31-01-10

Gedichtendag in Kortrijk: sneeuw op 't haargespertel van Gezelle

guido 2010

Met enige vertraging een bijdrage aan gedichtendag 2010 in Kortrijk, een schets van een winterdag zoals wij er 'vandejare' al veel hebben meegemaakt. De schets is van Guido Gezelle, van 1872 tot 1899 bisschoppelijk verbannen uit Brugge en onderpastoor van de Kortrijkse OLVrouweparochie. Aan de stoere parochiekerk staat ook, sinds Pasen 1903, zijn borstbeeld. Het was op gedichtendag 2010 opgeleukt met een toupetje sneeuw; er zit zelfs sneeuw in 't haargespertel van zijn rechteroor.

Het is niet meer de oorspronkelijke buste. Tot 1989 was het een ander beeld dat het bescheiden plantsoen daar sierde. Een bronzen afgietsel van een marmeren borstbeeld, naar levend - hoewel erg ongedurig - model, gekapt door de Prijs-van-Rome-winnaar Jules Lagae. De dag na de overwinning van Greg Lemond in de Tour de France, een maandagmorgen in juli 1989 - tweehonderd jaar na de Franse Revolutie waar Guido Gezelle zo tegen was! - constateerde de Kortrijkse dichter Geert Verbeke, gealarmeerd door vroege marktgangers, dat de buste was verdwenen. Ze is nooit teruggevonden!

Er werd dan maar een bronzen afgietsel gemaakt van een andere marmeren buste van de beroemde onderpastoor, ook van Jules Lagae. Het oorspronkelijke marmeren beeld zou wel nog in het bezit zijn van de Kortrijkse Academie, maar het was om een of andere reden niet meer bruikbaar. De beeldhouwer had in 1902 al veel moeilijkheden ondervonden om marmer van gepaste kwaliteit te vinden. De kwaliteit van het brons van het vervangbeeld is trouwens ook niet om naar huis te schrijven. De dichter heeft op zijn neus al een psoriasisplek.

Het gedicht komt uit de bundel Tijdkrans, 1891.

Vol naalden vliegt de lucht

Vol naalden vliegt de lucht,
vol priemend ijsgekertel,
dat glinstert in de zon,
en, met den asemtocht
gezwolgen, kilt en kerft
de kele en ‘t haargespertel,
dat in de neuze temt
den toevoer van de locht.

‘t Is bijtend koud. Een spree
van witheid, ongemeten,
‘t zij waar ge uwe oogen vlucht,
ligt overal gespreid;
‘t is snee' tot in uw huis,
‘t komt snee' door al de spleten;
‘t is snee', ‘t is immer snee',
en al sneeuwwittigheid.

De wind komt, wild en boos,
gesnoeid uit alle gaten;
geen ruste en wilt hij, eer
hij eenmaal weten zal
dat ‘t volk verdwenen is,
en hem wilt meester laten...
't Is bijster, bijtend koud,
en 't wintert overal.

20:47 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-01-10

Ruzie tussen Goedkope Woning en Kortrijks stadsbestuur over Venning

venning

Dertig jaar geleden vroegen de bewoners van de Venning - een sociale woonwijk in Kortrijk tussen de Vaart en Ring R8 - met zwarte vlaggen aandacht voor hun vergeten deel van de stad en hun ondermaatse woonomstandigheden. Twintig jaar geleden richtten diezelfde bewoners en hun buren van de aanpalende straten het comité Vaart op om middelen van het Sociaal Impulsfonds over het kanaal te krijgen voor sociale stadsvernieuwing. Pas nu ziet het ernaar uit dat op het stadhuis en bij de sociale huisvestingsmaatschappij initiatieven op stapel staan. Eindelijk!

De sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning wil de bestaande wijk vervangen door een nieuwe wijk, met meer woningen, na sloop van een groot deel van de bestaande panden. Het stadsbestuur wil deze operatie samen met andere ontwikkelingen in dat stadsdeel in een groot ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kaderen.

Maar over de manier waarop beide instanties de zaken aanpakken, rijzen zwaarwichtige vragen. Goedkope Woning faalt in zijn communicatie met haar huurders. Die mensen krijgen plots te horen dat zij in de komende vier jaar allemaal gaan moeten verhuizen. Maar er is geen duidelijkheid over begeleidende sociale maatregelen - wie gaat de verhuiskosten betalen bijvoorbeeld? - en er is zelfs geen duidelijkheid over de herhuisvesting - Goedkope Woning heeft (nog) geen beschikbare nieuwe woningen. "Wanneer de huidige non-communicatie blijft duren, zal de ongerustheid ter plekke alleen maar toenemen en wordt een sterke basis gelegd voor tegenstand" constateerde ook het stadsbestuur op 14 oktober 2009.

