02-06-10

Kortrijks stadsbestuur Don Quichot achterna!

Abdijmolen Marke1

Het stadsbestuur van Kortrijk weigert aan de eigenaars van een villa in Bellegem een vergunning voor de installatie van een windmolentje op hun garage. Nochtans waren de adviezen van de Vlaamse administratie eensluidend positief. En het openbaar onderzoek bij de buren leverde geen enkel bezwaar op. Het stadsbestuur is bang van "een wildgroei van dergelijke inplantingen". Op aangeven van de intercommunale Leiedal besliste het stadsbestuur eerder (schepencollege van 10 juni 2009) alle kleine windturbines in woon- en landbouwgebieden 'voorlopig te weigeren'. Leiedal ziet immers alleen heil in mastodontmolens zoals de vier Daltonbrothers op het Evolispark aan de E17. Tja, veel particuliere windmolens zouden wel es een bedreiging kunnen vormen voor de grote elektriciteitsmaatschappijen. En dan maar zeggen dat men bezorgd is om de opwarming van de aarde als men tegelijk zoals Don Quichot in La Mancha ten strijde trekt tegen onschadelijke energiesystemen zoals windmolens...

Kyoto

De eigenares van een landelijke woning in de Labroyestraat in de Kortrijkse deelgemeente Bellegem vroeg aan het stadsbestuur een vergunning voor het plaatsen van een windmolen(tje) en voor het vellen van kaprijpe populieren. Voor die bomen, die op zowat 160 meter van de vrijstaande woning staan, is er geen probleem. Ze mogen omgehakt worden op voorwaarde van een heraanplanting met 'streekeigen bomen'. Met de windmolen wou de eigenares haar eigen elektriciteit opwekken: een staak van 6,5 meter waarop wieken draaien van 80 cm. Die molen wou zij bouwen bovenop haar garage (6,3 meter), wat de hoogte van de installatie op 13,6 meter zou brengen.

Het stadsbestuur weigert een vergunning voor dat al bij al bescheiden molentje. Reden: de Kyoto-doelstellingen moeten volgens het stadsbestuur "vooral met de grote windturbines gehaald worden". Dat standpunt is gebaseerd op een eerdere stellingname (schepencollege van 10 juni 2009), geïnspireerd door de intercommunale Leiedal.

Weigerachtig

Leiedal formuleerde een 'streekstandpunt', dat zonder opmerkingen door de aangesloten gemeenten werd aanvaard. Of hoe over belangrijke dossiers niet door de verkozen vertegenwoordigers van de bevolking maar door een eenzijdig gekleurd cenakel wordt beslist. In dat standpunt staat : "De regio Kortrijk staat positief ten opzichte van duurzame vormen van energievoorziening en in het bijzonder de windenergie. [...] De regio Kortrijk engageert zich op dit gebied zeer uitdrukkelijk". Intussen is dat 'uitdrukkelijke engagement' beperkt gebleven tot de installatie van vier reuzengrote windturbines - de Daltonbrothers - op het hoogwaardige bedrijventerrein Evolis.

Leiedal, met het Kortrijkse stadsbestuur in zijn zog, staat uiterst weigerachtig tegenover particuliere windmolens. De intercommunale wil hoogstens enkele proefopstellingen van kleinere windturbines dulden op bedrijventerreinen, handelscentra, transportzones, grote recreatieve voorzieningen, havengebieden, sportstadia, op- en afritten van autostrades, spoorwegsites, beurshallen en dergelijke meer. Maar in woongebieden en landbouwzones moeten die groenestroominstallaties "voorlopig" worden geweigerd. Men is vooral bang van de 'visuele impact'. Nu, of een draaiende molen mooi of lelijk is, hangt af van persoon tot persoon, en wat vandaag als storend in het landschap wordt ervaren door sommigen, kan morgen bezien worden als een interessante aanvulling van dat landschap.

Schoonheid

Het landschap in kwestie is het golvende gebied tussen Bellegembos en het Beerbos. Volgens het gewestplan gaat het om 'landschappelijk waardevol agrarisch gebied'. In agrarische gebieden zijn in principe alleen gebouwen toegelaten die te maken hebben met het bedrijf en de huisvesting van de landbouwers. Maar op die plek staan sinds altijd en sinds lang voor de goedkeuring van het gewestplan ook gewone woningen. Daarvoor geldt dan de regeling van de zonevreemde woningen.

In agrarische gebieden die erkend zijn als 'landschappelijk waardevol' gelden beperkingen om het landschap te beschermen. Bouwwerken kunnen er slechts als zij 'de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen'. Dat principe vormde overigens geen beletsel voor bijvoorbeeld de bouw van een mastodont zoals het fusieziekenhuis AZ Groeninge in het 'landschappelijk waardevol agrarisch gebied' ten zuiden van de E17. En natuurlijk is de vraag of draaiende wieken die niet langer zijn dan een mensenarm de schoonheid van het landschap in de Labroyestraat schenden.

Geuzenhoek

De Labroyeweg staat in Bellegem bekend als de Geuzenhoek. Indertijd hebben zich daar, zoals op enkele andere afgelegen locaties ten zuiden van Kortrijk, een aantal protestantse families teruggetrokken. Een monumentale hoeve in de landelijke straat draagt trouwens de naam Geuzenhof (Labroyestraat 17).

Alvast de buren zijn niet van mening dat het gewenste molentje hun woonomgeving verlelijkt. Bij het openbaar onderzoek kwam geen enkel bezwaar van de omwonenden binnen. Meer zelfs: ook de Vlaamse adviesinstanties kantten zich geenszins tegen de aanvraag. Het advies van het Departement Landbouw en Visserij is onomwonden gunstig. Het advies van het Agenschap voor Natuur en Bos valt evenmin over de molen. Wel stelt dat laatste agentschap enkele voorwaarden met betrekking tot het heraanplanten van streekeigen bomen na het omhakken van de huidige elf. Het stadsbestuur legt die adviezen zonder commentaar naast zich neer.

Autonomie

Leiedal achternalopend poogt het stadsbestuur de verantwoordelijkheid voor zijn weigerachtige houding tegenover particuliere windmolens af te schuiven op de Vlaamse overheid. Dat is ten onrechte. De Vlaamse overheid is van mening dat kleinschalige windturbines niet centraal moeten worden geregeld maar dat zij behoren tot de 'gemeentelijke autonomie'. In de provincie Oost-Vlaanderen stimuleert de overheid trouwens particuliere initiatieven van windenergie.

slagschaduw

23:30 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.