15-12-09

In 2010 hoge belastingen en matige investeringen in Kortrijk

investeringen 2010

Jamaar, de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de grondlasten brengen in Kortrijk zoveel minder op dan elders. Dat antwoordde financiënschepen Alain Cnudde in de gemeenteraad op mijn kritiek dat de belastingen in Kortrijk hoger zijn dan elders. Zijn antwoord komt erop neer dat er in Kortrijk meer arme gezinnen zijn en dat er ook meer huizen zijn van mindere kwaliteit. Een reden te meer om vast te stellen dat die hoge belastingen extra hard aankomen bij de bevolking! Voor wie door het bos van de cijfers de bomen van de politieke keuzes wil zien, kan een begrotingsdebat toch wel leerrijk en boeiend zijn...

Voorspelling

De begroting voor volgend jaar is door het stadsbestuur uitvoerig voorgesteld in de media. De boodschap was dubbel. 1. De belastingen worden niet verhoogd; 2. de investeringen blijven op peil. 't Is maar hoe je het bekijkt. Een objectieve waarnemer ziet: 1. de belastingen blijven in Kortrijk heel hoog; 2. de investeringen blijven heel matig, vooral waar het om werken gaat die de Kortrijkse gezinnen belangrijk vinden.

Hou goed voor ogen dat een begroting geen boekhoudkundig document is. Het is boek waarin een voorspelling wordt gemaakt van de inkomsten en een lijst van toegestane uitgaven (als er voor iets geen krediet in de begroting staat, mag er geen uitgave voor worden gedaan). Het is dus niet omdat er een bedrag in de begroting staat, dat het ook werkelijk wordt ontvangen of uitgegeven.

'Inflatiebegroting' 2009.

Een jaar geleden (zie hier) pakte het stadsbestuur, CD&V en OpenVLD, uit met een begroting 2009 'tegen de inflatie'. De inflatie – de prijsstijgingen – was toen al een half jaar weg, als gevolg van de crisis. En de inflatie is, zoals iedereen toen al kon weten, gewoon stilgevallen in 2009. De prijzen hebben zelfs de neiging te dalen. Toch werd er ons vorig jaar een vreselijk tekort in eigen dienstjaar voorgespiegeld. De opgestapelde overschotten van de vorige jaren zouden nauwelijks voldoende zijn om de put te dempen. Maar omdat er rekening werd gehouden met grote prijsstijgingen die zich niet hebben voorgedaan, zal er over 2009 nauwelijks of geen tekort in eigen dienstjaar zijn. Het overschot van 6 à 10 miljoen dat Kortrijk jaar na jaar meedraagt, zal niet verdwenen zijn.

Om te weten of die voorspellingen van mij gaan uitkomen, moet je wachten tot 2009 helemaal is afgelopen en tot van dat onzalige jaar de rekening is gemaakt. Maar ik ben tamelijk gerust in de afloop.

'Crisisbegroting' 2010.

Op basis van het veronderstelde tekort van het lopende jaar 2009 – dat zich niet zal voordoen! –, stelt het stadsbestuur nu een crisisbegroting voor. In de begroting 2010 legt het stadsbestuur nu de nadruk op besparingen. Volgens de officiële versie wordt er bespaard op het personeel en op de werkingskosten. “Alle uitgaven onder het niveau van oktober 2009”. In realiteit zijn het vooral schijnbare besparingen. De geraamde uitgaven zijn minder dan in 2009 omdat die in de begroting 2009 grovelijk overschat waren. Ook is het nu al duidelijk bij het personeel dat er geen indexsprong zal zijn in 2010. En de vele personeelsleden die op pensioen gaan worden ofwel niet vervangen ofwel vervangen door lagerbetaalde jongeren. Op de markt van bedrijfsaankopen zijn er veeleer prijsdalingen te verwachten dan prijsstijgingen (geen inflatie maar deflatie). Met minder werkingsmiddelen kan de stad zo al meer doen dan eerder. Eigenlijk speelt de crisis aan uitgavenzijde zelfs in het voordeel van de stad.

Aan inkomstenzijde daarentegen zal de crisis zich pas laten voelen in 2011. De belastingen zijn immers gebaseerd op de inkomsten van twee jaar eer. Er zijn dus weinig redenen om in 2010 uit te pakken met een crisisbegroting. De bevolking heeft te lijden van de crisis, de stad niet.

OCMW beroofd

Toch wordt de crisis naar voren geschoven om een echte grote besparing goed te praten: de toelage aan het OCMW wordt verder bevroren op haar peil van 2005. Dat is voor 2009 al een miljoen euro te weinig om de werkingskosten van het OCMW te dekken, en voor 2010 niet minder dan 2,5 miljoen euro te weinig. Het stadsbestuur laat het OCMW doelbewust zijn reserves opdoen. Nochtans hadden die reserves een doel: het OCMW hoopte daarmee klaar te staan voor de verwachte kosten van de vergrijzing in de komende jaren.

Er zijn op het stadhuis en in de Budastraat (OCMW-hoofdkwartier) twee scenario’s in omloop. Beide scenario’s zijn veeleer optimistisch. In het ene gaat men ervan uit dat de crisis zal gedaan zijn op het einde van volgend jaar; in het andere halverwege 2012. Beide scenario’s draaien uit op een financiële ramp voor het OCMW. Tegen 2012 of 2013 zijn de reserves van het OCMW op. De meerjarenplanning laat vanaf 2013 een tekort zien. Wettelijk gezien kan dat niet. Als het OCMW in het rood gaat, moet de stad bijpassen. Door de afgesproken verhoging van de stadstoelage uit te stellen, begeeft het stadsbestuur zich op de rand van de wettelijkheid.