Tussen het stadsbestuur en Goedkope Woning botert het intussen allerminst. Op 21 december jl. was er een verkennend gesprek op het stadhuis en het verslag daarvan is te lezen in de notulen van de zitting van het stadsbestuur van 23 december 2009. "Het gesprek verliep vanuit de sociale huisvestingsmaatschappij uiterst negatief en offensief. Conclusie van het gesprek: De sociale huisvestingsmaatschappij ziet geen enkele meerwaarde in een samenwerking om tot een integrale visie te komen, waarin het project zich situeert". Het stadsbestuur wil namelijk dat Goedkope Woning zijn Venningproject inpast in wat de stad met het hele gebied tussen de Vaart en de Ring voorheeft. Goedkope Woning van haar kant wil geen bevoogding en wil hoogstens een samenwerking opstarten met elk van de betrokken schepenen apart. "Enige toenadering tussen beide standpunten is niet tot stand gekomen", aldus het officiële verslag.

Misschien heeft Goedkope Woning niet helemaal ongelijk als men wil voorkomen dat het stadsbestuur of wie dan ook een deel van haar gronden wil inpalmen voor niet-sociale bouwprojecten (onder de mom van 'meer sociale mix' bijvoorbeeld).

Ondanks de heel afwijzende houding van de belangrijkste partner in dat RUP, heeft het stadsbestuur beslist voort te doen alsof er niets aan de hand is. En intussen is over de concrete plannen van Goedkope Woning en van het stadsbestuur slechts mondjesmaat informatie vrijgegeven. Zo ingrijpende stadsvernieuwingsoperaties behoeven verregaande inspraak van de bevolking en democratische controle van de verkozen gemeenteraadsleden. Dat ontbreekt hier bijna volledig. Als gemeenteraadslid ga ik er het stadsbestuur over ondervragen in de komende gemeenteraad (8 februari).

Zwarte vlaggen

De Venning is een tuinwijk van 164 sociale huurwoningen, gebouwd in de jaren zestig door Goedkope Woning Kortrijk op de zanderige moerasgronden aan de overkant van de Vaart Kortrijk-Bossuit. De huizen en huisjes zijn stevig van constructie maar misten van begin af aan het elementaire wooncomfort. Zo was er wel een ruimte voor een eenvoudige badkamer maar die was niet ingericht. Tot enkele jaren geleden moest ik - ik was voorzitter van Goedkope Woning geworden! - nog hemel en aarde verzetten om de woningen uit te rusten met zo iets essentieels als warm water. 

Begin de jaren tachtig ondersteunde ik met enkele kameraden het protest van de Venningbewoners tegen de gebreken van hun woningen en van de inrichting van hun wijk (die er soms meer uitzag als een stortwijk dan een tuinwijk). Zwarte vlaggen werden uitgehangen, de bewoners stapten op in een protestmars en uiteindelijk werden zij op het stadhuis ontvangen waar de volksvergadering uitdraaide op luidruchtige emoties. Veel heeft het niet uitgehaald.

Begin de jaren negentig stonden wij met de Venningbewoners weer op de barricaden. De Vlaamse Regering had een Sociaal Impulsfonds (SIF) opgericht met geld voor steden die aan sociale stadsvernieuwing wilden doen. Wij eisten dat er daaruit middelen naar de verarmde en achtergestelde buurten in en rond de Venning zou komen. Wij slaagden er zelfs in toenmalig minister Leo Peeters te laten komen om een kijkje te nemen op de wijk. Maar weer bleek dat het stadsbestuur nauwelijks oren had naar de verzuchtingen van de Venningbewoners. Er kwam wel een begeleide buurtwerking en het sociaal ondernemerscentrum Kanaal 127 nam zijn intrek in een leegstaand bedrijfspand in de omgeving.

Om maar te zeggen dat veel Venningbewoners ruime ervaring hebben in 'bewonersparticipatie' maar daar ook een erg realistische kijk op hebben: het is niet omdat je je gedacht mag zeggen, dat je ook krijgt  waar je recht op hebt.

