kunnen moeilijk zeggen dat zij in de voorbije vier jaar een prioriteit hebben gemaakt van het woonbeleid!

Sociale woningen

Uiteraard hebben de Kortrijkse socialisten bijzondere aandacht voor de sociale huisvesting. Zonder voldoende sociale huurwoningen kan er simpelweg geen sprake zijn van betaalbaar wonen in Kortrijk voor een groot deel van de bevolking. Dat blijkt alleen al uit de hoge huurprijzen die worden gehanteerd op de private markt en uit de lange wachtlijsten bij de sociale huisvestingsmaatschappijen. Daarom eist de sp.a dat de stad zich eindelijk eens zou opwerpen als de regisseur van het lokale sociale huisvestingsbeleid. Die opdracht hebben de steden en gemeenten trouwens gekregen in de Vlaamse Wooncode, maar in Kortrijk is daarvan nog niet veel te zien.Philippe De Coene: "Er moet een eenheid van beleid komen tussen de stad, het stadsontwikkelingsbedrijf SOK, de sociale huisvestingsmaatschappijen en het OCMW".

Stadsbestuur en -administratie moeten zelf actief op zoek gaan naar bouwmogelijkhedenvoor de sociale huisvestingsmaatschappijen. Ze moeten de - nog schaarse! - bouwprojecten van die maatschappijen actief begeleiden. Vandaag de dag worden die projecten door de stadsdiensten nog te veel behandeld als doodgewone bouwaanvragen. Dat leidt tot weigeringen van vergunningen en aanzienlijk veel uitstel en vertraging.

De stad zou al veel meer greep krijgen op de sociale huisvesting op haar grondgebied als de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen zouden bijeengebracht worden in één krachtige organisatie. Thans is er een versnippering van visie, middelen en beleid. Er is amper één maatschappij die bestuurd wordt vanuit Kortrijk zelf: Goedkope Woning, beperkt tot het grondgebied van de oude kernstad. De andere maatschappijen hebben hun zetel in buurgemeenten: Eigen Haard is Goud Waard, werkzaam in Aalbeke, Rollegem en Marke, wordt bestuurd vanuit Lauwe (Menen); Eigen Haard, werkzaam in Bellegem, wordt bestuurd vanuit Zwevegem; De Leie, werkzaam in Kooigem, wordt zelfs bestuurd vanuit het verre Wervik; en de Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij is een regionale instelling. Daarnaast zijn er nog het sociale verhuurkantoor De Poort en het OCMW zelf die aan sociale huur doen volgens hun eigen inzichten. Zie ook mijn eerder stuk.

Onomwonden eist de sp.a de daadwerkelijke realisatie van 850 extra duurzame sociale huurwoningen tegen 2020. De socialisten wijzen erop dat een ruime beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen ook startende gezinnen kan aantrekken. In de jaren dat zij een goedkope huurwoning betrekken, kunnen zij een kapitaaltje bijeensparen waarmee ze later zelf een huis kunnen kopen en al dan niet renoveren. Sociale huurwoningen worden veel te vaak kortzichtig beschouwd als aantrekkingspolen voor probleemgezinnen.

Woonregie

Het stadsontwikkelingsbedrijf SOK moet met meer personeel en meer middelen worden uitgebouwd tot een volwaardige woonregie. Er is een tijd geweest dat Kortrijk een 'grondregie' had, nog opgericht door de legendarische burgemeester Ivo Joris Lambrecht. Zie mijn reportage van enkele jaren geleden. Honderden hectaren grond aan de zuidrand van de stad (Blauwe Poort, Sint-Elisabeth, Morinnegoed, Langemunte enzovoort) werden verkaveld door die regie en tegen uiterst betaalbare prijzen ter beschikking gesteld van jonge gezinnen om er hun droomhuis te bouwen. Sindsdien is het besef gegroeid dat dat stad intussen al genoeg open ruimte heeft ingenomen en dat de inspanningen veeleer in de bestaande bebouwde kom zelf moeten worden geleverd.

Als men nu eens het SOK daarvoor zou inzetten? Als woonregie zou het SOK stelselmatig op zoek kunnen gaan naar interessante bouw- en verbouwmogelijkheden in de binnenstad (de aan de Kortrijkse kern grenzende delen van Bissegem en Heule inbegrepen). Die panden en gronden zouden dan op grote schaal en tegen goedkopere prijzen kunnen ter beschikking worden gesteld van de Kortrijkzanen, met nadruk bijvoorbeeld op de bouw van rijwoningen in plaats van appartementen.