Honderd vergeten werken 

Het stadsbestuur zegt eens te meer dat zijn investeringen op een hoog peil blijven. Dat is benevens de waarheid. Er is veel geïnvesteerd in de voorbije jaren in Kortrijk, maar dan vooral door andere investeerders dan de stad: de Waterwegen, Wegen en Verkeer, Foruminvest enzovoort. De investeringen van het huidige bestuur hebben na de machtswissel in 2007 een ferme duik genomen. De sp.a is een actie ‘De honderd vergeten werken’ aan het voeren. Op de begroting staan alle werken die te maken hebben met wegen, trottoirs en fietspaden onder de post ‘Wegenwerken in uitvoering’ (421/731-60). Dat is de geschikte post om de bereidheid tot investeren te meten. Welnu, die post zakt. Onder het vorige bestuur bedroeg die post in 2005: 8 miljoen euro, en in 2006: 9,5 miljoen euro. In 2007, eerste jaar van het CD&V-OpenVLD-bestuur, is dat gezakt tot 5 miljoen euro; in 2008 en 2009 is men niet boven de 8 miljoen euro geraakt. En op de begroting 2010 staat amper 7 miljoen euro. En dat krediet wordt nooit helemaal opgebruikt.

Dezelfde trends zien wij ook in de investeringen in het algemeen. Bij de begroting steekt traditiegetrouw een lijst met mogelijke investeringen. Wat opvalt in de vrijgegeven lijst zijn kweetniethoeveel projecten met een lange baard. ’t Gelijkt bijna op een kamp van de Taliban – grapje. Bepaalde posten staan daar al jaren in en worden elk jaar doorgeschoven, bijvoorbeeld Kortrijk Weide, Site Callens, kunstenfabriek Desmet-Dejaegher enzovoort. Ook de Doortocht van Aalbeke staat er weeral eens in; dat project dateert al van uit de tijd van burgemeester de Bethune. Ik hoop dat het nu eindelijk wordt gerealiseerd. Soms verdwijnt er wel eens zo een post in de nevelen der tijden: de heraanleg van de Leieboorden (Broelkaai en Verzetskaai) bijvoorbeeld.

In elk geval constateer ik dat er 46 miljoen euro is ingeschreven voor investeringen in het algemeen. Ik zie het stadsbestuur daar niet meer dan een derde van te realiseren. Het zou mij bijvoorbeeld verwonderen als het volgend jaar erin zou slagen de zijstraatjes van de OLVrouwestraat aanbesteed te krijgen. Zelfde opmerking over de Persynstraat, een van de beroemdste vergeten werken, het hellegat van de stadskern.

Nochtans beschikt de stad over de financiële middelen om meer te realiseren. In crisistijden moeten de overheden naar vermogen inspanningen doen om de economie weer op gang te brengen. En dat is niet door meer te besparen dan nodig maar door het maximum te investeren. U blijft het omgekeerde doen, zei ik in de gemeenteraad.

Hoge belastingen 

Zoals elk jaar goochelt het stadsbestuur met verwachte tekorten of zeer kleine overschotten. Maar nu al staat vast dat er zowel over 2009 als over 2010 aanzienlijke overschotten zullen worden geboekt. Die aanhoudende overschotten wijzen erop dat het huidige bestuur niet alleen meer zou kunnen investeren, maar dat het bestuur ook te hoge belastingen heft. Al een paar jaar dringen wij erop aan de personenbelasting met minstens een half procent te verlagen. Een half percent verlaging betekent een minontvangst van 1,32 miljoen euro. Kortrijk kan dat heel zeker aan. Maar ik denk dat CD&V en OpenVLD die geste bewust uitstellen tot in 2011, het jaar voor de verkiezingen. Ze hopen de gunst van de kiezer te winnen door op het einde van hun bestuursperiode nog eens rap de belastingen te verlagen. Ondertussen gaan de Kortrijkse gezinnen wel al vier jaar naeen een dik miljoen euro teveel belastingen hebben betaald.

Een van de doelstellingen waarmee de huidige bestuursploeg uitpakt, is het aantrekken van jonge gezinnen. Hun fiscaal beleid gaat daar evenwel regelrecht tegenin. De stad die de grootste aantrekkingskracht heeft op jonge actieve gezinnen – en hele generaties jonge mensen uit Kortrijk wegzuigt – is Gent. Welnu in Gent bedraagt de aanvullende personenbelasting 6,9% (in Kortrijk 7,9%), bedragen de opcentiemen op de onroerende voorheffing 1.450 (in Kortrijk 1.750), en is zelfs de stedelijke taks op de waterfactuur 15% lager dan in Kortrijk (wat als gevolg heeft dat de Gentse gezinnen hun kraantjeswater goedkoper geleverd krijgen hoewel ze bij een duurdere intercommunale zijn aangesloten).

Ik kijk uit naar het resultaat van 2009; wellicht krijgen we die in april volgend jaar. Die rekening is wel een boekhoudkundig document, gebaseerd op de werkelijke uitgaven en inkomsten. Intussen is nu al duidelijk dat de belastingen in Kortrijk te hoog blijven, de investeringen te laag en dat het stadsbestuur de crisis aangrijpt om het OCMW van zijn reserves te beroven. Gezien de reële financiële toestand van de stad is dat drie keer onverantwoord.

investeringen 20102

00:20 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.