Leegstand

Onder het vorige stadsbestuur, CD&V-sp.a, mocht ik voor de sp.a voorzitter worden van Goedkope Woning, de vermaledijde huisbaas van de sociale woonwijk Venning. Het heeft mij bloed, zweed en tranen gekost om er iets ten goede te keren. De strijd voor het warme water leek ik te zullen winnen, maar de beslissing om alle huizen daarvan te voorzien werd in de praktijk gesaboteerd. Voorstellen om de huizen drastisch te moderniseren werden lang afgewimpeld. Uiteindelijk slaagde ik erin te bekomen dat aannemer Clarus, een bedrijf van de sociale economie, huis(je) per huis mocht onder handen nemen. Ik zag toen al wel in dat we op die manier weg waren voor jaren maar meer kon ik niet bekomen.

Onder het huidige stadsbestuur, CD&V-OpenVLD, viel die renovatiepoging met aannemer Clarus stil. Meer zelfs, iedereen - en vooral de bewoners - konden vaststellen dat Goedkope Woning meer en meer huizen op de Venning liet leegstaan. In het najaar van 2008 bloklettert Het Laatste Nieuws "Venning heeft opknapbeurt nodig" (4 september 2008). Buurtwerkster Annelies Vanhoenacker slaakte een noodkreet: "De woonkwaliteit laat steeds meer te wensen over". In het daaropvolgende voorjaar bloklettert Het Nieuwsblad: "Bewoners wijk Venning storen zich aan verloedering" (9 februari 2009). Nu was het 'wijkburgemeester' Werner Six (alias Kenny Rogers) die zich ergerde aan "de grote leegstand in de wijk".

Bescheid

In de loop van 2009 werd stilaan duidelijk wat er aan de hand was. Goedkope Woning reageerde met de mededeling dat er "metamorfose op til" was op de Venning. Goedkopewoningvoorzitter Koen Byttebier kondigde "een uniek project" aan: "De Venning wordt over vijf jaar een modelwijk" (Laatste Nieuws 5 juni 2009). De huisbaas verklaarde letterlijk: "het gaat niet enkel om renovaties. Omdat een aantal huizen te klein is, willen wij op sommige plaatsen van twee woningen één maken. Zelfs nieuwe huizen zijn niet uitgesloten".

Byttebier gaf toen voor het eerst toe dat "de leegstand die er nu is, een bewuste keuze is". En hij voegde eraan toe: "Tijdens de werken zullen wellicht enkele mensen tijdelijk moeten verhuizen". De bewoners werd nieuws beloofd tegen september 2009.

Het heeft wat langer geduurd eer de Venningnaren bescheid kregen, maar eind vorig jaar was de mededeling van Goedkope Woning verpletterend: iederéén zou zijn vertrouwde nest moeten verlaten! Het grootste deel van de Venning zou worden gesloopt. Nu bleek ineens dat de Venning en zijn bewoners eigenlijk al geruime tijd bewust waren uitgerookt, in de hoop dat er zoveel mogelijk gezinnen op eigen houtje de wijk zouden verlaten. Je zal maar naast een huis wonen dat maanden leeg te verkrotten staat! Je zal maar tevergeefs aankloppen bij de maatschappij voor herstellingen en onderhoud!

Filmpje

De aanpak duidt in elk geval op een vreselijk gebrek aan zin voor communicatie en op een nog groter gebrek aan het inlevingsvermogen in de behoeften van de bewoners dat van een sociale huisvestingsmaatschappij mag worden verwacht. Was het nu werkelijk niet mogelijk de bewoners van in den beginne tekst en uitleg te geven over de drastische plannen en ze te begeleiden in de moeilijke periode die hen te wachten staat? En misschien was er bij de mensen die daar al heel hun leven wonen, ook wel wat te leren over hoe de sociale woonwijk kan verbeteren?

Dat gebrek aan communicatie van Goedkope Woning is ook opgemerkt door het stadsbestuur: "Wanneer de huidige non-communicatie blijft duren, zal de ongerustheid ter plekke alleen maar toenemen en wordt een sterke basis gelegd voor tegenstand" (officieel verslag van 14 oktober 2009).

Intussen zijn we weeral een paar maanden verder en de bewoners zijn nog altijd niet veel wijzer. Ze weten dat ze straat per straat zullen moeten opkramen, maar waar naartoe ze kunnen, wat erin de plaats komt en of en zo ja wanneer en onder welke voorwaarden ze kunnen terugkeren, krijgen zij niet te horen. Er zijn hen vier informatievergaderingen beloofd. Twee van die vergaderingen zijn al achter de rug. Op de laatste vergadering, eind januari, werd hen een filmpje getoond over hoe erg het momenteel wel is op hun wijk - alsof zij dat zelf niet dagelijks aan den lijve ondervinden. Maar op vragen over hun toekomst kon men zogezegd nog niet antwoorden.