Er loopt momenteel een interessant project: de bouwblokrenovatie in de Pluimstraat. Met actieve steun en begeleiding worden eigenaars en kopers van bescheiden woningen geholpen om hun huis daar te voorzien van hedendaags comfort en woonkwaliteit. Het gaat om een ongezien intense vorm van samenwerking tussen stadsdiensten, SOK, De Poort en OCMW. Maar dat project is veel te bescheiden. Als het daarbij blijft, doet het alleen dienst als een soort van alibi om het gebrek aan een echt doorgedreven woonbeleid in Kortrijk te verstoppen. Het project moet worden veralgemeend over het hele gebied van de oude wijken.

Premies

Voor alle (ver-)bouwlustige gezinnen is de eis van de sp.a om opnieuw een ambitieus premiestelsel voor renovatie en comfort in te voeren in Kortrijk. Enkele jaren geleden was er zo een premiestelsel - uitgewerkt onder impuls van toenmalig eerste schepen Frans Destoop, CD&V (ACW) -, maar de nieuwe meerderheid, waarin de CD&V de sp.a had vervangen door OpenVLD, schafte de premie in 2008 af en verving hem door een ingewikkeld stelsel van premies waarvoor amper de helft van de middelen van Destoops premie werd uitgetrokken. Daarover berichtte Kortrijklinksbekeken toentertijd uitvoerig: 19 december 2007, 20 december 2007, 21 december 2007, 16 februari 2008.

De sp.a eist zonder meer dat er voor die nieuwe algemene verbouwpremie twee miljoen euro per jaar zou worden vrijgemaakt. Dat zou neerkomen op de vernieuwing van een duizendtal woningen met gemiddeld 2000 euro premie elk.

Belastingsvermindering

Bovenop dat woonbeleidsplan vraagt de sp.a ook aandacht voor andere factoren die belangrijk zijn voor jonge gezinnen. Zo moet de publieke ruimte (straten, pleinen en parken) beter worden onderhouden en moet het stadsbestuur de leefbaarheid van de wijken nauwgezet in het oog houden. Dat betekent onder meer dat er weer meer moet worden geïnvesteerd in nieuwe groenzones, in onderhoud en netheid. Ook moet er meer worden ingezet op verkeersleefbaarheid (voetpaden, fietspaden, trager rijden enzovoort).

En ten slotte kan de stad zijn aantrekkingskracht fors verhogen door de stedelijke belastingen te verlagen. Jongeren die uitwijken naar Gent - en er zijn er zoveel dat men van een trend kan spreken - constateren daar met plezier dat de belastingen er veel lager zijn dan in Kortrijk. In Kortrijk zijn zowel de aanvullende personenbelasting, de onroerende voorheffing als stadstaks op de waterfactuur torenhoog. Die drie belangrijkste belastingen treffen vooral de werkende gezinnen. In 2003 beliep dat trio nog 1470 euro per gezin; in 2009 spreken we al van 1760 euro per jaar (je moet vooral liberalen in het bestuur halen als je de belastingen wil verhogen).

Voor dat alles heeft de sp.a berekend dat het aan de stad zowat 5 miljoen euro per jaar zou kosten of 30 miljoen euro tussen 2013 en 2018 (na de volgende gemeenteraadsverkiezingen). Daarin is een forse vermindering van de personenbelasting en de waterfactuur inbegrepen. Dat bedrag is perfect haalbaar want de reële overschotten die jaar na jaar worden geboekt op kosten van de Kortrijkse gezinnen, zijn hoger. Bovendien zijn er terugverdieneffecten. Nieuwe gezinnen, betere woningen en een toenemend aantal inwoners zullen de stad veel extra inkomsten bezorgen. De sp.a durft te rekenen op zowat 10 miljoen euro extra per jaar - met een verminderde fiscale druk!

Op initiatief van sp.a-militant Axel Weydts is er inmiddels een facebookgroep 'Wij willen betaalbaar wonen in Kortrijk' opgericht: link.

De commentaren zijn gesloten.