Verhuizen

Een groot probleem is dat Goedkope Woning momenteel niet beschikt over woningen - nieuwbouw of grondig gerenoveerd - waar de Venningverlaters naartoe kunnen. Niet alleen op de Venningwijk lijdt het woningenbestand van Goedkope Woning onder jarenlange verwaarlozing. Men gaat de bewoners toch niet van de ene onaangepaste woning naar een andere doen verhuizen? De grote nieuwbouwprojecten van Goedkope Woning - allemaal appartementen: aan de Gentpoort en in de Meensestraat - zitten al jaren vast in discussies tussen de maatschappij en Stad Kortrijk. Het is niet verantwoord de verhuisoperatie Venning te starten vooraleer die andere projecten zijn vlot getrokken en afgewerkt.

Een ander reëel probleem zijn de verhuis- en installatiekosten waarmee de Venningbewoners in de komende jaren zullen worden geconfronteerd. Het is niet hun schuld dat zij uit hun vertrouwde woningen worden gezet. Er kan niet worden verwacht dat zij zich financieel hebben voorbereid op een verhuis die hen pas op het allerlaatste werd bekendgemaakt. En bovendien gaat het hier niet om een publiek dat het zo breed heeft dat het veel kan sparen. De mensen vragen dus - te recht! - sociale begeleidingsmaatregelen. De progressieve fractie in de gemeenteraad steunt hen in die eis. De stad, het OCMW en Goedkope Woning moeten daartoe gezamenlijk inspanningen leveren.

Klimaatneutraal

Uit een ingezonden stuk van sportjournalist Karl Vannieuwkerke in De Standaard (15 december 2009) blijkt dat hij 'peter' is van het project. Hij geeft een vage schets van de plannen van Goedkope Woning: "We zullen kijken of we bestaande huizen samenvoegen of nieuwe optrekken". Ik hoop maar dat als men dan toch opteert voor een harde vernieuwing met sloping van 70% van de bestaande woningen, men er een pak nieuwe optrekt. De wijk kan wel wat dichtere bebouwing verdragen. Zo hebben de kleinste woningen (tussen de Damastweversstraat en de Tapijtweversstraat) de grootste tuinen, soms tot wanhoop van de bejaarde bewoners die er geen weg mee weten. Als die bouwgrond zou veel efficiënter kunnen ingedeeld worden.

De peter-sportjournalist maakt ook bekend dat Goedkope Woning hoopt Europese subsidies te bekomen voor zijn project. Via andere kanalen blijkt het te gaan om een project ECO-Life, samen met een Deens project in Höje Taastrup (2500 woningen!) en een project in de stad Birstonas (en niet Bistronas) in Litouwen, in het Concerto-programma FP7-Energy 2008-TREN-1. Projecten van Gent en Leuven werden niet geselecteerd.

De Europese Concerto-subsidies zijn bedoeld voor 'woongemeenschappen' die op een vernieuwende manier omspringen met energiebesparing. Op de Venning zou het gaan om betere beglazing en isolatie. Goedkope Woning zou op die manier 3 miljoen euro recupereren op een totale investering van zowat 30 miljoen euro. Maar die investering zou niet alleen naar de Venning gaan maar ook naar een nieuwbouwproject in de Meensestraat en Pottenbakkershoek (Overleie). Vlaams minister van Woonbeleid en Energie Freya Van den Bossche steunt het project en de subsidieaaanvraag.

Een van de voorwaarden om aan die felbegeerde Europese subsidies te geraken is volgens genoemde Karl Vannieuwkerke dat het project niet meer dan zes jaar in beslag neemt. 2010 zou gebruikt worden voor het opstellen en laten goedkeuren van de plannen en vergunningen. vanaf 2011 heeft Goedkope Woning dan nog vier jaar voor de bouwwerkzaamheden.

Tegenstand

Het is een grote vraag of die strakke timing kan worden gehaald. Voor de herinrichting van de sociale woonwijk heeft Goedkope Woning een goedgekeurd 'ruimtelijk uitvoeringsplan' (RUP) nodig. de maatschappij ging ervan uit dat het stadsbestuur in oktober 2009 de beslissing zou nemen een dergelijk RUP te laten ontwerpen. In de plaats daarvan blijkt het stadsbestuur te opteren voor een veel groter RUP. De stad wil namelijk de herinrichting van de sociale woonwijk opnemen in een algemene herinrichting van heel het stadsdeel aan de overkant van de Vaart Kortrijk-Bossuit. Goedkope Woning blijkt dat niet erg te zien zitten. Zie de scherpe bewoordingen waarin een mislukt gesprek wordt weergegeven tussen Goedkope Woning en de stad (zie inleiding).

Wij hebben het raden naar de redenen van de tegenstand van Goedkope Woning. Vreest Goedkope Woning in die grotere ontwikkeling niet meer tijdig te kunnen klaarkomen? De maatschappij ging ervan uit tegen oktober 2010 een goedgekeurd RUP te hebben. De stad rekent voor zijn groter RUP niet eerder te landen dan ten vroegste halverwege 2011.

Vreest Goedkope Woning dat de stad zijn begerig oog heeft laten vallen op de grote hoeveelheid bouwgrond die vrijkomt als Goedkope Woning begint te slopen? Het is bijvoorbeeld geweten dat Onderwijsschepen Jean de Bethune in het midden van de woonwijk een paar bouwkavels wil 'aanslaan' voor de bouw van een wijkschooltje (waar overigens volstrekt geen behoefte aan is). De stad legt in haar voorbereidende documenten nogal wat nadruk op de gewenste 'sociale mix'. Het zou inderdaad geen goed idee zijn om van heel het gebied aan de overkant van de Vaart een reservaat voor sociale huurders te maken. Maar dat betekent nog niet dat het een goed idee zou zijn Goedkope Woning - een maatschappij zonder grondreserves maar met lange wachtlijsten - te beroven van bouwgrond om wat beter gegoede gezinnen aan te trekken in de wijk.

Openheid gevraagd  

Zolang Goedkope Woning en de stad zich blijven hullen in geheimdoenerij over hun plannen met de Venning en het 'overvaartse' deel van Kortrijk, kunnen wij slechts gissen welk conflict zich daar afspeelt. Dat komt de ontwikkeling van dat achtergestelde stadskwartier niet ten goede.

Ik hoop dat er binnenkort volledige openheid komt zodat de bewoners, de andere betrokkenen en iedereen die begaan is met Kortrijk (gemeenteraadsleden bijvoorbeeld) kan meedenken over de beste aanpak. Ik hoop dat het stadsbestuur en Goedkope Woning inzien dat openheid en debat hun grootse plannen alleen maar zullen verfijnen en meer aanvaardbaar maken voor de bevolking. Een eerste aanzet tot dat debat vindt plaats in de gemeenteraad van 8 februari 2010.

11:13 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

07-01-10

Overleies beroemdste trapgevel wordt opgepoetst

onderpastorie Overleie

De 'kerkfabriek' van de Kortrijkse parochie Sint-Elooi (Overleie dus) zal haar eigendom Overleiestraat 58A restaureren. De vroegere onderpastorie naast de kerk vormt samen met het pand ernaast - het gewezen klooster van de Broeders van Overleie - een schitterend  ensemble in Vlaamse neostijlen. De stad schiet de investering voor. Valt het niet te overwegen om ook de omliggende terreinen van de Sint-Elooiskerk eens op te waarderen (en open te stellen voor het publiek)?

Restauratie

Vorige zomer besloot de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Elooi om haar eigendom Overleiestraat 58A te restaureren. Een gelukkige beslissing want zo wordt een van de mooiste Kortrijkse ensembles in neostijl gevrijwaard van verder verval.  Meer bepaald keurde de raad het bestek goed van ontwerper architectenbureau Demeyere J & A, Dam 13, Kortrijk. Dat bureau specialiseert zich meer en meer in historische restauraties; zij staan bijvoorbeeld ook achter de restauratie van de Broeltorens (zie mijn eerder stuk).

De bouwmeesters wezen de kerkraad op de aftakeling van het pand. De bak- en natuurstenen voor- en zijgevels moeten dringend worden gereinigd, waarna duidelijk zal worden wat er allemaal aan metselwerk moet worden hersteld met inbegrip van het voegwerk in het baksteenparement. Restauratie vragen ook verschillende elementen in Euvillesteen, arduin en smeedwerk. Het buitenschrijnwerk moet opnieuw gelakt worden en hier en daar vernieuwd. Alles bijeen een opdracht van zowat 70.000 euro (BTW in).

Na een prijsvraag wijst de kerkfabriek de opdracht toe aan BVBA Aquastra (het team van Lauwenaar Franklin Tack, gespecialiseerd in zachte gevelreiniging - geen aggressieve zandstraling). De gevelrestaurateur stak een prijs in van 64.686,59 euro. De kerkfabriek krijgt daarvoor een 'doorgeeflening' van het Kortrijkse stadsbestuur. Die manier van financieren profiteert van de grotere kredietwaardigheid van de stad, zodat gunstiger voorwaarden kunnen worden bekomen.

Neostijlen

Het pand Overleiestraat 58A is een halfvrijstaand woonhuis met drie opvallende trapgevels in Vlaamse renaissancestijl. Door zijn neostijl ziet het er ouder uit dan het is. Het is in 1932 gebouwd als pastorie, maar het is meestal bewoond geweest door (een van) de onderpastoor(s) - in de tijd dat de talrijke priesters elkaar nog voor de voeten liepen in de katholieke kerk. De pastoor resideerde in het herenhuis aan de overkant van de straat - nu Hoorcentrum Overleie.

Andere opvallende kenmerken van de erfgoedparel zijn de sierankers en het gebruik van 'Brugse traveeën'. De 'Brugse travee' is een manier van gevelopbouw waarbij boven elkaar staande vensters van verschillende verdiepingen zijn vervat in een inspringing onder een boog. Een travee is niets anders dan een verticale rij vensters (en eventueel een deur), een recht gesneden facade-onderdeel. De vermoedelijke ontwerper was J.J.Maes.

Broeders

Overleiestraat 58A vormt min of meer een geheel met het neogotisch pand ernaast, Overleiestraat 58. Dat pand heeft een majestueuze trapgevel met een echt neogotische en zelfs dubbele Brugse travee onder een spitsboognis - 'met ingeschreven driepas' zegt de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (link). Thans in gebruik als horecazaak is het aanzienlijk ouder dan de onderpastorie. Het is gebouwd in 1889 als klooster voor de broeders van Overleie die op het nabijgelegen Sint-Amandsplein een lagere school uitbaatten voor de kinderen van het werkvolk dat in Overleie ("la basse ville") was neergestreken in de negentiende eeuw.

Het sociale werk van de broeders in Overleie - thans verdwenen na overname en latere sluiting van hun school door het Sint-Amandscollege - had oeroude wortels. Reeds in de jaren 1300 was er op die plek een broederschap actief onder het patronaat van de toen heel populaire Sint-Elooi. Zij hadden er een gasthuis en een kapel. Overleie lag toen nog buiten de Kortrijkse stadsmuren en wellicht hadden de bestuurders liever dat armen, zwervers en zieken voor de stadspoorten werden opgevangen dan binnen de stad.

Schinkel Jan

Het bescheiden complex kwam na de Franse Revolutie in handen van de 'Burgerlijke Godshuizen', voorloper van het OCMW. Die verhuurden het aan de Broeders der Goede Werken, die vanaf 1890 de Broeders van OLVrouw van Oostakker werden genoemd. Het is op die gronden dat van 1882-1894 de eveneens neogotische Sint-Elooiskerk (ontwerper Leopold De Geyne, stadsarchitect) werd gebouwd, na afbraak van de eerdere gothische kapel. Dat gebeurde op gedeelde kosten van de staat en de stad. De Sint-Elooisparochie, de vierde van Kortrijk, werd pas opgericht in 1877, na jarenlang verzet van de Belgische regering die uiteindelijk de duimen moest leggen. Op 1 december 2009 was het juist 125 jaar geleden dat de kerk plechtig in gebruik werd genomen. Meer over de geschiedenis van de kerk vind je hier.

Het neo-ensemble vormt met de kerk een aaneengesloten gevelrij. Maar de achteruitliggende poort van de onderpastorie geeft toegang tot een soort 'kerk-erf' dat helemaal rond het gebouw ligt. Het eindigt aan de andere kant van de kerk en geeft uit op een muur met twee bogen waarin vroeger een pissijn was ingericht. Het zou een meerwaarde geven als men van dat 'kerk-erf' een publiek toegankelijk parkje zou maken. Pas dan zou men de indrukwekkende kerk in haar volle glorie kunnen bewonderen. En wie weet wat daar nog te ontdekken valt in die vergeten hoek. Als kind ben ik er ooit binnen geweest en onder een afdak zag ik daar de reuzenpop van Schinkel Jan liggen, een 'reus' die werd opgesteld bij de jaarlijkse Schinkelkermis op Overleie. Zou die daar nog liggen? 

21:20 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |